Zbieg tytułów do ubezpieczeń przy etacie i działalności

ZUS SerwisKadrowego.pl

Osoba spełniająca jednocześnie warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami społecznymi z tytułu stosunku pracy oraz z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności (bądź współpracy przy jej prowadzeniu) jest obejmowana tymi ubezpieczeniami wyłącznie ze stosunku pracy, jeżeli:

  • w umowie o pracę ma zagwarantowane co najmniej minimalne wynagrodzenie,
  • w razie braku zagwarantowania co najmniej minimalnego wynagrodzenia (co może mieć miejsce w przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy) – jeśli podstawa wymiaru składek z tytułu stosunku pracy, w przeliczeniu na okres miesiąca wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie.

Interpretacja ZUS

Gdańsk, dnia 28 września 2016 r.

DI/100000/43/927/2016

DECYZJA nr 383

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015, poz. 584 ze zm,) w związku z art. 83 d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r., poz.963), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku Pani prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą (…) z dnia 17 sierpnia 2016 r. doręczonym dnia 23 sierpnia 2016 r. w przedmiocie podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę zatrudnionego na umowy o pracę.

UZASADNIENIE

Dnia 23 sierpnia 2016 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku wpłynął wniosek Pani prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą (…) o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art, 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 5 września 2016 r. doręczonym dnia 8 września 2016 r.

Wnioskodawczyni wskazała, iż prowadzi działalność gospodarczą, jednocześnie będąc zatrudnioną na umowę o pracę na 1/2 etatu i z tego tytułu osiąga wynagrodzenie zasadnicze w wysokości zł oraz dodatek za wysługę lat w wysokości zł. Wnioskodawczyni zamierza podjąć pracę także w innym przedsiębiorstwie na 1/4 etatu z wynagrodzeniem miesięcznym w wysokości (..). Pani kieruje pytanie czy wobec tego, że łącznie z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy osiągałaby wynagrodzenie w kwocie (…) zł (w 2016 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 1.850,00 zł) z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej podlegałaby ubezpieczeniom społecznym dobrowolnie, czy obowiązkowo.

Zdaniem wnioskodawczyni w przypadku, gdy osoba prowadząca pozarolniczą działalność pozostaje jednocześnie w dwóch stosunkach pracy, należy zsumować podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z obydwu tychże tytułu.. Jeżeli łącznie wynoszą one przynajmniej tyle, ile wynosi minimalne wynagrodzenie określone dla danego roku pracy, to wnioskodawczyni prowadząc pozarolniczą działalność gospodarczą podlega z tego tytułu dobrowolnie ubezpieczeniom społecznym.

Wnioskodawczyni wskazuje, iż jej stanowisko znajduje swe odzwierciedlenie w ugruntowanym stanowisku jurysdykcji, m.in. w wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie – III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 7 listopada 2012 roku, wydanym w sprawie toczącej się pod sygn. akt III AUa 718/12, traktującym w tejże materii następująco:

„Skoro wnioskodawca uzyskał przychód z dwóch źródeł: dwóch nienależnych stosunków pracy, w każdym osiągając połowę minimalnego wynagrodzenia i był objęty ubezpieczeniami społecznymi z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy – łącznie w wymiarze pełnego etatu z podstawą wymiaru składek nie niższą niż minimalne wynagrodzenie, to nie podlegał w tym okresie ubezpieczeniom społecznym z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej.”.

W świetle powyższego judykatu wnioskodawczyni twierdzi, iż z dniem zawarcia kolejnej umowy o pracę będzie podlegać ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej jedynie dobrowolnie.

Uzupełniając wniosek pismem z dnia 5 września 2016 r. doręczonym dnia 8 września 2016 r. wnioskodawczyni wskazała, iż każdorazowo łączna podstawa wymiaru składek z tytułu stosunku pracy, w przeliczeniu na okres miesiąca, będzie wynosić co najmniej minimalne wynagrodzenie (łącznie będzie to wynagrodzenie opiewające na kwotę (…) zł w przeliczeniu na okres miesiąca).

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku zważył co następuje:

Przepis art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowi, że przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej, lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie.

Wprowadzony artykułem 7 ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz.U. z 2012, poz.1342) art.83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych stanowi, iż Zakład wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art.10 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Stanowisko wyrażone przez przedsiębiorcę we wniosku o wydanie pisemnej interpretacji w przedmiocie podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę zatrudnionego na umowy o pracę uznać należy za prawidłowe.

Przepis art.6 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych stanowi, iż obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są pracownikami oraz osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz osobami z nimi współpracującymi.

Jednak w myśl art.9 ust.1 i la ww. ustawy osoba wykonująca pracę na podstawie umowy o pracę, spełniająca jednocześnie warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z tytułu prowadzenia działalności pozarolniczej jest obejmowana obowiązkowo tymi ubezpieczeniami wyłącznie ze stosunku pracy, jeżeli wynagrodzenie ze stosunku pracy w przeliczeniu na okres miesiąca jest wyższe niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Reasumując osoba spełniająca jednocześnie warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami społecznymi z tytułu stosunku pracy oraz z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności bądź współpracy przy jej prowadzeniu jest obejmowana tymi ubezpieczeniami wyłącznie ze stosunku pracy, jeżeli:

  • w umowie o pracę ma zagwarantowane co najmniej minimalne wynagrodzenie,
  • w razie braku zagwarantowania co najmniej minimalnego wynagrodzenia (co może mieć miejsce w przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy) – jeśli podstawa wymiaru składek z tytułu stosunku pracy, w przeliczeniu na okres miesiąca wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie.

Nie jest określone, że wynagrodzenie równe lub wyższe niż minimalne musi pochodzić z jednego etatu lub wymiar etatu musi być pełen, liczy się więc ich suma oraz to czy w przeliczeniu na okres miesiąca pracownik otrzymuje wynagrodzenie równe lub wyższe niż minimalne wynagrodzenie, które stanowi podstawę do naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne.

W tym miejscu należy zaznaczyć, iż zgodnie z przywołanym wyżej art.9 ust. 1 a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych pracownik posiadający jednocześnie dodatkowy tytuł do ubezpieczeń (inny niż pracowniczy), którego podstawa wymiaru składek z tytułu stosunku pracy jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia podlega ubezpieczeniom społecznym również z dodatkowego tytułu. Oznacza to, że osoby zatrudnione na umowę o pracę osiągające ze stosunku pracy przychody stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w kwotach niższych niż wyżej wskazane, które równocześnie mają inne tytuły do ubezpieczeń są obowiązkowo obejmowane ubezpieczeniami również z innych tytułów. Wyjątek od tej zasady stanowią pracownicy zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy, którym przepisy kodeksu pracy gwarantują co najmniej minimalne wynagrodzenie.

Wobec powyższego istotnym jest wskazanie, iż przedsiębiorca zatrudniony równolegle na umowę o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy, będzie objęty ubezpieczeniami społecznymi jedynie ze stosunku pracy, nie z dniem zawarcia kolejnej umowy o pracę, lecz po spełnieniu warunku zakładającego, iż podstawa wymiaru składek z tytułu stosunku pracy, w przeliczeniu na okres miesiąca wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie.

W sytuacji, gdy podstawa wymiaru składek ze stosunku pracy w przeliczeniu na okres miesiąca jest równa lub wyższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia — przedsiębiorca może podlegać ubezpieczeniom społecznym z tytułu działalności gospodarczej, ale jedynie dobrowolnie — na swój wniosek.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jej wydania.

Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń
społecznych, w związku z art. 10 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
odwołanie do właściwego Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w (…)

Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

źródło: http://www.zus.pl/

Uwaga: Interpretacje zawarte w serwisie serwiskadrowego.pl nie stanowią porad prawnych, odnoszą się do sytuacji przedstawionych przez wnioskodawców oraz stanu prawnego obowiązującego w chwili ich wydania.

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł