Aneks do umowy zlecenia w 2017

Nie ma chyba w Polsce pracodawcy, który by nie słyszał o zmianach dotyczących rozliczania umów zlecenia i umów o świadczenie usług, które wejdą w życie od początku 2017 r.

Co niezwykle istotne, wprowadzające wspomniane modyfikacje przepisy dotyczą również umów zawartych przed 1 stycznia 2017 r., które trwają w tym dniu. Wiąże się to w większości przypadków z obowiązkiem zmienienia treści umów objętych nowymi uregulowaniami. W tym celu pracodawcy mogą posłużyć się aneksem, w oparciu o który zapisy umowy zostaną dostosowane do przewidzianych przez ustawodawcę nowych wymogów.

Użyteczne wzory

Wzór aneksu do umowy zlecenia

 

Przypomnijmy, że aby w 2017 r. dokonywać prawidłowych rozliczeń zleceń i umów o świadczenie usług, podmiot zatrudniający musi:

  • opłacać zatrudnionego wynagrodzeniem, które po przeliczeniu zagwarantuje mu stawkę wynoszącą co najmniej 13 zł brutto na godzinę (jeśli stawka za świadczoną pracę okaże się niższa, zatrudnionemu i tak będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości obliczonej z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej);
  • posiadać rzetelnie przygotowaną informację o ilości godzin pracy wykonanej w poszczególnych miesiącach przez zleceniobiorcę lub osobę świadczącą usługi – informacja ta może przykładowo przyjąć formę prowadzonej na bieżąco ewidencji przepracowanych w każdym dniu godzin;
  • realizować wypłaty wynagrodzenia wynikające ze stawki minimalnej w formie pieniężnej;
  • wypłacać wynagrodzenie wynikające ze stawki minimalnej co najmniej raz w miesiącu przy umowach zawartych na okres dłuższy niż jeden miesiąc;
  • pamiętać o zakazie zrzekania się prawa do wynagrodzenia wynikającego ze stawki minimalnej przez zleceniobiorcę / osobę świadczącą usługi.

 

Warto się zabezpieczyć

Przygotowując zmiany / nowe treści umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług warto się zastanowić nad ustanowieniem zapisu, który przewidywał będzie górny limit godzin realizacji umowy w danym miesiącu, którego przekroczenie będzie każdorazowo możliwe dopiero po uzyskaniu zgody pracodawcy.

Poniżej przykładowe brzmienie ww. zapisu:

„Liczba godzin realizacji w danym miesiącu kalendarzowym czynności będących przedmiotem Umowy nie może bez zgody Zleceniodawcy przekroczyć 80.

Po przepracowaniu w miesiącu 80 godzin, Zleceniobiorca ma obowiązek natychmiastowego skontaktowania się ze Zleceniodawcą, który bez zbędnej zwłoki podejmie decyzję w kwestii wytycznych co do dalszej realizacji Umowy w miesiącu, w którym ww. limit godzinowy zostanie osiągnięty”.

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

2 Thoughts to “Aneks do umowy zlecenia w 2017”

  1. A co w sytuacji, gdy zleceniobiorca nie wystawi w jakimś miesiącu rachunku wraz z liczbą przepracowanych godzin?
    A wystawi np rachunek w następnym miesiącu za dwa miesiące?

  2. w myśl nowych regulacji dla umów zawieranych na dłuższe niż miesięczne okresy wynagrodzenie w wysokości wynikającej z minimalnej stawki godzinowej powinno byc wypłacane co najmniej raz w miesiącu – oczywiście można sobie wyobrazić sytuacje ze zleceniobiorca pomimo umownych ustaleń nie przedkłada informacji o przepracowanych godzinach i zleceniodawca nie ma jak skalkulować wynagrodzenia i z tego powodu wypłaca wynagrodzenie na koniec umowy lub wynagrodzenie za dwa mce łącznie – PIP moze jednak dociekac czemu tak sie stalo i mimo wszystko postawic zarzut naruszenia nowych przepisow takze zdecydowanie trzeba dokladac wszelkich staran by w przypadku umów zawieranych na dłuższe niż miesięczne okresy wyplata nastepowala co najmniej raz w mcu

Skomentuj artykuł