Kalkulator wynagrodzeń 2022 – obniżenie składki zdrowotnej do podatku przy zerowym PIT i świadczeniu urlopowym

Polski Ład 2.0

Z niniejszego wpisu dowiesz się, jak prawidłowo rozliczać listę płac ze świadczeniami zwolnionymi z oskładkowania, z uwzględnieniem zerowego PIT (czyli „ulgi dla młodych”, „ulgi na powrót”, „ulga dla rodzin 4+” lub „ulga dla pracujących seniorów”) oraz nowych zasad obniżania składki zdrowotnej do wysokości hipotetycznej zaliczki podatkowej, po zmianach od lipca 2022 r. przewidzianych w ramach Polskiego Ładu 2.0.

Sprawdź praktyczny i bezbłędny kalkulator wynagrodzeń uwzględniający każdy możliwy rodzaj świadczeń przyznawanych pracownikom:

Jak rozliczać listę płac pracownika z uwzględnianiem propozycji zmian mających obowiązywać od 1 lipca 2022 r.
🧮 Kalkulator Wynagrodzeń pracownika w ujęciu miesięcznym od 1 lipca 2022 r.  (pobór zaliczki na podatek lub zerowy PIT)
Jak rozliczać listę płac pracownika z uwzględnianiem zmian wprowadzonych od 1 lipca 2022 r.?

Kliknij i Sprawdź

 

🎯 Kadry i Płace Książka 2024 - 📖 prostym, zrozumiałym językiem opisuje między innymi takie zagadnienia jak: , , , aktualizowane na bieżąco przez 365 dni od dnia zakupu.

Sporządzając listę płac dla pracownika ze stosunkowo niskim wynagrodzeniem, korzystającego z zerowego PIT i otrzymującego w danym miesiącu dodatkowo świadczenie zwolnione z oskładkowania, należy pamiętać o dwóch bardzo istotnych regułach. Stanowią one, że:

  • w sytuacji, gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona od przychodu zwolnionego z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 i 152–154 ustawy PIT (czyli w ramach „ulgi dla młodych”, „ulgi na powrót”, ulgi dla podatników z co najmniej czwórką dzieci oraz ulgi dla pracujących seniorów) jest wyższa od kwoty zaliczki podatkowej, którą płatnik obliczyłby zgodnie z regułami obowiązującymi w dniu 31 grudnia 2021 r., gdyby przychód zatrudnionego nie był wyłączony z opodatkowania, składkę należy obniżyć do wysokości tej zaliczki;
  • jeśli pracownik w jednym miesiącu uzyskuje zarówno przychód podlegający ozusowaniu, jak i wyłączony z podstawy składek ZUS, wówczas składka zdrowotna podlega obniżeniu do wysokości zaliczki podatkowej (wyliczonej wedle przepisów obowiązujących na dzień 31 grudnia 2021 r.) w tej części, którą oblicza się wyłącznie od przychodu stanowiącego podstawę wymiaru przedmiotowej składki. Tak wynika z uchwały SN z 2 lutego 2016 r. (sygn. akt III UZP 18/15), a także z wyjaśnień ZUS oraz Ministerstwa Zdrowia.

 

 

Przykład – rozliczanie listy płac ze świadczeniem urlopowym i obniżeniem składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek przy zerowym PIT

Zatrudniony na 1/3 etatu pracownik opłacany jest stałym wynagrodzeniem w wysokości 1050 zł brutto. W sierpniu 2022 r. dodatkowo wypłacono mu zwolnione z ozusowania świadczenie urlopowe w kwocie 554,32 zł. Ww. pracownik:

  • korzysta z ulgi dla rodzin 4+,
  • zrezygnował z uczestniczenia w PPK,
  • uprawniony jest do podstawowych kosztów uzyskania przychodu (250 zł) i kwoty zmniejszającej miesięczne zaliczki podatkowe (300 zł).

W rozstrzyganym przypadku rozliczenie finalnej listy płac za 08/2022, uwzględniającej zarówno pensję jak i świadczenie urlopowe, powinno wyglądać następująco:

Wiersz / Poz. Składniki Działanie Kwota
1 Wynagrodzenie za pracę 1.050,00 zł
2a Świadczenie zwolnione z oskładkowania lecz podlegające opodatkowaniu (świadczenie urlopowe) 554,32 zł
3 Podstawa wymiaru składek społecznych 1050 zł 1.050,00 zł
4 Składka na ubezpieczenie emerytalne 1050 zł × 9,76% 102,48 zł
5 Składki na ubezpieczenia rentowe 1050 zł × 1,5% 15,75 zł
6 Składka na ubezpieczenie chorobowe 1050 zł × 2,45% 25,73 zł
7 Suma składek na ub. społeczne 102,48 zł + 15,75 zł + 25,73 zł 143,96 zł
8 Koszty uzyskania przychodu 250,00 zł
9 Kwota ulgi dla tzw. klasy średniej ulga nie obowiązuje od lipca 2022 r. 0,00 zł
10 Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych podstawa opodatkowania wynosi 0 zł, gdyż cały przychód korzysta ze zwolnienia z podatku – 0 zł 0,00 zł
11 Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową 300,00 zł
12 Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem zaliczka podatkowa wynosi 0 zł, gdyż cały przychód korzysta ze zwolnienia z podatku 0,00 zł
13 Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne 1050 zł – 143,96 zł (skł. społ. fin. przez zatrud.) 906,04 zł
14 Skł. zdrowotna obniżona do wysokości zaliczki PIT, która byłaby należna w kwocie obliczonej zgodnie z przepisami obowiązującymi 31 grudnia 2021 r., gdyby zatrudniony nie korzystał z ulgi na mocy art.21 ust.1 pkt 153 – ulga dla rodzin) *** {1050 zł – 250 zł (KUP) – [(1050 zł) × 9,76% + (1050 zł) × 1,5% + (1050 zł) × 2,45%] (skł. społ. fin. przez zatrudn. obliczone od podstawy stanowiącej ozus. przychód)} = 656 zł (po zaokrągleniu do pełnych zł) × 17% – 43,76 zł *** 67,76 zł***
15 Składka zdrowotna do odliczenia od podatku 0,00 zł
16 Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek US 0,00 zł
17 Kwota netto 1050 zł + 554,32 zł – 143,96 zł – 67,76 zł – 0 zł 1.392,60 zł
*** przy wyliczaniu składki zdrowotnej obniżonej do zaliczki PIT ustalonej wg zasad z 31 grudnia 2021 r. nie uwzględniono świadczenia urlopowego, gdyż nie wchodzi ono do podstawy składki zdrowotnej (zgodnie z uchwałą SN z 2 lutego 2016 r.-III UZP 18/15)

 

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł