Umowy zlecenia – zmiany 2017 – omówienie i wzór

Wskutek dużej aktywności polskiego ustawodawcy, rok 2016 i 2017 przyniósł nam w prawie sporo zmian w zakresie rozliczania umowy zlecenia. Minimalna stawka godzinowa 2017, ewidencja godzin pracy, nowe terminy wypłat wynagrodzenia dla zleceniobiorców to tylko niektóre „nowości”, z którymi trzeba się zmierzyć.

Zmiany w rozliczeniach zusowskich

Wraz z początkiem 2016 r. znaczącym modyfikacjom uległy reguły ozusowania umów zlecenie. W aktualnym stanie prawnym, zleceniobiorca jest obejmowany obowiązkowymi ubezpieczaniami społecznym w sytuacji, gdy z innych tytułów osiąga w danym miesiącu przychód (podlegający składkom emerytalnym i rentowym) w kwocie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę.  A zatem, obecnie wykonawca zlecenia realizujący jednocześnie dwie lub więcej umów zlecenie, podlega obligatoryjnym ubezpieczeniom społecznym z każdej z umów do czasu, aż łączna podstawa wymiaru składek osiągnie poziom:

 • w 2016 r. – 1850 zł brutto,
 • w 2017 r. – 2000 zł brutto.

Dopiero, gdy suma podstaw składek społecznych w miesiącu osiągnie wskazane powyżej poziomy, zleceniobiorca z kolejnych tytułów ubezpieczeniowych ma opłacaną obowiązkowo tylko składkę zdrowotną.

Ustanowienie stawki minimalnej

Kolejną nowością jaką zaserwował nam prawodawca, jest wprowadzenie od 1 stycznia 2017 r. dla umów zlecenie i umów o świadczenie usług (z pewnymi wyjątkami) minimalnej stawki godzinowej, która w 2017 r. wynosić będzie 13 zł (brutto) za godzinę (obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 21 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2017 r.).

Żeby nie było zbyt łatwo, to nie jedyna zmiana, z jaką pracodawcy, zatrudniający osoby w ramach umów zlecenie i umów o świadczenie usług, musza się zmierzyć po 31 grudnia 2016 r. Kolejne to m.in.:

 • ustanowienie przy ww. umowach zawieranych na okres dłuższy niż jeden miesiąc, minimalnej, miesięcznej częstotliwości wypłat kwoty wynikającej ze stawki minimalnej,
 • konieczność realizowania wypłat wynagrodzenia wynikającego ze stawki minimalnej w formie pieniężnej;
 • zakaz zrzekania się przez zleceniobiorcę / osobę świadczącą usługi prawa do wynagrodzenia wynikającego ze stawki minimalnej.

Termin wypłaty wynagrodzenia

Z pewnością w praktyce, w przypadku umów zawartych na czas dłuższy niż 1 miesiąc, sporo namieszać może obowiązek wypłaty wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej co najmniej raz w miesiącu. W piśmiennictwie można spotkać się ze stanowiskiem, że:

 • przepis wprowadzający wspomniany obowiązek stanowi normę szczególną w stosunku do przepisów Kodeksu cywilnego,
 • zleceniobiorcy / osoby świadczące usługi wykonujący pracę w oparciu o dłuższe niż miesięczne umowy muszą otrzymywać za wykonane pracę zapłatę wynikającą ze stawki minimalnej bezwzględnie co najmniej raz w miesiącu, czyli przykładowo jeśli zleceniobiorca rozpoczął realizację trzymiesięcznego zlecenia z dniem 1 lutego 2017 r., to wynagrodzenie za luty powinno być wypłacone w lutym – nie możemy tu przesunąć wypłaty np. na początek marca, albowiem w opinii resortu pracy nie zostanie wówczas spełniony wymóg wypłacania wynagrodzenia raz w miesiącu.

Wydaje się, że nie taka była intencja ustawodawcy, aby w ten sposób komplikować rozliczenia przy umowach cywilnoprawnych. Z tego powodu należy się zgodzić z poglądem prezentowanym przez sporą część specjalistów, że zarówno przy umowach obejmujących okresy dłuższe niż miesiąc jak i umowach zawieranych na krótsze horyzonty czasowe, dopuszczalne jest dokonywanie w 2017 r. wypłat wynagrodzenia po zakończeniu miesiąca realizacji danej umowy. Znajduje to uzasadnienie w tym, że przekazanie zatrudnionej osobie finalnej kwoty do wypłaty za dany miesiąc musi być poprzedzone m.in. zebraniem informacji o liczbie wypracowanych godzin oraz odpowiednimi wyliczeniami i rozliczeniami (związanymi np. ze składkami i podatkiem).

Nowe zapisy w umowie

Od początku 2017 r. należy wzbogacać treści umów zlecenie i umów o świadczenie usług o zapisy wskazujące sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług. W razie:

 • braku takich umownych ustaleń, a także
 • w przypadku umów zawartych w formie ustnej, gdy nie doszło do pisemnego potwierdzenia tych ustaleń,

osoba zatrudniona ma przedkładać (w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej) informację o liczbie przepracowanych godzin (w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia).

Dokumentację związaną z określeniem sposobu potwierdzania oraz samym potwierdzaniem liczby godzin wykonania umowy należy przechowywać przez okres 3 lat od dnia, w którym wynagrodzenie za daną umowę stało się wymagalne.

Ewidencja

Dla ustalenia tego, czy osoba zatrudniona w oparciu o umowę zlecenia lub umowę o świadczenie usług otrzymuje w przeliczeniu stawkę godzinową nie niższą od poziomu minimalnego, za niezbędną należy postrzegać informację o liczbie wypracowanych w danym miesiącu godzin. A zatem w przypadku każdej umowy zlecenia i umowy o świadczenie usług, do której stosowane muszą być znowelizowane przepisy, pracodawcy powinni dysponować dokumentem wskazującym dokładną liczbę godzin realizowania danej umowy. Zaleca się, aby dokumentem tym była odrębna ewidencja, dzięki której będzie można podzielić kwotę miesięcznego wynagrodzenia przez wynikającą z ewidencji liczbę godzin pracy i otrzymać w ten sposób faktyczną stawkę godzinową. Sam zapis w treści konkretnej umowy, mówiący o tym, że zatrudniona osoba zobowiązuje się do przepracowania w miesiącu ustalonej z góry liczby godzin, będzie niewystarczający. Taka „droga na skróty” nie pozwoli wszakże na precyzyjne ustalanie faktycznie wypracowanego czasu, a tym samym na ustalenie czy zapłata za umowę w przeliczeniu na godzinę nie „schodzi” poniżej minimalnego pułapu.

Użyteczne wzory

Aby ułatwić rozliczanie umów zlecenia w 2017 r., przygotowaliśmy cztery unikalne dokumenty, które z pewnością przydadzą się w każdej firmie stosującej cywilnoprawne stosunki zatrudnieniowe.

Wystarczy kliknąć, aby pobrać:

Wzór umowy zlecenia na 2017 r.

Wzór ewidencji liczby godzin wykonywania umowy zlecenia

Wzór ankiety określającej m.in. status zatrudnionej osoby, która da nam odpowiedź, jakie składki ZUS będą obligatoryjne w przypadku danej umowy.

Wzór rachunku do umowy zlecenia

 

Zmianami objęte także „stare” umowy

Nowe przepisy trzeba stosować także do umów zawartych przed 1 stycznia 2017 r., które trwają w tym dniu. Oznacza to konieczność zmodyfikowania treści umów objętych nowymi uregulowaniami, np. za pomocą aneksu.

 

Chcesz się dowiedzieć:

 • kogo dotyczą a kogo nie obejmują zmiany,
 • jak określić miejsce realizacji umowy by „uciec” od stawki minimalnej,
 • jakich błędów unikać przy stosowaniu nowych przepisów o minimalnej stawce,
 • jakie są pomysły na uniknięcie konieczności wypłacania stawki minimalnej,
 • jakie zapisy stosować by chronić interesy zakładu pracy,
 • czy kontrakt menedżerski podlega pod nowe regulacje,
 • jak sporządzać ewidencję godzin realizacji umowy,
 • czy wynagrodzenie za zlecenie można wypłacać po zakończeniu miesiąca,
 • co z umowami zawartymi przed 1 stycznia 2017 r.,
 • jak powinien wyglądać rachunek do umowy zlecenia w 2017 r.,
 • jak zwiększyć kontrolę nad liczbą przepracowywanych godzin przez zatrudnione osoby,
 • czy w 2017 r. zmieniły się reguły potrąceń dokonywanych z umów zlecenia,
 • czy w nowym stanie prawnym mogą funkcjonować nieodpłatne umowy zlecenia i umowy o świadczenie usług,
 • jak przygotować aneks do umowy,
 • jakie są sankcje za niedostosowanie się do zmian,
 • jak ozusowywać zlecenia w 2017 r.,
 • jakie zwolnienia podatkowo-składkowe można stosować przy zleceniach,
 • jak ustalać status ubezpieczeniowy zleceniobiorcy,
 • jak rozliczać zatrudnionych na umowę zlecenia obcokrajowców?

Jeśli tak, to zapraszamy do lektury wyjątkowej książki: Wszystko o umowach zlecenia i o dzieło

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

48 Thoughts to “Umowy zlecenia – zmiany 2017 – omówienie i wzór”

 1. Dariusz

  Tekścik niczego sobie. Więcej takich

 2. Jola

  Bardzo dziękuję, za artykuł – jest bardzo pomocny (szczególnie te wzory dokumentów).

 3. EWA

  Proszę o więcej , artykuł bardzo pomocny /wzory dok./. Dzięki

 4. Dorota

  Konkretnie, rzeczowo, pomocnie, dzięki za takie wiadomości.

 5. Celina Cedro

  Super tekst, bardzo pomocne wzory dokumentów – bardzo dziękuję.

 6. Tomasz S.

  Zgodnie z ustawą nie trzeba prowadzić ewidencji tylko potwierdzić liczbę godzin, a to oznacza sumę liczy godzin wykonania zlecenia. Ewidencję prowadzi się tylko w przypadku umowy o pracę.

 7. Odpowiedź do Pana Tomasza S.: W artykule nie ma nic o tym, że trzeba koniecznie prowadzić ewidencję (a już na pewno nie ma nic o ewidencji czasu pracy taką jaką prowadzi się przy pracownikach) – jest tylko sugestia, żeby ewidencję godzin prowadzić, albowiem dzięki niej pracodawca co miesiąc może uzyskiwać precyzyjną informację o przepracowanych w ramach danej umowy godzinach. Oto fragment artykułu, który to potwierdza: „(…) pracodawcy powinni dysponować dokumentem wskazującym dokładną liczbę godzin realizowania danej umowy. Zaleca się, aby dokumentem tym była odrębna ewidencja, dzięki której będzie można podzielić kwotę miesięcznego wynagrodzenia przez wynikającą z ewidencji liczbę godzin pracy i otrzymać w ten sposób faktyczną stawkę godzinową (…)”

 8. Tomasz S.

  Do redakcji.
  Czy w związku z tym konieczne jest prowadzenie w rozbiciu na każdy dzień liczy przepracowanych godzin przez Zleceniobiorcę ? Czy wystarczy tylko suma przepracowanych godzin w ciągu miesiąca, jako oświadczenie pracownika.

 9. Odpowiedź do Pana Tomasza S.: Ustawodawca nie wymaga, aby informacja o liczbie godzin realizowania danej umowy koniecznie przygotowywana była w rozbiciu na poszczególne dni. Za dopuszczalne zatem należy uznać odrębne oswiadczenia zatrudnionej osoby o liczbie przepracowanych w danym miesiącu godzin.

 10. Tomasz S.

  Dziękuję za odpowiedz. Tylko czy przy kontroli PIP nie będą wymagali potwierdzenia godzin w rozbiciu na poszczególne dni, dla potwierdzenia kiedy i ile było przepracowanych godzin.

 11. Być może moje pytanie wyda się odrobinę dziwne, ale zapytać muszę – czy i w jaki sposób wprowadzone zmiany przepisów będą mieć zastosowanie do umów cywilnoprawnych dla studentów? W ich przypadku również obowiązywać będzie minimalna stawka 13 zł brutto/h? Zakładam, że tak, ale chciałbym się upewnić. Dziękuję z góry za odpowiedź.

 12. Niestety co do zasady tak – chyba, że np. student – zleceniobiorca decyduje w pełni samodzielnie o miejscu i czasie wykonania zlecenia oraz ma zagwarantowane wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne

 13. Dziękuję za odpowiedź.

 14. Zbyszek

  Czy do starych umów mogę dołączyć tylko ewidencję godzin pracy.

 15. Generalnie warto pomyśleć o dostosowaniu treści starych umów do wymogów nowych przepisów – odsyłamy do artykułu http://serwiskadrowego.pl/2016/12/aneks-do-umowy-zlecenia-w-2017/

 16. Marcin

  Witam. Mam pytanie, powiedzmy mam zatrudniona osobę na zleceniu, ta osoba nie jest osobą uczciwą i np. zatrudniam ja do kolportażu ulotek, ta osoba wie, że zmienia robot itp, i na końcu miesiąca wskazuje że ulotki rozdawała np. 30 dni po 20 godzin, i co można wtedy ? należy zapłacić minimalna stawkę za wszystko ? Kto to wymyślił ? Przecież podstawowym kryterium umowy zlecenie, że jest wykonywana w dowolnym miejscu i czasie bez nadzoru zleceniodawcy !

  Jak można zabezpieczyć się przed takim nieuczciwym procederem ?

 17. Slawek

  Czy od umowy zlecenie wykonywanej w niepełnym wymiarze godzin powinny zostać odprowadzone wszystkie składki? Wynagrodzenie nie osięgnie poziomu wynagrodzenia minimalnego i jest jedynym źródłem dochodu zleceniobiorcy. Gdzie można znaleźć źródło takich informacji?

 18. Maciej

  Czy jeżeli, w umowie jest zapis o ilości godzin wymaganych, w miesiącu, a zleceniobiorca nie zastosuje się to tego wymagania (czyli sam zadecyduje, że będzie wykonywał zlecenie, przez mniejszą ilość godzin), czy można rozliczyć zleceniobiorcę prowizją, z pominięciem stawki minimalnej?

  Art. 8d. 1. Przepisów art. 8a–8c nie stosuje się do:
  1) umów, o których mowa w art. 734 i art. 750 Kodeksu cywilnego, jeżeli o miejscu i czasie wykonania zlecenia lub świadczenia usług decyduje przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi i przysługuje mu wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne;

  Pytanie dotyczy call center, gdzie oczekujemy wykonywania zlecenia przez określoną ilość godzin, w miesiącu, a zleceniobiorca nie stosuje się do zobowiązania, system pozwala wykonywać zlecenie, w biurze i poza nim, ale zleceniobiorcy z reguły wykonują je, w biurze, system wynagrodzeń zakłada stawkę godzinową, tyle że jeżeli konsultant nie dotrzymuje zobowiązania, czyli zaczyna decydować sam, chcemy dokonać rozliczenia prowizyjnego (które może się okazać, że dla niektórych sprzedawców skończy się stawką poniżej wartości 13zł brutto).

 19. Anna

  A co z umową zlecenie zawartą np od 27.01.2017 do 07.02.2017r. wynagrodzenie powinno być wypłacone oddzielnie za styczeń i udzielnie za luty czy na koniec umowy?

 20. W opisanych okolicznościach umowa zlecenia podlega składce zdrowotnej i składkom społecznym (z tym, że składka chorobowa jest dobrowolna). Informacje o oskładkowaniu zleceń w 2017 r. znaleźć można np. w ebooku: http://sklep.serwiskadrowego.pl/glowna/1-umowy-zlecenia-w-2017-zmiany-w-rozliczeniach.html

 21. Opisane okoliczności naszym zdaniem nie pozwalają wyłączyć wspomnianej umowy zlecenia spod działania nowych przepisów o minimalnej stawce godzinowej, tym bardziej, że zleceniobiorca ma przewidziane wynagrodzenie godzinowe

 22. Jak najbardziej dopuszczalne jest wypłacenie wynagrodzenia w lutym – na koniec umowy, tym bardziej, że nie mamy tu do czynienia z umową zawartą na okres dłuższy niż miesiąc

 23. Paulina

  Bardzo pomocny artykuł 🙂
  Mam jedno pytanie dotyczące mojej sytuacji. Pracuje na umowę zlecenie i mam stałą miesięczną wypłatę. Jednak godziny pracy mam różne (jednego dnia 15-16 godzin, drugiego 6-7 w zależności od pogody, ponieważ jestem kierowcą). W związku z tym czy powinnam dostać aneks do umowy potwierdzający przepracowane godziny?

 24. mała

  Czy tylko ewidencjonujemy liczbę godz. np 5 godz. w danym dniu , czy do tego również podajemy przedział czasowy w jakim te godziny wypracowano od – do np. 8.00 – 13.00 . Proszę o odpowiedź.

 25. mała

  Proszę o odpowiedź czy również piszemy przedział czasowy np. od 8.00- do 10.00 tj 2 godz. czy wystarczy tylko 2 godz.

 26. Kataryzna

  Mam pytanko ”
  ◦ustanowienie przy ww. umowach zawieranych na okres dłuższy niż jeden miesiąc, minimalnej, miesięcznej częstotliwości wypłat kwoty wynikającej ze stawki minimalnej”
  Mam umowę na czas nie określony, często się zdarza ze cały miesiąc nie przepracuję na tej umowie ani dnia… co wtedy?

 27. Jola

  A co z umowami zlecenia, gdy umowa ta jest drugą umową (w podstawowym miejscu pracy zarabia więcej niż minimalna). Jest zbieg tytułów ubezpieczeń i płacę tylko składkę zdrowotną. Myślę, że nie obowiązuje mnie 13,00 zł/godz. i ewidencja czasu pracy. Dziękuję za odpowiedź. Jola

 28. W opisanych okolicznościach umowa zlecenie również jest objęta nowymi przepisami nakładającymi obowiązek zapewnienia godzinowej stawki minimalnej i potwierdzania liczby przepracowanych godzin

 29. Zleceniobiorca powinien zadbać o to, by umowa zlecenia, która trwała w dniu 1 stycznia 2017 r. została dostosowana do wymogów nowych przepisów, np. poprzez aneks. Nawet jeśli treść umowy nie zostanie zmieniony to zleceniobiorcy i tak od 1 stycznia należy się wynagrodzenie, które w przeliczeniu na godzinę nie będzie niższe niż 13 zł brutto

 30. Wiktoria

  Podpisałam już umowę zlecenie na styczeń, na której mam wynagrodzenie w wysokości 1200zł brutto. Pracuje po 7 h dziennie,przez 5 dni w tygodniu i nie usłyszałam słowa od pracodawcy o zmianie przepisów oraz zwiększeniu płacy. W umowie mam napisane ze bede wykonywać prace w dniach roboczych i w godzinach pomiędzy 9-17. Czy to zgodnie z prawem ze na koniec miesiąca dostanę takie wynagrodzenie jak w umowie? Czy pracodawca może jakos to obejść i przez to nie będę zarabiać tyle ile powinnam?

 31. Od 1 stycznia 2017 r. zleceniobiorcy powinni otrzymywać wynagrodzenie, które w przeliczeniu na godzinę nie może wynieść mniej niż 13 zł – jeśli byłoby ono niższe, wówczas zatrudnionemu przysługuje wyrównanie do minimalnej stawki.

 32. Bożena

  Umowa zlecenia zawarta od 12.01.2017 r. do 23.01.2017 r.. Czy wynagrodzenie może być wypłacone jednorazowo w lutym?

 33. Bożena

  A co z umową zlecenie, która rozliczana jest nie godzinowo, lecz od osoby, czy musi być prowadzona ewidencja czasu pracy?

 34. Pytanie jest dość nieprecyzyjne więc trudno udzielić konkretnej odpowiedzi – miejmy na uwadze, że pod nowe przepisy nie podlega m.in. zleceniobiorca, który decyduje w pełni samodzielnie o miejscu i czasie wykonania zlecenia oraz ma zagwarantowane wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne

 35. Marta

  Umowa zlecenie od 12.01.2017 r do 23.02.2017 r. Czy wynagrodzenie płatne w lutym po zakończeniu umowy, czy oddzielnie za styczeń i oddzielnie za luty?

 36. Andrew

  Witam serdecznie.
  Posiadam pracowników, którzy pracują w domu – chałupniczo na umowę zlecenie. Nie są rozliczani wg stawki godzinowej, tylko od ilości wykonanej pracy – czyli ilości zrobionych produktów. Nie mają żadnych norm do wykonania, ani nikt nie narzuca im minimalnej ilości godzin, którą muszą przepracować. Wykonują pracę w dowolnie wybranym przez siebie miejscu (swój dom) oraz poświęcają na jej wykonanie dowolną ilość czasu. Wynagrodzenie otrzymują tylko i wyłącznie za wykonaną pracę czyli za szt. produktu. Czy taką umowę obowiązuję stawka minimalna godzinowa?

 37. Wypłata wynagrodzenia powinna nastąpić oddzielnie za styczeń i odrębnie za luty

 38. Kateee

  Witam,
  Czy w umowie zleceniu możemy określić liczbę godzin do wypracowania po stawce X? np. 50 godzin po 25 zł w miesiącu?

 39. Zosia

  A czy w przypadku kontraktu menedżerskiego jest obowiązek ewidencjonowania godzin pracy?
  W kontrakcie czas pracy nie został unormowany – rozliczenie za rezultaty. Dodam, że w tej samej firmie jestem zatrudniona na umowę o pracę.
  Z góry dziękuję za pomoc

 40. Dostałam umowę zlecenie od stycznia do końca marca na umowie jest tylko napisane 13 zł brutto nie ma ile godz pracy.Pracuje od poniedziałku do piątku po 6h codziennie.Druga rzecz nie dostaję fiszek nie wiem ile mam potrąceń co miesiąc .Pracodawca powiedział że jeżeli chce fiszke muszę zapłacić 10 zł miesięcznie. Następnie pracodawca dał mi wydruk żebym podpisała ale tego nie zrobiłam że będzie mi z wypłaty odciagał 26 zł za stelaż miotłe itd to jest absurd to obowiązkiem pracodawcy jest zaopatrzenie w sprzęt do pracy .Dziękuję

 41. Postępowanie Pani zleceniodawcy w sposób oczywisty jest niezgodne z prawem. W takiej sytuacji pozostaje chyba jedynie zgłoszenie sprawy do PIP

 42. Tak niemniej jednak przy rozliczaniu umowy za dany miesiąc należy dysponować informacją ile w istocie zostało w miesiącu przepracowanych godzin

 43. Przygotowując treść umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług warto się zastanowić nad ustanowieniem zapisu, który przewidywał będzie górny limit godzin realizacji umowy w danym miesiącu, którego przekroczenie będzie każdorazowo możliwe dopiero po uzyskaniu zgody pracodawcy.

 44. jola

  Zatrudniam wykładowcę na prowadzenie szkoleń. Umowę zlecenia zawarłam na cały rok, a wynagrodzenie w umowie ustaliłam 70zł za godzinę szkolenia. Jedno szkolenie to 6 lub 10 godzin. Wynagrodzenie wypłacam miesięcznie po zrealizowaniu danej liczby godzin. Zleceniobiorca podpisuje kartę na której wpisana jest liczba godzin szkolenia w danym miesiącu z podziałem na dni. Co z miesiącami kiedy szkoleń nie ma (np. nie było chętnych). Czy taką umowę należy zmienić?

 45. W miesiącach, w których praca nie była świadczona wynagrodzenia się nie wypłaca – chyba że co innego stanowi umowa – a zatem takie sytuacje są dopuszczalne

 46. nauczyciel

  Jestem emerytem zatrudnionym w szkole w wymiarze 10 i 2/3 godziny /powyżej 1/2 etatu/.Od 2017 nie osiągam płacy minimalnej.Wykonuję również pracę o umowę zlecenie.W obu przypadkach stawka godzinowa przekracza minimalną.Jakie składki do zus powinienem płacić i jak prowadzić ewidencję, jeśli wypłata za pracę o umowę zlecenie jest realizowana na podstawie comiesięcznych wykazów przepracowanych godzin z niezmienną stawką za godzinę określoną w umowie.

 47. Miro

  Jak rozliczać umowę zlecenia zawartą z osobą prowadzącą działalność gospodarczą, która przez część trwania umowy zatrudnia pracownika a przez część jej trwania nikogo nie zatrudnia?

Skomentuj artykuł