Imienny raport miesięczny ZUS RPA w pytaniach i odpowiedziach

Dokument ZUS RPA jest nowym dokumentem rozliczeniowym, który stosowany jest od 1  stycznia 2019 r. Dane w  nim zawarte będą wykorzystywane w  procesie ustalania prawa i  wysokości świadczeń emerytalno-rentowych.

Imienny raport miesięczny o  przychodach ubezpieczonego / okresach pracy nauczycielskiej ZUS RPA dotyczy dodatkowych danych przekazywanych od stycznia 2019 r. za ubezpieczonych, którzy są zatrudnieni. Nie ważna jest data zatrudnienia. Nie należy łączyć tego raportu z  możliwością skrócenia okresu przechowywania akt dla osób zatrudnionych w okresie 1999-2018 r. W  sytuacji, gdy np. pracownik w  2019 r. otrzyma wynagrodzenie (13-tkę) za rok 2018, pracodawca składa na bieżąco raport ZUS RPA.

Raport ZUS RPA dotyczy wszystkich osób (bez względu na datę zatrudnienia), którym po 31.12.2018 r. zostanie wypłacony:

 • składnik wynagrodzenia za rok poprzedni,
 • obok wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego przychód, np. dodatek stażowy, który w  okresie pobierania ww. świadczeń nie stanowił podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne oraz rentowe (w tym składnik, który jest należny za inny rok kalendarzowy).

Raportu ZUS RPA nie trzeba składać za każdy miesiąc. Wymóg jego złożenia dotyczy sytuacji, w których:

 • ubezpieczonemu w  danym miesiącu wypłaciliśmy przychód, należny za inny rok kalendarzowy niż rok, którego raport dotyczy (rok podany w  bloku I. Dane organizacyjne), i  który stanowił podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe lub – w  razie przekroczenia rocznej podstawy wymiaru tych składek – podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe,
 • ubezpieczonemu w  danym miesiącu obok wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego postawiono do dyspozycji przychód, np. dodatek stażowy, który w  okresie pobierania tego wynagrodzenia lub zasiłku nie stanowił podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i  rentowe i  który jest należny za dany miesiąc albo za inny rok kalendarzowy.
 • ubezpieczony w  danym miesiącu wykonywał pracę nauczycielską w  placówkach, o  których mowa w  art. 2  pkt 1  ustawy z  dnia 22 maja 2009 r. o  nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. z  2018 r. poz. 128).

Ważne!

Dokument ZUS RPA jest raportem imiennym miesięcznym. Jest składany w  komplecie dokumentów rozliczeniowych wraz ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA. Jest on uzupełnieniem raportu ZUS RCA.

Mamy dla Ciebie aktualną publikację na 2021 rok z tematyki: , :

Wszystkie sposoby na niższy ZUS

Pamiętajmy, że raport ZUS RPA może być wysłany bez raportu RCA w  sytuacji, gdy jest to korekta, która nie wpływa na zmianę podstawy wymiaru składek wykazanej na ZUS RCA. Raport RPA w  trybie korekty w  takiej sytuacji wysłany jest z  ZUS DRA.

Poniżej odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w temacie druku ZUS RPA:

Kiedy należy złożyć imienny raport miesięczny o przychodach ubezpieczonego/ okresach pracy nauczycielskiej ZUS RPA?

Imienny raport miesięczny o przychodach ubezpieczonego/ okresach pracy nauczycielskiej ZUS RPA, należy przekazać do ZUS tylko za miesiąc, w którym:
– wypłacono danej osobie przychód należny za lata poprzednie, np. w marcu 2019 r. wypłacono trzynastkę za 2018 r.,
– obok świadczeń wypłaconych w związku z niezdolnością do pracy lub macierzyństwem, np. obok zasiłku chorobowego, wypłacono danej osobie składnik wynagrodzenia, np. dodatek stażowy, od którego nie została odprowadzona składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
– dana osoba wykonywała pracę nauczycielską.

Proszę o informację odnośnie ZUS RPA od 2019 r., w kontekście przychodu stanowiącego podstawę składek na ubezpieczenie wypadkowe. Jaki przychód należy wykazać w części IIIC raportu ZUS RPA. Czy przychód podlegający zarówno składkom emerytalno-rentowym jak i wypadkowemu ubezpieczeniu należy wykazać zarówno w części III B jak i III C czy tylko w IIIB?

W ZUS RPA:
– w bloku III. B – należy wpisać przychód, stanowiący w miesiącu, którego raport dotyczy (miesiąc podany w bloku I. Dane organizacyjne) podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;
– w bloku III. C – należy wpisać przychód, stanowiący w miesiącu, którego raport dotyczy (miesiąc podany w bloku I. Dane organizacyjne) podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe (czyli przychód, który nie stanowił podstawy wymiaru na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a stanowił podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe).
Przykład 1: Płatnik składek w listopadzie 2019 r. wypłacił nagrodę z zysku za 2018 r. w kwocie 21 000 zł. W związku z tym, że przychód ubezpieczonego w październiku 2019 r. przekroczył kwotę rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – od nagrody z zysku odpłacona została składka na ubezpieczenie wypadkowe i nie została opłacona składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W ZUS RPA – kwotę tej nagrody 21 000 zł. należy podać w bloku III.C. Przykład 2: Płatnik składek w grudniu 2019 r. wypłacił nagrodę z zysku za 2018 r. w kwocie 25 000 zł. Wypłata tej nagrody spowodowała, że w roku, w którym ją wypłacono, czyli w 2019 r. osiągnięta została roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Od części tej nagrody stanowiącej kwotę 15.000 zł odprowadzona została składka na ubezpieczenie wypadkowe i nie została odprowadzona składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W ZUS RPA w bloku III.C należy zatem wpisać kwotę 15.000 zł. Natomiast pozostałą kwotę tej nagrody, tj. 10 000 zł należy podać w bloku III.B.Zatem blok III.C w RPA należy wypełnić tylko wtedy, gdy dana kwota przychodu stanowiła podstawę na ubezpieczenie wypadkowe, a nie stanowiła podstawy na ubezpieczenie emerytalno- rentowe i przychód ten był należny za inny rok kalendarzowy niż rok, w którym został wypłacony.

Czy w sytuacji gdy firma wypłaci 10 stycznia 2019 r. wynagrodzenie za grudzień 2018 r. (wynagrodzenie wg regulaminu płatne do 10 dnia następnego miesiąca), będzie musiał być składany raport ZUS RPA za pracowników?

Tak, w tej sytuacji pracodawca sporządzając rozliczenie należnych składek za styczeń powinien przekazać za pracowników do ZUS razem z raportami ZUS RCA także imienne raporty miesięczne o przychodach ubezpieczonego / okresach pracy nauczycielskiej ZUS RPA, w których powinien zostać wykazany przychód wypłacony w danym miesiącu, ale należny za inny rok kalendarzowy.

Jak będzie wykazywane wynagrodzenie pracownika na raporcie ZUS RPA w przypadku, gdy pracownik otrzymuje dodatek stażowy, który w okresie pobierania zasiłku jest nieoskładkowany. Czy kwotę tego dodatku należy wykazać zarówno w pozycji III D i III E, czy tylko w pozycji III E?

Przykład: Pracownik przebywa na zasiłku macierzyńskim od 1.11.2018 do 31.03.2019 r. Za grudzień dodatek stażowy nie zostanie oskładkowany ze względu na zasiłek. Wypłaty są wypłacane do 10 kolejnego miesiąca. W styczniu 2019 r. pracownikowi zostanie wypłacony dodatek stażowy nieoskładkowany w okresie zasiłku za grudzień 2018 r.Kwotę dodatku stażowego wypłaconego w styczniu 2019 r. za grudzień 2018 r. należy wykazać w bloku III.E – ponieważ jest to przychód za inny rok kalendarzowy niż rok, którego raport dotyczy (rok 2019 podany w bloku I. Dane organizacyjne).

Czy w druku ZUS RPA wykazuje się wynagrodzenie chorobowe?

Nie.

Czy raport ZUS RPA dotyczy wyłącznie osób zatrudnionych po 1.01.1999 r., czy też wszystkich osób (bez względu na datę zatrudnienia), którym po 1.01.2019 r. zostanie wypłacony składnik wynagradzania za rok poprzedni?

Przykład: pracownik jest zatrudniony od 1995 r. do nadal. Tej osoby nie dotyczą przepisy mówiące o skróconym okresie przechowywania dokumentacji. Pracownikowi zostanie w lutym 2019 r. wypłacona trzynastka za 2018 r. Czy za tę osobę należy złożyć raport ZUS RPA?

Imienny raport miesięczny o przychodach ubezpieczonego / okresach pracy nauczycielskiej ZUS RPA dotyczy dodatkowych danych przekazywanych od stycznia 2019 r. za ubezpieczonych, którzy są zatrudnieni. Nie ważna jest data zatrudnienia. Nie należy łączyć tego raportu z możliwością skrócenia okresu przechowywania akt dla osób zatrudnionych w okresie 1999-2018 r. W sytuacji, gdy np. pracownik w lutym 2019 otrzyma wynagrodzenie (13-tkę) za rok 2018, pracodawca składa na bieżąco raport ZUS RPA. Raport ZUS RPA dotyczy więc wszystkich osób (bez względu na datę zatrudnienia), którym po 1.01.2019 r. zostanie wypłacony składnik wynagrodzenia za rok poprzedni. Podsumowując, raport ZUS RPA może być złożony zarówno za osobę, która została zatrudniona w 1995 r. i pracuje nadal u danego pracodawcy, jak i za osobę, która jest zatrudniona w 2015 r., czy w 2019 r.

Czy płatnik, który nie złożył ZUS OSW i ZUS RIA mimo wszystko jest zobowiązany w 2019 r. złożyć ZUS RPA za pracowników, którzy są zatrudnieni np. od 1999 r.? Chodzi o osoby, które miały przychód za rok poprzedni tj. za 2018 (np. 13-ka). Czy ZUS OSW nie ma tu znaczenia, a ZUS RPA powinien być składany obligatoryjnie od 2019 r. w każdym przypadku gdy jest przychód za rok poprzedni za wszystkich pracowników zatrudnionych i od 1999 r. i od 2019 r.

Pracodawca składa raporty ZUS RPA na bieżąco za osoby, które są w ubezpieczeniu. Czyli także za osoby, które zatrudnione są od 1999 r.Nie ma znaczenia, czy płatnik złożył ZUS OSW i ZUS RIA- to są dwie odrębne sprawy.Dokument ZUS RPA płatnik składa na bieżąco, o ile był wypłacony przychód za inny rok, czy są okresy pracy nauczycielskiej.Dokumenty ZUS OSW i ZUS RIA oznaczają, że płatnik chce skrócić okres przechowywania akt.

Jak należy rozwiązać sytuację gdy umieszczona w drukach ZUS RPA liczba wierszy (w których należy wskazać określone przychody lub okresy) jest niewystarczająca do wykazania całości informacji dotyczących danego ubezpieczonego? Gdzie płatnik ma umieścić te dodatkowe dane?

Dokument ZUS RPA jest dokumentem imiennym miesięcznym. Bloki III.B-III.E są powiązane z danymi wykazanymi w dokumencie ZUS RCA. W przypadku złożenia dokumentu w formie papierowej należy złożyć kolejny raport za ubezpieczonego z tymi samymi danymi identyfikacyjnymi oraz z wypełnionym blokiem, w którym będą wykazane przychody za lata ubiegłe. W programie Płatnik natomiast będzie można dodać jeszcze raz danego ubezpieczonego i wykazać pozostałe przychody, jeśli nie starczyło pól w danym bloku.

W jaki sposób uwzględniać składniki wynagrodzenia wypłacone na tzw. liście z przesunięciem (tj. płatnej na 10 dzień następnego miesiąca), tj. w styczniu za grudzień – czy uwzględniać je w roku, za który wypłacono składniki , czy też w roku, w którym dokonano wypłaty?

Składniki wynagrodzenia wykazuje się w tym miesiącu, w którym były wypłacone. Jeżeli dane składniki wynagrodzenia zostały wypłacone w styczniu 2019 r. za grudzień 2018 r. to składany jest dokument ZUS RCA z identyfikatorem 01.01.2019 oraz raport ZUS RPA 01.01.2019, w którym zostaną wykazane składniki wynagrodzenia za 2018 r.

Jak należy uwzględniać przychód w zakresie limitu składek emerytalno-rentowych? Czy pomimo wypłaty w innym roku kalendarzowym doliczać go do przychodu za rok, za który się należał a tym samym nie wliczać go do przychodu (limitu) w roku wypłaty? Czy też może należy go uwzględniać w limicie dla roku kalendarzowego, w którym dokonano wypłaty?

Przykład: Od 1 stycznia 2019 r. pracownik pozostaje na urlopie bezpłatnym. W styczniu 2019 r. wypłacono mu jednak premię roczną za rok 2018 w kwocie 200 000 zł (przekraczającej limit 30-krotności) – czy premię tę doliczyć do przychodu za 2018 rok czy też może uwzględnić ją w przychodzie za rok 2019 i każdy kolejny przychód tego roku będzie pomniejszany jedynie o składkę wypadkowa i chorobowa? Dodatkowo: czy przychody do tego limitu należy uwzględniać chronologicznie (w kolejności wypłat – nawet jeśli część nastąpiła już w kolejnym roku kalendarzowym) czy też proporcjonalnie tj. traktując dany przychód w zależności od tego za jakie okres przysługuje, bez względu na termin wypłaty? Kwotę tej nagrody:
– do wysokości stanowiącej kwotę rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wykazanej w raporcie ZUS RCA za styczeń 2019 r. – należy podać w bloku III.B. ZUS RPA. Jest to kwota przychodu wypłaconego w miesiącu, którego raport ZUS RPA dotyczy, czyli w styczniu 2019 r. ale należnego za inny rok kalendarzowy, tj. za 2018 r. Kwota ta stanowiła podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za styczeń 2019 r.,
– w wysokości wypłaconej ponad kwotę rocznej podstawy wymiaru składek – należy podać w bloku III.C. ZUS RPA. Jest to kwota przychodu wypłaconego w miesiącu, którego raport ZUS RPA dotyczy, czyli w styczniu 2019 r. ale należnego za inny rok kalendarzowy, tj. za 2018 r. Kwota ta w styczniu 2019 r. nie stanowiła podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ale stanowiła podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe.
Przychody do wysokości stanowiącej kwotę rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe należy wykazywać zgodnie z realizowanymi wypłatami i odprowadzanymi składkami na ubezpieczenia społeczne od tych wypłat. To płatnik składek ma wiedzę od jakich wypłat odprowadza składki na wszystkie ubezpieczenia społeczne, a od jakich została już osiągnięta kwota rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a zatem nie są już odprowadzane składki na te ubezpieczenia. Przykład: Ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2019 r. wynosi 142.950,00. Przychód za styczeń 2019 r. – 50.000,00 (wynagrodzenie za styczeń 2019 r. wypłacone 28.01.2019 r.). Przychód za luty 2019 r. – 50.000,00 (wynagrodzenie za luty 2019 r. wypłacone 28.02.2019 r.). Przychód za marzec 2019 r. – 95.000,00 („13”za 2018 r. w kwocie 45.000,00 wypłacona 15.03.2019 r. – składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zostały naliczone przez płatnika od części „13” i 50.000,00 wynagrodzenie za marzec 2019 r. wypłacone 28.03.2019 r.) W tej sytuacji za marzec 2019 r. płatnik powinien złożyć: ZUS RCA – z podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 42.950,00 natomiast podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe powinna wynosić 95.000,00.ZUS RPA – w bloku III.B należy wpisać przychód za rok 2018 w kwocie 42.950,00, natomiast w bloku III.C należy wpisać przychód za rok 2018 w kwocie 2.050,00.

Czy w ZUS RPA w polu III B.02 kwota może mieć wartość ujemną? Jeśli nie może być ujemna, to co wykazać w styczniu 2019 r., gdy mamy pomniejszenie podstawy styczniowej z tytułu potrącenia wynagrodzenia za grudzień?

Żaden formularz nie może być wypełniony wartościami ujemnymi. W ZUS RPA wykazujemy przychody wypłacone w danym miesiącu a dotyczące innych lat. W tym przypadku prawdopodobnie mamy taką sytuację, że w styczniu 2019 r. płatnik potrąca coś, co wypłacił w grudniu 2018 r. (np. wynagrodzenie za pełny miesiąc a później ubezpieczony dostarczył zwolnienie lekarskie i trzeba potrącić je w styczniu 2019 r.).Czyli w ZUS RCA za styczeń 2019 r. będzie zmniejszona podstawa i nie będzie wypłacone nic, co dotyczy innego roku, więc w takiej sytuacji nie będzie składany ZUS RPA.

Czy ZUS RPA – jest elementem „paczki” deklaracji definiowanych przez ZUS DRA i zachowujących ZUS DRA i czy korekta ZUS RPA wpływa na konieczność przygotowania ZUS DRA?

Dokument ZUS RPA jest raportem imiennym miesięcznym. Jest składany w komplecie dokumentów rozliczeniowych wraz ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA. Jest on uzupełnieniem raportu ZUS RCA. Istnieje wyjątek. Raport ZUS RPA może być wysłany bez raportu RCA w sytuacji, gdy jest to korekta, która nie wpływa na zmianę podstawy wymiaru składek wykazanej na ZUS RCA. Raport RPA w trybie korekty w takiej sytuacji wysłany jest z ZUS DRA.

Czy ZUS RPA ma te same terminy składania co pozostałe dokumenty rozliczeniowe?

Tak, jest dokumentem rozliczeniowym miesięcznym i dotyczą go te same terminy jak dla pozostałych dokumentów.

Czy w przypadku umów cywilnoprawnych podlegających tylko składce wypadkowej należy go wykazać w polu podstawa wypadkowego na dokumencie ZUS RPA?

Kwotę przychodu, który stanowił podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe, a nie stanowił podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i należnego za inny rok kalendarzowy niż rok, w którym został wypłacony należy podać w bloku III.C. ZUS RPA.

W jaki sposób wykazać składniki płacowe, które są za okres dwóch lat np. premia kwartalna należna za okres 11/2018 – 01/2019 płatna w styczniu 2019 r.?

Należy ustalić kwotę nagrody należną za 2018 r. Kwotę wypłaconą w styczniu 2019 r., która stanowiła podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe należy podać w ZUS RPA w bloku III.B.

Pole III.D i III.E na ZUS RPA- co oznacza wypłacone „obok” wynagrodzenia za czas choroby. Czy mówimy tutaj o składnikach, które nominalnie za oskładkowane ZUS a na czas zasiłku nie są uwzględniane w podstawie składek. Czy mówimy o składnikach, które nominalnie nie wchodzą do podstawy składek, tj. np. ekwiwalenty za pranie?

Blok III.D. i III.E. w ZUS RPA dotyczą takich składników wynagrodzenia (np. dodatku stażowego), które w okresie świadczenia pracy stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a wyłączenie ich z tej podstawy nastąpiło tylko dlatego, że zostały wypłacone obok: wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy; zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego; świadczenia rehabilitacyjnego. Prawo do pobierania tych składników w czasie niezdolności do pracy wynika z postanowień układów zbiorowych pracy lub przepisów o wynagrodzeniu stosowanych w danym zakładzie pracy.

Czy określenie „obok” na druku ZUS RPA oznacza konieczność równoczesności wypłaty zasiłku i przychodu, o którym mowa w tym punkcie, czy też obok oznacza, że daty za jakie jest ten przychód mają pokrywać się z datami zasiłku niezależnie od wypłaty?

Chodzi o składniki wynagrodzenia wypłacone za okres pobierania: wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy; zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego.

Czy w bloku II.D i III.E na ZUS RPA mówimy również o dopłatach do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku wyrównującego do 100%?

Przy założeniu, że w pytaniu jest mowa o wyrównaniu świadczeń za czas niezdolności do pracy z kodami, o których mowa w dziale XI pkt 3 załącznika nr 18 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego… , to te wyrównania z uwagi na to, że są wykazywane w ZUS RSA – nie powinny być wykazane w bloku III.D. i III.E. w ZUS RPA.

Czy należy generować zerowy raport ZUS RPA?

Nie. W przypadku składania raportu ZUS RPA pierwszorazowego jest on składany tylko w przypadku gdy będą do wykazania kwoty przychodu lub okresy wykonywania pracy nauczycielskiej.Raport zerowy ZUS RPA, składany jest w przypadku korekty tego dokumentu, gdy chcemy „wyzerować’ przekazane dane w dokumencie pierwszorazowym.

Czy można wysłać zestaw ZUS DRA; ZUS RSA, ZUS RCA, ZUS RZA, bez dokumentów ZUS RPA?

Tak, jeśli nie było wypłaconego przychodu za inny rok lub nie była wykonywana praca nauczycielska.

Czy wypłatę wynagrodzenia za grudzień 2018 r. dokonaną w styczniu 2019 r. ujmujemy w deklaracji ZUS RPA w rozliczeniu za styczeń 2019 r.?

Tak, w tej sytuacji pracodawca sporządzając rozliczenie należnych składek za styczeń 2019 r. (sporządzane w lutym 2019 r.) powinien przekazać za pracowników do ZUS razem z raportami ZUS RCA także imienne raporty miesięczne o przychodach ubezpieczonego/ okresach pracy nauczycielskiej ZUS RPA. W raporcie ZUS RPA powinien zostać wykazany przychód wypłacony w danym miesiącu, ale należny za inny rok kalendarzowy – w tym przypadku za 2018 r. Rozliczenie powinno zostać sporządzone z nowej wersji programu Płatnik.

Czy do deklaracji ZUS RPA do pola III.D., poza składnikami, które nie są pomniejszane za okres absencji i w tym okresie nie wchodzą do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, mają także trafić składniki, które nigdy nie wchodzą do ww. podstawy (nie tylko w okresie absencji) i jednocześnie nie są pomniejszane w tym okresie?

Bloki III.D i III.E w ZUS RPA dotyczą takich składników wynagrodzenia (np. dodatku stażowego, dodatku ratowniczego), które w czasie trwania niezdolności do pracy są pracownikowi wypłacane obok wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego. Składniki te wypłacone obok wynienionych świadczeń nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W związku z tym, że pracownik zachowuje prawo do tych składników w czasie pobierania ww. świadczeń wypłaconych za czas niezdolności do pracy – nie są one uwzględnianie przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy. Prawo do pobierania tych składników w czasie niezdolności do pracy wynika natomiast z postanowień układów zbiorowych pracy lub z przepisów o wynagrodzeniu stosowanych w danym zakładzie pracy.Jeśli natomiast składniki te są wypłacane pracownikowi w ramach wynagrodzenia, czyli w czasie świadczenia pracy, wówczas są objęte składką na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Wypłacone w ramach wynagrodzenia za pracę stanowią również podstawę wymiaru zasiłku chorobowego i wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy. Blok III.D i III.E w ZUS RPA nie dotyczy zatem składników, które nigdy nie wchodzą do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Wyjaśniania te dotyczą również bloku VII w ZUS RIA.

Proszę o wyjaśnienia dotyczące składania RPA za osoby wykonujące pracę nauczycielską. Raportu nie składa się za nauczyciela, wychowawcę lub innego pracownika pedagogicznego (…), od którego płatnik składek uzyskał na piśmie informację o ustaleniu prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego na podstawie tej ustawy.
1.Czy zawieszenie prawa do świadczenia kompensacyjnego powoduje obowiązek składania RPA za taką osobę?

Zawieszenie prawa do świadczenia kompensacyjnego nie powoduje obowiązku składania ZUS RPA – w ustawie jest mowa o ustaleniu prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, nie ma warunku mówiącego, że świadczenie to ma być wypłacane.
Warto tu jeszcze zadać sobie pytanie, czy znaczenie ma tu sam fakt ustalonego prawa do świadczenia kompensacyjnego, niezależnie czy świadczenie to jest pobierane czy zawieszone?
Znaczenie ma sam fakt ustalonego prawa do świadczenia kompensacyjnego – nie ma znaczenia, czy świadczenie to jest pobierane czy zawieszone.

Jak wygląda korygowanie dokumentów ZUS RIA i ZUS RPA – czy należy wypełnić cały dokument czy tylko wybrane pola?

Jeśli błędnie zostały wykazane dane w ZUS RPA dotyczące przychodu wypłaconego w danym miesiącu, ale należnego za inny rok kalendarzowy bądź okres wykonywania pracy nauczycielskiej, to korektę danych składa się w zależności od popełnionego błędu. Gdy błędnie zostały wykazane dane, które:nie wpływają na podstawę wymiaru składek wykazaną w raporcie ZUS RCA za danego ubezpieczonego, to składa się korektę ZUS RPA wraz z deklaracją rozliczeniową ZUS DRA, mają wpływ na podstawę wymiaru składek wykazaną na raporcie ZUS RCA za danego ubezpieczonego, to składa się korektę ZUS RPA wraz z zestawem dokumentów rozliczeniowych (ZUS DRA, ZUS RCA). W raporcie RPA w przypadku korekty wypełnia się cały raport z uwzględnieniem skorygowanych danych.Jeśli chodzi o ZUS RIA, w przypadku korekty należy złożyć ponownie dokument ZUS RIA. W bloku I. DANE ORGANIZACYJNE w polu 01 wpisać – 2. Pozostałe bloki należy wypełnić bez zmian, z wyłączeniem bloku korygowanego.

Źródło: www.zus.pl

Ilość komentarzy 3 do “Imienny raport miesięczny ZUS RPA w pytaniach i odpowiedziach

 1. Nie mam jasności jak przygotować dokument RPA, gdy w miesiącu pracownik ma więcej niż jedną wypłatę. Przyjmijmy, w styczniu 2019 r.pracownik otrzymał wynagrodzenie 100 000zł za styczeń, następnie:
  25 lutego 100 000zł za luty i 26 lutego 50 000zł nagrody rocznej za 2018 rok. RPA za luty byłby:
  punkt III.B: pusty III.C: 2018 50 000 zł
  Gdyby w lutym wypłaty zostały wypłacone w odwrotnej kolejności, to RPA za luty byłby:
  punkt III.B: 2018 42 950 zł III.C: 2018 7 050 zł
  Czy tak należałoby wypełniać RPA?
  Pozdrawiam

Skomentuj artykuł

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *