Senackie poprawki do nowelizacji Kodeksu pracy (work-life balance) w większości odrzucone przez Sejm

Work-life balance

Senat zaproponował 45 poprawek do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) czyli do nowelizacji wdrażającej 2 unijne dyrektywy dotyczące tzw. work-life balance – dyrektywę w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej i tzw. dyrektywę rodzicielską. Sejm w większości jednak je odrzucił w głosowaniu z 9 marca 2023 r., przyjmując głównie te o charakterze redakcyjnym i doprecyzowującym.

Senatorowie m.in.:

  • postanowili, że zmianami kodeksu pracy w zakresie urlopu rodzicielskiego zostaną objęci również pracownicy, którzy ze względu na długotrwały proces legislacyjny byliby pozbawieni prawa do wydłużonego urlopu rodzicielskiego;
  • zdecydowali o 100-procentowej wysokości miesięcznego zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony przepisami kodeksu pracy jako okres urlopu rodzicielskiego i opowiedzieli się za przyznaniem uprawnień analogicznych do tych, które mają rodzice dziecka na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, rodzicom dziecka, u którego stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu;
  • postanowili przyznać pracownikowi samotnie wychowującemu dziecko prawo do urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze;
  • wydłużyli granicę, do której udziela się urlopu rodzicielskiego, do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7. rok życia, a także podnieśli z 8 do 12 lat granicę wieku dziecka, do ukończenia którego pracownik wychowujący to dziecko może złożyć wniosek o elastyczną organizację pracy.

 

Ponadto, senackie poprawki przewidują:

🎯 Kadry i Płace Książka 2024 - 📖 prostym, zrozumiałym językiem opisuje między innymi takie zagadnienia jak: aktualizowane na bieżąco przez 365 dni od dnia zakupu.

KLIKNIJ i SPRAWDŹ - Mistrz Kadr i Płac - Aktualizacja przez 365 dni
  • zmianę, dzięki której za członka rodziny na potrzeby udzielania urlopu opiekuńczego będzie uważane także rodzeństwo pracownika;
  • umożliwienie złożenie wniosku o elastyczną organizację pracy także pracownikowi udzielającemu wsparcia lub sprawującemu opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, również wówczas, gdy ich niepełnosprawność powstała po ukończeniu 18. roku życia;
  • że przepisy nakładające na pracodawcę obowiązki informacyjne oraz nakazujące pracodawcy organizować szkolenia pracowników w godzinach pracy wejdą w życie 1 stycznia 2024 r.

Pozostałe modyfikacje mają charakter legislacyjny, doprecyzowujący i redakcyjny.

Sejm odrzucił jednak większość senackich poprawek w głosowaniu z 9 marca 2023 r., przyjmując głównie te o charakterze redakcyjnym i doprecyzowującym.

Jedna z poprawek, która zyskała aprobatę posłów, stanowi, że urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego będzie przyznawany na wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej, składany przez pracownika w terminie siedmiu dni od przyjęcia dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza albo przyjęcia dziecka na wychowanie i wystąpienia do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka. Ww. urlop rozpoczynać się będzie w terminie określonym we wniosku pracownika, jednak nie później niż 21 dni od przyjęcia dziecka.

Źródło: Informacja o 60. posiedzeniu Senatu RP X kadencji – opublikowana 8 marca 2023 r. na www.senat.gov.pl

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł