Wykazywanie w ZUS RCA wpłaty do PPK – najnowsze stanowisko ZUS [Aktualizacja: 1-6-2020]

Wpłata na PPK pokrywana ze środków zakładu pracy powinna być wykazywana w raporcie ZUS RCA składanym za miesiąc, w którym nastąpiło przekazanie tej wpłaty do wybranej instytucji finansowej.

Tak wyjaśniono w komunikacie ZUS z 26 lutego 2020 r. (dostępnym na stronie internetowej www.zus.pl), w którym podkreślono, że w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (dalej: ustawy o PPK) wynagrodzenie zostało zdefiniowane jako podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe uczestnika PPK, o której mowa w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Kwota wpłat na PPK w części:

  • podmiotu zatrudniającego jest obliczana,
  • uczestnika PPK jest obliczana i pobierana,

w terminie wypłaty wynagrodzenia, a więc postawienia do dyspozycji ubezpieczonego przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Tak wynika z art. 28 ust. 3 ustawy o PPK.

Jeżeli zatem część wpłaty na PPK obliczona przez podmiot zatrudniający staje się przychodem ubezpieczonego w terminie przekazania tej wpłaty do wybranego funduszu, to powinna zostać wykazana w imiennym raporcie ZUS RCA za miesiąc, w którym nastąpiło przekazanie tej wpłaty.

Oznacza to, że gdy pracownik otrzyma wynagrodzenie np. za grudzień 2019 r. w styczniu 2020 r., wpłata na PPK w części finansowanej przez pracodawcę powinna zostać obliczona w terminie wypłaty tego wynagrodzenia w styczniu 2020 r. Następnie powinna zostać przekazana do wybranego funduszu najpóźniej do 15 lutego 2020 r. (art. 28 ust. 4 ustawy o PPK). Czyli wpłata na PPK powinna zostać wykazana w imiennym raporcie miesięcznym ZUS RCA za luty 2020 r. (gdy tymczasem wynagrodzenie pracownika za grudzień 2019 r., od którego wpłata została obliczona, zostanie ujęte w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracownika za styczeń 2020 r. i wykazane w imiennym raporcie miesięcznym za ten miesiąc).

Przypomnijmy, że do końca maja 2020 r. w raporcie ZUS RCA sporządzanym za pracownika-uczestnika PPK pracodawca wpłatę do PPK finansowaną z własnych środków wykazywało się w bloku np. III.B. w polu 27 – „Kwota obniżenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu opłacania składki w ramach pracowniczego programu emerytalnego”. Tak wskazano w komunikacie ZUS z 11 lipca 2019 r., o którym pisaliśmy we wpisie: Składka / wpłata na PPK w ZUS RCA.

Po zmianie wzoru raportu ZUS RCA, tj. od 1 czerwca 2020 r., kwota wpłaty do PPK finansowana przez podmiot zatrudniający powinna być wykazywana w tym raporcie w nowym polu 28 – „Kwota wpłaty w ramach pracowniczego planu kapitałowego finansowana przez płatnika składek”.

Skomentuj artykuł

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *