Tarcza antykryzysowa – Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS [Aktualizacja: 18.05.2020]

Tarcza antykryzysowa

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS (art. 31zo – 31zu ustawy antykryzysowej)

W związku z  epidemią, przewidziano możliwość zwolnienia z obowiązku opłacenia należnych za okres od 1  marca do 31 maja 2020 r. składek zusowskich (lub ich części) dla określonych grup płatników składek.

Na mocy znowelizowanych przepisów ustawy antykryzysowej (obowiązujących od 18 kwietnia 2020 r.), obecnie istnieje możliwość zwolnienia z  konieczności uiszczania należnych za okres od 1  marca do 31 maja 2020 r. składek zusowskich (wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres) dla płatników składek, którzy zostali zgłoszeni jako płatnicy do ZUS:

 • przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.,
 • w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r.,
 • w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r.

zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych.

 

Z kolei zwolnienie z obowiązku opłacenia 50% kwoty składek należnych za okres od marca do maja 2020 r. przewidziano dla płatników składek, którzy zostali zgłoszeni jako płatnicy do ZUS:

 • przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.,
 • w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r.,
 • w okresie od dnia 1 marca  2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r.

zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych.

Natomiast płatnik składek – spółdzielnia socjalna może być całkowicie zwolniona z obowiązku opłacania składek za okres marzec, kwiecień i maj 2020 r. wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli była zgłoszona jako płatnik składek w ZUS przed dniem 1 kwietnia 2020 r. bez względu na liczbę zatrudnianych osób.

Zwolnienie obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy (FP), Fundusz Solidarnościowy (FS), Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) lub Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP), należne za miesiące od marca do maja, wykazane w  deklaracjach rozliczeniowych złożonych za wspomniany okres (a więc również składki należne za zatrudnione osoby).

Przejęcie przez państwo płatności składek ZUS należnych za okres od 1  marca do 31 maja 2020 r. dotyczy również osób prowadzących przed 1 kwietnia 2020 r. działalność gospodarczą, opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne i/lub ubezpieczenie zdrowotne, których przychód z  tej działalności uzyskany w  pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o  zwolnienie z  opłacania składek nie jest wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w  gospodarce narodowej w  2020 r., czyli 15.681 zł (300% x 5227 zł). W  tym przypadku, ulga odnosi się do osób prowadzących pozarolniczą działalność, o  której mowa w  art. 8  ust. 6  ustawy z  13 października 1998 r. o  systemie ubezpieczeń społecznych.

W myśl ww. przepisu, za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się:

1) osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z  6  marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, z  wyjątkiem osoby korzystającej z  tzw. ulgi na start;

2) twórcę i  artystę;

3) osobę prowadzącą działalność w  zakresie wolnego zawodu:

 • w  rozumieniu przepisów o  zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
 • z  której przychody są przychodami z  działalności gospodarczej w  rozumieniu przepisów o  podatku dochodowym od osób fizycznych;

4) wspólnika jednoosobowej spółki z  ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej;

5) osobę prowadzącą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów ustawy z  dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Ważne! Limit 15.681 zł dotyczy przychodów w pierwszym miesiącu, za który przedsiębiorca stara się o zwolnienie. Jeśli mikroprzedsiębiorca ubiega się o zwolnienie ze składek za marzec–maj, znaczenie mają jego marcowe przychody. Jeśli przychody te przekroczą wspomniany górny pułap, nie ma przeszkód, aby taki przedsiębiorca skorzystał z ulgi od kwietnia, gdy jego przychody zmieszczą się w limicie. Zyska wtedy tylko dwa miesiące zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS.

Jeśli chodzi o  przedsiębiorcę, to zwolnienie dotyczy składek na jego obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i  rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie zdrowotne, FP i  FS, ustalonych od obowiązującej go najniższej podstawy wymiaru tych składek.

 

Aby otrzymać zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek trzeba złożyć do ZUS wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek (RDZ):

 

Zmiany od 18 kwietnia 2020 r.

Tarcza antykryzysowa w pierwotnym kształcie zakładała m.in. możliwość zwolnienia z obowiązku opłacenia należnych za okres od 1 marca do 31 maja 2020 r. składek zusowskich:

 • dla płatników składek (zgłoszonych do ZUS przed 1 lutego 2020 r.), którzy na dzień 29 lutego 2020 r. zgłaszali do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych (wliczając w to również osobę prowadzącą działalność gospodarczą),
 • dla osób prowadzących przed 1 lutego 2020 r. działalność gospodarczą, opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne i/lub ubezpieczenie zdrowotne, których przychód z tej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który był składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., czyli 15.681 zł (300% x 5227 zł).

Ustawa z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (dalej: ustawa nowelizująca) rozszerzyła krąg podmiotów zwolnionych z opłacania składek. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorcy zatrudniający od 10 do 49 osób podlegających ubezpieczeniom społecznym zostaną zwolnieni z opłacania składek w wysokości  50 proc. łącznej kwoty nieopłaconych  należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej  złożonej  za dany miesiąc.

Dodatkowo:

 • zwolnieniem ze składek objęci zostali wszyscy płatnicy składek będących  spółdzielniami socjalnymi – bez względu na liczbę pracowników;
 • do liczby osób objętych ubezpieczeniami społecznymi, która ogranicza możliwość skorzystania ze zwolnienia ze składki, nie wlicza się pracowników młodocianych.

Zwolnienie także dla nowych firm

Wskutek nowelizacji, zmieniony został termin graniczny rejestracji w ZUS – z 1 lutego na 1 kwietnia 2020 r. Przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność po 1 lutego, pomimo że tak samo znajdują się w bardzo trudnej sytuacji, nie mogli skorzystać ze zwolnienia. Nowelizacja przepisów to zmienia.

Równocześnie zachowano prawo do zwolnienia dla płatników składek, którzy złożyli już wnioski zgodnie z obecnie obowiązującymi warunkami i wprowadzono nowe rozwiązania umożliwiające ustalenie liczby ubezpieczonych dla tych płatników, którzy rozpoczęli działalność po 1 lutego, ale przed 1 kwietnia 2020 r. Dla płatników, którzy rozpoczęli działalność pomiędzy 1 lutego a 29 lutego, jest to termin 31 marca, a dla rozpoczynających działalność pomiędzy 1 marca a 31 marca jest to termin 30 kwietnia 2020 r.

 

Opłacona składka za marzec? Można ją odzyskać

Wyjątkowo, wskutek zmiany wprowadzonej ustawą nowelizującą, dla płatników składek, którzy zostali objęci zwolnieniem, wprowadzono możliwość zwolnienia składki za marzec pomimo jej opłacenia. Modyfikację tą uzasadniano tym, że płatnicy, nie znając szczegółów nowych rozwiązań, niejednokrotnie kosztem  oszczędności zapłacili pierwszą składkę objętą zwolnieniem. Z tego powodu ustawodawca zwolnił z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej za marzec 2020 r. także wówczas gdy należności te zostały opłacone. Opłacone należności z tytułu składek podlegają zwrotowi na zasadach określonych w art. 24 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

 

Zmiany od 16 maja 2020 r.

Na mocy ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, w aktualnym stanie prawnym, płatnik składek będący osobą prowadzącą pozarolniczą działalność opłacającą składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne i/lub zdrowotne, na wniosekmoże być zwolniony z obowiązku uiszczenia nieopłaconych należności z tytułu składek na jego obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie zdrowotne, FP i Fundusz Solidarnościowy, za okres od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., jeżeli prowadził działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i:

 • przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek był wyższy niż 15681 zł oraz
 • dochód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 7000 zł.

Inną istotną modyfikacją wprowadzoną na podstawie przywołanej wyżej ustawy z 14 maja 2020 r. jest umożliwienie skorzystania ze zwolnienia z konieczności uiszczania składki zdrowotnej za okres od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. płatnikowi składek będącemu przedsiębiorcą, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (chodzi tu o przedsiębiorcę korzystającego z tzw. ulgi na start), o ile prowadził działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i:

 • przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (tj. nie był wyższy niż 15681 zł) albo
 • przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (tj. był wyższy niż 15 681 zł) oraz dochód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie był wyższy niż 7000 zł.

W przypadku podmiotów, których dotyczą ww. zmiany obowiązujące od 16 maja br., zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej za kwiecień i maj 2020 r. może zostać zastosowane także wówczas, gdy należności te zostały opłacone. Opłacone należności z tytułu składek podlegają zwrotowi na zasadach określonych w art. 24 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

 

Kolejne dwie zmiany, na które warto zwrócić uwagę w zakresie składek ZUS, to:

 • doprecyzowanie, że w sytuacji, gdy płatnik zatrudnia wyłącznie młodocianych, to ma on prawo do nieopłacania należności zusowskich na takich samych zasadach jak płatnicy, którzy zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych;
 • zniesienie przepisu stanowiącego, że w przypadku złożenia przez płatnika składek, który zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych, deklaracji rozliczeniowej korygującej lub imiennych raportów miesięcznych korygujących za miesiąc, za który nastąpiło zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek, ZUS dokonuje korekty danych wyłącznie na kontach ubezpieczonych. To dobre rozwiązanie, gdyż wspomniana regulacja uniemożliwiała płatnikom składek wypłacającym świadczenia rozliczane w ciężar składek, uzyskanie zwrotu ewentualnej nadpłaty w sytuacji dokonania korekty rozliczenia uwzględniającej zmiany w wykazanych zasiłkach (z tytułu takiej korekty nie powstałaby na koncie płatnika nadpłata, do której zwrotu miałby prawo po jej zaksięgowaniu na koncie). Ponadto uchylony przepis wykluczał możliwość dochodzenia przez ZUS ewentualnych niedopłat wynikających ze składanych korekt pomimo tego, że nie minął termin przedawnienia ich dochodzenia.

 

Wymagany jest wniosek

Do uzyskania omawianego zwolnienia niezbędne jest złożenie do ZUS nie później niż do 30 czerwca 2020 r. wniosku (w formie dokumentu papierowego albo elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w  systemie teleinformatycznym udostępnionym przez ZUS). Wniosek ten musi zawierać:

 • dane płatnika składek: imię i  nazwisko, nazwę skróconą, numer NIP i  REGON, a  jeżeli płatnikowi składek nie nadano tych numerów lub jednego z  nich – numer PESEL lub serię i  numer dowodu osobistego albo paszportu, adres do korespondencji;
 • oświadczenie płatnika składek, potwierdzające uzyskanie, w  pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o  zwolnienie z  opłacania składek przychodu z  działalności nie wyższego niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w  gospodarce narodowej w  2020 r.;
 • inne informacje niezbędne do umorzenia składek;
 • podpis wnioskodawcy.

 

Co istotne:

 • za marzec, kwiecień i  maj 2020 r. płatnik składek zobowiązany jest przesyłać deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne na zasadach i  w  terminach określonych w  przepisach ustawy o  systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zgodnie z  tymi przepisami zwolniony jest z  obowiązku ich składania;
 • ZUS zwalnia z  obowiązku opłacania należności składkowych w  terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przesłania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięczny należnych za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o  zwolnienie, a  w  przypadku gdy płatnik składek zwolniony jest z  obowiązku ich składania – w  terminie nie dłuższym niż 30 dni od terminu, w  którym powinna być opłacona składka za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o  zwolnienie;
 • warunkiem skorzystania z  przedmiotowej ulgi jest przesłanie deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych należnych za marzec, kwiecień i  maj 2020 r. nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r., chyba że płatnik składek zwolniony jest z  obowiązku ich składania;
 • ewentualna odmowa zwolnienia z  obowiązku opłacania należności z  tytułu składek, następuje w drodze decyzji, od której płatnikowi składek przysługuje prawo do wniesienia wniosku do Prezesa ZUS o  ponowne rozpatrzenie sprawy, na zasadach dotyczących decyzji wydanej w  pierwszej instancji przez ministra pracy;
 • z przedmiotowego zwolnienia mogą skorzystać również te podmioty, które złożyły wnioski o  odroczenie składek ZUS w  uproszczonym trybie;
 • okres ww. zwolnienia będzie uwzględniony w  prawie do renty z  tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej oraz w  wysokości przyszłej emerytury, gdyż składki zostaną zewidencjonowane na kontach ubezpieczonych;
 • w przypadku przedsiębiorców, którzy podlegają dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu i  w  marcu 2020 r. opłacili składkę chorobową, przyjęto zasadę ciągłości tego ubezpieczenia, ze względu na zwolnienie z  opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Oznacza to, że osoby te zachowają prawo do świadczeń z  ubezpieczenia chorobowego w  przypadku zaistnienia określonego ryzyka (choroba, opieka nad dzieckiem);
 • analogicznie jak przy ubezpieczeniu chorobowym, zasadę ciągłości jest również stosowana w  przypadku zwolnienia ze składek na ubezpieczenia zdrowotne;
 • ze zwolnienia z  obowiązku uiszczania składek – tyle, że tych należnych za drugi kwartał 2020 r. – skorzystają także osoby objęte ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w  rozumieniu ustawy z  20 grudnia 1990 r. o  ubezpieczeniu społecznym rolników;
 • ZUS przyjął, że ze zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek mogą skorzystać  przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegali z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12 m-cy.

 

Zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec – maj 2020 r. – wyjaśnienia ZUS

Możesz złożyć do ZUS wniosek o zwolnienie z opłacania składek za trzy miesiące – od 1 marca do 31 maja 2020 r.  Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.

 

Kogo dotyczy?

Zwolniony z obowiązku zapłaty całości składek ZUS należnych za okres od marca do maja 2020 r. może zostać:

 • Podmiot, który został zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych;
 • Podmiot, który został zgłoszony jako płatnik składek w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych;
 • Podmiot, który został zgłoszony jako płatnik składek w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych;
 • Samozatrudniony (czyli osoba prowadząca pozarolniczą działalność, o  której mowa w  art. 8  ust. 6  ustawy z  13 października 1998 r. o  systemie ubezpieczeń społecznych) opłacający składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli prowadził działalność przed 1 kwietnia 2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. – w tym przypadku ww. zwolnienie obejmuje wyłącznie składki od najniższej podstawy ich wymiaru;
 • Płatnik składek (zgłoszony w ZUS przed 1 kwietnia 2020 r.) będący spółdzielnią socjalną – bez względu na liczbę pracowników.

 

Zwolniony z obowiązku zapłaty 50% kwoty składek ZUS należnych za okres od marca do maja 2020 r. może zostać:

 • Podmiot, który został zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych;
 • Podmiot, który został zgłoszony jako płatnik składek w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych;
  Podmiot, który został zgłoszony jako płatnik składek w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych.

 

Zwolniony z obowiązku zapłaty całości składek ZUS należnych za okres od kwietnia do maja 2020 r. może zostać także płatnik składek:

– będący osobą prowadzącą pozarolniczą działalność opłacająca składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne i/lub zdrowotne, jeżeli prowadził działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i:

 • przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek był wyższy niż 15681 zł oraz
 • dochód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 7000 zł;

– będący przedsiębiorcą, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (chodzi tu o przedsiębiorcę korzystającego z tzw. ulgi na start), o ile prowadził działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i:

 • przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (tj. nie był wyższy niż 15681 zł) albo
 • przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (tj. był wyższy niż 15 681 zł) oraz dochód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie był wyższy niż 7000 zł.

Jakie musisz spełnić warunki, aby skorzystać ze wsparcia?

 • Byłeś płatnikiem składek przed 1 kwietnia 2020 r. i zgłosiłeś do ubezpieczeń społecznych mniej niż 50 osób.
 • Gdy jesteś spółdzielnią socjalną zgłoszoną jako płatnik składek przed 1 kwietnia 2020 r.
 • Jesteś osobą duchowną.
 • Wykonywałeś pozarolniczą działalność  przed 1 kwietnia 2020 r. i opłacałeś składki wyłącznie na własne ubezpieczenia i Twój przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie przekracza kwoty 15 681 zł., tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto za 2020 r.
 • Wykonywałeś pozarolniczą działalność  przed 1 kwietnia 2020 r. i opłacałeś składki wyłącznie na własne ubezpieczenia i Twój przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek przekraczał kwotę 15 681 zł., tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto za 2020 r., a dochód nie przekraczał 7000 zł
 • Musisz złożyć wniosek do ZUS do 30 czerwca 2020 r.
 • Musisz złożyć dokumenty rozliczeniowe za okres marzec-maj 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. chyba, że zgodnie z przepisami jesteś zwolniony z ich składania.

 

Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. Wynika to z regulacji UE.

Ze zwolnienia z opłacania składek mogą skorzystać płatnicy, którzy korzystają z ulg w ramach Małego ZUS plus (MDG +).

Jeżeli prowadzisz działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury lub w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, przekaż taką informację do ZUS. Informacja ta jest ważna, ponieważ w tych sektorach obowiązują inne progi dopuszczalnej pomocy publicznej. Ich przekroczenie może skutkować koniecznością zwrotu udzielonej pomocy publicznej.

 

Co zyskasz?

 • Zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za okres marzec- maj 2020 r. odpowiednio w wysokości 100% albo 50% należności, znanych na dzień rozpatrzenia wniosku.
 • Przepisy nie przewidują minimalnej i maksymalnej kwoty należności z tytułu składek, którą może objąć zwolnienie, za wyjątkiem osób prowadzących pozarolniczą  działalność i osób z nimi współpracujących oraz duchownych, dla których obejmuje wyłącznie składki od najniższej podstawy ich wymiaru.
 • Osoby korzystające z ulgi na start  oraz przedsiębiorcy, których przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek przekraczał kwotę 15 681 zł., tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto za 2020 r., a dochód nie przekraczał 7000 zł mogą skorzystać ze zwolnienia tylko za kwiecień i maj.

 

Jak złożyć wniosek?

Aby otrzymać zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek musisz złożyć do ZUS wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek (RDZ):

 

Wniosek o zwolnienie możesz przekazać:

 

 

Jak się z Tobą skontaktujemy?

 • Jeśli będziemy mieli wątpliwości dotyczące wniosku, skontaktujemy się z Tobą e-mailem lub telefonicznie.
 • Dostaniesz od nas informację o rozstrzygnięciu na PUE ZUS lub prześlemy ją za pośrednictwem poczty.

 

Czy możesz się odwołać?

 • Jeśli nie zgadzasz się z decyzją odmawiającą zwolnienia z opłacania składek, możesz złożyć wniosek do Prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy.  Wystarczy, że złożysz pismo w tej sprawie do placówki ZUS. Masz na to 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Gdzie otrzymasz pomoc?

 • W dni robocze (pn.- pt.) w godzinach 7 – 15 pod numerami telefonu:
  • 22 290 87 02,
  • 22 290 87 03,
 • W dni robocze (pn.-pt) w godzinach 7-18 pod numerem ogólnopolskiej infolinii

22 560 16 00 – wybierz „0” (połączysz się z konsultantem Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS, a następnie wybierz temat rozmowy 7 – wsparcie dla przedsiębiorców).

 

Przykład

Spółka komandytowa zajmująca się doradztwem ubezpieczeniowym zatrudnia na 29 lutego 2020 r. 3 pracowników oraz 2 osoby na umowę zlecenia. Prowadzi działalność od listopada 2007 r. Złożyła 6 kwietnia 2020 r. e-wniosek o zwolnienie z opłacania składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. Spółka nie znajdowała się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 r. Ma obowiązek składania dokumentów rozliczeniowych do 15 każdego miesiąca za miesiąc ubiegły – dokumenty rozliczeniowe składa zawsze w terminie.

Spółka ma prawo do zwolnienia z opłacania składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r., gdyż zgłoszona była jako płatnik składek przed 1 lutego 2020 r. oraz na 29 lutego 2020 r. zgłoszonych miała do ubezpieczeń społecznych 5 osób (mniej niż 10 ubezpieczonych). Zwolnienie z opłacania składek nastąpi dopiero po złożeniu dokumentów rozliczeniowych.

 

Przykład

Pan Wiesław prowadzi działalność, w ramach której zajmuje się profesjonalnym coachingiem i mentoringiem dla prezesów firm, szczególnie w zakresie publicznych wystąpień. Prowadzi jednoosobowo działalność gospodarczą od marca 2013 r. i opłaca składki wyłącznie na własne ubezpieczenia. Składki opłaca od najniższej podstawy wymiaru składek. W marcu 2020 r. osiągnął przychód w wysokości 20 tys. zł, w kwietniu 2020 r. przychody wyniosły 10 tys. zł. Pan Wiesław nie znajdował się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 r. Pan Wiesław 20 czerwca złożył e-wniosek o zwolnienie z opłacania składek za kwiecień i maj 2020 r.

Pan Wiesław ma prawo do zwolnienia z opłacania składek za kwiecień i maj 2020 r., gdyż:

 • zgłoszony był jako płatnik składek przed 1 lutego 2020 r.,
 • jego przychody w miesiącu kwietniu (pierwszy miesiąc za jaki wnioskuje o zwolnienie z opłacania składek) były niższe od 15 681 zł.

Nie musi składać dokumentów rozliczeniowych gdyż jest zwolniony z obowiązku ich składania – ZUS sporządza dokumenty za płatnika.

 

Pytania i odpowiedzi:

Jeśli samozatrudniony opłacający składki sam za siebie nie spełnia warunku przychodów poniżej 15 681 zł w marcu, ale w kwietniu, po spadku obrotów już tak, to czy może wystąpić o zwolnienie ze składek za kwiecień i maj?

Tak, a na tej samej zasadzie, jeśli spadek przychodu nastąpi dopiero w maju, to firma skorzysta ze zwolnienia za maj.

Jak długo będzie obowiązywało zwolnienie i co znaczy zwolnienie?

Zwolnienie ze składek obejmuje 3 miesiące (marzec, kwiecień, maj), co oznacza, że składki nie będą płacone od kwietnia do czerwca br. Zwolnienie od opłacania składek będzie realizowane w formie ich umorzenia.

Których składek dotyczy zwolnienie ze składek?

Wsparcie państwa dotyczy zwolnienia z płacenia przez firmy składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz na ubezpieczenia zdrowotne.

Co z prawami do rent i emerytur w czasie zwolnienia ze składek?

Okres 3 miesięcy zwolnienia z opłacania składek, będzie uwzględniony w prawie do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej oraz w wysokości przyszłej emerytury, gdyż składki zostaną zewidencjonowane na kontach ubezpieczonych.

Czy zasada ciągłości ubezpieczeń chorobowych, które w niektórych przypadkach są dobrowolne, będzie również obowiązywała?

Osoba prowadząca pozarolniczą działalność i osoba z nią współpracująca oraz duchowny zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa jeżeli podlegała ubezpieczeniu chorobowemu w dniu 1 kwietnia 2020 r. Oznacza to, że osoby te zachowają prawo do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, w przypadku zaistnienia określonego ryzyka (choroba, opieka nad dzieckiem). Analogicznie jak przy ubezpieczeniu chorobowym, zasada ciągłości będzie obowiązywać w przypadku zwolnienia ze składek na ubezpieczenia zdrowotne.

Czy jeśli skorzystam ze wsparcia, to czy po tym okresie, poniosę jakieś dodatkowe koszty z tym związane?

Nie. Przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów zwolnienia ze składek ZUS w trakcie trwania okresu zawieszenia jak i po jego zakończeniu.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek należy złożyć do ZUS. Wniosek ten może być złożony w formie dokumentu papierowego albo elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Gdzie mogę uzyskać szczegółowe informacje?

W placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych działają doradcy ds. ulg i umorzeń. Udzielają informacji oraz pomagają skompletować i wypełnić dokumenty. Z doradcą można porozmawiać telefonicznie lub umówić się na spotkanie. Jednak w związku z działaniami profilaktycznymi, które mają zapobiegać szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce, ZUS prosi o ograniczenie bezpośrednich wizyt w placówkach Zakładu. W Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS  (tel. 22 560 16 00) zostały uruchomione specjalne linie tematyczne dla osób, które potrzebują informacji.

Więcej pytań i odpowiedzi zamieściliśmy w artykule: Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS – pytania i odpowiedzi

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł