Ekwiwalent za pranie ubioru służbowego a składki ZUS

ZUS SerwisKadrowego.pl

Ekwiwalent za pranie stroju służbowego wypłacany pracownikom wykonującym pracę na Sali Obsługi Klienta w siedzibie pracodawcy nie korzysta ze zwolnienia z oskładkowania. Tego typu praca nie uzasadnia zapewnienia podwładnym odzieży roboczej. Z tego względu pracownikom nie przysługuje ekwiwalent za pranie takiej odzieży (nie wymagają tego przepisy bhp).

Interpretacja ZUS

Lublin, dnia 18 października 2016 r.

WPI/200000/43/1074/2016

DECYZJA nr 1074/2016

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t j. Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 963) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie stanowisko przedstawione we wniosku złożonym w dniu w dniu 03 października 2016 r. przez przedsiębiorcę: (…) Sp. z o.o. uznaje za prawidłowe w sprawie uwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ekwiwalentu wypłacanego pracownikom Sali Obsługi Klienta za pranie ubioru służbowego.

UZASADNIENIE

W dniu 03 października 2016 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął wniosek przedsiębiorcy: Sp. z o.o. o wydanie pisemnej interpretacji przepisów w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wnioskodawca w opisie stanu faktycznego przedstawił, że w Spółce Wnioskodawca wypłaca pracownikom ekwiwalent za pranie ubioru służbowego w oparciu o wewnętrznie wydany akt prawny — Regulamin Pracy (…) Sp. z o.o. Ekwiwalent za pranie ubioru służbowego jest wypłacany pracownikom wykonującym pracę na Sali Obsługi Klienta w siedzibie Spółki. Ubiór stanowi biała bluzka i granatowy żakiet. Ekwiwalent jest wypłacany w kwocie zł, która została ustalona w oparciu o kalkulację jednostkowego kosztu usługi prania z 3 zakładów pralniczych. Wniosek o zatwierdzenie tej kwoty składa do Prezesa zarządu specjalista ds. bhp. Ekwiwalent jest wypłacany co miesiąc bez sprawdzania faktycznie poniesionych kosztów prania przez pracowników. Dotychczas od w/w ekwiwalentu jest potrącany podatek dochodowy od osób fizycznych.

Wnioskodawca przedstawił własne stanowisko w sprawie.

Zdaniem Wnioskodawcy ekwiwalent za pranie ubioru służbowego powinien być włączony do podstawy naliczania składek ZUS.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 10 ust 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie. Stosownie do ustępu 5 powołanego powyżej artykułu w związku z art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, obowiązującym od dnia 1 stycznia 2013 r., udzielenie interpretacji dotyczącej ustalania podstawy wymiaru składek następuje w drodze decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Stosownie do treści art. 18 ust. 1 i ust. 2, art. 20 ust. 1 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 2236 z późn. zm.), podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z wyłączeniem wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków z ubezpieczeń społecznych.

Zakład wskazuje przy tym, iż z brzmienia art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wynika ograniczenie w tematyce, w której jest zobowiązany wypowiedzieć się za pośrednictwem pisemnej interpretacji przepisów w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, uniemożliwiające potwierdzenie w tym trybie przez Organ dokonanej przez Wnioskodawcę kwalifikacji przychodu w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uwzględniając powyższe, zakład dokonał interpretacji przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych opierając się na zawartym w piśmie złożonym w dniu 03 października 2016 r. wskazaniu Spółki dotyczącym powyższej kwestii.

Katalog przychodów nie stanowiących podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe został zawarty we wskazanym rozporządzeniu z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 6 z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wyłączono wartość świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia wypłacane zgodnie z przepisami wydanymi przez Radę Ministrów lub właściwego ministra, a także ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży roboczej, używanie odzieży i obuwia własnego zamiast roboczego oraz wartość otrzymanych przez pracowników bonów, talonów, kuponów lub innych dowodów uprawniających do otrzymania na ich podstawie napojów bezalkoholowych, posiłków oraz artykułów spożywczych, w przypadku gdy pracodawca, mimo ciążącego na nim obowiązku wynikającego z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, nie ma możliwości wydania pracownikom posiłków i napojów bezalkoholowych.

Aby skorzystać ze zwolnienia na podstawie zaprezentowanego wyżej przepisu, wartość świadczeń rzeczowych oraz możliwość wypłaty z tego tytułu ekwiwalentów musi wynikać  z przepisów o bhp. W razie gdy pracodawca wydaje pracownikom świadczenia rzeczowe lub wypłaci z tego tytułu ekwiwalent, a obowiązek taki nie wynika po stronie pracodawcy z przepisów o bhp, wartości te obowiązany jest doliczyć do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Z opisu stanu faktycznego zawartego we wniosku złożonego w dniu 03 października 2016 r. wynika, że Wnioskodawca wypłaca pracownikom ekwiwalent za pranie ubioru służbowego w oparciu o wewnętrznie wydany akt prawny — Regulamin Pracy Spółki. Ekwiwalent za pranie ubioru służbowego jest wypłacany pracownikom wykonującym pracę na Sali Obsługi Klienta w siedzibie Spółki. Ekwiwalent jest wypłacany w kwocie (…) zł, która została ustalona w oparciu o kalkulację jednostkowego kosztu usługi prania z 3 zakładów pralniczych. Ekwiwalent jest wypłacany co miesiąc bez sprawdzania faktycznie poniesionych kosztów prania dla pracownika. Od wypacanego ekwiwalentu jest potrącany podatek dochodowy od osób fizycznych.

W konsekwencji, Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznał za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy w sprawie uwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ekwiwalentu wypłacanego pracownikom Sali Obsługi Klienta za pranie ubioru służbowego.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu jej wydania.

Wydana decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana.

Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, odwołanie do Sądu Okręgowego w (…)

Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

źródło: http://www.zus.pl/

Uwaga: Interpretacje zawarte w serwisie serwiskadrowego.pl nie stanowią porad prawnych, odnoszą się do sytuacji przedstawionych przez wnioskodawców oraz stanu prawnego obowiązującego w chwili ich wydania.

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

One Thought to “Ekwiwalent za pranie ubioru służbowego a składki ZUS”

  1. Danuta

    To ja już się pogubiłam kiedy ten ekwiwalent jest wolny od składek a kiedy nie

Skomentuj artykuł