Czy składki wpłacane na indywidualny rachunek ZUS podlegać będą egzekucji

Po uchwaleniu nowych regulacji o uiszczaniu jedną wpłatą wszystkich składek należnych za dany miesiąc, pojawiła się wątpliwość dotycząca tego, czy składki wpłacane po 1 stycznia 2018 r. na indywidualny rachunek ZUS podlegać będą egzekucji? Pytanie brzmi więc wprost: czy środki zgromadzone na tych kontach będą podlegały zajęciu komorniczemu w sytuacji np. gdy, płatnik będzie objęty egzekucją z wierzytelności?

Śpieszymy wyjaśnić, iż nie. Potwierdza to odpowiedź Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 25 maja 2017 r. na interpelację nr 12260 w sprawie nowego sposobu prowadzenia rachunków składkowych klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W przywołanej odpowiedzi czytamy:

„Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw przewiduje m.in. wprowadzenie indywidualnych rachunków składkowych dla płatników składek, na które dokonywana będzie jedna wpłata na wszystkie należności do których poboru zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Płatnicy posługiwać się będą przy dokonywaniu wpłaty jedynie numerem rachunku składkowego. Przepisy ww. ustawy wejdą w życie w dniu 1 stycznia 2018 r.

Generowane przez Zakład indywidualne rachunki składkowe dla płatników składek służyć będą jedynie do ewidencji wpłat z tytułu składek. W związku z tym, że indywidualne rachunki nie będą rachunkami płatniczymi, nie przewiduje się możliwości dokonywania żadnych wypłat z tych rachunków. Zakład będzie zlecał bankowi realizację przelewów na rachunki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ubezpieczenia zdrowotnego, Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Funduszu Emerytur Pomostowych jedynie z rachunku centralnego.

Zgodnie z ustawą Zakład będzie upoważniony do nadawania własnej numeracji w numerze rachunku bankowego IBAN. Nastąpi zmiana identyfikatora dla płatnika składek przez nadanie numerów indywidualnych rachunków składkowych, które staną się nowymi identyfikatorami, a obsługa tak wygenerowanych rachunków składkowych będzie możliwa przez dowolny podmiot (bank).

Zawarte w ustawie przepisy dotyczące określenia, że Zakład jest dostawcą usług płatniczych (art. 1 pkt 14 projektu) została podyktowana właśnie umożliwieniem Zakładowi uzyskania odrębnego numeru rozliczeniowego w standardzie Numeru Rachunku Bankowego (NRB), a co za tym idzie również obsługę płatności zagranicznych w standardzie Międzynarodowego Numeru Rachunku Bankowego (IBAN). Rozwiązanie takie pozwoli w przyszłości zapewnić „stałość” indywidualnego numeru rachunku składkowego, niezależnie od banku obsługującego rachunek Zakładu i wygenerowanych do niego indywidualnych rachunków składkowych. Rozwiązanie to uwzględnia przepis art. 196 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), z którego wynika, że w przypadku Zakładu i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wyboru podmiotu prowadzącego rachunki dokonuje Minister Finansów.

Uprzejmie informuję, że składki ubezpieczeniowe i inne należności do poboru których uprawniony jest Zakład posiadają publicznoprawny charakter i nie mogą stanowić przedmiotu egzekucji, gdyż w stosunku do wierzyciela dłużnikiem nie jest dysponent tych środków tj. Zakład Ubezpieczeń Społecznych.”.

 

Skomentuj artykuł

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *