Świadczenie urlopowe w 2020 r.

Świadczenie urlopowe, zgodnie z regulacjami ustawy o zfśs, nie może przekroczyć odpisu podstawowego na zfśs – odpowiedniego do rodzaju zatrudnienia pracownika, z tym zastrzeżeniem, że jego wysokość ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy pracownika (nie dotyczy to młodocianych).

Jak wynika z art. 46 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 278), w 2020 r. odpis podstawowy na zfśs powinien być ustalany od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej, w drugim półroczu 2018 r., czyli od kwoty 4.134,02 zł.

Wysokość świadczenia urlopowego w 2020 r.

Pracownik zatrudniony w normalnych warunkach pracy
na pełny etat 1.550,26 zł
na 3/4 etatu 1.162,70 zł
na 1/2 etatu 775,13 zł
na 1/4 etatu 387,57 zł

 

Pracownik wykonujący pracę w szczególnych warunkach lub pracę o szczególnym charakterze
na pełny etat 2.067,01 zł
na 3/4 etatu 1.550,26 zł
na 1/2 etatu 1.033,51 zł
na 1/4 etatu 516,75 zł

 

Pracownik młodociany
w pierwszym roku nauki 206,70 zł
w drugim roku nauki 248,04 zł
w trzecim roku nauki 289,38 zł

Przyznając świadczenie urlopowe pracodawca powinien pamiętać o tym, iż:

Mamy dla Ciebie aktualizowaną na bieżąco publikację z tematyki: , :

KLIKNIJ i SPRAWDŹ - Mistrz Kadr i Płac - Aktualizacja przez 365 dni
  • przysługuje ono raz w roku pracownikowi, który korzysta w danym roku z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych (prawo do niego nie przechodzi na następny rok),
  • jego wypłaty należy dokonywać nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie co najmniej 14-dniowego urlopu wypoczynkowego,
  • jego wysokość ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy danego pracownika (zasada proporcjonalności nie dotyczy pracowników młodocianych),
  • przysługuje bez względu na staż pracy i kryterium socjalne (na które składa się sytuacja życiowa, rodzinna i materialna),
  • ma ono charakter roszczeniowy a roszczenie o jego wypłatę ulega przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym świadczenie stało się wymagalne,
  • podlega ono w całości opodatkowaniu,
  • jest zwolnione z oskładkowania, pod warunkiem że jego wysokość nie przekroczy kwoty odpisu podstawowego na zfśs odpowiedniego do rodzaju zatrudnienia pracownika (w razie wypłacenia pracownikowi świadczenia urlopowego w kwocie przekraczającej wysokość ww. odpisu lub w kwocie niezmniejszonej proporcjonalnie do wymiaru etatu, nadwyżka ponad świadczenie skalkulowane według ustawowych reguł stanowi podstawę wymiaru składek zusowskich; świadczenie urlopowe podlega w całości ozusowaniu jeśli jest wypłacane przez podmiot z sektora finansów publicznych lub pracodawcę prywatnego zatrudniającego co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty według stanu na 1 stycznia danego roku).

Skomentuj artykuł

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *