Zmiany w opłacaniu składek ZUS i inne modyfikacje w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych

ZUS SerwisKadrowego.pl

Nadszedł czas na kolejne zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, w tym w szczególności: w opłacaniu składek ZUS, w regułach wydawania interpretacji zusowskich, w wydawaniu przez organ rentowy nowego rodzaju decyzji ustanawiających faktycznych płatników składek. Wspomniane modyfikacje zostały przewidziane w ustawie z 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy…

czytaj więcej ➤

Nowy kod wyrejestrowania 800 mający ułatwić kontrolę przejmowania pracowników

ZUS SerwisKadrowego.pl

Z dniem 1 marca 2017 r. w życie wejdzie nowy kod przyczyny wyrejestrowania, mający ZUS ułatwić kontrolę przejmowania pracowników i szybsze reagowanie na patologiczne przypadki „outsourcingu” pracowniczego, wskutek którego nie są odprowadzane należne składki przez nieuczciwe podmioty czerpiące zyski z pozornego przejmowania pracowników. Chodzi tu o kod 800 „Wyrejestrowanie pracownika w związku z przejściem zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę…

czytaj więcej ➤

Pozorne przejęcie zakładu pracy – nowy wyrok Sądu Najwyższego

O faktycznym przejściu zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę decyduje ustalenie, czy jednostka przejmowana zachowuje dotychczasową tożsamość, profil działania, majątek w postaci maszyn, pomieszczeń, technologii itp. Jeśli przejście zakładu polegało w istocie tylko na przekazaniu pracowników pod formalne „władanie” innemu podmiotowi, a w gruncie rzeczy podwładni wykonywali te same prace, w tym samym miejscu, na tych samych urządzeniach…

czytaj więcej ➤

Wysokość składki wypadkowej po połączeniu spółek

ZUS SerwisKadrowego.pl

Przejęcie jednego pracodawcy przez drugiego i będący tego następstwem wzrost poziomu zatrudnienia pozostaje bez bezpośredniego wpływu na wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe w danym roku składkowym. Fakt ten może mieć przełożenie na wysokość ww. składki w kolejnych okresach. A zatem podmiot przejmujący zachowuje prawo do stosowania składki wypadkowej na poziomie ustalonym na zasadach obowiązujących przed dniem przejęcia innego zakładu pracy.

czytaj więcej ➤

Przejęcie pracowników a PIT-11 i inne obowiązki podatkowe

Jak stanowi art. 231 § 1 Kodeksu pracy, w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy, z zastrzeżeniem przepisów § 5. Przywołana regulacja skutkuje: kontynuacją zatrudnienia pracowniczego mimo przekształceń podmiotowych, automatycznym wejściem w stosunek pracy po stronie jednego zakładu pracy w miejsce drugiego.

czytaj więcej ➤