Zmiany w prawie pracy od 1 stycznia 2017

Najnowsze Publikacje Z Aktualnym Stanem Prawnym Na 2018 r. - Wiedza z Najwyższej Półki - Sklep.SerwisKadrowego.pl

Od 1 stycznia 2017 r. zacznie obowiązywać szereg modyfikacji mających uprościć pracodawcom wypełnianie niektórych obowiązków z zakresu prawa pracy. Tak przewiduje ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców.

Tworzenie regulaminu pracy i wynagradzania

Od nowego roku podmiotami zobowiązanymi do tworzenia regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania są zakłady zatrudniające co najmniej 50 pracowników. Obowiązek ten dotyczy oczywiście tych pracodawców, w u których nie funkcjonuje układ zbiorowy pracy.

Podmioty dające zatrudnienie mniej niż 50 pracownikom, ww. regulaminy będą mogły tworzyć dobrowolnie, przy czym pracodawcy zatrudniający nie mniej niż 20 i mniej niż 50 pracowników, będą musiały ustalać regulamin wynagradzania i regulamin pracy, jeżeli z takim wnioskiem wystąpi zakładowa organizacja związkowa.

Świadectwo pracy w 2017 r.

Ustawodawca chcąc ułatwić zasady wystawiania świadectw pracy, wprowadza regulacje, w myśl których:

  • jeśli dochodzi do nawiązania kolejnej umowy o pracę z tym samym pracownikiem w ciągu 7 dni od dnia ustania poprzedniego zatrudnienia, wówczas pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy dotyczące poprzedniego zakończonego okresu zatrudnienia – tylko na wniosek tego pracownika (który może być złożony także w formie elektronicznej) – w takich okolicznościach czas na wydanie świadectwa to 7 dni od wpłynięcia wniosku,
  • w przypadku, gdy pracodawca nie ma zamiaru zatrudnienia tego samego pracownika w ciągu 7 dni od ustania poprzedniego zatrudnienia, jest on zobligowany do wydania świadectwa pracy obejmującego wszystkie poprzednie okresy zatrudnienia tego pracownika, za które nie wydano mu świadectwa pracy lub świadectw pracy.

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na przepisy przejściowe odnoszące się do kwestii wydania świadectwa pracy. Jeżeli w dniu 1 stycznia 2017 r. nie upłynął termin na wydanie świadectwa pracy zgodnie z przepisami w brzmieniu obowiązującym do końca 2016 r., pracodawca w terminie do końca czerwca 2017 r. zobowiązany jest do wydania pracownikowi świadectwa pracy za zakończone w dniu wejścia w życie przedmiotowej nowelizacji okresy zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy. Przed upływem tego terminu, pracodawca musi w ciągu 7 dni wydać świadectwo pracy na pisemny wniosek pracownika. W okresie przejściowym wniosek powinien mieć formę papierową – tak jak dotychczas.

Do wydania świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy zawartego na podstawie umowy o pracę na okres próbny lub na czas określony trwającej 1 stycznia 2017 r. stosuje się przepisy już w nowym brzmieniu.

 

21 dni na odwołanie

Nie ryzykuj! Bądź już zawsze pewny, że prawidłowo ustalasz kwoty potrąceń

Od początku 2017 r. terminy na wniesienie do sądu pracy odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, żądania przywrócenia do pracy lub odszkodowania oraz żądania nawiązania umowy zostały wydłużone i ujednolicone. W nowym stanie prawnym funkcjonuje 21-dniowy termin na złożenie środka odwoławczego, liczonego odpowiednio od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę, od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę bądź od dnia doręczenia zawiadomienia o odmowie przyjęcia do pracy.

Do terminów, które rozpoczęły bieg i nie upłynęły przed dniem 1 stycznia 2017 r. zastosowanie mają już nowe przepisy.

Forma pisemna dla umowy o współodpowiedzialności materialnej

Od 1 stycznia 2017 r. umowy o współodpowiedzialności materialnej za powierzone mienie zawierane między pracodawcą i pracownikami muszą być zawierane pod rygorem nieważności wyłącznie w formie pisemnej.

Do omawianych umów trwających w dniu 1 stycznia 2017 r. stosuje się regulacje w brzmieniu dotychczasowym.

Tworzenie zfśs w 2017 r.

Od nowego roku pracodawca zatrudniający co najmniej 50 pracowników według stanu na dzień 1 stycznia danego roku w przeliczeniu na pełne etaty tworzy obligatoryjnie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Natomiast pracodawca z niższym stanem zatrudnienia tworzy ten fundusz fakultatywnie.

W przypadku przedsiębiorców zatrudniających nie mniej niż 20 i mniej niż 50 pracowników, u którego działa zakładowa organizacja związkowa, może ona wystąpić z wnioskiem o utworzenie zfśs.

Wysokość nowych odpisów socjalnych podawaliśmy w artykule Odpisy na zfśs w 2017 r. 

Artykuł był pomocny? Chcesz więcej takich publikacji?

Bądź zawsze na bieżąco!

Jeśli tak, kliknij powyżej "Lubię to" oraz "Messenger" a dołączysz do grona czytelników SerwisKadrowego.pl na facebooku i messengerze, aby być zawsze na bieżąco.

Skomentuj artykuł

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *