Jubileuszowa nagroda rzeczowa a składki ZUS

ZUS SerwisKadrowego.pl

Jubileuszowa nagroda rzeczowa to świadczenie, które pracodawcy oferują pracownikom przede wszystkim chcąc na dłużej zatrzymać ich w organizacji i wyróżnić za wieloletnią pracę i lojalność. Jubileuszówka najczęściej występuje w postaci pieniężnej, choć zdarza się, że zakłady pracy z okazji jubileuszu pracy przyznają zatrudnionym osobom także świadczenia w naturze, np. zegarek, laptop czy smartfon. I tu pojawia się pytanie: czy nagroda rzeczowa wręczana na okoliczność przepracowania określonej liczby lat u danego pracodawcy może korzystać ze zwolnienia z ozusowania?

Odpowiedź brzmi tak, pod warunkiem, że omawiane gratyfikacje według zasad określających warunki ich przyznawania przysługują pracownikowi nie częściej niż co 5 lat. Przesądza o tym § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Interpretacja ZUS

Lublin, dnia 26 maja 2017 r.

WPI/200000/43/491/2017

Decyzja nr 491/2017

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 963 ze zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie rozpatrując wniosek złożony w dniu 10 kwietnia 2017 r., uzupełniony w dniu 27 kwietnia 2017 r. przez wnioskodawcę: (…) stanowisko w sprawie braku obowiązku uwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne nagrody jubileuszowej w postaci pamiątkowego zegarka.

UZASADNIENIE

W dniu 10 kwietnia 2017 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął wniosek przedsiębiorcy: (…) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wnioskodawca przedstawił opis stanu faktycznego:

Wnioskodawca zawarł w Regulaminie Wynagradzania zapisy o wprowadzeniu nagrody jubileuszowej tj. nagrody za długoletni staż pracy.

Wnioskodawca wskazał, że pierwsza nagroda przysługuje po przepracowaniu 10 lat a każda następna nagroda będzie przysługiwała co 10 lat. Nagroda jubileuszowa przekazywana jest uprawnionym pracownikom w formie niepieniężnej tj. w formie pamiątkowego zegarka i wręczana jest pracownikom na corocznej uroczystości firmowej.

Wnioskodawca powziął wątpliwość, czy od wartości zegarków wręczanych pracownikom z tytułu nagrody jubileuszowej należy odprowadzić składkę na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne?

W dniu 12 kwietnia 2017 r. Zakład wezwał wnioskodawcę o uzupełnienie braków złożonego wniosku poprzez jednoznaczne wskazanie, czy wartość zegarków wręczanych pracownikom z tytułu nagrody jubileuszowej stanowi przychód z tytułu stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2031 ze zm.)

W dniu 27 kwietnia 2017 r. wnioskodawca złożył odpowiedź na wezwanie Zakładu, w której poinformował, że wartość zegarków wręczanych pracownikom z tytułu nagrody jubileuszowej stanowi przychód z tytułu stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. z 2016 r. poz. 1032 ze zm.) i tym samym podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawca przedstawił własne stanowisko w sprawie:

Wnioskodawca stwierdził, że zgodnie z par. 2 p. 1 p 1 Rozporządzenia MPiPS z dnia 18 grudnia 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad ustalania wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 1998 roku Nr 161 poz. 1106 z późn. zmianami) przychody z tytułu nagrody jubileuszowej (gratyfikacje), które wg zasad określających warunki ich przyznawania przysługują pracownikowi nie częściej niż co 5 lat nie są uwzględniane w obliczaniu podstawy wymiaru składek.

W opinii wnioskodawcy wartość pamiątkowych zegarków spełnia warunek rozporządzenia i nie stanowi podstawy wymiaru składek.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył, co następuje:

Przepis art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowi, że przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie. Stosownie do ust. 5 cytowanego przepisu w związku z art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Zakład wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 10 powołanej powyżej ustawy, wyłącznie w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Zakład podkreśla, iż w trybie wydawania decyzji z wniosku o pisemną interpretację przepisów na podstawie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie prowadzi postępowania dowodowego czy wyjaśniającego, opierając się jedynie na treści przedstawionego opisu stanu faktycznego. Oznacza to, że wydając interpretację Zakład dokonuje jej tylko i wyłącznie w zakresie spraw objętych dyspozycją art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i w oparciu o stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę w sposób wyczerpujący, tj. wskazujący na wszystkie okoliczności sprawy mające istotny wpływ na rozstrzygnięcia wątpliwości wnioskodawcy. W konsekwencji powyższego wydając interpretację Zakład nie ustala żadnej normy indywidualnej, lecz jedynie przedstawia swój pogląd dotyczący rozumienia treści przepisów prawa, z których wynika obowiązek świadczenia składek na ubezpieczenia i sposobu zastosowania tych przepisów w odniesieniu do określonej sprawy indywidualnej wnioskodawcy. Pisemna interpretacja nie ma charakteru opinii prawnej, w której analizie poddać można dowolny przepis prawa czy zagadnienie, lecz jej zakres przedmiotowy jest ściśle określony. Celem interpretacji jest umożliwienie przedsiębiorcy uzyskania informacji w przedmiocie obowiązków wiążących się z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne i uchronienie w ten sposób takiego przedsiębiorcy przed ryzkiem błędnego zastosowania przez niego danego przepisu.

Stosownie do treści art. 18 ust. 1 i ust. 2, art. 20 ust. 1 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 2015 poz. 2236 ze zm.), podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.) z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy z wyłączeniem wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźna oraz zasiłków z ubezpieczeń społecznych oraz wyłączeniami przewidzianymi w § 2 powołanego wyżej Rozporządzenia MPiPS. Ponadto zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.), do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia zdrowotne pracowników stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uznaje się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty bez względu na źródło finansowania tych wpłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wartość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników nie zalicza się przychodów określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r, w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 powyższego rozporządzenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wyłączone są nagrody jubileuszowe (gratyfikacje), które według zasad określających warunki ich przyznawania przysługują pracownikowi nie częściej niż co 5 lat.

Z powyższego przepisu wynika, iż decydujące znaczenie w kontekście zwolnienia tego typu świadczeń z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne ustawodawca przypisał periodycznemu (nie częstszemu niż co 5 lat) nabywaniu przez pracownika prawa do ich uzyskania na podstawie wewnętrznych przepisów obowiązujących u pracodawcy.

Dodatkowo należy podkreślić, że nagrody jubileuszowe nie są świadczeniami obligatoryjnymi uregulowanymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a zasady ich przyznawania oraz wypłacania wynikają z obowiązującego u przedsiębiorcy Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy lub innych przepisów płacowych.

W opisanym we wniosku złożonym w dniu 10 kwietnia 2017 r. stanie faktycznym Wnioskodawca wskazał, że na podstawie regulaminu wynagradzania wypłaca nagrody za długoletni staż. Pierwsza nagroda przysługuje po przepracowaniu 10 lat, a każda następna również będzie przysługiwała co 10 lat. Ponadto wnioskodawca przekazuje nagrodę jubileuszową w formie niepieniężnej tj. pamiątkowego zegarka i wręcza je pracownikom na uroczystości firmowej.

W świetle powyższego, uwzględniając przedstawiony przez wnioskodawcę stan faktyczny oraz obowiązujący stan prawny Zakład Ubezpieczeń społecznych Oddział w Lublinie uznał za prawidłowe stanowisko przedsiębiorcy w sprawie nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne nagrody jubileuszowej w postaci pamiątkowego zegarka.

źródło: http://www.zus.pl/

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł