Kwoty wolne od potrąceń 2023 + kalkulator

Jak dokonywać potrąceń w przypadku pracowników i zleceniobiorców 2023

W 2023 r. przewidziano dwukrotną podwyżkę ustawowej płacy minimalnej. Oznacza to tym samym dwukrotne podniesienie obowiązujących kwot wolnych od potrąceń. W okresie od stycznie do czerwca 2023 r. muszą one być ustalane na bazie wynagrodzenia minimalnego wynoszącego 3490 zł, zaś w miesiącach od lipca do grudnia 2023 r. – z uwzględnieniem minimum płacowego na poziomie 3600 zł brutto (zmniejszanego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy).

W aktualnym stanie prawnym, przy kalkulowaniu kwot chronionych przed potrąceniami (stosowanych np. przy zajęciach komorniczych lub potrąceniach dobrowolnych) istotne są:

• poziom ustawowej płacy minimalnej,

• wymiar czasu pracy pracownika wskazany w umowie o pracę,

🎯 Kadry i Płace Książka 2024 - 📖 prostym, zrozumiałym językiem opisuje między innymi takie zagadnienia jak: , aktualizowane na bieżąco przez 365 dni od dnia zakupu.

• rodzaj dokonywanego z płacy potrącenia,

• wysokość wpłat dokonywanych na PPK,

• wskaźniki podatkowe takie jak zryczałtowane koszty uzyskania przychodu oraz kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki na podatek, oraz

• fakt, czy zatrudniony objęty jest „zerowym PIT” (czyli czy korzysta z „ulgi dla młodych”, „ulgi na powrót”, „ulgi dla rodzin” lub „ulgi dla seniorów”).

Ważny jest rodzaj potrącenia

Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

  • ustawowego, minimalnego wynagrodzenia za pracę, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
  • 75% ww. minimalnego wynagrodzenia – przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,
  • 90% ww. minimalnego wynagrodzenia – przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 Kodeksu pracy.

Przy potrącaniu za zgodą pracownika należności na rzecz pracodawcy, kwota wolna to 100% płacy minimalnej netto, a przy dobrowolnych potrącaniach dokonywanych na rzecz innego podmiotu niż pracodawca – 80% ustawowego wynagrodzenia minimalnego netto.

 

Im niższy wymiar etatu tym niższa kwota wolna od potrąceń

W przypadku pracowników pracujących w niepełnym wymiarze godzin, kwota wolna od potrąceń ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru etatu. Dotyczy to także potrąceń dokonywanych za zgodą pracownika, a więc tzw. potrąceń dobrowolnych. Potwierdza to pismo Głównego Inspektoratu Pracy z 22 lutego 2011 r., znak: GPP-364-4560- 8-1/11/PE/RP.

Przy ustalaniu kwoty wolnej dla niepełnoetatowców, należy:

  • obliczyć w pierwszej kolejności minimalne wynagrodzenie brutto w proporcji do etatu,
  • odjąć od kwoty, o której mowa powyżej, składki zusowskie i zaliczkę podatkową.

 

Podkreślmy w tym miejscu, że od 16 maja 2020 r. do 7 października 2022 r. obowiązywała reguła, w myśl której kwoty wolne od potrąceń ulegały podwyższeniu, jeżeli z powodu podjętych na terytorium Polski działań służących zapobieganiu zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 pracownikowi zostało obniżone wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu. Od 8 października 2022 r. rozwiązanie to już przestało funkcjonować (art. 26 ustawy z 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową – Dz.U. z 2022 r. poz. 1301).

 

 

Sprawdź praktyczne kalkulatory:

Jak obliczyć potrącenie z wynagrodzenia za pracę, za urlop i za chorobę?
🧮 Kalkulator Online – Potrącenia z wynagrodzenia za pracę, za urlop i za chorobę
Jak w 2023 r. obliczyć potrącenie z wynagrodzenia za pracę, za urlop i za chorobę?
Kliknij i Sprawdź

Jak obliczyć kwotę potrącenia z umowy zlecenia?
🧮 Kalkulator Online – Potrącenia z umowy zlecenia
Jak w 2023 r. obliczyć kwotę potrącenia z umowy zlecenia?
Kliknij i Sprawdź

 

 

Poniżej wyliczenie kwot wolnych od potrąceń obowiązujących od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r., ustalonych na bazie płacy minimalnej 3.490 zł, z uwzględnieniem podatku 12% (przy założeniu, że pracownik nie jest uczestnikiem PPK, pracuje na pełny etat i przysługują mu podstawowe koszty uzyskania przychodów 250 zł oraz kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki podatkowe 300 zł):

Składniki Działanie Kwoty w zł
Min. wynagrodzenie za pracę 3.490,00
Podstawa wymiaru składek społecznych 3490 zł 3.490,00
Składka na ubezpieczenie emerytalne 3490 zł × 9,76% 340,62
Składki na ubezpieczenia rentowe 3490 zł × 1,5% 52,35
Składka na ubezpieczenie chorobowe 3490 zł × 2,45% 85,51
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 340,62 zł + 52,35 zł + 85,51 zł 478,48
Koszty uzyskania przychodu 250,00
Kwota ulgi dla tzw. klasy średniej ulga nie obowiązuje 0,00
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 3490 zł – 478,48 zł (skł. społ. fin. przez zatrudn.) – 250 zł – 0 zł 2.762,00
Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową 300,00
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem (2762 zł × 12%) – 300 zł 31,44
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne 3490 zł – 478,48 zł (skł. społ. fin. przez zatrud.) 3.011,52
Składka zdrowotna naliczona w pełnej wysokości 3011,52 zł × 9% 271,04
Zaliczka podat. po zaokrągleniu do pełnych złotych 31,44 zł po zaokrągleniu do pełnych zł 31,00
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz potrącaniu należności na rzecz pracodawcy
(100% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
3490 zł – 478,48 zł – 271,04 zł – 31 zł – 0 zł 2.709,48
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu kar pieniężnych
(90% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
2709,48 zł × 90% 2.438,53
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrąceniach dobrowolnych na rzecz innych podmiotów niż pracodawca

(80% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)

2709,48 zł × 80% 2.167,58
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi
(75% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
2709,48 zł × 75% 2.032,11

 

Poniżej wyliczenie kwot wolnych od potrąceń obowiązujących od 1 lipca  do 31 grudnia 2023 r., ustalonych na bazie płacy minimalnej 3.600 zł, z uwzględnieniem podatku 12% (przy założeniu, że pracownik nie jest uczestnikiem PPK, pracuje na pełny etat i przysługują mu podstawowe koszty uzyskania przychodów 250 zł oraz kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki podatkowe 300 zł):

Składniki Działanie Kwoty w zł
Min. wynagrodzenie za pracę 3.600,00
Podstawa wymiaru składek społecznych 3.600,00
Składka na ubezpieczenie emerytalne 3600 zł × 9,76% 351,36
Składki na ubezpieczenia rentowe 3600 zł × 1,5% 54,00
Składka na ubezpieczenie chorobowe 3600 zł × 2,45% 88,20
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 351,36 zł + 54 zł + 88,2 zł 493,56
Koszty uzyskania przychodu 250,00
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 3600 zł – 493,56 zł (skł. społ. fin. przez zatrudn.) – 250 zł – 0 zł 2.856,00
Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową (na mocy złożonego PIT-2) 300,00
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem (2856 zł × 12%) – 300 zł 42,72
Podstawa składki zdrowotnej 3600 zł – 493,56 zł (skł. społ. fin. przez zatrud.) 3.106,44
Składka zdrowotna (*skł. nie została obniżona do wyliczonego na tej liście podatku, gdyż od 2022 r. obniżenie stosuje się do kwoty zaliczki PIT obliczonej zgodnie z regułami z 31.12.2021 r.) 3106,44 zł × 9% 279,58
Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek US 42,72 zł po zaokrągleniu do pełnych zł 43,00
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz potrącaniu należności na rzecz pracodawcy
(100% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
3600 zł – 493,56 zł – 279,58 zł – 43 zł – 0 zł 2.783,86
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu kar pieniężnych
(90% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
2783,86 zł × 90% 2.505,47
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrąceniach dobrowolnych na rzecz innych podmiotów niż pracodawca
(80% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
2783,86 zł × 80% 2.227,09
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi
(75% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
2783,86 zł × 75% 2.087,90

 

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r. (w zł)  dla pracowników nieobjętych PPK pełnoetatowych oraz niepełnoetatowych, przy zastosowaniu podatku 12%:

Rodzaj potrącenia Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 300 zł, bez PIT-2
Potrącanie sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz dobrowolne potrącenia na rzecz pracodawcy (100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
cały etat 2.709,48 2.409,48 2.715,48 2.415,48
1/4 etatu 711,12 625,11 719,62 631,11
1/3 etatu 919,42 823,49 927,92 829,49
1/2 etatu 1.370,24 1.219,24 1.370,24 1.225,24
3/4 etatu 2.055,36 1.814,36 2.055,36 1.820,36
 

Potrącanie zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi

 

(75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)

Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 2.032,11 1.807,11 2.036,61 1.811,61
1/4 etatu 533,34 468,83 539,72 473,33
1/3 etatu 689,57 617,62 695,94 622,12
1/2 etatu 1.027,68 914,43 1.027,68 918,93
3/4 etatu 1.541,52 1.360,77 1.541,52 1.365,27
 

Potrącanie kar pieniężnych

 (90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 2.438,53 2.168,53 2.443,93 2.173,93
1/4 etatu 640,01 562,60 647,66 568,00
1/3 etatu 827,48 741,14 835,13 746,54
1/2 etatu 1.233,22 1.097,32 1.233,22 1.102,72
3/4 etatu 1.849,82 1.632,92 1.849,82 1.638,32
 

Dobrowolne potrącenia inne niż te na rzecz pracodawcy

 (80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 2.167,58 1.927,58 2.172,38 1.932,38
1/4 etatu 568,90 500,09 575,70 504,89
1/3 etatu 735,54 658,79 742,34 663,59
1/2 etatu 1.096,19 975,39 1.096,19 980,19
3/4 etatu 1.644,29 1.451,49 1.644,29 1.456,29

 

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r. (w zł) dla pracowników nieobjętych PPK pełnoetatowych oraz niepełnoetatowych, przy zastosowaniu „zerowego PIT”:

Rodzaj potrącenia Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 300 zł, bez PIT-2
Potrącanie sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz dobrowolne potrącenia na rzecz pracodawcy (100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
cały etat 2.740,48 2.740,48 2.740,48 2.740,48
1/4 etatu 711,12 685,11 719,62 685,11
1/3 etatu 919,42 913,49 927,92 913,49
1/2 etatu 1.370,24 1.370,24 1.370,24 1.370,24
3/4 etatu 2.055,36 2.055,36 2.055,36 2.055,36
 

Potrącanie zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi

 (75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 2.055,36 2.055,36 2.055,36 2.055,36
1/4 etatu 533,34 513,83 539,72 513,83
1/3 etatu 689,57 685,12 695,94 685,12
1/2 etatu 1.027,68 1.027,68 1.027,68 1.027,68
3/4 etatu 1.541,52 1.541,52 1.541,52 1.541,52
 

Potrącanie kar pieniężnych

 (90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 2.466,43 2.466,43 2.466,43 2.466,43
1/4 etatu 640,01 616,60 647,66 616,60
1/3 etatu 827,48 822,14 835,13 822,14
1/2 etatu 1.233,22 1.233,22 1.233,22 1.233,22
3/4 etatu 1.849,82 1.849,82 1.849,82 1.849,82
 

Dobrowolne potrącenia inne niż te na rzecz pracodawcy

 (80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 2.192,38 2.192,38 2.192,38 2.192,38
1/4 etatu 568,90 548,09 575,70 548,09
1/3 etatu 735,54 730,79 742,34 730,79
1/2 etatu 1.096,19 1.096,19 1.096,19 1.096,19
3/4 etatu 1.644,29 1.644,29 1.644,29 1.644,29

 

 

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r. (w zł) dla pracowników objętych PPK (z uwzględnieniem wpłaty na PPK naliczonej od kwoty płacy minimalnej przy założeniu, że wpłata na PPK finansowana przez pracodawcę wynosi 1,5% a wpłata pokrywana z pensji pracownika – 2%), przy zastosowaniu podatku 12%:

Rodzaj potrącenia Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 300 zł, bez PIT-2
Potrącanie sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz dobrowolne potrącenia na rzecz pracodawcy  (100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
cały etat 2.632,68 2.332,68 2.638,68 2.338,68
1/4 etatu 693,67 605,66 702,17 611,66
1/3 etatu 896,15 797,22 904,65 803,22
1/2 etatu 1.335,34 1.181,34 1.335,34 1.187,34
3/4 etatu 2.003,01 1.757,01 2.003,01 1.763,01
 

Potrącanie zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi

 (75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 1.974,51 1.749,51 1.979,01 1.754,01
1/4 etatu 520,25 454,25 526,63 458,75
1/3 etatu 672,11 597,92 678,49 602,42
1/2 etatu 1.001,51 886,01 1.001,51 890,51
3/4 etatu 1.502,26 1.317,76 1.502,26 1.322,26
 

Potrącanie kar pieniężnych

 (90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 2.369,41 2.099,41 2.374,81 2.104,81
1/4 etatu 624,30 545,09 631,95 550,49
1/3 etatu 806,54 717,50 814,19 722,90
1/2 etatu 1.201,81 1.063,21 1.201,81 1.068,61
3/4 etatu 1.802,71 1.581,31 1.802,71 1.586,71
 

Dobrowolne potrącenia inne niż te na rzecz pracodawcy

 (80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 2.106,14 1.866,14 2.110,94 1.870,94
1/4 etatu 554,94 484,53 561,74 489,33
1/3 etatu 716,92 637,78 723,72 642,58
1/2 etatu 1.068,27 945,07 1.068,27 949,87
3/4 etatu 1.602,41 1.405,61 1.602,41 1.410,41

 

 Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r. (w zł) dla pracowników objętych PPK (z uwzględnieniem wpłaty na PPK naliczonej od kwoty płacy minimalnej przy założeniu, że wpłata na PPK finansowana przez pracodawcę wynosi 1,5% a wpłata pokrywana z pensji pracownika – 2%), przy zastosowaniu „zerowego PIT”:

Rodzaj potrącenia Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 300 zł, bez PIT-2
Potrącanie sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz dobrowolne potrącenia na rzecz pracodawcy (100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
cały etat 2.670,68 2.670,68 2.670,68 2.670,68
1/4 etatu 693,67 667,66 702,17 667,66
1/3 etatu 896,15 890,22 904,65 890,22
1/2 etatu 1.335,34 1.335,34 1.335,34 1.335,34
3/4 etatu 2.003,01 2.003,01 2.003,01 2.003,01
 

Potrącanie zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi

 (75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 2.003,01 2.003,01 2.003,01 2.003,01
1/4 etatu 520,25 500,75 526,63 500,75
1/3 etatu 672,11 667,67 678,49 667,67
1/2 etatu 1.001,51 1.001,51 1.001,51 1.001,51
3/4 etatu 1.502,26 1.502,26 1.502,26 1.502,26
 

Potrącanie kar pieniężnych

 (90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 2.403,61 2.403,61 2.403,61 2.403,61
1/4 etatu 624,30 600,89 631,95 600,89
1/3 etatu 806,54 801,20 814,19 801,20
1/2 etatu 1.201,81 1.201,81 1.201,81 1.201,81
3/4 etatu 1.802,71 1.802,71 1.802,71 1.802,71
 

Dobrowolne potrącenia inne niż te na rzecz pracodawcy

 (80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 2.136,54 2.136,54 2.136,54 2.136,54
1/4 etatu 554,94 534,13 561,74 534,13
1/3 etatu 716,92 712,18 723,72 712,18
1/2 etatu 1.068,27 1.068,27 1.068,27 1.068,27
3/4 etatu 1.602,41 1.602,41 1.602,41 1.602,41

 

 

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r. (w zł)  dla pracowników nieobjętych PPK pełnoetatowych oraz niepełnoetatowych, przy zastosowaniu podatku 12%:

Rodzaj potrącenia Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 300 zł, bez PIT-2
Potrącanie sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz dobrowolne potrącenia na rzecz pracodawcy (100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
cały etat 2.783,86 2.483,86 2.789,86 2.489,86
1/4 etatu 730,78 643,72 739,28 649,72
1/3 etatu 945,79 848,29 954,29 854,29
1/2 etatu 1.413,43 1.257,43 1.413,43 1.263,43
3/4 etatu 2.120,15 1.870,15 2.120,15 1.876,15
 

Potrącanie zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi

 (75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 2.087,90 1.862,90 2.092,40 1.867,40
1/4 etatu 548,09 482,79 554,46 487,29
1/3 etatu 709,34 636,22 715,72 640,72
1/2 etatu 1.060,07 943,07 1.060,07 947,57
3/4 etatu 1.590,11 1.402,61 1.590,11 1.407,11
 

Potrącanie kar pieniężnych

 (90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 2.505,47 2.235,47 2.510,87 2.240,87
1/4 etatu 657,70 579,35 665,35 584,75
1/3 etatu 851,21 763,46 858,86 768,86
1/2 etatu 1.272,09 1.131,69 1.272,09 1.137,09
3/4 etatu 1.908,14 1.683,14 1.908,14 1.688,54
 

Dobrowolne potrącenia inne niż te na rzecz pracodawcy

 (80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 2.227,09 1.987,09 2.231,89 1.991,89
1/4 etatu 584,62 514,98 591,42 519,78
1/3 etatu 756,63 678,63 763,43 683,43
1/2 etatu 1.130,74 1.005,94 1.130,74 1.010,74
3/4 etatu 1.696,12 1.496,12 1.696,12 1.500,92

 

 

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r. (w zł) dla pracowników nieobjętych PPK pełnoetatowych oraz niepełnoetatowych, przy zastosowaniu „zerowego PIT”:

Rodzaj potrącenia Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 300 zł, bez PIT-2
Potrącanie sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz dobrowolne potrącenia na rzecz pracodawcy (100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
cały etat 2.826,86 2.826,86 2.826,86 2.826,86
1/4 etatu 730,78 706,72 739,28 706,72
1/3 etatu 945,79 942,29 954,29 942,29
1/2 etatu 1.413,43 1.413,43 1.413,43 1.413,43
3/4 etatu 2.120,15 2.120,15 2.120,15 2.120,15
 

Potrącanie zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi

 (75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 2.120,15 2.120,15 2.120,15 2.120,15
1/4 etatu 548,09 530,04 554,46 530,04
1/3 etatu 709,34 706,72 715,72 706,72
1/2 etatu 1.060,07 1.060,07 1.060,07 1.060,07
3/4 etatu 1.590,11 1.590,11 1.590,11 1.590,11
 

Potrącanie kar pieniężnych

 (90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 2.544,17 2.544,17 2.544,17 2.544,17
1/4 etatu 657,70 636,05 665,35 636,05
1/3 etatu 851,21 848,06 858,86 848,06
1/2 etatu 1.272,09 1.272,09 1.272,09 1.272,09
3/4 etatu 1.908,14 1.908,14 1.908,14 1.908,14
 

Dobrowolne potrącenia inne niż te na rzecz pracodawcy

 (80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 2.261,49 2.261,49 2.261,49 2.261,49
1/4 etatu 584,62 565,38 591,42 565,38
1/3 etatu 756,63 753,83 763,43 753,83
1/2 etatu 1.130,74 1.130,74 1.130,74 1.130,74
3/4 etatu 1.696,12 1.696,12 1.696,12 1.696,12

 

 

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r. (w zł) dla pracowników objętych PPK (z uwzględnieniem wpłaty na PPK naliczonej od kwoty płacy minimalnej przy założeniu, że wpłata na PPK finansowana przez pracodawcę wynosi 1,5% a wpłata pokrywana z pensji pracownika – 2%), przy zastosowaniu podatku 12%:

Rodzaj potrącenia Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 300 zł, bez PIT-2
Potrącanie sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz dobrowolne potrącenia na rzecz pracodawcy (100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
cały etat 2.705,86 2.405,86 2.711,86 2.411,86
1/4 etatu 712,78 623,72 721,28 629,72
1/3 etatu 921,79 822,29 930,29 828,29
1/2 etatu 1.377,43 1.217,43 1.377,43 1.223,43
3/4 etatu 2.066,15 1.812,15 2.066,15 1.818,15
 

Potrącanie zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi

 (75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 2.029,40 1.804,40 2.033,90 1.808,90
1/4 etatu 534,59 467,79 540,96 472,29
1/3 etatu 691,34 616,72 697,72 621,22
1/2 etatu 1.033,07 913,07 1.033,07 917,57
3/4 etatu 1.549,61 1.359,11 1.549,61 1.363,61
 

Potrącanie kar pieniężnych

 (90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 2.435,27 2.165,27 2.440,67 2.170,67
1/4 etatu 641,50 561,35 649,15 566,75
1/3 etatu 829,61 740,06 837,26 745,46
1/2 etatu 1.239,69 1.095,69 1.239,69 1.101,09
3/4 etatu 1.859,54 1.630,94 1.859,54 1.636,34
 

Dobrowolne potrącenia inne niż te na rzecz pracodawcy

 (80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 2.164,69 1.924,69 2.169,49 1.929,49
1/4 etatu 570,22 498,98 577,02 503,78
1/3 etatu 737,43 657,83 744,23 662,63
1/2 etatu 1.101,94 973,94 1.101,94 978,74
3/4 etatu 1.652,92 1.449,72 1.652,92 1.454,52

 

 

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r. (w zł) dla pracowników objętych PPK (z uwzględnieniem wpłaty na PPK naliczonej od kwoty płacy minimalnej przy założeniu, że wpłata na PPK finansowana przez pracodawcę wynosi 1,5% a wpłata pokrywana z pensji pracownika – 2%), przy zastosowaniu „zerowego PIT”:

Rodzaj potrącenia Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 300 zł, bez PIT-2
Potrącanie sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz dobrowolne potrącenia na rzecz pracodawcy (100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
cały etat 2.754,86 2.754,86 2.754,86 2.754,86
1/4 etatu 712,78 688,72 721,28 688,72
1/3 etatu 921,79 918,29 930,29 918,29
1/2 etatu 1.377,43 1.377,43 1.377,43 1.377,43
3/4 etatu 2.066,15 2.066,15 2.066,15 2.066,15
 

Potrącanie zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi

 (75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 2.066,15 2.066,15 2.066,15 2.066,15
1/4 etatu 534,59 516,54 540,96 516,54
1/3 etatu 691,34 688,72 697,72 688,72
1/2 etatu 1.033,07 1.033,07 1.033,07 1.033,07
3/4 etatu 1.549,61 1.549,61 1.549,61 1.549,61
 

Potrącanie kar pieniężnych

 (90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 2.479,37 2.479,37 2.479,37 2.479,37
1/4 etatu 641,50 619,85 649,15 619,85
1/3 etatu 829,61 826,46 837,26 826,46
1/2 etatu 1.239,69 1.239,69 1.239,69 1.239,69
3/4 etatu 1.859,54 1.859,54 1.859,54 1.859,54
 

Dobrowolne potrącenia inne niż te na rzecz pracodawcy

 (80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 2.203,89 2.203,89 2.203,89 2.203,89
1/4 etatu 570,22 550,98 577,02 550,98
1/3 etatu 737,43 734,63 744,23 734,63
1/2 etatu 1.101,94 1.101,94 1.101,94 1.101,94
3/4 etatu 1.652,92 1.652,92 1.652,92 1.652,92

 

 

Potrącenia z umowy zlecenia w 2023 r.

Od 1 stycznia 2019 r. wprowadzono modyfikację regulacji dotyczących ochrony wynagrodzenia zleceniobiorców przed potrąceniami. Ich brzmienie wprost wskazuje, że do wynagrodzeń zleceniobiorców-dłużników należy wprost stosować przepisy Kodeksu pracy o granicy potrącenia i kwocie wolnej od potrąceń.

W nowym art. 833 § 21 k.p.c. zakres stosowania art. 87 i art. 871 Kodeksu pracy uzupełniono również o świadczenia powtarzające się, które służą zapewnieniu utrzymania lub stanowią jedyne źródło dochodu dłużnika. Ma to na celu wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie ustalenia czy wynagrodzenie otrzymywane przez dłużnika zatrudnionego na podstawie umowy cywilnoprawnej można uznać za świadczenie powtarzające się, „którego celem jest zapewnienie utrzymania”. Osoby zatrudnione wszakże na podstawie umów cywilnoprawnych, choć stanowią niemały odsetek zatrudnionych, z punktu widzenia uprawnień pracowniczych i tak są w znacznie gorszej sytuacji niż osoby zatrudnione na umowę o pracę. Tym samym zdaniem ustawodawcy, w zakresie zapewnienia im minimum egzystencji i ochrony przed egzekucją należało w sposób jednoznaczny zrównać je z osobami mającymi status pracowników w rozumieniu Kodeksu pracy.

Dla ustalenia kwoty wolnej od potrąceń, gdy wynagrodzenie zleceniobiorcy posiada powtarzający się charakter i służy zapewnieniu utrzymania lub stanowi jedyne źródło dochodu, należy przyjąć kwotę gwarantowanej ustawą płacy minimalnej obowiązującą pracowników. Słuszność tego poglądu potwierdza Ministerstwo Sprawiedliwości.

Co ważne, w razie wątpliwości co do sposobu dokonania w konkretnej sytuacji potrącenia przy umowie zlecenia, zaleca się kontakt z organem egzekucyjnym (np. komornikiem), celem ustalenia reguł i zakresu egzekucji.

O zasadach dokonywania w 2023 r. potrąceń z należności zleceniobiorców piszemy szerzej w artykule: Potrącenia z umowy zlecenia w 2023 r. – jak dokonywać, kiedy stosować kwotę wolną od potrąceń.

 

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł