Jak w praktyce rozliczać wpłaty na PPK

Wpłaty do PPK:

 • finansowane przez podmiot zatrudniający (podstawowe i dodatkowe) stanowią przychód uczestnika PPK wolny od składek ZUS ale podlegający opodatkowaniu (przychód ten powstaje w miesiącu, w którym faktycznie zostaną one przekazane przez podmiot zatrudniający na rachunek instytucji finansowej);
 • finansowane przez zatrudnioną osobę są potrącane z jej wynagrodzenia po opodatkowaniu (art. 27 ust. 9 ustawy o PPK).

Przypomnijmy, że przez wynagrodzenie, od którego kalkuluje się wpłaty do PPK, należy rozumieć podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe uczestnika PPK, o której mowa w ustawie o sus, bez stosowania rocznego jej ograniczenia do trzydziestokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej oraz z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Przekazania wpłat do PPK na rachunek instytucji finansowej dokonuje się w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały naliczone i pobrane z wynagrodzenia zatrudnionego  (art. 28 ust. 4 ustawy o PPK).

Przychód zatrudnionej osoby z tytułu sfinansowanej przez pracodawcę wpłaty do PPK występuje w miesiącu, w którym obliczona za dany miesiąc wpłata zostanie przekazana do wybranej instytucji finansowej (potwierdza to chociażby interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 października 2019 r., sygn. 0112-KDIL3-3.4011.382.2019.1.AM). Przykładowo, pokryta ze środków zakładu pracy wpłata na PPK obliczona od wynagrodzenia uczestnika PPK wypłaconego w listopadzie br., zapłacona do wybranej instytucji finansowej w grudniu br., stanowi grudniowy przychód podatkowy. Na takim stanowisku stoi resort finansów.

 
Sprawdź kalkulatory wskazujące na prawidłowy sposób rozliczania wpłat na PPK na listach płac:

Jak obliczyć wynagrodzenia należności ze stosunku pracy?
🧮 Kalkulator Online – Wynagrodzeń – należności ze stosunku pracy
Jak rozliczyć wynagrodzenie i obliczyć netto pracownika (należności ze stosunku pracy)?
Kliknij i Sprawdź

 
Jak obliczyć wynagrodzenie umowa zlecenia i o dzieło (pobór zaliczki na podatek lub zerowy PIT)?
🧮 Kalkulator Online – Wynagrodzeń – umowa zlecenia i o dzieło (pobór zaliczki na podatek lub zerowy PIT)
Jak rozliczyć wynagrodzenie i obliczyć netto z umowy zlecenia i o dzieło (pobór zaliczki na podatek lub zerowy PIT)?
Kliknij i Sprawdź

 

Przykład

30-letni pełnoetatowy pracownik, uprawniony do podstawowych kosztów uzyskania przychodu (250 zł) i kwoty zmniejszającej miesięczne zaliczki podatkowe (43,76 zł):

 • otrzymuje co miesiąc stałą pensję w kwocie 4.000 zł brutto (płatną na koniec miesiąca, za który jest ona należna);
 • stał się uczestnikiem PPK od stycznia 2020 r.

Od jego styczniowego wynagrodzenia (stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) pracodawca:

 • naliczył finansowaną przez zakład pracy wpłatę do PPK w wysokości 60 zł (4.000 zł x 1,5%),
 • obliczył (i pobrał) pokrywaną z pensji netto wpłatę do PPK w wysokości 80 zł (4.000 zł x 2%).

Wpłaty obliczone/pobrane w styczniu br. pracodawca przekazał do wybranej instytucji finansowej 14 lutego 2020 r. W rezultacie, wpłata sfinansowana ze środków pracodawcy (60 zł) stanowiła opodatkowany przychód pracownika ze stosunku pracy w lutym br.

W tych okolicznościach, styczniowa lista płac powinna wyglądać jak poniżej:

Lp. Wyszczególnienie Wartości
1. Wynagrodzenie za pracę 4.000,00 zł
2. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne 4.000,00 zł
3. Składka na ubezpieczenie emerytalne (Poz. 2 × 9,76%) 390,40 zł
4. Składka na ubezpieczenia rentowe  (Poz. 2 × 1,5%) 60,00 zł
5. Składka na ubezpieczenie chorobowe  (Poz. 2 × 2,45%) 98,00 zł
6. Suma składek na ubezpieczenie społeczne  (Poz. 3 + poz. 4 + poz. 5) 548,40 zł
7. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne  (Poz. 2 – poz. 6) 3.451,60 zł
8. Składka na ubezpieczenie zdrowotne (Poz. 7 × 9%) 310,64 zł
9. Składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku  (Poz. 7 × 7,75%) 267,50 zł
10. Koszty uzyskania przychodu 250,00 zł
11. Wpłata do PPK finansowana przez pracodawcę podlegająca opodatkowaniu 0,00 zł
12. Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych  (Poz. 1 – poz. 6 – poz. 10 + poz. 11) 3.202,00 zł
13. Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową 43,76 zł
14. Zaliczka na podatek ((Poz. 12 × 17%) – poz. 13) 500,58 zł
15. Zaliczka na podatek dochodowy po zaokrągleniu do pełnych złotych  (Poz. 14 – poz. 9) 233,00 zł
16. Wpłata do PPK finansowana przez zatrudnionego (2% x 4.000 zł) 80,00 zł
17. Kwota wynagrodzenia netto (Poz. 1 – poz. 6 – poz. 8 – poz. 15 – poz. 16) 2.827,96 zł

 

W dniu 28 lutego 2020 r. pracownik otrzymał lutowe wynagrodzenie, od którego pracodawca:

 • naliczył finansowaną przez zakład pracy wpłatę do PPK w wysokości 60 zł (4.000 zł x 1,5%),
 • obliczył (i pobrał) pokrywaną z pensji netto wpłatę do PPK w wysokości 80 zł (4.000 zł x 2%).

Ww. wpłaty obliczone/pobrane zakład pracy przekazał do wybranej instytucji finansowej 13 marca 2020 r., co oznacza, że wpłata sfinansowana przez podmiot zatrudniający (60 zł) powinna  zostać uwzględniona w przychodzie pracownika podlegającym opodatkowaniu w marcu br.

Rozliczenie składkowo-podatkowe lutowej pensji pracownika (uwzględniające wpłatę do PPK pokrytą ze środków zakładu pracy, uiszczoną w lutym a obliczoną od wynagrodzenia za styczeń) powinno przedstawiać się następująco:

Lp. Wyszczególnienie Wartości
1. Wynagrodzenie za pracę 4.000,00 zł
2. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne 4.000,00 zł
3. Składka na ubezpieczenie emerytalne (Poz. 2 × 9,76%) 390,40 zł
4. Składka na ubezpieczenia rentowe  (Poz. 2 × 1,5%) 60,00 zł
5. Składka na ubezpieczenie chorobowe  (Poz. 2 × 2,45%) 98,00 zł
6. Suma składek na ubezpieczenie społeczne  (Poz. 3 + poz. 4 + poz. 5) 548,40 zł
7. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne  (Poz. 2 – poz. 6) 3.451,60 zł
8. Składka na ubezpieczenie zdrowotne (Poz. 7 × 9%) 310,64 zł
9. Składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku  (Poz. 7 × 7,75%) 267,50 zł
10. Koszty uzyskania przychodu 250,00 zł
11. Wpłata do PPK finansowana przez pracodawcę (1,5% x 4.000 zł) 60,00 zł
12. Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych  (Poz. 1 – poz. 6 – poz. 10 + poz. 11) 3.262,00 zł
13. Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową 43,76 zł
14. Zaliczka na podatek ((Poz. 12 × 17%) – poz. 13) 510,78 zł
15. Zaliczka na podatek dochodowy po zaokrągleniu do pełnych złotych  (Poz. 14 – poz. 9) 243,00 zł
16. Wpłata do PPK finansowana przez zatrudnionego (2% x 4.000 zł) 80,00 zł
17. Kwota wynagrodzenia netto (Poz. 1 – poz. 6 – poz. 8 – poz. 15 – poz. 16) 2.817,96 zł

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

One Thought to “Jak w praktyce rozliczać wpłaty na PPK”

 1. klasia

  Ja nie narzekam na swoją pensję ale mimo uczestnictwa w ppk to zarobię kilka złotych mniej, ale przecież z biegiem czasu i tak będę zyskiwać więcej. Także w końcu nie mam na co narzekać i marudzić

Skomentuj artykuł