Jak w 2023 r. sporządzać listę płac dla pracownika oddelegowanego

Listy Płac 2023 r.

Rozliczenie płacowe pracownika oddelegowanego do pracy poza Polską nierzadko nastręcza kłopotów. Tym bardziej w sytuacjach, w których podstawa składek ZUS w danym miesiącu okazuje się być wyższa niż przychód oddelegowanego pomniejszony o zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy PIT. Wówczas obliczając podstawę zaliczki podatkowej należy wszakże uwzględnić składki ZUS obliczone wyłącznie od kwoty przychodu zmniejszonego o wspomniane zwolnienie podatkowe.

Prześledźmy takie rozliczenie na przykładzie.

Przykład

34-letni mieszkaniec Bydgoszczy zatrudniony jest na umowę o pracę jako serwisant. W dniach od 16 do 26 października 2023 r. został on tymczasowo oddelegowany do pracy w Austrii.

🎯 Kadry i Płace Książka 2024 - 📖 prostym, zrozumiałym językiem opisuje między innymi takie zagadnienia jak: , , , aktualizowane na bieżąco przez 365 dni od dnia zakupu.

KLIKNIJ i SPRAWDŹ - Mistrz Kadr i Płac - Aktualizacja przez 365 dni

Omawiany pracownik:
• zrezygnował z uczestniczenia w PPK,
• ma prawo do:

• podstawowych kosztów uzyskania przychodu i 1/12 kwoty zmniejszającej podatek oraz
• łącznego wynagrodzenia za październik w wysokości 7.745 zł brutto.

W analizowanych okolicznościach finalne rozliczenie październikowej listy płac (przyjmując założenie, że średni kurs euro ogłoszony przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu za 10/2023 r. przez ww. pracownika czyli z dnia 30 października wyniósł 4,5065 zł – kurs hipotetyczny), powinno wyglądać następująco:

Wiersz / Poz. Składniki Działanie Kwota
1 Łączne wynagrodzenie (w PLN)   7.745,00 zł
2a Wynagrodzenie chorobowe   0,00 zł
3 Podstawa wymiaru składek społecznych

6.935 zł, gdyż: 7745 zł + 0 zł – [(11 czyli liczba diet należnych za pobyt w: Austria × 57 EUR × 4,6065 zł (średni kurs NBP))] < 6935 zł]

Kwota diet wirt., o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia składkowego, ustalona na podstawie wskazanych danych to: 2888,28 zł

6.935,00 zł
4 Składka na ubezpieczenie emerytalne 6935 zł × 9,76% 676,86 zł
5 Składki na ubezpieczenia rentowe 6935 zł × 1,5% 104,03 zł
6 Składka na ubezpieczenie chorobowe 6935 zł × 2,45% 169,91 zł
7 Suma składek na ubezpieczenie społeczne 676,86 zł + 104,03 zł + 169,91 zł 950,80 zł
% PIT Stawka procentowa podatku   12%
8 Koszty uzyskania przychodu   250,00 zł
9 Kwota ulgi dla tzw. klasy średniej ulga od 1 lipca 2022 r. nie obowiązuje 0,00 zł
10 Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych

7745 zł – [(6878,52 zł**) × 9,76% + (6878,52 zł**) × 1,5% + (6878,52 zł**) × 2,45%] (skł. społeczne finans. przez zatrudnionego obliczone od podstawy stanowiącej opodatkowany przychód, bo podstawa składek jest wyższa niż przychód opodatkowany po zastosowaniu zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy PIT)] – 250 zł – 0 zł – 866,48 zł (*kwota zwolnienia z podatku wynikająca z art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy PIT, wyliczona następująco: (11 czyli liczba diet należnych za pobyt w: Austria × 57 EUR × 30% × 4,6065 zł (średni kurs NBP))

** kwota podstawy wymiaru skł. społ. została obniżona do wysokości przychodu podlegającego opodat. po zastosowaniu zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy PIT i została ustalona następująco: 7745 zł – [11 czyli liczba diet należnych za pobyt w: Austria × 57 EUR × 30% × 4,6065 zł (średni kurs NBP))

5.685,00 zł
11 Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową (na mocy złożonego PIT-2)   300,00 zł
12 Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem (5685 zł × 12%) – 300 zł 382,20 zł
13 Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne 6935 zł – 950,8 zł (suma składek społ. finans. przez zatrudnionego) 5.984,20 zł
14 Składka zdrowotna (*skł. nie została obniżona do wyliczonego w Poz. 12 podatku, gdyż od 2022 r. obniżenie stosuje się do kwoty zaliczki PIT obliczonej zgodnie z regułami z 31.12.2021 r.) 5984,2 zł × 9% 538,58 zł
15 Składka zdrowotna do odliczenia od podatku   0,00 zł
16 Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek urzędu skarbowego po zaokrągleniu do pełnych złotych 382,2 zł po zaokrągleniu do pełnych zł 382,00 zł
17 Kwota netto 7745 zł – 950,8 zł – 538,58 zł – 382 zł 5.873,62 zł
18 Wpłata do PPK finansowana przez pracownika   0,00 zł
19 Kwota potrąceń   0,00 zł
20 Świadczenia pieniężne niepodlegające ozusow. ani opod.   0,00 zł
21 Kwota do wypłaty 5873,62 zł – 0 zł – 0 zł + 0 zł 5.873,62 zł

** wyznaczając podstawę opodatkowania oddelegowanego należy mieć na uwadze, że od przychodu nie mogą być odliczane składki na ubezpieczenia społeczne, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy PIT, oraz składki, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku (art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy PIT).

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł