Wyjaśnienia resortu pracy w sprawie prawa do dodatkowego 9-tygodniowego urlopu rodzicielskiego (work-life balance)

Work-life balance

W celu objęcia nowymi regulacjami dotyczącymi urlopu rodzicielskiego jak największej liczby uprawnionych pracowników na mocy przepisów przejściowych zawartych w  projekcie ustawy nowelizacji K.p., pracownik – rodzic dziecka, który w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy będzie korzystał z urlopu rodzicielskiego albo jego części, udzielonego na podstawie obecnych przepisów, albo też w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy będzie uprawniony do urlopu rodzicielskiego, będzie miał prawo do skorzystania z tego urlopu w nowym, wyższym wymiarze, na zasadach określonych w przepisach dotychczasowych.

Do takich pracowników będą także miały zastosowanie nowe przepisy o 9-tygodniowej nieprzenoszalnej części urlopu rodzicielskiego.

Powyższe zostało wyjaśnione w odpowiedzi MRiPS z 7 lutego 2023 r. w sprawie prawa do dodatkowego 9-tygodniowego płatnego urlopu, w której podkreślono, że:

🎯 Kadry i Płace Książka 2024 - 📖 prostym, zrozumiałym językiem opisuje między innymi takie zagadnienia jak: , aktualizowane na bieżąco przez 365 dni od dnia zakupu.

– projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2932) ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień m.in. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE (tzw. dyrektywy rodzicielskiej). W dniu 26 stycznia br. odbyło się w Sejmie I czytanie przedmiotowego projektu ustawy, na którym został on skierowany do dalszych prac w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Jego przepisy mają wejść w życie po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw RP. W praktyce więc termin ten będzie uzależniony od kalendarza i tempa prac parlamentarnych;

– w zakresie zmian wprowadzanych do przepisów Kodeksu pracy zgodnie z przedmiotowym projektem ustawy rodzice dziecka będą mieli prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze do:

  1. 41 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie;
  2. 43 tygodni – w przypadku porodu mnogiego;

 

– łączny wymiar urlopu rodzicielskiego dla obojga rodziców dzieci ciężko chorych objętych Programem „Za życiem” będzie zaś o 24 tygodnie dłuższy, tj. będzie wynosił do 65 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka albo do 67 tygodni w przypadku jednoczesnego urodzenia większej liczby dzieci. Z urlopu będzie można skorzystać do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy 6 lat. Każdemu z rodziców dziecka będzie przysługiwało wyłączne prawo do 9 tygodni urlopu rodzicielskiego z ww. wymiaru urlopu. Prawa tego nie będzie można przenieść na drugiego z rodziców dziecka (będzie to nieprzenoszalna część urlopu);

– aby objąć nowymi regulacjami jak największą liczbę uprawnionych pracowników na mocy przepisów przejściowych zawartych w omawianym projekcie ustawy, pracownik – rodzic dziecka, który w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy będzie korzystał z urlopu rodzicielskiego albo jego części, udzielonego na podstawie obecnych przepisów, albo też w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy będzie uprawniony do urlopu rodzicielskiego, będzie miał prawo do skorzystania z tego urlopu w nowym, wyższym wymiarze, na zasadach określonych w przepisach dotychczasowych. Do takich pracowników będą także miały zastosowanie nowe przepisy o 9-tygodniowej nieprzenoszalnej części urlopu rodzicielskiego;

– zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE, każdy pracownik ma indywidualne prawo do 4 miesięcy urlopu rodzicielskiego, z czego 2 miesiące mają być nieprzenoszalne. Jednocześnie, stosownie do art. 8 ust. 1 i 3 dyrektywy tylko w odniesieniu do nieprzenoszalnej części urlopu wymagane jest zapewnienie płatności, zatem w tym zakresie polskie prawo od dawna zapewnia standard wyższy, niż wymagany przez dyrektywę 2019/1158. Należy bowiem podkreślić, że w Polsce za cały okres urlopu rodzicielskiego, od początku jego funkcjonowania w obrocie prawnym, przysługuje zasiłek macierzyński, a zatem gwarancja płatności za urlop rodzicielski nie jest rozwiązaniem nowym; obecnie nie ma jedynie gwarancji nieprzenoszalności części urlopu rodzicielskiego, która zostanie wprowadzona ww. projektem ustawy;

– niezależnie od powyższego, projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw jest największą nowelizacją przepisów Kodeksu pracy na przestrzeni wielu ostatnich lat. Projekt ten przewiduje także zmiany w szeregu innych ustaw, w szczególności pragmatyk dla służb mundurowych, które wymagały prowadzenia uzgodnień z wieloma podmiotami, co znaczenie wydłużyło proces uzgodnień w zakresie rozwiązań przewidzianych w przedmiotowym projekcie.

Źródło: http://www.sejm.gov.pl/

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł