Dotacje na kapitał obrotowy [Aktualizacja: 14.7.2020]

Tarcza Antykryzysowa

Celem dotacji na kapitał obrotowy jest pomoc przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19.

Celem naboru – prowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) – jest wsparcie utrzymania działalności gospodarczej średniego przedsiębiorcy, który na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, w dniu udzielenia pomocy znajduje się w trudnej sytuacji lub odnotował spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku. Otrzymane dofinansowanie firmy będą mogły przeznaczyć na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz te związane z finansowaniem kapitału obrotowego, tj. opłacenie mediów, najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności.

Wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro- i małych przedsiębiorstw

W ramach programów finansowanych ze środków europejskich przygotowano wiele instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców zarówno w formie dotacyjnej, jak i w formach zwrotnych, na przykład pożyczek. Wsparcie jest skierowane do przedsiębiorców, których sytuacja uległa pogorszeniu w związku z pandemią, a także do tych, którzy chcą dostosować swoją firmę do działalności w czasach pandemii czy uczestniczą w łańcuchach dostaw. W zależności od instrumentu wsparcie ma charakter inwestycyjny lub służy do pokrycia kosztów bieżącej działalności. Może też obejmować wydatki z tych dwóch kategorii.

Istotnym źródłem finansowania tych instrumentów są Regionalne Programy Operacyjne.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, w porozumieniu z regionami, które pełnią funkcje Instytucji Zarządzających RPO, przygotowało instrument dotacyjny dla mikro- i małych przedsiębiorców. Mogą z niego skorzystać firmy, które odczuwają skutki pandemii. Uwzględniono w nim potrzeby zgłaszane przez przedsiębiorców dotyczące wsparcia na finansowanie kosztów utrzymania działalności gospodarczej. Średnie firmy już korzystają takiego narzędzia – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 15 czerwca uruchomiło dla nich nabór wniosków na dotacje na kapitał obrotowy.

Ostateczną decyzję o uruchomieniu wsparcia dla mikro- i małych przedsiębiorstw oraz warunkach i terminach jego udzielania w każdym województwie podejmuje Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym. Funkcję tę pełnią poszczególne urzędy marszałkowskie. Szczegółowe informacje o zakresie i warunkach antykryzysowego wsparcia dla przedsiębiorstw w ramach poszczególnych Regionalnych Programów Operacyjnych, w tym na finansowanie kosztów utrzymania działalności, znajdują się na stronach internetowych urzędów marszałkowskich lub instytucji, które udzielają takiego wsparcia.

Linki do serwisów internetowych:

RPO województwa dolnośląskiego

https://dolnoslaskipakiet.pl/wybierz-wsparcie/bezposrednie-wsparcie-finansowe/

www.dip.dolnyslask.pl

RPO województwa kujawsko-pomorskiego

http://mojregion.eu/index.php/aktualnosci-fundusze-a-koronawirus

RPO województwa lubelskiego

www.rpo.lubelskie.pl

RPO województwa lubuskiego

www.ziph.pl

https://bonywsparcia.ziph.pl/

www.opzl.pl

https://lbw.opzl.pl/

www.rpo.lubuskie.pl

RPO województwa łódzkiego

www.rpo.lodzkie.pl

www.biznes.lodzkie.pl

www.cop.lodzkie.pl

RPO województwa małopolskiego

https://www.fundusze.malopolska.pl/wiadomosci/program-regionalny/aktualnosci-fundusze-a-koronawirus/wsparcie-dla-przedsiebiorstw-z-malopolski

RPO województwa mazowieckiego

https://www.funduszedlamazowsza.eu/

RPO województwa opolskiego

https://rpo.opolskie.pl/?p=40866

RPO województwa podkarpackiego

http://tarcza.podkarpackie.pl/

RPO województwa podlaskiego

https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/poddzialanie-141-promocja-przedsiebiorczosci-oraz-podniesienie-atrakcyjnosci-inwestycyjnej-wojewodztwa—kapital-obrotowy.html

https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/wiadomosci/fundusze-europejskie-pomagaja-podlaskim-firmom-5-tysiecy-firm-juz-sie-o-tym-przekonalo-dolacz-do-nich.html

https://bonantywirusowy.pl/

RPO województwa pomorskiego

https://www.rpo.pomorskie.eu/-/wsparcie-na-kapital-obrotowy-dla-mikro-i-malych-przedsiebiorstw-w-wojewodztwie-pomorskim

RPO województwa śląskiego

https://dlagospodarki.slaskie.pl/

www.rpo.slaskie.pl

RPO województwa świętokrzyskiego

http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/

http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/fundusze-a-koronawirus

RPO województwa warmińsko-mazurskiego

https://biznes.warmia.mazury.pl/

www.rpo.warmia.mazury.pl

RPO województwa wielkopolskiego

https://wsparcie.wielkopolskie.pl

https://wrpo.wielkopolskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/fundusze-a-koronawirus

RPO województwa zachodniopomorskiego

http://www.rpo.wzp.pl

http://www.rpo.wzp.pl/wiadomosci/granty-na-kapital-obrotowy-dla-mikro-i-malych-firm-z-rpo-wz

 

Średni przedsiębiorcy

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Średnie przedsiębiorstwo, czyli podmiot który ma siedzibę lub oddział na terenie Polski, które zatrudnia mniej niż 250 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro.

Przedsiębiorca zainteresowany uzyskaniem wsparcia w ramach naboru, w celu przyporządkowania swojej działalności do kategorii średniego przedsiębiorstwa powinien ustalić, czy spełnia warunki do uznania prowadzonej przez siebie działalności w zakresie:

 • kryterium zatrudnienia (liczba zatrudnianych pracowników),
 • kryterium finansowego (wysokość obrotu oraz sumy bilansowej),
 • powiązań łączących przedsiębiorcę z innymi podmiotami.

W ustalaniu statusu przedsiębiorstwa narzędziem pomocniczym jest Kwalifikator MŚP oraz dokumenty źródłowe definicji MŚP.

Uwaga: Wnioskodawca w ramach niniejszego naboru może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie. Zobacz: Instrukcję wniosku o dofinansowanie.

Jeśli chodzi o mniejszych przedsiębiorców czyli samozatrudnionych, mikro- i małe firmy, to – tak jak to podkreślono wyżej – muszą one liczyć na urzędy marszałkowskie i instytucje regionalne odpowiedzialne za programy unijne. Te podmioty póki co muszą czekać na wiadomości ze wspomnianych instytucji zajmujących się realizacją regionalnych programów operacyjnych. PARP obsługuje jedynie wnioski od średnich przedsiębiorstw.

 

Do jakiego programu złożyć wniosek?

Do Programu Operacyjnego Polska Wschodnia wniosek o dofinansowanie składają przedsiębiorcy prowadzący działalność na terytorium województwa:

   • lubelskiego
   • podkarpackiego
   • podlaskiego
   • świętokrzyskiego
   • warmińsko-mazurskiego

Do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój wniosek o dofinansowanie składają przedsiębiorcy prowadzący działalność na terytorium województwa:

  • dolnośląskiego
  • kujawsko-pomorskiego
  • lubuskiego
  • łódzkiego
  • małopolskiego
  • mazowieckiego
  • opolskiego
  • pomorskiego
  • śląskiego
  • wielkopolskiego
  • zachodniopomorskiego

Wskazując województwo, wybierasz program operacyjny, w którym będziesz składał wniosek o dofinansowanie. Po złożeniu wniosku nie będziesz miał możliwości zmiany programu. Upewnij się, że województwo, które wskazujesz znajduje się w odpowiednim rejestrze (KRS, CEIDG, REGON). Więcej w: dokumentacji dotyczącej naboru oraz bazie FAQ

Terminy zgłoszeń

Nabór wniosków jest prowadzony w trybie ciągłym w okresie od 15 czerwca 2020 r. do 31 lipca 2020 r., a o przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność złożenia wniosku.

Jak liczyć spadek obrotów?

Spadek obrotów może być wykazany dopiero od kolejnego miesiąca po 1 lutego 2020 r. tj. od marca 2020 r.

Spadek obrotów gospodarczych (spadek przychodów ze sprzedaży) należy rozumieć jako spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu wartościowym obliczony jako :

 • stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do obrotów z poprzedniego miesiąca kalendarzowego;
 • lub stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnego miesiąca kalendarzowego po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznego miesiąca kalendarzowego roku poprzedniego.

Uwaga: Zgodnie z kryteriami, do wsparcia w ramach naboru kwalifikują się przedsiębiorcy, którzy odnotowali spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca kalendarzowego roku poprzedniego.

Poniżej przykłady dla obu sposobów liczenia

Forma liczenia spadku obrotów – miesiąc do miesiąca:

 • Miesiąc spadku obrotów: kwiecień
 • Wartość obrotów w miesiącu poprzedzającym spadek obrotów : 7 543 000,76 zł (marzec 2020)
 • Wartość obrotów w miesiącu spadku obrotów : 534 876,56 zł (kwiecień 2020)
 • Spadek obrotów związany z COVID-19 (%): (7 543 000,76 zł – 534 876,56 zł) / 7 543 000,76 zł *100 = 92,91%

Forma liczenia spadku obrotów – rok do roku:

 • Miesiąc spadku obrotów: kwiecień
 • Wartość obrotów w wybranym miesiącu 2019 roku: 7 543 000,76 zł (kwiecień 2019)
 • Wartość obrotów w wybranym miesiącu 2020 roku: 534 876,56 zł (kwiecień 2020)
 • Spadek obrotów związany z COVID-19 (%): (7 543 000,76 zł – 534 876,56 zł) / 7 543 000,76 zł *100 = 92,91%

Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji dotyczącej naboru oraz bazie pytań i odpowiedzi.

Jak wyliczyć zatrudnienie w firmie?

Składając wniosek należy właściwie określić liczbę zatrudnienia w przedsiębiorstwie (liczba etatów w oparciu o ekwiwalent pełnego czasu pracy FTE) wg stanu na moment składania wniosku o dofinansowanie. Pod uwagę bierzemy tylko osoby zatrudniane bezpośrednio przez przedsiębiorcę składającego wniosek o dofinansowanie.

FTE oznacza jednostkę, według której współczynnik zaangażowania lub zdolności pracownika jest przeliczany na 100% zdolności, czyli jest to odpowiednik pełnych etatów. Na potrzeby kalkulacji FTE należy uwzględnić liczbę osób związanych z przedsiębiorcą stosunkiem pracy (jeśli właściciel jest pracownikiem firmy, jest uwzględniany w kalkulacji) w przeliczeniu na pełne etaty zgodnie z ustawowym czasem pracy.

Jeśli w umowie o pracę nie napisano inaczej, pracownika obowiązuje podstawowy wymiar czasu pracy. Oznacza on:

 • Ilość godzin pracy w ciągu dnia – 8,
 • Ilość godzin pracy w tygodniu – przeciętnie 40, jeśli tydzień jest pięciodniowy,
 • Okres rozliczeniowy – nieprzekraczający 4 miesięcy.

Pełny wymiar czasu pracy został określony w art. 129 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.).

W wyliczeniach nie uwzględniamy pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego).

Co oznacza trudna sytuacja wnioskodawcy?

Dofinansowanie w ramach naboru mogą otrzymać wyłącznie przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 grudnia 2019 r. nie znajdowali się w trudnej sytuacji zgodnie z art. 2 pkt 18 rozporządzenia KE nr 651/2014.

Żeby sprawdzić, czy Twoje przedsiębiorstwo nie było w trudnej sytuacji ekonomicznej, musisz dokonać analizy danych finansowych wg stanu na koniec 2019 r.:

 • Jeśli Twoja firma istnieje od ponad trzech lat, jej zakumulowane straty (jeśli występują) nie mogą przekraczać połowy kapitałów. W tym celu zsumuj kapitał podstawowy, własny, zapasowy, kapitał z aktualizacji wyceny, pozostałe kapitały rezerwowe (w zależności od tego, jakie z tych wielkości są ujęte w księgach Twojej firmy) i odnieś do sumy strat z lat ubiegłych i z 2019 r.;
 • Twoje przedsiębiorstwo na koniec 2019 r. nie mogło podlegać zbiorowemu postępowaniu w związku z niewypłacalnością, postępowaniu likwidacyjnemu, upadłościowemu lub rozwiązaniu / wykreśleniu z rejestrów;
 • Twoje przedsiębiorstwo otrzymało pomoc na ratowanie i na koniec 2019 r. nie spłaciło pożyczki lub nie zakończyło umowy o gwarancję lub otrzymało pomoc na restrukturyzację i na 31.12.2019 r. nadal podlegało planowi restrukturyzacyjnemu;
 • Wartość zobowiązań pieniężnych firmy nie przekraczała wartości jej majątku przez okres dłuższy niż 24 miesiące.

Szczegółowe zasady określające kryteria przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji znajdziesz w art. 2 pkt 18 rozporządzenia KE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Ile możesz otrzymać?

Kwota dofinansowania stanowi iloczyn stawki jednostkowej dla określonego poziomu zatrudnienia i liczby miesięcy, w których wnioskodawca potrzebuje wsparcia, przy czym wnioskodawca może ubiegać się o finansowanie kapitału obrotowego na okres maksymalnie trzech miesięcy.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu dla danego podmiotu wynosi 429 827,49 zł, przy zatrudnieniu na poziomie 249 pracowników i zakładanym okresie realizacji projektu przez 3 miesiące. Kwota dofinansowania stanowi iloczyn stawki jednostkowej dla określonego poziomu zatrudnienia i liczby miesięcy, w których wnioskodawca potrzebuje wsparcia, przy czym wnioskodawca może ubiegać się o finansowanie kapitału obrotowego na okres maksymalnie trzech miesięcy.

Kwoty wsparcia dla poszczególnych poziomów zatrudnienia znajdziesz w Załączniku nr 7 do Regulaminu naboru, Tabela stawek jednostkowych.

Zaliczka: 100%

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów

Pula środków w naborze:

 • w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – 2 000 000 000,00 zł, w tym:
  • dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim – 400 000 000,00 zł
  • dla projektów zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie – 1 600 000 000,00 zł
 • w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia – 500 000 000,00 zł

Linki do ważnych dokumentów

Ważne dokumenty związane z omawianą dotacją można pobrać TUTAJ.

Częste pytania i odpowiedzi

Kiedy nastąpi wypłata dofinansowania?

Wypłata dofinansowania nastąpi po:

1. Wniesieniu zabezpieczenia (weksel in blanco i deklaracja wekslowa).
2. Złożeniu wniosku o płatność w systemie elektronicznym SL2014 (ewentualne błędy zostaną poprawione, jeśli to możliwe).

Niezwłocznie wypłacimy zaliczkę – 100% przyznanej kwoty dofinansowania
Decyduje kolejność złożenia zabezpieczenia (bez zabezpieczenia nie możemy wypłacić środków)

Więcej we wzorze Umowy o dofinansowanie

 

Jak złożyć wniosek?

1. Załóż konto w generatorze wniosków. Wniosek do wypełnienia, dostępny będzie 15.06.2020 r., od godziny 8:30.
2. Wybierz konkurs „Dotacje na kapitał obrotowy”.
3. Wybierz województwo, w którym prowadzisz działalność zarejestrowaną w KRS, CEIDG lub REGON – NIE POMYL SIĘ TUTAJ.
4. Wypełnij informacje o firmie zgodne z danymi rejestrowymi na dzień złożenia wniosku – ZADBAJ O PRAWIDŁOWY ADRES E-MAIL.
5. Wybierz sposób ustalenia spadku obrotów o 30%.
6. Wprowadź dane o obrotach firmy.
7. Wybierz liczbę pracowników.
8. POZOSTAŁE DANE, W TYM WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA ZOSTANĄ USTALONE I OBLICZONE AUTOMATYCZNIE.
9. Kliknij złóż wniosek i ZROBIONE!

 

Jakie wydatki są kwalifikowane?

Wydatkami kwalifikowalnymi w ramach wsparcia są koszty związane z finansowaniem kapitału obrotowego i funkcjonowania przedsiębiorstwa, i te wydatki rozliczane będą poprzez stawki jednostkowe.

 

Co się dzieje, jeżeli złożony wniosek o płatność jest źle wypełniony?

W przypadku, gdy wniosek o płatność zawiera braki lub błędy Beneficjent na wezwanie Instytucji Pośredniczącej (PARP) jest zobowiązany do złożenia brakujących lub poprawionych dokumentów w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Dotyczy również wezwania Beneficjenta doręczonego za pośrednictwem SL2014*.

PARP może poprawić we wniosku o płatność oczywiste omyłki pisarskie lub rachunkowe, zawiadamiając niezwłocznie Beneficjenta o tym fakcie za pośrednictwem SL2014.

PARP może też wycofać wniosek o płatność w SL2014 w szczególności, gdy zawiera braki lub błędy, których nie można usunąć i nie został uzupełniony w terminie wskazanym powyżej.

* SL2014 → aplikacja główna centralnego systemu teleinformatycznego, która służy m.in. do wspierania procesów związanych z obsługą projektu od dnia zawarcia umowy.

 

Jakie dokumenty będę mógł przedstawić do weryfikacji spadku obrotów w firmie?

W zależności od wybranej formy rozliczeń w przedsiębiorstwie dokumentami potwierdzającymi spadek obrotów mogą być:

 • deklaracje VAT-7 w przypadku podmiotów rozliczających się miesięcznie oraz
 • deklaracje VAT-7K (w zakresie przychodu za rok 2019) lub ewidencje JPK_VAT (w zakresie przychodu za dany miesiąc ) w przypadku podmiotów rozliczających się kwartalnie.

Natomiast w przypadku podmiotów:

 • będących czynnymi podatnikami VAT wystawiającymi faktury VAT marża (w tym, którzy wykazali co najmniej jedną fakturę objętą obowiązkiem VAT marży),
 • będących czynnymi podatnikami VAT rozliczającymi się kasowo,
 • świadczących tylko i wyłącznie czynności zwolnione z VAT (zwolnienie przedmiotowe),
 • niebędących podatnikami VAT (w tym beneficjentów zwolnionych podmiotowo z VAT),
 • rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,

weryfikacji będzie podlegał przychód z innych źródeł (tzw. przychód operacyjny) w rozumieniu ustawy CIT albo przychód w rozumieniu ustawy PIT.

W przypadku przedsiębiorców korzystających z karty podatkowej (niebędących czynnymi podatnikami VAT) przychody ze sprzedaży przedsiębiorca szacuje na podstawie wystawionych faktur lub rachunków.

 

Ile trwa przekazanie środków z dofinansowania beneficjentowi?

Środki wypłacane są jednorazowo w postaci zaliczki, po wypełnieniu i przesłaniu wniosku o płatność zaliczkową.

Instytucja Pośrednicząca (PARP) weryfikuje i zatwierdza:
• wniosek o płatność zaliczkową w terminie do 10 dni od dnia wniesienia prawidłowego zabezpieczenia oraz złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku o płatność.

PARP jest zobowiązana do wystawienia zlecenia płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego niezwłocznie.

Więcej pytań i odpowiedzi znajdziesz w bazie pytań i odpowiedzi.

 

Źródło: PARP

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł