Kalkulator wynagrodzeń 2024 (umowa zlecenia) – brutto na netto i netto na brutto

kalkulatory umowa zlecenia

Nikomu, kto stanął w obliczu konieczności rozliczenia listy płac (czyli wynagrodzenia lub innych należności / świadczeń) zleceniobiorcy, nie trzeba tłumaczyć, iż nie jest to zadanie łatwe. Wymaga ono wszakże przede wszystkim doskonałej znajomości przepisów składkowo-podatkowych oraz umiejętności właściwego ich interpretowania.

Aby maksymalnie uprościć sobie proces sporządzania listy płac dotyczącej umów zlecenia, zalecamy regularne korzystanie z kalkulatorów wynagrodzeń przygotowanych na rok 2024 przez redakcję SerwisKadrowego.pl.

 

🎯 Kadry i Płace Książka 2024 - 📖 prostym, zrozumiałym językiem opisuje między innymi takie zagadnienia jak: , , , aktualizowane na bieżąco przez 365 dni od dnia zakupu.

KLIKNIJ i SPRAWDŹ - Mistrz Kadr i Płac - Aktualizacja przez 365 dni

Wyliczenie kwoty netto w przypadku zleceniobiorcy krok po kroku

Składki ZUS

Krok 1. Wyliczenie należnych składek ZUS od świadczeń podlegających ozusowaniu (przy uwzględnieniu faktu, że składki finansowane przez pracownika wynoszą: składka emerytalna – 9,76% podstawy, składka na ub. rentowe – 1,5% podstawy, składka zdrowotna – 9% podstawy, składka chorobowa – 2,45% podstawy, która w przypadku dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego nie może być wyższe niż  250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej).

 

Ustalanie kwoty dochodu

Krok 2. Odjęcie od podlegającego opodatkowaniu przychodu sfinansowanych przez zatrudnioną osobę składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe, których podstawą jest przychód opodatkowany.

 

Krok 3. Pomniejszenie przychodu o koszty uzyskania przychodów w wysokości:

• 20% uzyskanego przychodu – kwotę tych kosztów oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód, lub

• 50% uzyskanego przychodu (pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia społeczne potrącone z środków zleceniobiorcy), jeśli przedmiotem zlecenia lub umowy o dzieło jest korzystanie przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzanie przez nich tymi prawami – o tym, kiedy można stosować 50-procentowe koszty uzyskania przychodu traktuje interpretacja ogólna nr DD3.8201.1.2018 Ministra Finansów z 15-9-2020 r. w sprawie zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego

 

Krok 4. Zaokrąglenie otrzymanej podstawy opodatkowania do pełnych złotych.

 

Ustalanie kwoty zaliczki podatkowej

Krok 5. Pomnożenie zaokrąglonej podstawy przez najniższą stawkę procentową podatku wynoszącą obecnie 12%. Na wniosek podatnika stosuje się wyższą stawkę w wysokości 32% (art. 41a ustawy o PIT).

Krok 6. Pomniejszenie obliczonej zaliczki na podatek o odpowiednią kwotę zmniejszającą (pod warunkiem zawnioskowania o to przez zatrudnionego np. na opracowanym przez MF druku PIT-2 albo w inny sposób przyjęty u płatnika).

Krok 7. Zaokrąglenie otrzymanej kwoty do pełnych złotych.

Netto

Krok 8. Odjęcie od kwoty należności pieniężnych brutto składek ZUS i zaliczki podatkowej.

 

 

Do rozliczania świadczeń / należności zleceniobiorców polecamy nasze sprawdzone i niezawodne kalkulatory wynagrodzeń na 2024 r. w pełnej wersji:

 

Jak rozliczać listę płac zleceniobiorcy w 2024 r.
🧮 Kalkulator Wynagrodzeń 2024 Jak rozliczać listę płac zleceniobiorcy w 2024 r.
Jak rozliczać umowy zlecenia w 2024 r.

Kliknij i Sprawdź

 

 

Przeliczanie netto na brutto wynagrodzenia z umowy zlecenia i o dzieło w 2024 r.
🧮 Kalkulator Online 2024 Przeliczanie netto na brutto wynagrodzenia z umowy zlecenia i o dzieło w 2024 r.
Przeliczanie netto na brutto wynagrodzenia z umowy zlecenia i o dzieło w 2024 r.

Kliknij i Sprawdź

 

 

Jak w 2024 r. rozliczać wynagrodzenie zleceniobiorcy w ujęciu rocznym (pobór podatku)
🧮 Kalkulator Wynagrodzeń 2024 – Jak w 2024 r. rozliczać wynagrodzenie zleceniobiorcy w ujęciu rocznym (pobór podatku)
Jak w 2024 r. rozliczać wynagrodzenie zleceniobiorcy w ujęciu rocznym (pobór podatku)

Kliknij i Sprawdź

 

Jak w 2024 r. rozliczać wynagrodzenie zleceniobiorcy w ujęciu rocznym (zerowy PIT)
🧮 Kalkulator Wynagrodzeń 2024 – Jak w 2024 r. rozliczać wynagrodzenie zleceniobiorcy w ujęciu rocznym (zerowy PIT)
Jak w 2024 r. rozliczać wynagrodzenie zleceniobiorcy w ujęciu rocznym (zerowy PIT)

Kliknij i Sprawdź

 

 

Przykład

Porównanie rozliczenia listy płac według przepisów obowiązujących od 1 lipca 2022 r. i od 1 stycznia 2023 r. w przypadku 30-letniego zleceniobiorcy (niebędącego uczestnikiem PPK):

  • dla którego wykonywana umowa zlecenia (zawarta na kilka miesięcy) jest jedynym źródłem utrzymania i jedynym tytułem do ubezpieczeń,
  • który zawnioskował o przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego i złożył PIT-2, wskutek czego od stycznia 2023 r. jego zaliczkę PIT należy pomniejszać o 300 zł,
  • któremu przysługują 20-procentowe koszty uzyskania przychodu oraz miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3.000 zł brutto: 

Składniki

Działanie

Wyliczenia od 1 stycznia 2023 r.

Wyliczenia dla okresu od lipca do grudnia 2022 r.

Wynagrodzenie za pracę

 

3.000,00

3.000,00

Podstawa wymiaru składek społecz.

3000 zł

3.000,00

3.000,00

Składka na ub. emerytalne

3000 zł × 9,76%

292,80

292,80

Składki na ub. rentowe

3000 zł × 1,5%

45,00

45,00

Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

3000 zł × 2,45%

73,50

73,50

Suma składek na ub. społeczne

292,8 zł + 45 zł + 73,5 zł

411,30

411,30

Stawka procentowa podatku

 

12%

12%

Kwota kosztów uzyskania przychodu

[3000 zł – 411,3 zł (skł. społeczne)] × 20%

517,74

517,74

Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych

3000 zł – 411,3 zł (skł. społeczne) – 517,74 zł (koszty uzyskania przychodu)

2.071,00

2.071,00

Kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki podatkowe

 

300,00

0,00

Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem

Zasady od stycznia 2023 r.: (2071 zł × 12%) – 300 zł

Zasady od lipca do grudnia 2022 r.: (2071 zł × 12%)

0,00

248,52

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne

3000 zł – 411,3 zł (suma składek społ. finans. przez zatrudnionego)

2.588,70

2.588,70

Składka na ub. zdrowotne (*skł. nie została obniżona do wyliczonego na liście płac podatku, gdyż od 2022 r. obniżenie stosuje się do kwoty zaliczki PIT obliczonej zgodnie z regułami z 31.12.2021 r.)

2588,7 zł × 9%

232,98

232,98

Składka zdrowotna do odliczenia od podatku

 

0,00

0,00

Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek US

Zasady od lipca do grudnia 2022 r.: 248,52 zł po zaokrągleniu do pełnych zł

0,00

249,00

Kwota netto

Zasady od stycznia 2023 r.: 3000 zł – 411,3 zł (skł. społ.) – 232,98 zł (skł. zdrow.) – 0 zł (zaliczka na podatek)

Zasady od lipca do grudnia 2022 r.: 3000 zł – 411,3 zł (skł. społ.) – 232,98 zł (skł. zdrow.) – 249 zł (zaliczka na podatek)

2.355,72

2.106,72

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł