Zasiłek chorobowy zleceniobiorcy – czy pobierać podatek i czy wykazywać w PIT-8C czy PIT-11?

Podmioty zatrudniające osoby na podstawie umów zlecenia lub kontraktów menedżerskich, które wypłacają zleceniobiorcom i menedżerom zasiłki z ubezpieczenia społecznego (np. zasiłek chorobowy, macierzyński bądź opiekuńczy), muszą odpowiedzieć sobie na pytanie, czy powinny od tych świadczeń naliczać i odprowadzać zaliczki podatkowe.

Wśród ekspertów przeważa pogląd, iż w opisanych okolicznościach płatnicy nie pobierają podatku. Słuszność takiego stanowiska potwierdzają interpretacje indywidualne: Izby Skarbowej w Warszawie z 24 marca 2010 r., nr IPPB2/415-781/09-4/MK oraz Izby Skarbowej w Poznaniu z 8 czerwca 2012 r., nr ILPB1/415-477/12-2/TW, a także Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 stycznia 2018 r. (sygn. 0115-KDIT2-2.4011.404.2017.1.AG), 12 września 2018 r. (sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.408.2018.1.SJ) oraz z 7 listopada 2019 r., (sygn. 0115-KDIT2-2.4011.357.2019.1.MU). Wyjaśniono w nich, że wymienione zasiłki stanowią przychody z innych źródeł. Zatrudnieni w oparciu o stosunek cywilnoprawny mają obowiązek rozliczyć się z nich samodzielnie w swoich zeznaniach rocznych na podstawie wystawionego przez zakład pracy:

 • druku PIT-8C – w stanie prawnym obowiązującym do końca 2018 r.;
 • druku PIT-11 – zgodnie z aktualnie obowiązującym wzorem tego formularza wskazanym w rozporządzeniu Ministra Finansów z 22 listopada 2018 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Opierając się na tezach zawartych w przywołanych interpretacjach podatkowych należy podkreślić, że:

 • zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o PIT, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1;
 • za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT, uważa się w szczególności m.in.: zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17 (art. 20 ust. 1 ww. ustawy o PIT);
 • w myśl art. 20 ust. 2 ww. ustawy o PIT, za zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, o których mowa w ust. 1, uważa się kwoty wypłacanych przez zakład pracy lub organ rentowy zasiłków chorobowych, wyrównawczych, macierzyńskich, opiekuńczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych;
 • świadczenia wypłacane zleceniobiorcom świadczącym usługi na podstawie umowy zlecenia i usługobiorcom zatrudnionym na podstawie kontraktów menedżerskich w czasie ich choroby (czyli zasiłek chorobowy) nie mieszczą się w dyspozycji art. 13 pkt 8 i 9 ustawy o PIT;
 • przepis art. 41 ustawy o PIT nie zobowiązuje płatnika do poboru zaliczek na podatek dochodowy od uzyskanych przez zleceniobiorców i usługobiorców przychodów z tytułu otrzymywanych zasiłków z ubezpieczenia społecznego;
 • wskazane wyżej regulacje obejmują jedynie przychody z działalności wykonywanej osobiście – do których należą m.in. dochody z tytułu umowy zlecenia oraz dochody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, nie dotyczą zaś zasiłków z ubezpieczenia społecznego, stanowiących dochody z innych źródeł, o których mowa w powołanym powyżej art. 20 ust. 1 ustawy o PIT;
 • z uwagi na powyższe od wypłacanych zleceniobiorcom i usługobiorcom zasiłków z ubezpieczenia społecznego, podmioty zatrudniające nie są zobligowane do pobierania zaliczki na podatek dochodowy, mając jedynie obowiązek wykazania tym osobom wypłaconych zasiłków w informacji PIT-11 (w wierszu 8 „Inne źródła”). Zauważmy, że zgodnie ze wzorami formularzy podatkowych obowiązującymi do końca 2018 r. w opisanej sytuacji właściwy był PIT-8C. Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszło jednakże w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Na podstawie § 2 ust. 1 tego aktu prawnego, wzory, o których mowa w § 1 (a więc m.in. PIT-11 i PIT-8C), stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2018 r. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli przed dniem wejścia w życie rozporządzenia oświadczenia, deklaracje i informacje podatkowe zostały złożone na formularzach dotychczasowych (§ 2 ust. 2 ww. rozporządzenia). Zgodnie z ustalonym w rozporządzeniu wzorem informacji PIT-8C, dotyczy ona obecnie wyłącznie niektórych dochodów z kapitałów pieniężnych. Natomiast w przypadku podlegających opodatkowaniu należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o PIT, właściwym aktualnie jest ich ujęcie w informacji o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że nie wszyscy eksperci z zaprezentowanym podejściem się zgadzają, twierdząc, że:

 • powołanie się w art. 31 ustawy o PIT na pojęcie zakładu pracy nie oznacza, że jest nim podmiot dający zatrudnienie wyłącznie pracownikom,
 • chybione jest postawienie tezy, że skoro zasiłek chorobowy należy do innych źródeł przychodu, to płatnik nie ma prawa poboru zaliczki na podatek tylko z tego powodu, iż jest to zasiłek chorobowy wypłacony od umowy zlecenia, a art. 41 ustawy o PIT, dotyczący poboru zaliczki z tytułu umowy zlecenia, nie dotyczy zasiłków z ubezpieczenia społecznego,
 • podstawą prawną do kalkulowania i pobierania zaliczki na podatek od wypłacanego przez zleceniodawcę zasiłku z ubezpieczenia społecznego jest art. 32 ustawy o PIT.

Mamy dla Ciebie aktualną publikację na 2021 rok z tematyki: , , , , , :

Wszystko o umowach zlecenia i o dzieło

Skomentuj artykuł

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *