Zapis w regulaminie wynagradzania odnośnie pakietu medycznego

Wszystko o zatrudnianiu i rozliczaniu cudzoziemców

Ostatnio trafiło do nas zapytanie: jaki zapis w regulaminie wynagradzania powinien pojawić się odnośnie pakietu medycznego, aby zgodnie z prawem nie musieć naliczać od niego składek zusowskich?

Gdy pakiet medyczny jest współfinansowany przez pracownika, o czym przesądza stosowny zapis w regulaminie wynagradzania, wówczas wartość pakietu w kwocie finansowanej przez pracodawcę:

  • podlega opodatkowaniu,
  • zwolniona jest z ozusowania.

Dla wyłączenia składkowego wspomnianego świadczenia niezbędne jest, aby odnoszący się do niego zapis regulaminowy był odpowiednio skonstruowany, a więc w sposób niepozostawiający wątpliwości co do możliwości zastosowania przepisu § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 18 grudnia 1998 r.

Przypomnijmy, że w myśl przywołanej regulacji, do podstawy wymiaru składek zusowskich nie wlicza się korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji.

A zatem, aby określona korzyść materialna mogła podlegać zwolnieniu z oskładkowania, musi:

  • wynikać z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu,
  • przybierać formę niepieniężną,
  • być współfinansowana przez zatrudnionych.

Wszystkie wymienione warunki muszą zostać spełnione łącznie.

Przykładowy zapis w regulaminie wynagradzania, dający prawo do nienaliczania składek ZUS od prywatnej opieki zdrowotnej, może wyglądać jak poniżej:

Informator Kadrowo - Płacowy 2018

„Pracownik jest uprawniony do zakupu usług prywatnej opieki medycznej (w postaci tzw. pakietu medycznego) po cenie niższej niż detaliczna. Pracownik tytułem współfinansowania pakietu medycznego będzie ponosił co miesiąc koszt w wysokości 1 zł (słownie: jeden złoty). Kwota ta będzie potrącana z miesięcznego wynagrodzenia pracownika (na podstawie jego pisemnej zgody) począwszy od pierwszego miesiąca objęcia pracownika prywatną opieką medyczną.”

Jak czytamy w interpretacji ZUS z 3 listopada 2016 r., sygn.: DI/100000/43/1041/2016: „(…) konieczną przesłanką wyłączenia danych przychodów z podstawy wymiaru składek, jest uprawnienie pracownika do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji wynikające wprost z układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu.

Inaczej mówiąc, wynikanie danego uprawnienia z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu należy rozumieć jako każdorazową gwarancję częściowego finansowania ww. korzyści przez pracodawcę, a nie np. jedynie możliwość takiego finansowania. (…)”.

Skomentuj artykuł

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *