Przejęcie pracowników a PIT-11 i inne obowiązki podatkowe

Jak stanowi art. 231 § 1 Kodeksu pracy, w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy, z zastrzeżeniem przepisów § 5.

Przywołana regulacja skutkuje:

  • kontynuacją zatrudnienia pracowniczego mimo przekształceń podmiotowych,
  • automatycznym wejściem w stosunek pracy po stronie jednego zakładu pracy w miejsce drugiego.

Z powyższego wynika, że obowiązki płatnika, w tym wymóg sporządzenia stosownych informacji, deklaracji i obowiązek poboru zaliczek podatkowych, nie ustają lecz przechodzą na nowy podmiot, który przejmując pracowników bierze na siebie jednocześnie odpowiedzialność za właściwe naliczanie danin publicznoprawnych oraz za wszelkie inne obowiązki z tym związane.

Jeżeli przejmowany zakład pracy wypłaca dwóm pracownikom już po ich przejęciu przez nowego pracodawcę prowizje od zysku bilansowego za ubiegły rok, to należy uznać, że obowiązek podatkowy z tytułu takiej wypłaty powstaje w momencie jej dokonania. Zatem przykładowo prowizja wypłacona w sierpniu 2016 r. od zysku bilansowego za 2015 r. jest przychodem w 2016 r. Dla celów podatkowych istotny jest wszakże moment wypłaty / postawienia do dyspozycji pracownikom określonego świadczenia, nie zaś okres za jaki ono przysługuje. Przychodami zatrudnionej osoby w danym roku są wszakże kwoty otrzymane, a nie należne.

W powyższych okolicznościach:

  • zaliczkę podatkową od prowizji za 2015 r. wypłaconych w 2016 r. pobiera i odprowadza podmiot wypłacający czyli poprzedni pracodawca, który został przejęty,
  • przy ustalaniu stawki podatkowej za dany rok podmiot przejmujący powinien uwzględnić przychód wypłacony przez przejęty zakład pracy już po przejęciu,
  • po zakończeniu roku podatkowego przejmujący pracodawca winien przekazać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklarację roczną o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4R obejmującą dane za cały rok podatkowy oraz winien przekazać podatnikowi oraz odpowiednim urzędom skarbowym informacje o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 obejmujące dane za cały rok podatkowy.

Podmiot przejmujący pracowników w trybie art. 231 Kodeksu pracy ma obowiązek:

  • wystawienia przejętym podwładnym informacji PIT-11 za okres ich zatrudnienia w danym roku kalendarzowym u siebie, jak też u poprzedniego pracodawcy,
  • rozliczyć w deklaracji PIT-4R zaliczki pobrane w ww. okresie.

 

Potwierdzenie zaprezentowanych wyjaśnień odnajdziemy w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 30 listopada 2016 r., sygn. akt 2461-IBPB-2-2.4511.849.2016.1.AK

 

 

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł