Akt powołania nie podlega pod ZUS nawet gdy towarzyszy mu umowa o pracę

ZUS SerwisKadrowego.pl

Powołanie na mocy uchwały zgromadzenia wspólników danej osoby do pełnienia funkcji członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie stanowi samoistnego tytułu rodzącego obowiązek ubezpieczeń zusowskich.

Gdy członek zarządu spółki powołany ww. uchwałą równolegle zatrudniony jest w tej spółce w ramach umowy o pracę, której zakres obowiązków nie pokrywa się z zakresem czynności wykonywanych na podstawie powołania, ubezpieczeniom w ZUS podlega jedynie z tytułu wykonywania umowy o pracę.

Natomiast w okolicznościach, w których przedsiębiorca uzyskuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przychody z tytułu umowy o świadczenie usług, które kwalifikowane będą jako pochodzące z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej (źródło uzyskania przychodu określone art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), z racji wspomnianej umowy nie istnieje obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Interpretacja ZUS

Gdańsk, dnia 28 września 2016 r.

DI/100000/43/858/2016

DECYZJA NR 382

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 584 ze zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń, społecznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 963), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku uznaje z prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku z siedzibą w z dnia 2 sierpnia 2016 r., złożonym w dniu 8 sierpnia 2016 r. w przedmiocie:

– braku obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia wypłacanego członkowi zarządu spółki pełniącemu tę funkcję na podstawie uchwały zgromadzeni a wspólników,

– braku obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia wypłacanego członkowi zarządu spółki pełniącemu tę funkcję na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników, będącego jednoczenie zatrudnionym na podstawie umowy o pracę,

– braku obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy na świadczenie usług w zakresie doradztwa technicznego zawartej z członkiem zarządu wykonywanej w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

UZASADNIENIE

Dnia 8 sierpnia 2016 r. do Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku wpłynął wniosek z dnia 2 sierpnia 2016 r. złożony przez (…) z siedzibą w (…) o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Wniosek został uzupełniony pismem 2 dnia 25 sierpnia 2016 r., doręczonym w dniu 1 września 2016 r.

Wnioskodawca w treści wniosku wskazał, ze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zatrudnia na podstawie umowy o pracę osobę fizyczną na stanowisku prezesa firmy. Jednocześnie jeden z członków zarządu zajmujący stanowisko wiceprezesa zatrudniony jest również na podstawie umowy o pracę. Obie osoby w ramach jednego stosunku pracy poza zarządzaniem przedsiębiorstwem wykonują obowiązki dyrektora technicznego (prezes spółki) oraz kierownika robót (wiceprezes), sprawując nadzór na budowami oraz przygotowując dokumentację kosztorysową.

W wyniku planowanych procesów restrukturyzacyjnych spółka zamierza zmienić dotychczasowe warunki pracy i płacy w taki sposób, iż dotychczasowy zakres obowiązków oraz wynagrodzenie zostaną zmienione poprzez rozdzielenie funkcji sprawowanych w zarządzie oraz funkcji dyrektora technicznego oraz kierownika. Zarówno prezes jak i wiceprezes będą reprezentować i prowadzić sprawy spółki na podstawie powołania w rozumieniu art. 201 k.s.h.

Wnioskodawca podkreśla, że wypłata wynagrodzenia członkom zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością będzie wynikała z uchwały Zgromadzenia Wspólników. Natomiast wynagrodzenie dyrektora technicznego oraz kierownika robót będzie wypłacane na podstawie zmienionej umowy o pracę (poprzednio dotyczącej zarządzania przedsiębiorstwem), Zarządzanie przedsiębiorstwem będzie odbywać się na podstawie uchwały powołania do zarządu podjętej przez Zgromadzenie Wspólników.

Dalej przedsiębiorca wskazuje, że w wyniku tych czynności obowiązki wynikające z umowy powołania w rozumieniu art. 201 k.s.h. w żadnym stopniu nie będą pokrywały się z zakresem obowiązków umowy o pracę (zmienionej bądź nowo zawartej). Osoby będące pracownikami będą pełniły funkcje w zarządzie spółki na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników. Ponadto Prezes zarządu prowadzi odrębną działalność gospodarczą w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne ( PKD 71.122). Zgromadzenie Wspólników spółki rozważa możliwość nawiązanie współpracy na podstawie umowy o świadczeniu usług z zakresu nadzoru technicznego na robotami budowlanymi. W takim wypadku prezes spółki pełniłby funkcje zarządzania przedsiębiorstwem na podstawie powołania natomiast nadzór nad budowami i doradztwo techniczne na podstawie umowy współpracy, która będzie fakturowana na podstawie zestawienia wykonywanych prac.

W związku z powyższym wnioskodawca kieruje pytania:

  1. czy od wynagrodzenia członka zarządu powołanego na podstawie przepisów k.s.h. i wypłacanemu na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników spółka powinna naliczać, pobierać i odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne,
  2. czy od wynagrodzenia członka zarządu powołanego na podstawie przepisów k.s.h. i wypłacanemu na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników spółka powinna naliczać, pobierać i odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, będącego jednocześnie zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, której zakres czynności nie będzie pokrywał się z zakresem czynności wykonywanych na podstawie powołania,
  3. czy nawiązanie umowy współpracy łączone z zarządzaniem przedsiębiorstwem na mocy powołania rodzi obowiązek opłacania odrębnych składek na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie społeczne czy też składki te są odprowadzane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W ocenie Wnioskodawcy w opisanym stanie faktycznym, wynagrodzenie wypłacane prezesowi na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników nie powoduje obowiązku zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r.- Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U . 2000 w 94 poz. 1037) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową mającą osobowość prawną, działającą w oparciu o kapitał zakładowy podzielony na udziały, ponoszącą odpowiedzialność za zobowiązania całym swoim majątkiem. Zdolność do czynności prawnych sp. z o.o. realizuje zarząd spółki, jego kompetencje sprowadzają się do prowadzenia spraw spółki raz jej reprezentacji.

Dalej przedsiębiorca dodaje, że zgodnie z art. 201 4 k.s.h., członek zarządu powoływany i odwoływany jest uchwalą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Powołanie jest ogólnym terminem obejmującym każdą formę prowadzącą do nawiązania stosunku organizacyjnego. Następstwem nawiązania stosunku organizacyjnego może, ale nie musi (brak wymogu prawnego) dojść do nawiązania stosunku obligacyjnego np. umowa o pracę bądź umowa cywilnoprawna. Wyłącznie od woli spółki zależy czy stosunek organizacyjny będzie wyłączną podstawą wykonywania obowiązków członka zarządu oraz czy będzie wiązał się z wynagrodzeniem przyznanym na rzecz członka zarządu. Powołanie członka zarządu spółki kapitałowej nie zawsze oznacza nawiązanie stosunku pracy pomiędzy spółką a członkiem zarządu (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 02 grudnia 2004 r. sygn. akt I PK 51/04). W rezultacie osoba powołana na członka zarządu aby pełnić powierzone funkcje i otrzymywać wynagrodzenie nie musi zawierać umowy o pracę, umowy zlecenie czy innej umowy cywilnoprawnej do której stosuje się przepisy o zleceniu.

Przedsiębiorca zaznacza, że kwestia ubezpieczania społecznego i rentownego została określona w art. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 121 z późn. zm.). Powołane przepisy nie zaliczają do katalogu ubezpieczonych osób pełniących funkcję członka zarządu, w tym także prezesa i wiceprezesa zarządu spółki pod warunkiem, że funkcja ta nie jest wykonywana w ramach stosunku prawnego określonego w tym przepisie.

Podsumowując wnioskodawca wskazał, że wypłata wynagrodzenia członka zarządu powołanego w drodze. uchwały nie skutkuje powstaniem obowiązku ubezpieczeń społecznych, jeżeli stosunek prawny wykonywanej funkcji nic jest wymieniony w art. 6 u.s.u.s. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że powołana do pełnienia funkcji członka zarządu osoba nie będzie podlegała obowiązkowi opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Zdaniem wnioskodawcy jeżeli osoba pełniąca funkcję w zarządzie (na podstawie powołania wedle przepisów k.s.h.) będzie otrzymywać dodatkowa wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę (o zupełnie innym zakresie niż pełniona funkcja w zarządzie) ubezpieczanie społeczne i zdrowotne od umowy o pracę należy opłacać na zasadach obowiązujących pracowników firmy. Jednocześnie wynagrodzenie z tytułu powołania do zarządu w rozumieniu k.s.h. nie będzie podstawą da wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Stanowisko wyżej wymienione wynika z wcześniej przytoczonych przepisów. Jeżeli powołanie do zarządu na podstawie przepisów k.s.h. nie rodzi obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne to w przypadku nawiązania dodatkowo stosunku pracy z innym zakresem obowiązków, tylko umowa o pracę i wynikające z niej wynagrodzenie rodzi obowiązek odprowadzania składek. Należy podkreślić, że zakres przedmiotowy umowy o pracę nie będzie pokrywał się z czynnościami wykonywanymi w ramach pełnienia funkcji członka zarządu powołanego na podstawie k.s.h. Zatem, gdy ta sama osoba będzie pełniła jednocześnie funkcję członka zarządu na podstawie powołania i zawartej umowy o pracę na innym stanowisku to zgodnie z art. 6 ust 1 u.s.u.s będzie podlegała obowiązkowi opłacania składek społecznych i zdrowotnych jedynie ze stosunku pracy. Stosunek pełnienia funkcji członka zarządu na podstawie powołania będzie neutralny w zakresie podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne dla takiej osoby będzie Stanowić wyłącznie przychód uzyskiwany z umowy o pracę.

Powyższa stanowisko potwierdził ZUS o/Lublin w decyzji z dnia 09 kwietnia 2015 r., sygn. WPI/200000143/412/2015; ZUS o/Gdańsk w decyzji z dnia 23 lipca 2014 r., sygn. DI/100000143/832/2014; ZUS o/Gdańsk w decyzji z dnia 19 maja 2014 r., sygn. DI/100000/413/572/2014.

Ponadto w opinii przedsiębiorcy przyszłe usługi współpracy dotyczące doradztwa technicznego będą podlegały składkom społecznym i zdrowotnym na zasadach Ogólnych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Wyżej wymienione usługi nie będą powodowały obowiązku odprowadzania składek z tytułu umowy o świadczeniu usług doradczych z zakresu inżynierii. Zakres obowiązków w żadnym stopniu nie będzie pokrywał się z funkcjami członka zarządu powołanego na podstawie k.s.h. Prowadzona działalność gospodarcza polega na świadczeniu doradztwa technicznego, nie jest to firma posiadająca w zakresie działalności zarządzanie przedsiębiorstwem. Współpraca dotycząca doradztwa technicznego będzie mieściła się w zakresie działalności prowadzonej przez prezesa firmy co powoduje obowiązek opłacania składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w ramach działalności.

Uzupełniając wniosek pismem z dnia 23 sierpnia 2016 r., doręczonym w dniu 1 września 2016 r. przedsiębiorca wskazał, że:

– przychody uzyskiwane przez Prezesa z tytułu świadczenia usług z zakresu nadzoru technicznego nad robotami budowlanymi kwalifikowane będą jako pochodzące z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej (określane jako źródło uzyskania przychodów zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 2 lipca 1991 r. o podatku dochodowym  od osób fizycznych tj. Dz. U. z 2012 r. Nr 64, poz. 361 z późniejszymi zmianami),

– z tytułu umowy o świadczenie usług z zakresu nadzoru technicznego, nad robotami budowlanymi Prezes będzie uzyskiwał wynagrodzenie wyższe od obowiązującej najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą o której mowa w art. 13 ust. 8 ustawy 2 dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963) tj. kwoty 60 % prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek. W związku z wyżej wymienionym zdarzeniem przyszłym możliwy jest wybór tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych działalność gospodarcza lub umowa o świadczenie usług za zakresu nadzoru technicznego). W opisywanym zdarzeniu przyszłym tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych będzie działalność gospodarcza,

– Prezes zarządu prowadzi działalność gospodarczą od wielu lat uzyskując przychody z zakresu owej działalności zatem dalej będzie uzyskiwał dodatkowe przychody pochodzące z działalności gospodarczej w rozumienie ustawy o podatku dochodowym,

– w obecnym stanie faktycznym Prezes z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej podlega jedynie obowiązkowi opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne (Prezes jest zatrudniony na umowę o pracę). W przypadku zdarzenia przyszłego opisywanego we wniosku Prezes będzie deklarował podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w wysokości określonej w art. 15 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, tj. 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku zważył co następuje:

Przepis art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowi, że przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu 1 sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne w jego indywidualnej sprawie.

Zgodnie natomiast z art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Zakład wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Wskazać przy tym należy, iż w drodze niniejszej decyzji Zakład dokonuje jedynie oceny stanowiska przedsiębiorcy w zakresie przedstawionej przez niego interpretacji przepisów, z których wynika obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Mocą niniejszej decyzji Zakład nie przyznaje natomiast jakiegokolwiek prawa ani nie stwierdza jakiegokolwiek obowiązku ubezpieczeniowego.

Ocena stanowiska przedsiębiorcy, dokonywana pod kątem prawidłowości zaprezentowanej przez przedsiębiorcę wykładni przepisu prawa, czyniona jest w oparciu o kompletny opis stanu faktycznego zawartego w treści wniosku o wydanie pisemnej interpretacji. Podkreślenia przy tym wymaga, iż procedując nad wnioskiem o wydanie pisemnej interpretacji Zakład nie prowadzi postępowania wyjaśniającego, w szczególności nie przeprowadza postępowania dowodowego. Granice sprawy wszczętej wniesieniem wniosku o wydanie pisemnej interpretacji, jak zauważono wyżej, zakreślają jedynie ramy zaprezentowanego opisu stanu faktycznego bądź zdarzenia przyszłego. Wydając pisemną interpretację Zakład przyjmuje więc jako prawdziwe złożone przez wnioskodawcą oświadczenia, którymi jest związany.

Zwrócić należy w związku z tym uwagę, iż wiążący charakter niniejszej decyzji ograniczony został jedynie do zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w danie jej wydania. Powyższe wynika z faktu braku możliwości negowania przez Zakład okoliczności i stwierdzeń podanych przez przedsiębiorcę we wniosku o wydanie pisemnej interpretacji w zakresie opisu stanu faktycznego bądź zdarzenia przyszłego. Ryzyko podania nieprawdziwych informacji w opisie stanu faktycznego bądź też poczynienie przez terenowe jednostki organizacyjne Zakładu (np. w toku czynności kontrolnych) ustaleń odmiennych od tych zaprezentowanych przez wnioskodawcę, obciąża więc jedynie przedsiębiorcą.

Stanowisko przedsiębiorcy zawarte we wniosku o wydanie pisemnej interpretacji w przedmiocie braku obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia wypłacanego członkowi zarządu spółki pełniącemu tę funkcję na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników oraz stanowisko w przedmiocie braku obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia wypłacanego członkowi zarządu spółki pełniącemu tę funkcję na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników, będącego jednocześnie zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, uznać należy za prawidłowe.

W myśl zapisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, katalog osób za które płatnicy składek są zobowiązani obliczać i odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne jest określony w art. 6 powołanej ustawy. Dla rozstrzygnięcia obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym konieczne jest ustalenie, czy dana osoba posiada jeden z tytułów ubezpieczenia określonych tym przepisem. We wskazanym art. 6 ust. 1 ustawodawca wymienił wszystkie podmioty objęte obowiązkiem ubezpieczenia emerytalnego i ubezpieczeń rentowych. Oznacza to, że osoba, której cechy jako podmiotu ubezpieczenia zostały określone w tym przepisie została objęta tymi ubezpieczeniami i staje się stroną stosunku ubezpieczenia społecznego. Należy podkreślić, że wyliczenie zawarte w art.6 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych jest wyczerpujące i ma charakter katalogu zamkniętego. Wśród tytułów rodzących obowiązek podlegania tym ubezpieczeniom prawodawca wymienia m.in. osoby fizyczne, które na terenie Polski są pracownikami (art. 6 ust. 1 pkt. 1 ww. ustawy). Należy dodać, te osoba taka obowiązkowo podlega również ubezpieczeniu chorobowemu i ubezpieczeniu wypadkowemu (art. 11 ust. 1 oraz 12 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).

Zgodnie natomiast z art. 201 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030) członek zarządu powoływany i odwoływany jest uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Powołanie jest ogólnym terminem obejmującym każdą formę prowadzącą do nawiązania stosunku organizacyjnego. Następstwem nawiązanego stosunku organizacyjnego może być nawiązanie stosunku obligacyjnego np.: umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Jednakże to od woli spółki zależy czy to stosunek organizacyjny będzie wyłączną podstawą wykonywania obowiązków członka zarządu.

Treść przepisu art. 6 oraz art.11 i 12 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych pozwala uznać, iż powołanie w znaczeniu bezumownego powierzenia funkcji organu spółki – członka zarządu (na podstawie art. 201 k.s.h.) nie stanowi samoistnego tytułu podlegania ubezpieczeniom, a tym samym nie rodzi obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Poprzez samo powołanie w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie staje się więc pracownikiem czy zleceniobiorcą.

Podsumowując powołanie na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki na członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie stanowi samoistnego tytułu rodzącego obowiązek ubezpieczeń społecznych w myśl art. 6 ust. 1 ustawy o sus. Członek zarządu może pełnić swą funkcję na podstawie wyłącznie stosunku organizacyjnego jakim jest powołanie w myśl postanowień k.s.h., bez konieczności zawierania dodatkowej umowy o pracę, czy umowy cywilnoprawnej. W konsekwencji, gdy członek zarządu pełni swą funkcję wyłącznie na podstawie powołania w rozumieniu art. 201 § 4 k.s.h., to po stronie spółki jako płatnika składek na ubezpieczenia społeczne nie powstanie obowiązek naliczania, potrącania i odprowadzania od wynagrodzenia takiego członka zarządu składek na te ubezpieczenia.

W związku z powyższym w sytuacji, gdy członek zarządu powołany uchwałą zgromadzenia wspólników, będzie jednocześnie zatrudniony na podstawie umowy o pracę, ubezpieczeniom społecznym będzie podlegał jedynie z tytułu wykonywania umowy o pracę, gdyż jak wskazano wyżej pełnienie funkcji członka zarządu na podstawie powołania nie stanowi tytułu podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym.

Jednocześnie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku zawiadamia zgodnie z art. 66 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, iż nie jest właściwy rzeczowo do ustalania obowiązku o podleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu (a w konsekwencji obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne). Zgodnie z dyspozycją treści art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zakład wydaje interpretacje indywidualne w sprawach zasad obliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne. W zakresie obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorca winien zwrócić się do właściwego miejscowo Dyrektora Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, co wynika z art. 109a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 58l z późn. zm.).

Stanowisko przedsiębiorcy zawarte we wniosku o wydanie pisemnej interpretacji w przedmiocie bruku obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy o świadczenie usług w zakresie doradztwa technicznego zawartej z członkiem zarządu wykonywanej w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej należy uznać za prawidłowe.

Jak wskazano wyżej, obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym podlega osoba, która posiada określony tytuł do ubezpieczeń wskazany przez ustawodawcę. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym uregulowane zostały w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. I tak, w myśl art. 6 ust. 1 tej ustawy prawodawca wskazał katalog podmiotów objętych obowiązkiem ubezpieczenia emerytalnego i ubezpieczeń rentowych. Wyliczenie zawarte we wskazanym przepisie jest wyczerpujące i ma charakter zamknięty.

W myśl pkt 4 i 5 przywołanego wyżej przepisu obowiązkowo ubezpieczeniowi emerytalnemu i rentowym podlegają osoby, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są: osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz osobami z nimi współpracującymi, osobami prowadzącym i pozarolniczą działalność oraz osobami z nimi współpracującymi.

Osoby te podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu wypadkowemu (art. 12 ust. 1 tej ustawy). Dobrowolnie natomiast osoby te będą mogły natomiast przystąpić do ubezpieczenia chorobowego (art. 11 ust. 2 cytowanej ustawy).

W tym miejscu należy wskazać, iż Zakład związany jest oświadczeniem przedsiębiorcy wskazującym na to, iż przychody uzyskiwane przez Prezesa zarządu uzyskiwane z tytułu świadczenia usług z zakresu dozoru technicznego nad robotami budowlanymi kwalifikowane będą jako pochodzące z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej – określono jako źródło uzyskania przychodów zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W tym miejscu należy podkreślić, że w sytuacji gdy umowa o świadczenie usług jest wykonywana w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności) a jej przedmiot jest taki sam jak przedmiot prowadzonej działalności, to osoba taka podlega ubezpieczeniom społecznym tylko z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności. Z tytułu wykonywania umowy o świadczenie usług nie jest obejmowana ubezpieczeniami społecznymi ani obowiązkowo, ani dobrowolnie. Jednocześnie wobec wskazania przez wnioskodawcę w opisie zdarzenia przyszłego, iż przychody uzyskiwane przez Prezesa z tytułu świadczenia usług z zakresu dozoru technicznego nad robotami budowlanymi kwalifikowane będą jako pochodzące z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej nie zachodzi zbieg tytułów do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, tj. działalność gospodarcza lub umowa o świadczenie usług z zakresu nadzoru technicznego.

Reasumując w sytuacji, gdy przedsiębiorca uzyskuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przychody z tytułu umowy o świadczenie usług, które kwalifikowane będą jako pochodzące z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej (źródło uzyskania przychodu określone art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) to z tytułu umowy o świadczenie usług nie istnieje obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.

Dodatkowo, jak już wskazano wyżej Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie jest właściwy rzeczowo do ustalania obowiązku o podleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu (a w konsekwencji obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne) zatem w zakresie obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorca winien zwrócić się do właściwego miejscowo Dyrektora Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jej wydania. Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, odwołanie do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń społecznych Sądu Okręgowego w (…)

Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez te jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

źródło: http://www.zus.pl/

Uwaga: Interpretacje zawarte w serwisie serwiskadrowego.pl nie stanowią porad prawnych, odnoszą się do sytuacji przedstawionych przez wnioskodawców oraz stanu prawnego obowiązującego w chwili ich wydania.

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

One Thought to “Akt powołania nie podlega pod ZUS nawet gdy towarzyszy mu umowa o pracę”

  1. Damian

    dobrze wiedziec

Skomentuj artykuł