Składki społeczne, na FP i FGŚP – zmiany w 2017

ZUS na swej stronie internetowej podał podstawowe informacje o obowiązujących w 2017 r. kwotach dotyczących składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Pracy dla niektórych grup ubezpieczonych.

Składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które opłacają tzw. mały ZUS czy składki od preferencyjnej podstawy.

Chodzi tu o osoby, które:

  • nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,
  • nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.
Osoby prowadzące pozarolniczą działalność, tj.:

1.  osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, nieopłacające składek preferencyjnych,

2. twórcy i artyści,

3. osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,

4.  wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,

5. osoby prowadzące publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty

oraz osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2017 r. – zadeklarowana kwota, nie niższa niż 600 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2017 r.).

·

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2017 r. dla tych osób stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 2.557,80  (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, wynoszącego w 2017 r. 4.263 zł, zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 30 listopada 2016 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2017 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia – M.P. poz. 1188).

 

Za miesiące styczeń – grudzień 2017 r. składka na ubezpieczenia społeczne wyżej wymienionych nie może być niższa od kwoty:

·         117,12 zł  /tj. 19,52%/ – na ubezpieczenie emerytalne,

·         48,00 zł  /tj. 8%/ – na ubezpieczenia rentowe,

·         14,70 zł  /tj. 2,45%/ – na ubezpieczenie chorobowe.

 

Za miesiące styczeń – grudzień 2017 r. składka na ubezpieczenia społeczne wyżej wymienionych nie może być niższa od kwoty:

·         499,28 zł  /tj. 19,52%/ – na ubezpieczenie emerytalne,

·         204,62 zł  /tj. 8%/ – na ubezpieczenia rentowe,

·         62,67 zł  /tj. 2,45%/ – na ubezpieczenie chorobowe.

 

 

Składki na ubezpieczenie wypadkowe

 

ZUS w przygotowanej informacji przypomniał, że o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązującej w danym roku składkowym, powiadomi do 20 kwietnia danego roku tylko tych płatników składek, którzy przekazali informację ZUS IWA za trzy kolejne ostatnie lata kalendarzowe. Natomiast pozostali płatnicy składek muszą samodzielnie ustalić stopę procentową składki na dany rok składkowy.

I tak:

  • płatnicy składek zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, którzy nie mieli obowiązku przekazywania informacji ZUS IWA przez trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe, ustalają stopę procentową składki na to ubezpieczenie w wysokości stopy procentowej określonej dla grupy działalności, do której należą,
  • płatnicy zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych, ustalają stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności.

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe jest ustalana na okres roku składkowego i obejmuje składki należne za okres od 1 kwietnia danego roku do dnia 31 marca następnego roku.

 

Składki na FP i FGŚP

 

Organ rentowy dodatkowo podkreślił, że pracodawcy, do których stosuje się przepisy ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, powinni dodatkowo opłacać składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 0,10% podstawy wymiaru.

Podstawą do naliczania składki w tej wysokości jest art. 29 ust. 3 ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, zgodnie z którym do czasu określenia wysokości składki przez ustawę budżetową stosuje się składkę w wysokości ustalonej na rok poprzedni. Natomiast po ustaleniu wysokości składki przez ustawę budżetową, płatnicy składki dokonują korekty wysokości wpłat od początku roku budżetowego w pierwszym miesiącu następującym po miesiącu, w którym została ogłoszona ustawa budżetowa.

Z kolei płatnicy zobowiązani do opłacania składek na Fundusz Pracy na podstawie przepisów ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy opłacają składkę w wysokości 2,45% podstawy wymiaru.

Podstawą do naliczania składki w tej wysokości jest art. 145 ust. 1 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym w przypadku, gdy ustawa budżetowa lub ustawa o prowizorium budżetowym nie zostanie ogłoszona przed dniem 1 stycznia, to do czasu jej ogłoszenia obowiązują składki na fundusze celowe w wysokości ustalonej dla roku poprzedzającego rok budżetowy.

 

Skomentuj artykuł

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *