Kwoty wolne od potrąceń w 2020 r.

W związku z podniesieniem od 1 stycznia 2020 r. płacy minimalnej (z poziomu 2250 zł do kwoty 2600 zł), zwiększają się kwoty wolne od potrąceń w 2020 r. (obowiązujące np. przy zajęciach komorniczych lub potrąceniach dobrowolnych). W aktualnym stanie prawnym, przy ich ustalaniu istotne są:

  • poziom ustawowej płacy minimalnej,
  • wymiar czasu pracy pracownika wskazany w umowie o pracę,
  • rodzaj dokonywanego z płacy potrącenia,
  • wysokość wpłat dokonywanych na PPK,
  • wskaźniki podatkowe takie jak zryczałtowane koszty uzyskania przychodu oraz kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki na podatek, stosowana tylko wówczas, gdy pracownik złoży formularz PIT-2 oraz
  • fakt, czy zatrudniony objęty jest „zerowym PIT” czy też nie.

W przypadku pracowników pracujących w niepełnym wymiarze godzin, kwota wolna od potrąceń ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru etatu. Dotyczy to także potrąceń dokonywanych za zgodą pracownika, a więc tzw. potrąceń dobrowolnych. Potwierdza to pismo Głównego Inspektoratu Pracy z 22 lutego 2011 r., znak: GPP-364-4560- 8-1/11/PE/RP.

Przy ustalaniu kwoty wolnej dla niepełnoetatowców, należy:

  • obliczyć w pierwszej kolejności minimalne wynagrodzenie brutto w proporcji do etatu,
  • odjąć od kwoty, o której mowa powyżej, składki zusowskie i zaliczkę podatkową.

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. (w zł) dla pracowników pełnoetatowych oraz niepełnoetatowych nieobjętych PPK, przy zastosowaniu podatku 17%:

Rodzaj potrącenia Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 KUP 300 zł, bez PIT-2
Potrącanie sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz dobrowolne potrącenia na rzecz pracodawcy (100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
cały etat 1.920,62 1.876,62 1.928,62 1.884,62
1/4 etatu 551,77 501,40 560,27 515,51
1/3 etatu 706,95 653,54 715,45 662,54
1/2 etatu 1.002,81 959,81 1.016,79 967,81
3/4 etatu 1.462,21 1.418,21 1.470,21 1.426,21
 

Potrącanie zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi

(75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 1.440,47 1.407,47 1.446,47 1.413,47
1/4 etatu 413,83 376,05 420,20 386,63
1/3 etatu 530,21 490,16 536,59 496,91
1/2 etatu 752,11 719,86 762,59 725,86
3/4 etatu 1.096,66 1.063,66 1.102,66 1.069,66
 

Mamy dla Ciebie aktualizowaną na bieżąco publikację z tematyki: :

KLIKNIJ i SPRAWDŹ - Mistrz Kadr i Płac - Aktualizacja przez 365 dni

Mamy dla Ciebie aktualną publikację na 2021 rok z tematyki: :

Jak dokonywać potrąceń w przypadku pracowników i zleceniobiorców

Potrącanie kar pieniężnych

(90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 1.728,56 1.688,96 1.735,76 1.696,16
1/4 etatu 496,59 451,26 504,24 463,96
1/3 etatu 636,26 588,19 643,91 596,29
1/2 etatu 902,53 863,83 915,11 871,03
3/4 etatu 1.315,99 1.276,39 1.323,19 1.283,59
 

Dobrowolne potrącenia inne niż te na rzecz pracodawcy

(80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 1.536,50 1.501,30 1.542,90 1.507,70
1/4 etatu 441,42 401,12 448,22 412,41
1/3 etatu 565,56 522,83 572,36 530,03
1/2 etatu 802,25 767,85 813,43 774,25
3/4 etatu 1.169,77 1.134,57 1.176,17 1.140,97

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. (w zł) dla pracowników pełnoetatowych oraz niepełnoetatowych nieobjętych PPK, przy zastosowaniu „zerowego PIT”:

Rodzaj potrącenia Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 KUP 300 zł, bez PIT-2
Potrącanie sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz dobrowolne potrącenia na rzecz pracodawcy (100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
cały etat 2.041,62 2.041,62 2.041,62 2.041,62
1/4 etatu 551,77 510,40 560,27 516,51
1/3 etatu 706,95 680,54 715,45 680,54
1/2 etatu 1.020,81 1.020,81 1.025,79 1.020,81
3/4 etatu 1.531,21 1.531,21 1.531,21 1.531,21
 

Potrącanie zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi

(75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 1.531,22 1.531,22 1.531,22 1.531,22
1/4 etatu 413,83 382,80 420,20 387,38
1/3 etatu 530,21 510,41 536,59 510,41
1/2 etatu 765,61 765,61 769,34 765,61
3/4 etatu 1.148,41 1.148,41 1.148,41 1.148,41
 

Potrącanie kar pieniężnych

(90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 1.837,46 1.837,46 1.837,46 1.837,46
1/4 etatu 496,59 459,36 504,24 464,86
1/3 etatu 636,26 612,49 643,91 612,49
1/2 etatu 918,73 918,73 923,21 918,73
3/4 etatu 1.378,09 1.378,09 1.378,09 1.378,09
 

Dobrowolne potrącenia inne niż te na rzecz pracodawcy

(80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 1.633,30 1.633,30 1.633,30 1.633,30
1/4 etatu 441,42 408,32 448,22 413,21
1/3 etatu 565,56 544,43 572,36 544,43
1/2 etatu 816,65 816,65 820,63 816,65
3/4 etatu 1.224,97 1.224,97 1.224,97 1.224,97

Przykłady wyliczeń kwot wolnych od potrąceń

Jak dokonywać potrąceń w przypadku pracowników i zleceniobiorców

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 stycznia 2020 r. (bez PPK)

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 stycznia 2020 r., skalkulowane przy zastosowaniu podatku 17% na bazie płacy minimalnej 2.600 zł (przy założeniu, że pracownik nie jest objęty PPK i pracuje na pełny etat) powinny zostać wyliczone w następujący sposób:

Podstawowe KUP:

Lp. Wyszczególnienie KUP 250 zł, PIT-2 KUP 250 zł, bez PIT-2
1. Minimalne wynagrodzenie za pracę 2.600,00 2.600,00
2. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne 2.600,00 2.600,00
3. Składka na ubezpieczenie emerytalne (Poz. 2 × 9,76%) 253,76 253,76
4. Składka na ubezpieczenia rentowe  (Poz. 2 × 1,5%) 39,00 39,00
5. Składka na ubezpieczenie chorobowe  (Poz. 2 × 2,45%) 63,70 63,70
6. Suma składek na ubezpieczenie społeczne  (Poz. 3 + poz. 4 + poz. 5) 356,46 356,46
7. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne  (Poz. 2 – poz. 6) 2.243,54 2.243,54
8. Składka na ubezpieczenie zdrowotne (Poz. 7 × 9%) 201,92 201,92
9. Składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku  (Poz. 7 × 7,75%) 173,87 173,87
10. Koszty uzyskania przychodu 250,00 250,00
11. Wpłata do PPK finansowana przez pracodawcę 0,00 0,00
12. Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych  (Poz. 1 – poz. 6 – poz. 10 + poz. 11) 1.994,00 1.994,00
13. Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową 43,76 0,00
14. Zaliczka na podatek ((Poz. 12 × 17%) – poz. 13) 295,22 338,98
15. Zaliczka na podatek dochodowy po zaokrągleniu do pełnych złotych  (Poz. 14 – poz. 9) 121,00 165,00
16. Wpłata do PPK finansowana przez zatrudnionego 0,00 0,00
17. Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz potrącaniu należności na rzecz pracodawcy

(100% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach podatkowo-składkowych)
(Poz. 1 – poz. 6 – poz. 8 – poz. 15 – poz. 16)

1.920,62 1.876,62

Podwyższone KUP:

Lp. Wyszczególnienie KUP 300 zł, PIT-2 KUP 300 zł, bez PIT-2
1. Minimalne wynagrodzenie za pracę 2.600,00 2.600,00
2. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne 2.600,00 2.600,00
3. Składka na ubezpieczenie emerytalne (Poz. 2 × 9,76%) 253,76 253,76
4. Składka na ubezpieczenia rentowe  (Poz. 2 × 1,5%) 39,00 39,00
5. Składka na ubezpieczenie chorobowe  (Poz. 2 × 2,45%) 63,70 63,70
6. Suma składek na ubezpieczenie społeczne  (Poz. 3 + poz. 4 + poz. 5) 356,46 356,46
7. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne  (Poz. 2 – poz. 6) 2.243,54 2.243,54
8. Składka na ubezpieczenie zdrowotne (Poz. 7 × 9%) 201,92 201,92
9. Składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku  (Poz. 7 × 7,75%) 173,87 173,87
10. Koszty uzyskania przychodu 300,00 300,00
11. Wpłata do PPK finansowana przez pracodawcę 0,00 0,00
12. Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych  (Poz. 1 – poz. 6 – poz. 10 + poz. 11) 1.944,00 1.944,00
13. Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową 43,76 0,00
14. Zaliczka na podatek ((Poz. 12 × 17%) – poz. 13) 286,72 330,48
15. Zaliczka na podatek dochodowy po zaokrągleniu do pełnych złotych  (Poz. 14 – poz. 9) 113,00 157,00
16. Wpłata do PPK finansowana przez zatrudnionego 0,00 0,00
17. Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz potrącaniu należności na rzecz pracodawcy

(100% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach podatkowo-składkowych)
(Poz. 1 – poz. 6 – poz. 8 – poz. 15 – poz. 16)

1.928,62 1.884,62

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 stycznia 2020 r. (z PPK)

Poniżej wyliczenie kwot wolnych od potrąceń obowiązujących w 2020 r., obliczone przy zastosowaniu podatku 17%, na bazie płacy minimalnej 2.600 zł, przy założeniu, że pracownik pracuje na pełny etat i jest objęty PPK, a wpłata na PPK (1,5% finansowana przez pracodawcę i 2% pokrywana z pensji pracownika) naliczana jest od kwoty 2.600 zł:

Podstawowe KUP:

Lp. Wyszczególnienie KUP 250 zł, PIT-2 KUP 250 zł, bez PIT-2
1. Minimalne wynagrodzenie za pracę 2.600,00 2.600,00
2. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne 2.600,00 2.600,00
3. Składka na ubezpieczenie emerytalne (Poz. 2 × 9,76%) 253,76 253,76
4. Składka na ubezpieczenia rentowe  (Poz. 2 × 1,5%) 39,00 39,00
5. Składka na ubezpieczenie chorobowe  (Poz. 2 × 2,45%) 63,70 63,70
6. Suma składek społecznych  (Poz. 3 + poz. 4 + poz. 5) 356,46 356,46
7. Podstawa wymiaru składki zdrowotnej  (Poz. 2 – poz. 6) 2.243,54 2.243,54
8. Składka na ubezpieczenie zdrowotne (Poz. 7 × 9%) 201,92 201,92
9. Składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku  (Poz. 7 × 7,75%) 173,87 173,87
10. Koszty uzyskania przychodu 250,00 250,00
11. Wpłata do PPK finansowana przez pracodawcę (1,5% x 2.600 zł) 39,00 39,00
12. Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych  (Poz. 1 – poz. 6 – poz. 10 + poz. 11) 2.033,00 2.033,00
13. Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową 43,76 0,00
14. Zaliczka na podatek ((Poz. 12 × 17%) – poz. 13) 301,85 345,61
15. Zaliczka na podatek dochodowy po zaokrągleniu do pełnych złotych  (Poz. 14 – poz. 9) 128,00 172,00
16. Wpłata do PPK finansowana przez zatrudnionego (2% x 2.600 zł) 52,00 52,00
17. Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz potrącaniu należności na rzecz pracodawcy

(100% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
(Poz. 1 – poz. 6 – poz. 8 – poz. 15 – poz. 16)

1.861,62 1.817,62
18. Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu kar pieniężnych

(90% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK) (poz. 17 x 90%)

1.675,46 1.635,86
19. Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrąceniach dobrowolnych na rzecz innych podmiotów niż pracodawca

(80% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)  (poz. 17 x 80%)

1.489,30 1.454,10
20. Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi
(75% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)  (poz. 17 x 75%)
1.396,22 1.363,22

Podwyższone KUP:

Lp. Wyszczególnienie KUP 300 zł, PIT-2 KUP 300 zł, bez PIT-2
1. Minimalne wynagrodzenie za pracę 2.600,00 2.600,00
2. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne 2.600,00 2.600,00
3. Składka na ubezpieczenie emerytalne (Poz. 2 × 9,76%) 253,76 253,76
4. Składka na ubezpieczenia rentowe  (Poz. 2 × 1,5%) 39,00 39,00
5. Składka na ubezpieczenie chorobowe  (Poz. 2 × 2,45%) 63,70 63,70
6. Suma składek społecznych  (Poz. 3 + poz. 4 + poz. 5) 356,46 356,46
7. Podstawa wymiaru składki zdrowotnej  (Poz. 2 – poz. 6) 2.243,54 2.243,54
8. Składka na ubezpieczenie zdrowotne (Poz. 7 × 9%) 201,92 201,92
9. Składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku  (Poz. 7 × 7,75%) 173,87 173,87
10. Koszty uzyskania przychodu 300,00 300,00
11. Wpłata do PPK finansowana przez pracodawcę (1,5% x 2.600 zł) 39,00 39,00
12. Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych  (Poz. 1 – poz. 6 – poz. 10 + poz. 11) 1.983,00 1.983,00
13. Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową 43,76 0,00
14. Zaliczka na podatek ((Poz. 12 × 17%) – poz. 13) 293,35 337,11
15. Zaliczka na podatek dochodowy po zaokrągleniu do pełnych złotych  (Poz. 14 – poz. 9) 119,00 163,00
16. Wpłata do PPK finansowana przez zatrudnionego (2% x 2.600 zł) 52,00 52,00
17. Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz potrącaniu należności na rzecz pracodawcy

(100% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
(Poz. 1 – poz. 6 – poz. 8 – poz. 15 – poz. 16)

1.870,62 1.826,62
18. Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu kar pieniężnych

(90% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK) (poz. 17 x 90%)

1.683,56 1.643,96
19. Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrąceniach dobrowolnych na rzecz innych podmiotów niż pracodawca

(80% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)  (poz. 17 x 80%)

1.496,50 1.461,30
20. Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi
(75% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)  (poz. 17 x 75%)
1.402,97 1.369,97

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 stycznia 2020 r. przy „zerowym PIT”

Wyliczenie kwoty wolnej od potrąceń dla pełnoetatowego pracownika nieobjętego PPK korzystającego z „zerowego PIT” w 2020 r. powinno wyglądać jak poniżej:

Lp. Wyszczególnienie Kwota (w zł)
1. Minimalne wynagrodzenie za pracę 2.600,00
2. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne 2.600,00
3. Składka na ubezpieczenie emerytalne (Poz. 2 × 9,76%) 253,76
4. Składka na ubezpieczenia rentowe  (Poz. 2 × 1,5%) 39,00
5. Składka na ubezpieczenie chorobowe  (Poz. 2 × 2,45%) 63,70
6. Suma składek na ubezpieczenie społeczne  (Poz. 3 + poz. 4 + poz. 5) 356,46
7. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne  (Poz. 2 – poz. 6) 2.243,54
8. Składka na ubezpieczenie zdrowotne (Poz. 7 × 9%) 201,92
9. Składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku 0,00
10. Koszty uzyskania przychodu 0,00
11. Wpłata do PPK finansowana przez pracodawcę 0,00
12. Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 0,00
13. Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową 0,00
14. Zaliczka na podatek 0,00
15. Zaliczka na podatek dochodowy po zaokrągleniu do pełnych złotych  (Poz. 14 – poz. 9) 0,00
16. Wpłata do PPK finansowana przez zatrudnionego 0,00
17. Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz potrącaniu należności na rzecz pracodawcy

(100% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach podatkowo-składkowych)
(Poz. 1 – poz. 6 – poz. 8 – poz. 15 – poz. 16)

2.041,62
18. Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu kar pieniężnych

(90% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach podatkowo-składkowych)  (poz. 17 x 90%)

1.837,46
19. Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrąceniach dobrowolnych na rzecz innych podmiotów niż pracodawca

(80% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach podatkowo-składkowych)  (poz. 17 x 80%)

1.633,30
20. Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi

(75% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach podatkowo-składkowych)  (poz. 17 x 75%)

1.531,22

 

Wyliczenie kwoty wolnej od potrąceń dla pracownika pełnoetatowego korzystającego z „zerowego PIT” w 2020 r. (z uwzględnieniem wpłaty na PPK naliczonej od kwoty 2.600 zł przy założeniu, że wpłata na PPK finansowana przez pracodawcę wynosi 1,5% a wpłata pokrywana z pensji pracownika – 2%):

Lp. Wyszczególnienie Kwota (w zł)
1. Minimalne wynagrodzenie za pracę 2.600,00
2. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne 2.600,00
3. Składka na ubezpieczenie emerytalne (Poz. 2 × 9,76%) 253,76
4. Składka na ubezpieczenia rentowe  (Poz. 2 × 1,5%) 39,00
5. Składka na ubezpieczenie chorobowe  (Poz. 2 × 2,45%) 63,70
6. Suma składek na ubezpieczenie społeczne  (Poz. 3 + poz. 4 + poz. 5) 356,46
7. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne  (Poz. 2 – poz. 6) 2.243,54
8. Składka na ubezpieczenie zdrowotne (Poz. 7 × 9%) 201,92
9. Składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku 0,00
10. Koszty uzyskania przychodu 0,00
11. Wpłata do PPK finansowana przez pracodawcę (1,5% x 2.600 zł) 39,00
12. Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 0,00
13. Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową 0,00
14. Zaliczka na podatek 0,00
15. Zaliczka na podatek dochodowy po zaokrągleniu do pełnych złotych  (Poz. 14 – poz. 9) 0,00
16. Wpłata do PPK finansowana przez zatrudnionego (2% x 2.600 zł) 52,00
17. Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz potrącaniu należności na rzecz pracodawcy

(100% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach podatkowo-składkowych i wpłat na PPK)
(Poz. 1 – poz. 6 – poz. 8 – poz. 15 – poz. 16)

1.989,62
18. Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu kar pieniężnych

(90% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach podatkowo-składkowych i wpłat na PPK)  (poz. 17 x 90%)

1.790,66
19. Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrąceniach dobrowolnych na rzecz innych podmiotów niż pracodawca

(80% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach podatkowo-składkowych i wpłat na PPK)  (poz. 17 x 80%)

1.591,70
20. Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi

(75% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach podatkowo-składkowych i wpłat na PPK)  (poz. 17 x 75%)

1.492,22

Potrącenia z umowy zlecenia w 2020 r.

Od 1 stycznia 2019 r. przewidziano modyfikację regulacji dotyczących ochrony wynagrodzenia zleceniobiorców przed potrąceniami. Ich brzmienie wprost wskazuje, że do wynagrodzeń zleceniobiorców-dłużników należy wprost stosować przepisy Kodeksu pracy o granicy potrącenia i kwocie wolnej od potrąceń.

W nowym art. 833 § 21 k.p.c. zakres stosowania art. 87 i art. 871 Kodeksu pracy uzupełniono również o świadczenia powtarzające się, które służą zapewnieniu utrzymania lub stanowią jedyne źródło dochodu dłużnika. Ma to na celu wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie ustalenia czy wynagrodzenie otrzymywane przez dłużnika zatrudnionego na podstawie umowy cywilnoprawnej można uznać za świadczenie powtarzające się, „którego celem jest zapewnienie utrzymania”. Osoby zatrudnione wszakże na podstawie umów cywilnoprawnych, choć stanowią niemały odsetek zatrudnionych, z punktu widzenia uprawnień pracowniczych i tak są w znacznie gorszej sytuacji niż osoby zatrudnione na umowę o pracę. Tym samym zdaniem ustawodawcy, w zakresie zapewnienia im minimum egzystencji i ochrony przed egzekucją należało w sposób jednoznaczny zrównać je z osobami mającymi status pracowników w rozumieniu Kodeksu pracy.

Dla ustalenia kwoty wolnej od potrąceń, gdy wynagrodzenie zleceniobiorcy posiada powtarzający się charakter i służy zapewnieniu utrzymania lub stanowi jedyne źródło dochodu, należy przyjąć kwotę gwarantowanej ustawą płacy minimalnej obowiązującą pracowników. Słuszność tego poglądu potwierdza Ministerstwo Sprawiedliwości.

Co ważne, w razie wątpliwości co do sposobu dokonania w konkretnej sytuacji potrącenia przy umowie zlecenia, zaleca się kontakt z organem egzekucyjnym (np. komornikiem), celem ustalenia reguł i zakresu egzekucji.

 

Sprawdź: Praktyczny Kalkulator potrąceń z umowy o pracę

 

Sprawdź: Praktyczny Kalkulator potrąceń z umowy zlecenia

Skomentuj artykuł

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *