Nadpłata zasiłku z ubezpieczenia społecznego (np. chorobowego) – jak ją rozliczyć podatkowo

Kadry i Płace 2024 najnowsze zmiany przepisów

Podatkowe rozliczenie zwrotu nienależnie pobranego przez pracownika zasiłku z ubezpieczenia społecznego przysługującego w razie choroby, opieki, macierzyństwa lub wypadku (np. zasiłku chorobowego) może nastąpić odpowiednio za pośrednictwem płatnika na podstawie art. 41b ustawy PIT lub samodzielnie przez podatnika na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy PIT. Potwierdzają to wyjaśnienia resortu finansów.

Przykład

Pracownik przez cały grudzień 2023 r. był niezdolny do pracy z powodu choroby i za ten miesiąc otrzymał tylko zasiłek chorobowy. Pod koniec stycznia 2024 r. pracodawca stwierdził, iż w wyniku błędnego ustalenia okresu zasiłkowego nastąpiła nadpłata tego zasiłku za 14 dni. Pracownik chce dobrowolnie zwrócić nadpłacony mu zasiłek. Czy powinien go zwrócić łącznie z pobraną kwotą zaliczki na podatek dochodowy od nadpłaconego zasiłku? Który z wymienionych na wstępie przepisów należy zastosować w przedstawionych okolicznościach w celu podatkowego rozliczenia ww. zwrotu?

 

🎯 Kadry i Płace Książka 2024 - 📖 prostym, zrozumiałym językiem opisuje między innymi takie zagadnienia jak: , , aktualizowane na bieżąco przez 365 dni od dnia zakupu.

KLIKNIJ i SPRAWDŹ - Mistrz Kadr i Płac - Aktualizacja przez 365 dni

Na tak postawione pytanie resort finansów udzielił na stronie eureka.mf.gov.pl wyjaśnień, z których wynika, że jeśli płatnik nie odliczy dokonanego przez podatnika zwrotu (który powinien być dokonany łącznie z zaliczką podatkową należną i pobraną od nadpłaconego świadczenia) od bieżących dochodów podatnika (na skutek upływu roku podatkowego bądź osiągania przez niego niewielkich dochodów lub ustania źródła przychodu), to odliczenia w zeznaniu podatkowym (składanym za rok podatkowy, w którym podatnik dokonał zwrotu nienależnie pobranego świadczenia) dokonuje sam podatnik.

Poniżej pełna treść odpowiedzi / wyjaśnień Ministerstwa Finansów:

Przepisy ustawy PIT, nie regulują zasad zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. W zakresie nienależnie pobranych składek społecznych zasady ich zwrotu określają przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, których interpretacja należy do kompetencji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Powołane w wystąpieniu przepisy art. 41b, jak i art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy PIT normują zasady uwzględniania zwróconych świadczeń w rozliczeniu podatkowym. W zależności od konkretnego stanu faktycznego zastosowanie ma art. 41b ustawy PIT, dotyczący sytuacji rozliczenia zwrotu nienależnie pobieranych świadczeń za pośrednictwem płatnika albo art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy PIT, normujący rozliczenie zwrotu nienależnie pobieranych świadczeń przez podatnika. Jeśli płatnik nie odliczy dokonanego przez podatnika zwrotu od bieżących dochodów podatnika (na skutek upływu roku podatkowego bądź osiągania przez niego niewielkich dochodów lub ustania źródła przychodu), to odliczenia w zeznaniu podatkowym (składanym za rok podatkowy, w którym podatnik dokonał zwrotu nienależnie pobranego świadczenia) dokonuje sam podatnik.

Zasadą jest, że zarówno art. 41b, jak i art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy PIT dotyczy sytuacji, w której zwracane przez podatnika nienależnie pobrane świadczenia uprzednio zwiększały dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT, dlatego też zwrot ten dokonywany powinien być łącznie z pobranymi przez płatnika zaliczkami na podatek dochodowy.

 

Źródło: Informacja Ministerstwa Finansów z 7 lutego 2024 r. przekazywana do mediów na zapytania dziennikarzy – eureka.mf.gov.pl

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł