Umowa zlecenia – zbiegi tytułów do ubezpieczeń

Podmioty zatrudniające zleceniobiorców muszą niejednokrotnie radzić sobie z tym, jak w ich przypadku rozstrzygać zbieg tytułów do ubezpieczeń ZUS, aby właściwie wypełniać obowiązki płatnika składek. Załączona tabela z pewnością będzie w poruszonym temacie bardzo pomocna.

Najpopularniejsze zbiegi tytułów do ubezpieczeń z umową zlecenia

 

Wyjaśnienia
Zlecenie i etat w tej samej firmie Gdy pracownik zawiera umowę zlecenia z podmiotem, z którym łączy go jednocześnie stosunek pracy (lub w ramach tej umowy wykonuje pracę na rzecz swojego pracodawcy), wówczas z obu tytułów podlega on obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu o ubezpieczeniom społecznym wszystkich ryzyk.

Inaczej jest w sytuacji, gdy pracownik umowę zlecenia zawiera z własnym pracodawcą w czasie, kiedy przebywa na urlopie macierzyńskim, bezpłatnym lub wychowawczym. W takich okolicznościach dla celów zusowskich zatrudniony jest traktowany jako zleceniobiorca, a nie jako pracownik.

 

Zlecenie i etat w różnych firmach W poradniku ZUS pt. „Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz ustalania podstawy wymiaru składek osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych” czytamy:

„(…) Osoba spełniająca jednocześnie warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z tytułu stosunku pracy oraz z jednej lub kilku umów zlecenia jest obejmowana tymi ubezpieczeniami wyłącznie ze stosunku pracy, jeżeli:

• w umowie o pracę ma zagwarantowane co najmniej minimalne wynagrodzenie,

• w razie braku zagwarantowania co najmniej minimalnego wynagrodzenia (co może mieć miejsce w przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy) – jeśli podstawa wymiaru składek z tytułu stosunku pracy, w przeliczeniu na okres miesiąca wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie. Zasada ta nie uległa zmianie.

Jeżeli podstawa wymiaru składek z tytułu umowy o pracę w przeliczeniu na pełen miesiąc, będzie niższa niż minimalne wynagrodzenie (przy braku zagwarantowanego w umowie o pracę minimalnego wynagrodzenia), dopiero łączna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułów: umowy o pracę oraz umowy/umów zlecenia, która osiągnie kwotę minimalnego wynagrodzenia skutkuje, iż kolejne tytuły nie będą rodzić obowiązku tych ubezpieczeń. (…)”.

Powyższe dotyczy także emerytów i rencistów.

 

Przykład

Osoba jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę w wymiarze czasu pracy ½ etatu przez płatnika C od 1 lutego 2017 r. W umowie o pracę nie ma zagwarantowanego minimalnego wynagrodzenia. Comiesięcznie podstawa wymiaru składek z tego tytułu wynosi 1 400 zł. Wcześniej osoba ta zawarła dwie umowy zlecenia (praca nie jest wykonywana na rzecz płatnika C):

·        z płatnikiem A – w umowie określono 1 stycznia 2017 r. jako dzień rozpoczęcia wykonywania pracy,

·        z płatnikiem B – w umowie określono 25 stycznia 2017 r. jako dzień rozpoczęcia wykonywania pracy.

W styczniu i lutym 2017 r. z tytułu umowy zawartej z płatnikiem A osiągnęła przychód w wysokości po 1 000 zł, a z tytułu umowy zawartej z płatnikiem B – po 5 000 zł.

 

W styczniu 2017 r. osoba podlegała obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu obu umów zlecenia (tj. zawartej z płatnikiem A od 1 stycznia, a z płatnikiem B – od 25 stycznia).

W lutym 2017 r. osoba ta obowiązkowo podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu umowy o pracę oraz z tytułu umowy zlecenia zawartej z płatnikiem A (suma podstaw wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu umowy o pracę i umowy zlecenia z płatnikiem A osiąga kwotę minimalnego wynagrodzenia). Dlatego kolejna umowa zlecenia (z płatnikiem B) nie rodzi obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowych.

 

Jeżeli osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia pozostaje jednocześnie w dwóch lub więcej stosunkach pracy, to dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych z tytułu umowy zlecenia należy zsumować podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia z tytułu wszystkich umów o pracę. W sytuacji gdy łącznie wynoszą one co najmniej tyle, ile wynosi kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, osoba wykonująca umowę zlecenia podlega z tego tytułu dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

 

Przykład

Osoba jest zatrudniona na podstawie dwóch umów o pracę w wymiarze czasu pracy każda –

¼ etatu przez płatników A i B od 1 września 2016 r. W umowach o pracę nie     ma zagwarantowanego minimalnego wynagrodzenia. Comiesięcznie podstawa wymiaru składek z tytułu tych umów wynosi po 700 zł. Osoba ta zawarła również dwie umowy zlecenia (praca nie jest wykonywana na rzecz płatników A, ani B):

·        z płatnikiem C – w  umowie określono 1 lutego 2017 r. jako dzień rozpoczęcia wykonywania pracy,

·        z płatnikiem D – w umowie określono 15 lutego 2017 r. jako dzień rozpoczęcia wykonywania pracy.

W lutym 2017 r. z tytułu umowy zlecenia zawartej z płatnikiem C osiągnęła przychód w wysokości 150 zł, a z tytułu umowy zawartej z płatnikiem D – 3 000 zł.

Osoba ta w lutym obowiązkowo podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu umów o pracę oraz z tytułów obu umów zlecenia (suma podstaw wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu umów o pracę i umowy zlecenia zawartej z płatnikiem C nie osiąga kwoty minimalnego wynagrodzenia).

 

Kilka umów zlecenia Zleceniobiorca, którego łączna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne w danym miesiącu osiąga lub przewyższa poziom minimalnego wynagrodzenia za pracę, z kolejnych umów zlecenia podpisanych w tym miesiącu podlega wspomnianemu ubezpieczeniu wyłącznie dobrowolnie.

Jeśli osoba spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z dwóch umów zlecenia jest objęta obowiązkowo ubezpieczeniami z tej umowy, którą rozpoczęła wykonywać wcześniej. Może ona jednak dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z drugiej umowy lub zmienić tytuł ubezpieczeń, jednak z istotnym zastrzeżeniem. A mianowicie, jeśli z umowy rodzącej obowiązek przedmiotowych ubezpieczeń podstawa wymiaru składek na te ubezpieczenia w danym miesiącu jest niższa od minimalnego wynagrodzenia, ubezpieczenia emerytalno-rentowe obowiązkowe są też z drugiej umowy.

 

Umowa zlecenie i działalność gospodarcza, dla której minimalną podstawę wymiaru składek z tytułu działalności stanowi 60% prognozowanego przeciętnego  wynagrodzenia  miesięcznego Jak stwierdził ZUS w interpretacji indywidualnej z 21 czerwca 2016 r., sygn. WPI/200000/43/647/2016:

„(…) Zgodnie ze zmienionym brzmieniem art. 9 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych osoba, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 (zleceniobiorca), prowadząca jednocześnie pozarolniczą działalność, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu tej działalności, jeżeli z tytułu wykonywania umowy agencyjnej lub umowy zlecenia (…) podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest niższa od najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, o której mowa wart. 18 ust. 8. Może ona dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi również z tytułu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4.

W konsekwencji osoba prowadząca pozarolniczą działalność, dla której minimalną podstawy wymiaru składek z tytułu działalności stanowi 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym obowiązkowo z tytułu tej działalności, jeżeli podstawa wymiaru składek z tytułu wykonywania umowy zlecenia jest niższa od najniższej podstawy z działalności, o której mowa w art. 18 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Natomiast w przypadku, jeśli podstawa wymiaru składek z tytułu umowy zlecenia jest równa lub wyższa od ww. najniższej podstawy z działalności, ubezpieczonemu przysługuje wybór tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. (…)”.

 

Przykład

Osoba wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenia zawartej z płatnikiem A. W umowie określono datę rozpoczęcia wykonywania pracy na 1 kwietnia 2017 r. Rozwiązanie umowy nastąpiło z dniem 31 maja 2017 r. Następnie osoba ta od 1 maja 2017 r. stała się wspólnikiem spółki jawnej. Za maj zadeklarowała podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 2557,80 zł. Przychody osiągnięte z tytułu umowy zlecenia zawartej z płatnikiem A wynoszą:

•        w kwietniu – 1 500 zł,

•        w maju – 1 500 zł.

Osoba ta w kwietniu podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu umowy zlecenia (nie występuje zbieg tytułów ubezpieczeń). W maju podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności.

 

Umowa zlecenie i działalność gospodarcza, dla której minimalną podstawę wymiaru składek z tytułu działalności stanowi 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę Zgodnie z poradnikiem ZUS pt. „Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz ustalania podstawy wymiaru składek osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych” zleceniobiorca prowadzący jednocześnie pozarolniczą działalność, dla której właściwa jest podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 30% ustawowej płacy minimalnej, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z obu tytułów, chyba że łączna podstawa wymiaru składek na te ubezpieczenia z tego tytułu lub tytułów osiągnie kwotę minimalnego wynagrodzenia. Wówczas kolejny tytuł lub tytuły nie będą rodziły tego obowiązku. Ubezpieczony może na bieżąco zmienić tytuł    do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych.

 

Przykład

Osoba prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą od 1 lutego 2017 r. Z tytułu działalności rozlicza składki za każdy miesiąc od podstawy wymiaru składek w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia. Od 1 marca 2017 r. wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenia. Przychód z tytułu wykonywania umowy w każdym miesiącu wynosi 500 zł. Osoba ta podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z obu tytułów.

 

Umowa zlecenia w ramach działalności W poradniku ZUS przywołanym powyżej czytamy:

„(…) W sytuacji gdy osoba prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, a następnie w ramach tej działalności zawiera umowę zlecenia, której przedmiot jest taki sam jak przedmiot prowadzonej działalności, wówczas podlega ubezpieczeniom społecznym tylko z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Z tytułu wykonywania umowy zlecenia nie jest obejmowania ubezpieczeniami – ani obowiązkowo, ani dobrowolnie.

Aby jednak umowa zlecenie mogła być traktowana jako wykonywana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, warunkiem jest, aby przychód z niej uzyskiwany był opodatkowany jako przychód z działalności gospodarczej. 

Zgodnie z art. 5b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (…) za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1) odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,

2) są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,

3) wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

W sytuacji gdy organ podatkowy uzna, iż czynności wykonywane w ramach umowy zlecenia są dla celów podatkowych działalnością wykonywaną osobiście (nie są czynnościami wykonywanymi w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej), wówczas osoba wykonująca tylko taką umowę podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym jako zleceniobiorca.

W przypadku natomiast, gdy osoba wykonująca umowę zlecenia wykonuje również czynności w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym jako zleceniobiorca lub osoba prowadząca działalność (następuje wówczas zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych – rozstrzygany na zasadach ogólnych (…).

Należy pamiętać, że po uznaniu przez organ podatkowy, że czynności wykonywane w ramach umowy są dla celów podatkowych działalnością wykonywaną osobiście (nie są czynnościami wykonywanymi w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej), to w sytuacjach budzących wątpliwości co do rodzaju umowy (umowa zlecenia czy umowa o dzieło) obowiązek ubezpieczeń społecznych, lub jego brak, ustala się w oparciu o treść umowy oraz warunki świadczenia pracy i wypłaty wynagrodzenia.(…)”.

 

Umowa o pracę i umowa zlecenia z innym podmiotem niż własny pracodawca i niewykonywana na jego rzecz oraz prowadzenie pozarolniczej działalności Jak stanowi wspomniany wyżej poradnik ZUS, pracownik wykonujący jednocześnie pracę na podstawie umowy zlecenia zawartej z innym podmiotem niż własny pracodawca, prowadzący jednocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy.

Ponadto, jeżeli podstawa wymiaru składek z umowy o pracę, w przeliczeniu na okres miesiąca, wynosi mniej niż minimalne wynagrodzenie, osoba ta obejmowana jest również obowiązkowo ubezpieczeniami z kolejnego tytułu. Drugi obowiązkowy tytuł do podlegania ubezpieczeniom jest ustalany w zależności od wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z umowy zlecenia – trzeba tu kierować się regułami dotyczącymi zbiegu umowy zlecenia z prowadzeniem pozarolniczej  działalności.

Gdy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne ze stosunku pracy, w przeliczeniu na okres miesiąca, wynosi co najmniej tyle, ile minimalne wynagrodzenie za pracę, to zarówno z tytułu wykonywania umowy zlecenia, jak i z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej osoba ta podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym dobrowolnie.

 

Przykład

Osoba wykonuje pracę na podstawie zawartej z płatnikiem A umowy zlecenia, w której określono datę rozpoczęcia wykonywania pracy na dzień 1 kwietnia 2017 r. Koniec tej umowy przypadł na 31 maja 2017 r. Osoba ta w dniu 2 kwietnia 2017 r. została zatrudniona na podstawie umowy o pracę w wymiarze czasu pracy 1/2 etatu przez płatnika B (za wynagrodzeniem wynoszącym 1000 zł brutto). Następnie osoba ta od 15 kwietnia 2017 r. rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej C, z tytułu której ma prawo do opłacania składek społecznych od kwoty 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Umowa zlecenia nie jest wykonywana na rzecz pracodawcy, tj. płatnika B.

W kwietniu 2017 r. przychód z tytułu umowy zlecenia zawartej z płatnikiem A wynosi 0 zł, a podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu prowadzenia działalności C – 296 zł (kwota 30% minimalnego wynagrodzenia pomniejszona w stosunku do połowy miesiąca), natomiast w maju z tytułu umowy zlecenia zawartej z płatnikiem A przychód wyniósł 1000 zł, a z tytułu prowadzenia działalności C podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wyniosła 600 zł (30% minimalnego wynagrodzenia).

Osoba ta w kwietniu podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z wszystkich trzech tytułów. W maju podlega z tytułu umowy o pracę zawartej z płatnikiem B oraz umowy zlecenia zawartej z płatnikiem A. Prowadzenie działalności gospodarczej w maju 2017 r. nie rodzi obowiązku tych ubezpieczeń niezależnie od wysokości jaka zadeklarowana zostałaby do podstawy wymiaru składek za ten miesiąc.

 

Umowa zlecenia i pobieranie zasiłku macierzyńskiego Osoby pobierające zasiłek macierzyński, które jednocześnie wykonują umowę zlecenia podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego. Mogą one jednak dobrowolnie, na swój wniosek, być objęte ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z tytułu umowy zlecenia.

 

Umowa zlecenia i przebywanie na urlopie wychowawczym Osoby przebywające na urlopach wychowawczych podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tego tytułu, jeżeli nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty i nie mają innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych.

 

Innym tytułem rodzącym obowiązek ubezpieczeń społecznych jest wykonywanie pracy na podstawie umowy zlecenia. Zatem osoby, które przebywają na urlopie wychowawczym i jednocześnie wykonują umowę zlecenia, obowiązkowo podlegają ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy zlecenia, natomiast nie podlegają tym ubezpieczeniom z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym. Nie ma przy tym znaczenia, czy umowa zlecenia została zawarta przez wyżej wymienioną osobę z własnym pracodawcą, czy też z podmiotem innym niż własny pracodawca.

 

Odpowiedź resortu pracy na interpelację nr 16962 w sprawie zmiany interpretacji „oskładkowania” umów cywilnoprawnych

z dnia 14 grudnia 2017 r.

„(…) zmiany w zakresie rozstrzygania niektórych zbiegów tytułów do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, w tym dwóch lub więcej umów zlecenia albo innych umów o świadczenie usług, do których zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zawieranych zarówno z jednym jak i z wieloma płatnikami składek, weszły w życie od 1 stycznia 2016 r. Zgodnie z art. 9 ust. 2c ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778), zleceniobiorca, którego podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym miesiącu jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia, spełniający warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych tytułów, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym również z innych tytułów. Zasady tej nie stosuje się, jeśli łączna podstawa wymiaru składek z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia lub z innych tytułów osiąga kwotę minimalnego wynagrodzenia. W stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2015 r. zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, osoba spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z kilku tytułów, m.in. z tytułu wykonywania kilku umów zlecenia, była objęta obowiązkowo ubezpieczeniami z tego tytułu, który powstał najwcześniej. Mogła ona jednak dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowym także z pozostałych, wszystkich lub wybranych tytułów lub zmienić tytuł ubezpieczeń.

Członek Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych podkreślił, że zarówno w obecnym jak i poprzednim stanie prawnym, aby można było mówić o wystąpieniu zbiegu tytułów do ubezpieczeń konieczne jest faktyczne istnienie co najmniej dwóch tytułów ubezpieczeń. Żadna z umów nie może być zawarta fikcyjnie. W każdym przypadku, w którym zostanie stwierdzone, że obowiązek ubezpieczeń społecznych danej osoby został określony nieprawidłowo przez podmiot pełniący funkcję płatnika składek, Zakład Ubezpieczeń Społecznych podejmuje odpowiednie działania. Zgodnie z art. 68 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Zakład jest uprawniony do stwierdzania i ustalania obowiązku ubezpieczeń społecznych.

Członek Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych podkreślił przy tym, że każda sprawa traktowana jest indywidualnie, ze względu na odrębne okoliczności jej towarzyszące oraz, że w każdej sprawie dokonuje się wnikliwej oceny zebranego materiału dowodowego. Na tej podstawie Zakład stwierdza czy dana osoba podlega ubezpieczeniom społecznym z określonego tytułu. W przypadku sporu Zakład wydaje decyzję, od której stronom przysługuje odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.

Z wyjaśnień Członka Zarządu wynika, iż nieprawdą jest twierdzenie, że Zakład zmienił swoją interpretację w zakresie ww. przepisów. Zakład informował i informuje klientów o zasadach podlegania ubezpieczeniom społecznym za pomocą poradników i bieżących wyjaśnień dostępnych na stronie internetowej oraz w placówkach ZUS, a także bezpośredniej i telefonicznej obsługi klientów.

W żadnym z analizowanych przypadków pisemnych interpretacji nie stwierdzono, aby w zakresie objętym wnioskami stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych Zakład wydawał decyzje merytoryczne.

(…) zarówno w obecnym jak i poprzednim stanie prawnym, aby można było mówić o wystąpieniu zbiegu tytułów do ubezpieczeń konieczne jest faktyczne istnienie co najmniej dwóch tytułów ubezpieczeń. Najczęstszą przyczyną powstania obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy zlecenia, jest ustalenie, że zawarcie jednej z umów zlecenia/umowy o świadczenie usług było pozorne w rozumieniu przepisu art. 83 § 1 Kodeksu cywilnego albo w celu obejścia przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w rozumieniu przepisu art. 58 § 1 Kodeksu cywilnego.”.

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

One Thought to “Umowa zlecenia – zbiegi tytułów do ubezpieczeń”

  1. Aneta

    Dziękuję za przydatne informacje

Skomentuj artykuł