Współczynnik do ekwiwalentu w 2020 r.

Współczynnik ekwiwalentu w 2020 r. wynosi 21,08.

Przy wyliczeniach współczynnika urlopowego (ekwiwalentowego) należy wziąć pod uwagę liczbę niedziel z danego roku i dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy oraz święta wypadające w dzień inny niż niedziela. A zatem kalkulując współczynnik wykorzystywany do obliczania kwoty pieniężnego ekwiwalentu należnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy powinniśmy w 2020 r. uwzględnić:

1) 52 niedziele,
2) 52 dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,
3) 9 świąt przypadających w inny dzień niż niedziela, tj.:

 • 1 stycznia (środa) – Nowy Rok,
 • 6 stycznia (poniedziałek) – Trzech Króli
 • 13 kwietnia (poniedziałek) – Drugi dzień Wielkiej Nocy,
 • 1 maja (piątek) – Święto Pracy,
 • 11 czerwca (czwartek) – Boże Ciało,
 • 15 sierpnia (sobota) – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
 • 11 listopada (środa) – Narodowe Święto Niepodległości,
 • 25 grudnia (piątek) – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
 • 26 grudnia (sobota) – drugi dzień Bożego Narodzenia.

Biorąc pod uwagę przedstawione informacje, współczynnik do ekwiwalentu urlopowego w 2020 r. powinien być wyliczony następująco:

[366 dni – (52 niedziele + 9 dni świątecznych wypadających w inny dzień niż niedziela + 52 dni wolne wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy)] ÷ 12 = 21,08.

Najnowsze zmiany przepisów w kadrach i płacach aktualizowane na bieżąco!

Jeśli pracownik pracuje na część etatu, wówczas współczynnik urlopowy pomniejszamy proporcjonalnie do wymiaru etatu. Przykładowo współczynnik dla pracownika zatrudnionego:

 • na 3/4 etatu wynosi: 21,08 x 3/4 = 15,81;
 • na 1/2 etatu wynosi: 21,08 x 1/2 = 10,54;
 • na 1/3 etatu wynosi: 21,08 x 1/3 = 7,03;
 • na 1/4 etatu wynosi: 21,08 x 1/4 = 5,27.

Podkreślmy, że przy ustalaniu omawianego współczynnika pojawia się wątpliwość odnośnie tego, ile razy w procesie wyliczenia należy uwzględniać tzw. świąteczne niedziele (czyli święta wypadające w niedzielę): dwa razy – oddzielnie jako święto i niedzielę, czy tylko raz.
Niestety żaden powszechnie obowiązujący akt prawny nie daje tu jednoznacznej odpowiedzi. W mojej opinii, przy wyznaczaniu współczynnika ekwiwalentowego w liczbie dni świątecznych powinno się uwzględniać wyłącznie te dni, które przypadały na dzień inny niż niedziela. Przyjęcie założenia, w myśl którego niedziela świąteczna byłaby uwzględniana zarówno jako niedziela jak i święto, skutkować będzie zawsze niższym współczynnikiem. Na takim stanowisku stoi również resort pracy.

Poniższa tabela wskazuje wartość współczynnika ekwiwalentowego w latach 2004–2019

Współczynnik do ekwiwalentu w poprzednich latach: 2004-2019
Rok Wartość współczynnika
2019 20,92
2018 od 1 stycznia 2018 r. do 7 listopada 2018 r. – 20,92, zaś od 8 listopada 2018 r. (a więc od dnia ustanowienia Święta Narodowego w dniu 12 listopada) – 20,83
2017 20,83
2016 21
2015 21
2014 20,83
2013 20,92
2012 21
2011 21
2010 21,08
2009 21,08
2008 21
2007 21
2006 21,08
2005 21
2004 21,17

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł