Zmiany w PIT 2018 – nowe limity zwolnień podatkowych i zmiany w kosztach autorskich

W 2018 r. nastąpi kilka istotnych zmian w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Będą one miały wpływ m.in. na rozliczenia podatkowe zatrudnianych osób, a zostaną wprowadzone na mocy ustawy z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Ww. akt prawny:

 • oczekuje już tylko na podpis Prezydenta i publikację w Dzienniku Ustaw,
 • przewiduje znaczące modyfikacje w zakresie stosowania autorskich kosztów uzyskania przychodu a także w limitach zwolnień podatkowych dotyczących m.in. świadczeń finansowanych z zfśs, funduszy związkowych, zapomóg losowych czy dofinansowań do wypoczynku dzieci.

Zmiany w limitach zwolnień podatkowych

Od 1 stycznia 2018 r. dojdzie do paru ważnych modyfikacji w limitach wyłączeń z podatku dochodowego od osób fizycznych. Chodzi tu przede wszystkich o zmiany:

 • w 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT – kwotę zwolnioną z podatku w wysokości 380 zł podniesiono na 1000 zł, co oznacza, że w 2018 r. zwolniona z PIT jest wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1000 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi;

 

 • w 21 ust. 1 pkt 67b ustawy o PIT – zrezygnowano ze zróżnicowania kwoty zwolnienia w zależności od rodzaju opieki sprawowanej nad dzieckiem poprzez podwyższenie go do jednolitej wysokości 1000 zł, co oznacza, że od nowego roku wolne od PIT są świadczenia, które nie są finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, otrzymane od pracodawcy z tytułu objęcia dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna lub uczęszczania dziecka pracownika do żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 1000 zł;

 

 • w 21 ust. 1 pkt 9a ustawy o PIT – kwotę zwolnioną z podatku w wysokości 638 zł podwyższono do 1000 zł, co oznacza, że od początku 2018 r. wolne od podatku są zapomogi, inne niż te otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci, wypłacane z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1000 zł;

 

 • w 21 ust. 1 pkt 78 lit. b ustawy o PIT – kwotę wolną od PIT podniesiono z poziomu 760 zł do 2000 zł, w związku z czym w 2018 r. wyłączone z podstawy opodatkowania są dopłaty do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu – dzieci i młodzieży do lat 18 ze źródeł innych niż zfśs – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2000 zł;

 

 • w 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o PIT – regulację tę zmodyfikowano w ten sposób, że od początku 2018 r. wolne od PIT są zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci:
 1. z funduszu socjalnego, zfśs, z funduszy związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra – niezależnie od ich wysokości (do końca 2017 r. mamy tu limit do 2280 zł),
 2. z innych źródeł – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 6000 zł;

 

 • w 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT – po zmianie na mocy tego przepisu od początku 2018 r. wolne od PIT są świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3000 zł (do końca 2017 r. obowiązuje tu kwota 2280 zł;

 

 • w 21 ust. 1 pkt 92 ustawy o PIT – po nowelizacji regulacja ta stanowi, że od 2018 r. opodatkowaniu nie podlegają świadczenia otrzymane na podstawie odrębnych przepisów przez członków rodzin zmarłych pracowników oraz zmarłych emerytów lub rencistów, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3000 zł (w 2017 r. mamy tu limit 2280 zł).

 

Zmiany odnośnie autorskich kosztów uzyskania przychodu

W stanie prawnym obowiązującym do końca 2017 r. przepisy ustawy o PIT umożliwiały stosowanie 50-procentowych kosztów uzyskania przychodów u wszystkich twórców i artystów, o ile efekt ich pracy był przedmiotem prawa autorskiego lub praw pokrewnych. Niestety taki stan rzeczy ulegnie zmianie od 1 stycznia 2018 r. Od tej daty jedynie osiągnięcie przychodów określonych w ustawie o PIT będzie dawało prawo do skorzystania z ww. preferencji.

Od nowego roku autorskie koszty uzyskania przychodu można stosować do przychodów uzyskiwanych z pracy:

 • twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;
 • badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej;
 • artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii;
 • w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów, kaskaderów;
 • publicystycznej.

Jeżeli pracy twórcy nie będzie można zakwalifikować do wskazanego wyżej katalogu, wówczas od 2018 r. nie będzie możliwym stosowania przy jej podatkowym rozliczaniu 50% kosztów uzyskania przychodów.

Podkreślmy w tym miejscu, że ustawodawca przewidział podwojenie obowiązującego obecnie górnego limitu autorskich kosztów uzyskania przychodu z 42.764 do 85.528 zł.

Jak podaje PAP, biuro prasowe resortu finansów wyjaśniło, że:

 • możliwość stosowania 50-proc. kosztów dotyczy przychodów uzyskanych z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych lub rozporządzania przez nich tymi prawami. Dotyczy do zatem pracy zarobkowej, do której mają zastosowanie postanowienia ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
 • dodawany w nowelizacji przepis wymienia dziedziny o charakterze twórczym objęte autorskimi kosztami i dziedziny te pokrywają się z podstawowym wyszczególnieniem utworów objętych prawem autorskim,
 • to nie zawód determinuje uprawnienie do omawianej „preferencji kosztowej”, tylko przesłanka, czy w ramach wykonywania tego zawodu zostanie stworzone dzieło (utwór),
 • przykładowo w sytuacji, gdy grafik komputerowy, czy tłumacz literatury pięknej stworzą dzieło w zakresie dziedzin wskazanych w dodawanym przepisie, wówczas do przychodu uzyskanego z tego tytułu można stosować koszty na poziomie 50%.

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

One Thought to “Zmiany w PIT 2018 – nowe limity zwolnień podatkowych i zmiany w kosztach autorskich”

 1. AL

  dzięki za przejrzysty tekst

Skomentuj artykuł