II rata odpisów na zfśs do 30 września 2022 r.

Do 30 września 2022 r. pracodawcy obowiązkowo tworzący fundusz socjalny muszą przekazać na wyodrębniony rachunek drugą ratę odpisu na zfśs należnego za 2022 r.

Terminy przekazywania równowartości odpisów socjalnych precyzyjnie wyznacza ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

W opinii Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej , jeżeli termin przekazania środków przeznaczanych na działalność o charakterze socjalnym przypada w dniu wolnym od pracy (w niedzielę lub święto) albo w sobotę, nie ulega on przesunięciu na najbliższy dzień roboczy. Jest to bowiem wyłącznie przeniesienie części zasobów finansowych zakładu pracy na wydzielone konto bankowe.

W ocenie resortu pracy równowartość środków pieniężnych z tytułu dokonania odpisu na zfśs powinna być przelewana na odrębny rachunek w banku z zachowaniem terminów ustalonych przywołaną wyżej ustawą.

Najnowsze zmiany przepisów w kadrach i płacach aktualizowane na bieżąco!

 

Wysokość odpisów na zfśs w 2022 r.

W 2022 r. odpisy na zfśs wzrosły. Jak wynika z ustawy z 17 listopada 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022, wysokość odpisów powinna być ustalana na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w II półroczu 2019 r., które wyniosło 4.434,58 zł.

Odpis obligatoryjny
Stawka procentowa odpisu Od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.
na jednego zatrudnionego w tzw. normalnych warunkach pracy 37,50% 1.662,97 zł
na jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze – w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych 50% 2.217,29 zł
na jednego pracownika młodocianego:    
– I rok nauki 5% 221,73 zł
– II rok nauki 6% 266,07 zł
– III rok nauki 7% 310,42 zł
Zwiększenia fakultatywne (uznaniowe)
na każdą osobę zatrudnioną, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności 6,25% 277,16 zł
na każdego emeryta i rencistę, nad którym zakład sprawuje opiekę 6,25% 277,16 zł
na każdą zatrudnioną osobę, pod warunkiem przeznaczenia całości tego zwiększenia na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego 7,50% 332,59 zł

 

Terminy przelewania odpisów na wyodrębnione konto zfśs

Pracodawcy zobowiązani do tworzenia zfśs, najpóźniej do 31 maja każdego roku muszą przelewać na wyodrębniony rachunek zfśs I ratę odpisów w wysokości stanowiącej co najmniej 75% równowartości odpisów podstawowych na jednego pracownika:

  • zatrudnionego w normalnych warunkach,
  • wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze – w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych,
  • młodocianego.

Druga rata odpisów „socjalnych”, obejmująca pozostałą część odpisów podstawowych oraz fakultatywne zwiększenia, płatna jest w terminie do 30 września.

Pamiętajmy, że do 31 grudnia trzeba skorygować całoroczny odpis na zfśs w oparciu o rzeczywisty, przeciętny stan zatrudnienia.

Przeczytaj także: WSZYSTKO O ZFŚS w 2022 r.

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

One Thought to “II rata odpisów na zfśs do 30 września 2022 r.”

  1. […] Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe II rata odpisów na zfśs do 30 września 2022 r. – zobacz nowy artykuł […]

Skomentuj artykuł