Karty na posiłki profilaktyczne i napoje w świetle PIT

Zdarza się, że pracodawca wydaje pracownikom karty elektroniczne uprawniające do uzyskania na ich podstawie tylko i wyłącznie posiłków, artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych, w sytuacji, gdy mimo ciążącego na nim obowiązku wynikającego z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, nie ma możliwości wydania ww. artykułów / produktów. W takim przypadku po stronie zatrudnionych generowany jest przychód ze stosunku pracy, który jednakże wolny jest od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11b ustawy o PIT.

Takich wyjaśnień udzielił Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 12 października 2018 r. nr 0115-KDIT2-2.4011.316.2018.2.ŁS, stwierdzając, że:

  • stanowiska pracy, na których pracownicy powinni otrzymywać posiłki i napoje oraz szczegółowe zasady ich wydawania ustala pracodawca w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi. Uzgodnienia mają dotyczyć również sytuacji szczególnych, tj. przypadku, gdy pracodawca nie ma możliwości wydawania posiłków ze względu na rodzaj wykonywanej przez pracownika pracy lub ze względów organizacyjnych;
  • w okolicznościach, w sprawie których wydana została przedmiotowa interpretacja podatkowa, pracodawca ze względów organizacyjnych nie dysponuje odpowiednim zapleczem i nie ma możliwości wydania pracownikom posiłków profilaktycznych oraz napojów we własnym zakresie. Obecnie co miesiąc wydaje on uprawnionym pracownikom papierowe dowody (bony, talony, kupony lub inne) uprawniające pracownika do otrzymania na ich podstawie posiłków profilaktycznych (posiłków lub artykułów spożywczych) oraz napojów bezalkoholowych. W celu zmniejszenia uciążliwości związanych z dotychczasowym sposobem wywiązania się z obowiązków wynikających z przepisów BHP, z uwagi na znaczną liczbę osób uprawnionych do posiłków profilaktycznych, a także ciągły postęp technologiczny i powszechną digitalizacją procesów, zakład pracy rozważa wprowadzenie zmiany w dotychczasowych zasadach wywiązywania się z obowiązków zapewnienia uprawnionym pracownikom posiłków profilaktycznych i napojów, poprzez nawiązanie współpracy z podmiotem zewnętrznym. Uprawnieni do otrzymywania posiłków profilaktycznych i napojów pracownicy otrzymaliby kartę elektroniczną na posiłki profilaktyczne (posiłki, artykuły spożywcze) oraz napoje. Karta byłaby wydawana pracownikowi co do zasady raz na okres 48 miesięcy. Co miesiąc byłoby sprawdzane uprawnienie pracownika do otrzymania nieodpłatnie posiłków profilaktycznych i napojów. Karty nie będą dawały pracownikom prawa własności do środków finansowych, którymi są zasilane, środki te pozostają własnością pracodawcy. Nie będzie żadnej możliwości wypłacenia środków znajdujących się na karcie. Omawiane karty będą uprawniały do zakupu przy ich użyciu wyłącznie posiłków, artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych o charakterze profilaktycznym, spełniających normy BHP. Jednocześnie nie będą one uprawniały do zakupu dowolnych produktów, w tym w szczególności artykułów spożywczych i artykułów przemysłowych oraz napojów, które nie są przeznaczone do regeneracji sił pracowników.;
  • uwzględniając powyższe stwierdzić należy, że w sytuacji gdy wydawane pracownikom elektroniczne karty uprawniać będą do uzyskania na ich podstawie tylko i wyłącznie posiłków, artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych, natomiast zakład pracy, mimo ciążącego na nim obowiązku wynikającego z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, nie będzie miał możliwości wydania pracownikom posiłków, artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych, to wartość finansowanych kart będzie stanowiła dla pracownika przychód ze stosunku pracy jednakże zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł