Wysokość składki wypadkowej po połączeniu spółek

ZUS SerwisKadrowego.pl

Przejęcie jednego pracodawcy przez drugiego i będący tego następstwem wzrost poziomu zatrudnienia pozostaje bez bezpośredniego wpływu na wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe w danym roku składkowym. Fakt ten może mieć przełożenie na wysokość ww. składki w kolejnych okresach.

A zatem podmiot przejmujący zachowuje prawo do stosowania składki wypadkowej na poziomie ustalonym na zasadach obowiązujących przed dniem przejęcia innego zakładu pracy.

Interpretacja ZUS

Lublin, dnia 25 stycznia 2017 r.

WPI/200000/43/45/2017

DECYZJA Nr 45/2017

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 963 ze zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznaje za prawidłowe stanowisko wyrażone we wniosku złożonym w dniu 12 stycznia 2017 r. przez przedsiębiorcę: (…) w sprawie ustalenia wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe w sytuacji przejęcia innej spółki.

UZASADNIENIE

W dniu 12 stycznia 2017 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął wniosek przedsiębiorcy: (…) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wnioskodawca poinformował, że w dniu 30 grudnia 2016 doszło do skutku polaczeniem dwóch Spółek: (…) – w trybie art. 492 §1 p.1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej (…), a spółkę przejmującą (…) w zamian za udziały spółki przejmującej wydane jedynemu akcjonariuszowi spółki przejmowanej (łączenie przez przejęcie).

Wnioskodawca wskazał, iż wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe (…) w roku składkowym obejmującym okres rozliczeniowy od 01.04.2016 do 31.03.2017 został ustalony na 1,04% podstawy jej wymiaru. Natomiast wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe (…) w roku składkowym obejmującym okres rozliczeniowy od 01.04.2016 do 31.03.2017 został ustalony na 1,56% podstawy jej wymiaru.

W wyniku połączenia spółka przestała istnieć jako podmiot prawny.

Wnioskodawca, podając swoje stanowisko w sprawie zgodnie z wymogami art. 10 ust. 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej uważa, że spółkę (…) obowiązuje stawka 1.04%, która powinna być dalej stosowana aż do momentu uzyskania zawiadomienia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zmianie wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył, co następuje:

Przepis art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowi, że przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej łub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie. Stosownie natomiast do zapisów art. 10 ust.5 tejże ustawy udzielenie interpretacji indywidualnej następuje w drodze decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Doprecyzowanie natomiast zakresu przedmiotowego spraw, w których przedsiębiorca może żądać od Zakładu wydania pisemnej interpretacji nastąpiło w art.83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązującym od dnia 1 stycznia 2013 r. Zgodnie z tynt przepisem Zakład wydaje interpretacje indywidualne , o których mowa w art.10 ustawy z 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wyrajam tych składek.

Zaznaczyć w tym miejscu należy, iż mocą przedmiotowej decyzji Zakład nie przyznaje jakiegokolwiek prawa ani nie stwierdza jakiegokolwiek obowiązku ubezpieczeniowego. Zakład dokonuje jedynie oceny stanowiska Wnioskodawcy pod kątem prawidłowości przedstawionej przez niego interpretacji przepisów prawa, tj. przedstawia swój pogląd dotyczący rozumienia treści przepisów prawa, z których wynika obowiązek opłacania składek na. ubezpieczenia społeczne i sposobu ich zastosowania w odniesieniu do określonej sprawy indywidualnej, której zakres przedmiotowy stanowi opis stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego przedstawiony przez przedsiębiorcę w treści wniosku. Podkreślenia przy tym wymaga, iż procedując nad wnioskiem o wydanie pisemnej interpretacji Zakład nie prowadzi postępowania wyjaśniającego, w szczególności nie przeprowadza postępowania dowodowego. Powyższe jednoznacznie wskazuje, iż wiedzę o stanie faktycznym Zakład opiera wyłącznie na treści złożonego przez Przedsiębiorcę wniosku nie mając uprawnień do jego weryfikowania w oparciu o posiadane informacje. W rezultacie celem interpretacji jest udzielenie Wnioskodawcy informacji w przedmiocie obowiązków wiążących się z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne i uchronienie w ten sposób przed błędnym zastosowaniem przez niego danego przepisu.

Zasady ustalania wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, w tym określania wysokości stopy procentowej tej składki reguluje ustawa z dnia 30 października 2002r„ o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015r., poz. 1242 ze zm.).

W myśl przepisów wskazanej ustawy, wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe jaką zobowiązany jest stosować płatnik składek ustała się na okres roku składkowego obejmującego okres od dnia 1 kwietnia danego roku do dnia 31 marca następnego roku. Wysokość tej stopy jest ustalana na zasadach określonych powołaną ustawą dla wszystkich podmiotów posiadających status płatnika składek w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Sposób ustalania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe uzależniony jest od liczby ubezpieczonych zgłaszanych przez danego płatnika do ubezpieczenia wypadkowego, jak również od momentu zgłoszenia danego płatnika.

Stosownie do art.28 i 29 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, ustalenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników składek podlegających wpisowi do rejestru REGON, zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, następuje na podstawie grupy działalności, do której płatnik należy.

Ponadto w myśl art.28 ust.2 i art.33 ust.1 tejże ustawy Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustala stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe wyłącznie płatnikom składek zgłaszającym do ubezpieczenia co najmniej 10 ubezpieczonych, którzy za trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe mieli obowiązek i przekazywali do Zakładu „Informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe” — ZUS IWA zgodnie z art. 31 ustawy. Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana przez Zakład obliczana jest jako iloczyn stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe określonej dla grupy działalności, do której należy płatnik składek i wskaźnika korygującego. Natomiast stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatnika składek wskazanego w art.28 ust.2, któremu Zakład nie ustalił kategorii ryzyka z uwagi na brak obowiązku przekazywania ww. informacji przez trzy kolejne lata kalendarzowe wynosi tyle, co określona dla grupy działalności, do której należy.

Z przedstawionego w złożonym w dniu 12 stycznia 2017r. wniosku o wydanie pisemnej interpretacji przepisów stanu faktycznego wynika, że nastąpiło połączenie dwóch Spółek w trybie art. 492 § 1 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku spałki przejmowanej (…) na spółkę Wnioskodawcy tj. spółki przejmującej. Jednocześnie Wnioskodawca nadal pozostaje pracodawca i płatnikiem składek na ubezpieczenia dla więcej niż 10 pracowników.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe jest ustalana na okres roku składkowego dla danego płatnika i nie ulega zmianie w tym okresie. W świetle obowiązujących przepisów sam fakt przejęcia spółki (…) a w rezultacie zwiększenia poziomu zatrudnienia w Spółce nie wpłynie bezpośrednio na wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe w danym roku składkowym, może mieć wyłącznie wpływ na wysokość tej stopy procentowej w kolejnych okresach.

W konsekwencji, Wnioskodawca jako spółka przejmująca zachowa prawo do stosowania składki na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości ustalonej na zasadach obowiązujących przed dniem 30 grudnia 2016r. tj. przed dniem połączenia Spółek.

W świetle powyższego, uwzględniając opis stanu faktycznego, przedstawione stanowisko w sprawie oraz obowiązujące przepisy, Oddział uznał stanowisko przedsiębiorcy za prawidłowe.

źródło: http://www.zus.pl/

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł