Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 r. i jego wpływ na inne świadczenia

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 r. ustalono na kwotę 2100 zł brutto (to o 5% i jednocześnie o 100 złotych więcej niż w 2017 r.). Taka stawka obowiązuje pracowników pełnoetatowych. Jeżeli osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę wykonuje swoje zadania służbowe na część etatu, wysokość ustawowej płacy minimalnej wyznaczamy w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin pracy przypadającej do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu, biorąc w 2018 r. za podstawę wyliczeń sumę 2100 zł.

Poziom minimalnego wynagrodzenia wpływa m.in. na kwoty wolne od potrąceń oraz wysokość wielu świadczeń wypłacanych w ramach stosunku pracy, takich jak choćby dodatki za pracę nocną czy niektóre odszkodowania i odprawy.

Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2017 r.:

  • wyłączono dodatek za pracę w porze nocnej ze stawki minimalnego wynagrodzenia,
  • zlikwidowano zróżnicowanie wynagrodzenia gwarantowanego w zależności od stażu pracy, co oznacza, że wszyscy pracownicy – niezależnie od stażu pracy – mają obecnie prawo do minimalnego wynagrodzenia za pracę w wysokości 100%

Wysokość minimalnego wynagrodzenia obowiązująca w 2018 r.:

Wymiar etatu

 

Płaca minimalna brutto
cały etat 2100,00 zł
3/4 etatu 1575,00 zł
1/2 etatu 1050,00 zł
1/3 etatu 700,00 zł
1/4 etatu 525,00 zł

Minimalne stawki za godzinę pracy osób zatrudnionych na umowę o pracę w podstawowym systemie czasu pracy w poszczególnych miesiącach 2018 r.

Miesiąc Nominalny wymiar czasu pracy (w godz.) Minimalna stawka godzinowa przy pełnym etacie
Styczeń 168 2100 zł : 168 godz. = 12,50 zł
Luty 160 2100 zł : 160 godz. = 13,13 zł
Marzec 176 2100 zł : 176 godz. = 11,94 zł*
Kwiecień 160 2100 zł : 160 godz. = 13,13 zł
Maj 160 2100 zł : 160 godz. = 13,13 zł
Czerwiec 168 2100 zł : 168 godz. = 12,50 zł
Lipiec 176 2100 zł : 176 godz. = 11,94 zł*
Sierpień 176 2100 zł : 176 godz. = 11,94 zł*
Wrzesień 160 2100 zł : 160 godz. = 13,13 zł
Październik 184 2100 zł : 184 godz. = 11,42 zł*
Listopad 168 2100 zł : 168 godz. = 12,50 zł
Grudzień 152 2100 zł : 152 godz. = 13,82 zł

* kwoty zaokrąglone o 1 grosz w górę, by po przemnożeniu przez nominalny wymiar czasu z danego miesiąca uzyskać kwotę nie niższą niż 2100 zł brutto

Mamy dla Ciebie aktualizowaną na bieżąco publikację z tematyki: , :

KLIKNIJ i SPRAWDŹ - Mistrz Kadr i Płac - Aktualizacja przez 365 dni

 

Dodatki za pracę w porze nocnej w 2018 r.

Za każdą godzinę wykonywania obowiązków pracowniczych w porze nocnej zatrudnionemu należy się dodatkowe wynagrodzenie wynoszące 20% stawki godzinowej wynikającej z gwarantowanego wynagrodzenia minimalnego.

Wysokość dodatków nocnych prezentujemy w tekście: Dodatki za pracę w nocy w 2018 r.

Wysokość kwot wolnych od potrąceń w 2018 r.

O wysokości kwoty wolnej od potrąceń realizowanych z pensji pracowniczej decydują:

  • poziom ustawowej płacy minimalnej,
  • wymiar czasu pracy pracownika wskazany w umowie o pracę,
  • rodzaj dokonywanego z płacy potrącenia,
  • kwota należnych pracownikowi zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu oraz
  • uwzględniana przy kalkulowaniu zaliczki podatkowej kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki na podatek, stosowana tylko wówczas, gdy pracownik złoży formularz PIT-2.

Wysokość kwot wolnych zamieściliśmy w artykule: Kwoty wolne od potrąceń w 2018 r.

Najniższa podstawa wymiaru świadczeń za czas choroby, wypadku, opieki i macierzyństwa w 2018 r.

Wymiar
czasu pracy
Najniższa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych w zależności od wymiaru etatu
cały etat 1 812,09

(2100 zł – 13,71% x 2100 zł)

3/4 etatu 1 359,07 zł

(1575 zł – 13,71% x 1575 zł)

1/2 etatu 906,04 zł

(1050 zł – 13,71% x 1050 zł)

1/3 etatu 604,03 zł

(700 zł – 13,71% x 700 zł)

1/4 etatu 453,02

(525 zł – 13,71% x 525 zł)

 

Odszkodowania i odprawy w 2018 r.

Wyższa płaca minimalna przekłada się również na wyższe niektóre odszkodowania i odprawy. 

Odszkodowanie za mobbing i naruszenie zasady równego traktowania

Pracownik wobec którego zakład pracy dopuścił się mobbingu, ma prawo do rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia, a ponadto do dochodzenia od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż ustawowa płaca minimalna. Do takiego samego świadczenia uprawniony jest podwładny, który został pokrzywdzony wskutek tego, że pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu. A zatem w 2018 r. kwota ww. należności nie może być niższa niż 2100 zł. 

Odprawa za zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy

Efektem podwyższenia minimalnego wynagrodzenia, jest ponadto podniesienie górnego limitu odprawy przysługującej na mocy przepisów ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Pracodawcy objęci przepisami przywołanego aktu prawnego, zwalniający pracowników z przyczyn leżących wyłącznie po stronie zakładu pracy, są zobowiązani do wypłacenia zwalnianym odpraw, których wysokość zależy od zakładowego stażu pracy i wynosi:

  • jednomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata,
  • dwumiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat,
  • trzymiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

Wysokość omawianego odprawy nie może przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli od 1 stycznia 2018 r. kwoty 31.500 zł (2.100 zł x 15).

Wynagrodzenie przestojowe w 2018 r.

Pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej świadczenia, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, należy się tzw. wynagrodzenie przestojowe, które dla pracownika pełnoetatowego od początku 2018 r. musi wynosić za miesiąc co najmniej 2100 zł brutto.

Skomentuj artykuł

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *