Zapis w regulaminie wynagradzania odnośnie pakietu medycznego

Ostatnio trafiło do nas zapytanie: jaki zapis w regulaminie wynagradzania powinien pojawić się odnośnie pakietu medycznego, aby zgodnie z prawem nie musieć naliczać od niego składek zusowskich?

Gdy pakiet medyczny jest współfinansowany przez pracownika, o czym przesądza stosowny zapis w regulaminie wynagradzania, wówczas wartość pakietu w kwocie finansowanej przez pracodawcę:

  • podlega opodatkowaniu,
  • zwolniona jest z ozusowania.

Dla wyłączenia składkowego wspomnianego świadczenia niezbędne jest, aby odnoszący się do niego zapis regulaminowy był odpowiednio skonstruowany, a więc w sposób niepozostawiający wątpliwości co do możliwości zastosowania przepisu § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 18 grudnia 1998 r.

Przypomnijmy, że w myśl przywołanej regulacji, do podstawy wymiaru składek zusowskich nie wlicza się korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji.

A zatem, aby określona korzyść materialna mogła podlegać zwolnieniu z oskładkowania, musi:

  • wynikać z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu,
  • przybierać formę niepieniężną,
  • być współfinansowana przez zatrudnionych.

Wszystkie wymienione warunki muszą zostać spełnione łącznie.

Przykładowy zapis w regulaminie wynagradzania, dający prawo do nienaliczania składek ZUS od prywatnej opieki zdrowotnej, może wyglądać jak poniżej:

„Pracownik jest uprawniony do zakupu usług prywatnej opieki medycznej (w postaci tzw. pakietu medycznego) po cenie niższej niż detaliczna. Pracownik tytułem współfinansowania pakietu medycznego będzie ponosił co miesiąc koszt w wysokości 1 zł (słownie: jeden złoty). Kwota ta będzie potrącana z miesięcznego wynagrodzenia pracownika (na podstawie jego pisemnej zgody) począwszy od pierwszego miesiąca objęcia pracownika prywatną opieką medyczną.”

Jak czytamy w interpretacji ZUS z 3 listopada 2016 r., sygn.: DI/100000/43/1041/2016: „(…) konieczną przesłanką wyłączenia danych przychodów z podstawy wymiaru składek, jest uprawnienie pracownika do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji wynikające wprost z układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu.

Inaczej mówiąc, wynikanie danego uprawnienia z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu należy rozumieć jako każdorazową gwarancję częściowego finansowania ww. korzyści przez pracodawcę, a nie np. jedynie możliwość takiego finansowania. (…)”.

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

One Thought to “Zapis w regulaminie wynagradzania odnośnie pakietu medycznego”

Skomentuj artykuł