Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 r. i jego wpływ na inne świadczenia

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 r. ustalono na kwotę 2100 zł brutto (to o 5% i jednocześnie o 100 złotych więcej niż w 2017 r.). Taka stawka obowiązuje pracowników pełnoetatowych. Jeżeli osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę wykonuje swoje zadania służbowe na część etatu, wysokość ustawowej płacy minimalnej wyznaczamy w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin pracy przypadającej do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu, biorąc w 2018 r. za podstawę wyliczeń sumę 2100 zł.

Poziom minimalnego wynagrodzenia wpływa m.in. na kwoty wolne od potrąceń oraz wysokość wielu świadczeń wypłacanych w ramach stosunku pracy, takich jak choćby dodatki za pracę nocną czy niektóre odszkodowania i odprawy.

Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2017 r.:

  • wyłączono dodatek za pracę w porze nocnej ze stawki minimalnego wynagrodzenia,
  • zlikwidowano zróżnicowanie wynagrodzenia gwarantowanego w zależności od stażu pracy, co oznacza, że wszyscy pracownicy – niezależnie od stażu pracy – mają obecnie prawo do minimalnego wynagrodzenia za pracę w wysokości 100%

🎯 Kadry i Płace Książka 2024 - 📖 prostym, zrozumiałym językiem opisuje między innymi takie zagadnienia jak: , aktualizowane na bieżąco przez 365 dni od dnia zakupu.

KLIKNIJ i SPRAWDŹ - Mistrz Kadr i Płac - Książka z aktualizacją przez 365 dni

Wysokość minimalnego wynagrodzenia obowiązująca w 2018 r.:

Wymiar etatu

 

Płaca minimalna brutto
cały etat 2100,00 zł
3/4 etatu 1575,00 zł
1/2 etatu 1050,00 zł
1/3 etatu 700,00 zł
1/4 etatu 525,00 zł

Minimalne stawki za godzinę pracy osób zatrudnionych na umowę o pracę w podstawowym systemie czasu pracy w poszczególnych miesiącach 2018 r.

Miesiąc Nominalny wymiar czasu pracy (w godz.) Minimalna stawka godzinowa przy pełnym etacie
Styczeń 168 2100 zł : 168 godz. = 12,50 zł
Luty 160 2100 zł : 160 godz. = 13,13 zł
Marzec 176 2100 zł : 176 godz. = 11,94 zł*
Kwiecień 160 2100 zł : 160 godz. = 13,13 zł
Maj 160 2100 zł : 160 godz. = 13,13 zł
Czerwiec 168 2100 zł : 168 godz. = 12,50 zł
Lipiec 176 2100 zł : 176 godz. = 11,94 zł*
Sierpień 176 2100 zł : 176 godz. = 11,94 zł*
Wrzesień 160 2100 zł : 160 godz. = 13,13 zł
Październik 184 2100 zł : 184 godz. = 11,42 zł*
Listopad 168 2100 zł : 168 godz. = 12,50 zł
Grudzień 152 2100 zł : 152 godz. = 13,82 zł

* kwoty zaokrąglone o 1 grosz w górę, by po przemnożeniu przez nominalny wymiar czasu z danego miesiąca uzyskać kwotę nie niższą niż 2100 zł brutto

 

Dodatki za pracę w porze nocnej w 2018 r.

Za każdą godzinę wykonywania obowiązków pracowniczych w porze nocnej zatrudnionemu należy się dodatkowe wynagrodzenie wynoszące 20% stawki godzinowej wynikającej z gwarantowanego wynagrodzenia minimalnego.

Wysokość dodatków nocnych prezentujemy w tekście: Dodatki za pracę w nocy w 2018 r.

Wysokość kwot wolnych od potrąceń w 2018 r.

O wysokości kwoty wolnej od potrąceń realizowanych z pensji pracowniczej decydują:

  • poziom ustawowej płacy minimalnej,
  • wymiar czasu pracy pracownika wskazany w umowie o pracę,
  • rodzaj dokonywanego z płacy potrącenia,
  • kwota należnych pracownikowi zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu oraz
  • uwzględniana przy kalkulowaniu zaliczki podatkowej kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki na podatek, stosowana tylko wówczas, gdy pracownik złoży formularz PIT-2.

Wysokość kwot wolnych zamieściliśmy w artykule: Kwoty wolne od potrąceń w 2018 r.

Najniższa podstawa wymiaru świadczeń za czas choroby, wypadku, opieki i macierzyństwa w 2018 r.

Wymiar
czasu pracy
Najniższa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych w zależności od wymiaru etatu
cały etat 1 812,09

(2100 zł – 13,71% x 2100 zł)

3/4 etatu 1 359,07 zł

(1575 zł – 13,71% x 1575 zł)

1/2 etatu 906,04 zł

(1050 zł – 13,71% x 1050 zł)

1/3 etatu 604,03 zł

(700 zł – 13,71% x 700 zł)

1/4 etatu 453,02

(525 zł – 13,71% x 525 zł)

 

Odszkodowania i odprawy w 2018 r.

Wyższa płaca minimalna przekłada się również na wyższe niektóre odszkodowania i odprawy. 

Odszkodowanie za mobbing i naruszenie zasady równego traktowania

Pracownik wobec którego zakład pracy dopuścił się mobbingu, ma prawo do rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia, a ponadto do dochodzenia od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż ustawowa płaca minimalna. Do takiego samego świadczenia uprawniony jest podwładny, który został pokrzywdzony wskutek tego, że pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu. A zatem w 2018 r. kwota ww. należności nie może być niższa niż 2100 zł. 

Odprawa za zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy

Efektem podwyższenia minimalnego wynagrodzenia, jest ponadto podniesienie górnego limitu odprawy przysługującej na mocy przepisów ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Pracodawcy objęci przepisami przywołanego aktu prawnego, zwalniający pracowników z przyczyn leżących wyłącznie po stronie zakładu pracy, są zobowiązani do wypłacenia zwalnianym odpraw, których wysokość zależy od zakładowego stażu pracy i wynosi:

  • jednomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata,
  • dwumiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat,
  • trzymiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

Wysokość omawianego odprawy nie może przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli od 1 stycznia 2018 r. kwoty 31.500 zł (2.100 zł x 15).

Wynagrodzenie przestojowe w 2018 r.

Pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej świadczenia, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, należy się tzw. wynagrodzenie przestojowe, które dla pracownika pełnoetatowego od początku 2018 r. musi wynosić za miesiąc co najmniej 2100 zł brutto.

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł