Wycieczka w części finansowana z zfśs jako przychód

Coraz częściej w najbliższym czasie będziemy doświadczać ciepłej pogody i dlatego warto się zastanowić już dziś, z jakimi skutkami podatkowymi wiąże się wycieczka w części finansowana z zfśs. Otóż pokrycie przez pracodawcę z zfśs części kosztów wycieczki pracownikowi – na indywidualny wniosek zatrudnionego – należy kwalifikować jako przysporzenie majątkowe (zaoszczędzenie wydatku). W związku z tym podwładny uzyska przychód ze stosunku pracy, który może być jednak zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT. Przepis ten stanowi, że wolna od podatku jest wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zfśs lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł. Takich wyjaśnień udzielił Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 27 lutego 2017 r., sygn. 061-IPTPB1.4511.1067.2016.1.AG.

Trzeba tu zwrócić uwagę, iż generalnie po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13, imprezy integracyjne w formie np. wycieczek nie stanowią przychodu podlegającego opodatkowaniu. Przy czym zauważmy, że w analizowanej interpretacji jest mowa o dofinansowaniu z zfśs do wycieczki, przyznawanym na indywidualny wniosek pracownika. Z tego powodu fiskus uznał tego typu świadczenie za przychód.


W uzasadnieniu ww. interpretacji wskazano:

„(…) Wnioskodawca planuje zorganizowanie dla swoich pracowników wycieczkę. Planuje się, że wycieczka będzie sfinansowana w części ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, a w części ze środków – wpłat osób uczestniczących. Osoby, które będą chciały wziąć udział w organizowanej wycieczce będą zapisywały się na liście oraz składały wniosek o jej dofinansowanie ze środków Funduszu. Zostanie opracowana tabela z wysokością wpłat uczestników, która uzależniona będzie od ich sytuacji materialnej. Podmiot organizujący wycieczkę zapewni wyżywienie, bilety wstępu, nocleg, transport (transport ewentualnie przez firmę transportową). (…)

(…) w przypadku uzyskania przez pracowników dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do wycieczki, którą zamierza zorganizować Wnioskodawca, Jego pracownicy otrzymają nieodpłatne świadczenie. Należy tu mieć na uwadze, że dofinansowanie wypłacone zostanie na indywidualny wniosek pracownika. W efekcie każdy pracownik, na indywidualny wniosek, otrzyma konkretne przysporzenie majątkowe (zaoszczędzenie wydatku), którego wysokość zależeć będzie od jego sytuacji materialnej; uzyska zatem przychód ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Należy mieć jednak na uwadze, że stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 67 ww. ustawy, wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.

Zatem, jeżeli wysokość przyznanych pracownikowi świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w tym z tytułu dofinansowania wycieczki, nie przekroczy w roku podatkowym kwoty 380 zł, to na Wnioskodawcy nie będą ciążyć obowiązki płatnika, wskazane w art. 31 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże w sytuacji, gdy wysokość przyznanych pracownikowi w roku podatkowym świadczeń będzie wyższa niż 380 zł, to Wnioskodawca będzie obowiązany jako płatnik obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. (…)”.

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł