Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 r. i jego wpływ na inne świadczenia

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 r. dla pracownika pełnoetatowego ustalono na kwotę 2.600 zł brutto (czyli o 350 złotych więcej niż w 2019 r.). Tak stanowi rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1778)

W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze godzin, wysokość ustawowej płacy minimalnej wyznaczamy w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin pracy przypadającej do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu, biorąc w 2020 r. za podstawę wyliczeń sumę 2.600 zł.

Poziom minimalnego wynagrodzenia wpływa m.in. na kwoty wolne od potrąceń oraz wysokość wielu świadczeń wypłacanych w ramach stosunku pracy, takich jak choćby dodatki za pracę nocną czy niektóre odszkodowania i odprawy.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia obowiązująca w 2020 r.:

Wymiar etatu

 

Płaca minimalna brutto
cały etat 2.600,00 zł
3/4 etatu 1.950,00 zł
1/2 etatu 1.300,00 zł
1/3 etatu 866,67 zł
1/4 etatu 650,00 zł

Minimalne stawki za godzinę pracy osób zatrudnionych na umowę o pracę w podstawowym systemie czasu pracy w poszczególnych miesiącach 2020 r.

Miesiąc Nominalny wymiar czasu pracy (w godz.) Minimalna stawka godzinowa przy pełnym etacie
Styczeń 168 2.600 zł : 168 godz. = 15,48 zł
Luty 160 2.600 zł : 160 godz. = 16,25 zł
Marzec 176 2.600 zł : 176 godz. = 14,78* zł
Kwiecień 168 2.600 zł : 168 godz. = 15,48 zł
Maj 160 2.600 zł : 160 godz. = 16,25 zł
Czerwiec 168 2.600 zł : 168 godz. = 15,48 zł
Lipiec 184 2.600 zł : 184 godz. = 14,14* zł
Sierpień 160 2.600 zł : 160 godz. = 16,25 zł
Wrzesień 176 2.600 zł : 176 godz. = 14,78* zł
Październik 176 2.600 zł : 176 godz. = 14,78* zł
Listopad 160 2.600 zł : 160 godz. = 16,25 zł
Grudzień 168 2.600 zł : 168 godz. = 15,48 zł

* kwoty zaokrąglone o 1 grosz w górę, by po przemnożeniu przez nominalny wymiar czasu z danego miesiąca uzyskać kwotę nie niższą niż 2.600 zł brutto

Mamy dla Ciebie aktualizowaną na bieżąco publikację z tematyki: , :

KLIKNIJ i SPRAWDŹ - Mistrz Kadr i Płac - Aktualizacja przez 365 dni

Dodatki za pracę w porze nocnej w 2020 r.

Za każdą godzinę wykonywania obowiązków pracowniczych w porze nocnej zatrudnionemu należy się dodatkowe wynagrodzenie wynoszące 20% stawki godzinowej wynikającej z gwarantowanego wynagrodzenia minimalnego.

Wysokość dodatków nocnych prezentujemy w tekście: Dodatki za pracę w nocy w 2020 r.

Wysokość kwot wolnych od potrąceń w 2020 r.

O wysokości kwoty wolnej od potrąceń realizowanych z pensji pracowniczej decydują:

  • poziom ustawowej płacy minimalnej,
  • wymiar czasu pracy pracownika wskazany w umowie o pracę,
  • rodzaj dokonywanego z płacy potrącenia,
  • wysokość wpłat dokonywanych na PPK,
  • wskaźniki podatkowe takie jak zryczałtowane koszty uzyskania przychodu oraz kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki na podatek, stosowana tylko wówczas, gdy pracownik złoży formularz PIT-2 oraz
  • fakt, czy zatrudniony objęty jest „zerowym PIT” czy też nie.

Wysokość kwot wolnych zamieściliśmy w artykule: Kwoty wolne od potrąceń w 2020 r.

Najniższa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych (zasiłku i wynagrodzenia za czas choroby oraz zasiłku wypadkowego, opiekuńczego i macierzyństwa w 2020 r.

Wymiar
czasu pracy
Najniższa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych w zależności od wymiaru etatu
cały etat 2.243,54

 

(2.600 zł – 13,71% x 2.600 zł)

3/4 etatu 1.682,65

 

(1.950 zł – 13,71% x 1.950 zł)

1/2 etatu 1.121,77

 

(1.300 zł – 13,71% x 1.300 zł)

1/3 etatu 747,85

 

(866,67 zł – 13,71% x 866,67 zł)

1/4 etatu 560,88

 

(650 zł – 13,71% x 650 zł)

Warto zapoznać się również z naszym artykułem zatytułowanym: Minimalna podstawa wymiaru świadczeń chorobowych w 2020 r. i minimalne stawki dzienne

Odszkodowania i odprawy w 2020 r.

Wyższa płaca minimalna przekłada się również na wyższe niektóre odszkodowania i odprawy. 

Odszkodowanie za mobbing i naruszenie zasady równego traktowania

Pracownik, wobec którego zakład pracy dopuścił się mobbingu, ma prawo do rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia, a ponadto do dochodzenia od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż ustawowa płaca minimalna. Do takiego samego świadczenia uprawniony jest podwładny, który został pokrzywdzony wskutek tego, że pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu. A zatem w 2020 r. kwota ww. należności nie może być niższa niż 2.600 zł. 

Odprawa za zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy

Efektem podwyższenia minimalnego wynagrodzenia, jest ponadto podniesienie górnego limitu odprawy przysługującej na mocy przepisów ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Pracodawcy objęci przepisami przywołanego aktu prawnego, zwalniający pracowników z przyczyn leżących wyłącznie po stronie zakładu pracy, są zobowiązani do wypłacenia zwalnianym odpraw, których wysokość zależy od zakładowego stażu pracy i wynosi:

  • jednomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata,
  • dwumiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat,
  • trzymiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

Wysokość omawianego odprawy nie może przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli od 1 stycznia 2020 r. kwoty 39.000 zł (2.600 zł x 15).

Wynagrodzenie przestojowe w 2020 r.

Pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej świadczenia, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, należy się tzw. wynagrodzenie przestojowe, które dla pracownika pełnoetatowego od początku 2020 r. musi wynosić za miesiąc co najmniej 2.600 zł brutto.

Skomentuj artykuł

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *