Jak rekompensować pracę w święto przypadające w sobotę?

KLIKNIJ i SPRAWDŹ - Twoja Platforma Kadrowo - Płacowa

Za pracę w święto należy się normalne wynagrodzenie za przepracowany czas oraz dzień wolny udzielany do końca okresu rozliczeniowego.

Nieudzielenie dnia wolnego oznacza konieczność wypłacenia normalnego wynagrodzenia i stosownego dodatku do pensji, którego wysokość zależy od przyjętej w firmie praktyki.

Dodatek za pracę świąteczną może wynosić:

100% na mocy art. 151[11] § 3 Kodeksu pracy (por. uchwała Sądu Najwyższego z 15 lutego 2006 r., sygn. akt II PZP 11/05, OSNP 2006/11–12/170)
lub
200% czyli 2 dodatki po 100% – jeden dodatek podstawie art. 151[11] § 2 i § 3 Kodeksu pracy oraz drugi dodatek z tytułu przekroczenia normy średniotygodniowej (na mocy art. 151[1] § 2 Kodeksu pracy).

Dodajmy, że to pracodawca powinien zadecydować, czy będzie wypłacał za nadgodziny w święto dodatek 100% czy 200%.

 

Jeśli pracownik zatrudniony w podstawowym systemie czasu pracy pracował w święto dłużej niż 8 godzin, wówczas za pracę ponad 8 godzin przysługuje mu normalne wynagrodzenie oraz:

– czas wolny udzielony według ogólnych zasad lub
– dodatek 100% (w myśl art. 151[1] § 1 pkt 1 b Kodeksu pracy).

 

Warto w tym miejscu, przytoczyć fragment odpowiedzi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 11 stycznia 2018 r. na interpelację nr 118216:
„(…) Przepisy Kodeksu pracy przewidują natomiast obowiązek udzielenia pracownikowi innego dnia wolnego od pracy, jeżeli wykonywał on pracę w święto. Gwarancja otrzymania zamiennego dnia wolnego od pracy w przypadku wykonywania pracy w święto wynika z art. 15111 § 1 i 2 Kodeksu pracy. Jeżeli pracownik nie wykorzystał w zamian za pracę w święto innego dnia wolnego od pracy w ciągu okresu rozliczeniowego przysługuje mu z tego tytułu prawo do dodatku do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w święto w wysokości 100% wynagrodzenia (art. 15111 § 3 Kodeksu pracy). Prawo do tego dodatku jest zatem uwarunkowane niewykorzystaniem zamiennego dnia wolnego od pracy przysługującego pracownikowi w przypadku wykonywania pracy w święto.

Ponadto przepisy Kodeksu pracy (art. 1511 § 1 Kodeksu pracy) przyznają pracownikowi prawo do dodatku (oprócz normalnego wynagrodzenia) za pracę nadliczbową wykonywaną w święto. I tak, dodatek za taką pracę wynosi:

– 100% wynagrodzenia, jeżeli święto nie jest dla pracownika dniem pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, albo

– 50% wynagrodzenia, jeżeli święto jest dla pracownika dniem pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. (…)”.

 

O tym, jak obliczać wynagrodzenie za nadgodziny i jakie są wysokości dodatków za pracę ponadnormatywną pisaliśmy w poniższych artykułach:

Obliczanie wynagrodzenia za godziny nadliczbowe – praktyczne ujęcie
Wysokość dodatków za nadgodziny – praktyczna tabela.

 

Pamiętajmy, że niezależnie od powyższego, każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. A to oznacza, że pracownicy pracujący od poniedziałku do piątku „zyskują” za święto przypadające w sobotę dodatkowy dzień wolny od pracy do końca danego okresu rozliczeniowego. Wynika to z metodologii ustalania wymiaru czasu pracy wskazanej w art. 130 § 1 Kodeksu Pracy, który stanowi, że w celu wyznaczenia ww. wymiaru w danym okresie rozliczeniowym należy:

  • przemnożyć przez 40 (tygodniowa norma godzin pracy) liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym;
  • dodać do otrzymanej liczby liczbę dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku przemnożoną przez 8;
  • odjąć po 8 godzin za każde święto wolne od pracy przypadające w okresie rozliczeniowym i w dniu innym niż niedziela.

 

Prześledźmy sposób wyliczeń na przykładzie stycznia 2018 r. w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym – w styczniu występują:

  • cztery pełne tygodnie (od 1 do 28 stycznia),
  • 3 dni wystające poza pełne tygodnie, a przypadające od poniedziałku do piątku (29.01, 30.01, 31.01),
  • dwa święta przypadające w dniu innym niż niedziela (1.01, 6.01).

Obliczenie obowiązującego w styczniu wymiaru czasu pracy powinno więc wyglądać jak niżej:

4 tygodnie x 40 + 3 dni wystające x 8 – 2 dni świąteczne * 8 = 168 godziny

 

Jeśli więc rozkład czasu pracy danego pracownika przewiduje pracę od poniedziałku do piątku, wówczas „zyskuje” on dodatkowy dzień wolny od pracy. Dla uproszczenia mówi się powszechnie, że za święto przypadające w sobotę takiemu pracownikowi oddajemy dzień wolny.

Pamiętajmy, że nie każdy pracownik skorzysta z ww. przywileju. Dodatkowy dzień wolny nie przysługuje wszakże tym osobom, które:

  • wykonują obowiązki wynikające ze stosunku pracy krócej niż 5 dni w tygodniu (np. niepełnoetatowcy pracujący 4 dni w tygodniu),
  • z tytułu średnio pięciodniowego tygodnia pracy mają ustalony dzień wolny inny niż sobota czyli sobota jest dla nich dniem pracującym (jeśli jednak taka osoba ma wolne przykładowo środy, to za święto wypadające w ten dzień pracodawca powinien mu udzielić dodatkowego dnia wolnego).

 

Skomentuj artykuł

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *