Świadczenia należne za okres przebywania na wychowawczym i macierzyńskim

ZUS SerwisKadrowego.pl

Świadczenia typu pakiet sportowy oraz grupowe ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez pracodawcę za okres:

  • pobierania zasiłku macierzyńskiego w związku z przebywaniem na urlopie macierzyńskim czy rodzicielskim lub
  • przebywania na urlopie wychowawczym,

nie podlegają ozusowaniu z tytułu stosunku pracy w sytuacji, gdy prawo do tych świadczeń nie przysługuje za okres świadczenia pracy lecz z tytułu otrzymywania zasiłku macierzyńskiego lub przebywania na urlopie wychowawczym, a więc odrębnego od stosunku pracy tytułu do ubezpieczeń w ZUS.

Natomiast w sytuacji przebywania na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym przez część miesiąca, wyłączeniu z podstawy wymiaru składek zusowskich podlega część wartości świadczenia ustalona proporcjonalnie do liczby dni urlopu w danym miesiącu.

Interpretacja ZUS

Lublin, dnia 20 października 2016 r.

WPI/200000/43/1039/2016

DECYZJA Nr 1039/2016

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 963) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku złożonym w dniu 27 września 2016 r. przez przedsiębiorcę (…) w sprawie nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne z tytułu stosunku pracy wartości pakietu sportowego (…) oraz grupowego ubezpieczenia zdrowotnego przysługujących pracownikom za okres pobierania zasiłku macierzyńskiego oraz przebywania na urlopie wychowawczym.

UZASADNIENIE

W dniu 27 września 2016 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął wniosek przedsiębiorcy (…) reprezentowanego przez (…) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wnioskodawca poinformował, że zatrudnia (…) osób na podstawie umowy o pracę.

Pracodawca posiada regulamin pracy i wynagradzania. Zgodnie z zarządzeniem nr (…) 2015 z (…) maja 2015 r. Spółka udostępnia ogółowi pracowników możliwość korzystania z pakietu sportowego (…)

Pracodawca w całości pokrywa koszt świadczenia. Powyższe składniki nie są uregulowane w regulaminie pracy i wynagradzania. Kwoty opłacane przez pracodawcę podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne z tytułu stosunku pracy.

Dodatkowo od kwietnia 2015 r. w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne pracodawca na podstawie Umowy Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego dot. programu z dnia kwietnia 2015 r. ujmuje wartość składki finansowanej za pracownika. Do programu mogą przystąpić również najbliżsi członkowie rodziny pracownika. W tym przypadku pracodawca jedynie w części partycypuje w kosztach składki, Wysokość składki za członków rodziny finansowana ze środków pracodawcy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Zasady dotyczące objęcia pracownika programem oraz dofinansowania składki za członków rodziny objętych tym programem nie wynikają z przepisów o wynagradzaniu, a ich źródłem jest umowa grupowego ubezpieczenia zdrowotnego dot. programu z dnia kwietnia 2015 r.

Opłacana przez pracodawcę wysokość składki pakietu sportowego (…) pakietu (…) stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne za okres absencji, za którą pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia chorobowego, zasiłku chorobowego. świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku rodzicielskiego. zasiłku opiekuńczego czy za okres urlopu wychowawczego.

W związku z powyższym Wnioskodawca zadał pytanie czy prawidłowe jest naliczanie składek na ubezpieczenia społeczne i składki na ubezpieczenie zdrowotne od ww. składników wynagrodzenia za czas:

  1. pobierania świadczeń z tytułu zasiłku macierzyńskiego i zasiłku rodzicielskiego.
  2. pobierania świadczeń z tytułu wynagrodzenia chorobowego, zasiłku chorobowego. świadczenia rehabilitacyjnego i zasiłku opiekuńczego,
  3. przebywania na urlopie wychowawczym.

W ocenie Wnioskodawcy, składki od pakietu sportowego (…) oraz od pakietu (…) w pełnej wysokości stanowią podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne za okres absencji, za którą pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia chorobowego, zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku opiekuńczego.

Wnioskodawca uznał również, że składki od pakietu sportowego (…) oraz od pakietu (…) w pełnej wysokości nie stanowią podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne za okres absencji, za którą pracownik nabywa prawo do zasiłku macierzyńskiego, zasiłku rodzicielskiego czy za okres urlopu wychowawczego. W przypadku gdy pracownik przez część miesiąca świadczy pracę lub przebywa na urlopie wypoczynkowym, a przez części miesiąca przebywa na urlopie macierzyńskim, urlopie rodzicielskim czy urlopie wychowawczym, właściwa proporcja, od której należy naliczyć składki od pakietu sportowego oraz od pakietu tv proporcja kalendarzowych dni świadczenia pracy lub przebywania na urlopie wypoczynkowym przez pracownika w stosunku do dni kalendarzowych w tym miesiącu.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie. W myśl ustępu 5 powołanego powyżej artykułu udzielenie interpretacji następuje w drodze decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jednocześnie stosownie do art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Zakład wydaje interpretacje indywidualne, wyłącznie w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Zgodnie z dyspozycją art. 10 ust. 6 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, warunkiem koniecznym do stwierdzenia kompletności wniosku, jest jego należyte opłacenie, natomiast w myśl art. 10 ust. 7 tej ustawy – w przypadku wystąpienia w jednym wniosku o wydanie interpretacji odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych pobiera się opłatę od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Wobec faktu, iż we wniosku złożonym w dniu 27 września 2016 r. Wnioskodawca przedstawił dwa rodzaje świadczeń przysługujących pracownikom: pakiety sportowe oraz grupowe ubezpieczenie zdrowotne, a także wskazał, iż zapytanie dotyczy ustalania podstawy wymiaru składek w sytuacji pobierania zasiłku macierzyńskiego, zasiłku rodzicielskiego oraz przebywania na urlopie wychowawczym, jak również za okres pobierania świadczeń z tytułu choroby (wynagrodzenia chorobowego, zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku opiekuńczego), a do wniosku została dokonana opłata w pojedynczej wysokości, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydając niniejszą decyzję rozpoznał wniosek w zakresie wskazanym jako pierwszy w pytaniu Wnioskodawcy tj. w kwestii nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne z tytułu stosunku pracy wartości pakietu sportowego (…) oraz grupowego ubezpieczenia zdrowotnego przysługującego pracownikom za okres pobierania zasiłku macierzyńskiego, zasiłku rodzicielskiego oraz przebywania na urlopie wychowawczym.

Zagadnienia dotyczące ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne są regulowane za pośrednictwem przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2236 ze zm.).

Stosownie do treści art. 18 ust. 1 i ust. 2, art. 20 ust. 1 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz § 1 rozporządzenia Ministra Prący i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Oj. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z wyłączeniem wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków z ubezpieczeń społecznych. Ponadto zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 581 ze zm.) do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne pracowników stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób.

Jednocześnie należy zauważyć, iż z art. 6 ust. 1 pkt 19 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wynika, iż pobieranie zasiłku macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego lub przebywanie na urlopie wychowawczym stanowi odrębny tytuł do objęcia obowiązkiem ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Ponadto stosownie do art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 372 ze zm.) zasiłek macierzyński przysługuje przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego oraz urlopu ojcowskiego.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego w myśl art. 18 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych stanowi kwota tego zasiłku, za wyjątkiem przychodów ze stosunku pracy należnych za wcześniejszy okres świadczenia pracy a wypłaconych w okresie pobierania zasiłku. Natomiast zgodnie z art. 18 ust. 5b i ust. 14 tejże ustawy, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla osoby przebywającej na urlopie wychowawczym stanowi kwota 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego w trybie art. 9 ust. 10 na dany rok kalendarzowy, przy czym wskazana podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie może być wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy i nic może być niższa niż 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Ponadto podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób korzystających z urlopu wychowawczego niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu stanowi stosownie do art. 81 ust. 8 pkt 10 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych kwota odpowiadająca wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych.

W konsekwencji, inne świadczenia, takie jak wartość pakietu sportowego oraz grupowego ubezpieczenia zdrowotnego opłacanego przez pracodawcę za okres pobierania zasiłku macierzyńskiego w związku z przebywaniem na urlopie macierzyńskim czy rodzicielskim lub za okres przebywania na urlopie wychowawczym (a więc w okresach faktycznego nieświadczenia pracy) nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne z tytułu stosunku pracy w sytuacji gdy prawo do tych świadczeń nie przysługuje za okres świadczenia pracy tylko z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego lub przebywania na urlopie wychowawczym, a więc odrębnego od stosunku pracy tytułu do ubezpieczeń. Natomiast w sytuacji przebywania na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym przez część miesiąca, wyłączeniu z podstawy wymiaru składek podlega część wartości świadczenia ustalona proporcjonalnie do liczby dni urlopu w danym miesiącu.

W świetle powyższego uznać należy za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy w części dotyczącej nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne z tytułu stosunku pracy wartości pakietu sportowego (…) oraz grupowego ubezpieczenia zdrowotnego przysługujących pracownikom za okres pobierania zasiłku macierzyńskiego oraz przebywania na urlopie wychowawczym.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jego zaistnienia.

Wydana decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana, Stosownie do art. i Qa ust. 2 i ust. 3 ustawy dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, odwołanie do Sądu Okręgowego w (…)

Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

źródło: http://www.zus.pl/

Uwaga: Interpretacje zawarte w serwisie serwiskadrowego.pl nie stanowią porad prawnych, odnoszą się do sytuacji przedstawionych przez wnioskodawców oraz stanu prawnego obowiązującego w chwili ich wydania.

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł