Zmiany w prawie pracy od 1 stycznia 2017

Od 1 stycznia 2017 r. zacznie obowiązywać szereg modyfikacji mających uprościć pracodawcom wypełnianie niektórych obowiązków z zakresu prawa pracy. Tak przewiduje ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców.

Tworzenie regulaminu pracy i wynagradzania

Od nowego roku podmiotami zobowiązanymi do tworzenia regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania są zakłady zatrudniające co najmniej 50 pracowników. Obowiązek ten dotyczy oczywiście tych pracodawców, w u których nie funkcjonuje układ zbiorowy pracy.

Podmioty dające zatrudnienie mniej niż 50 pracownikom, ww. regulaminy będą mogły tworzyć dobrowolnie, przy czym pracodawcy zatrudniający nie mniej niż 20 i mniej niż 50 pracowników, będą musiały ustalać regulamin wynagradzania i regulamin pracy, jeżeli z takim wnioskiem wystąpi zakładowa organizacja związkowa.

Świadectwo pracy w 2017 r.

Ustawodawca chcąc ułatwić zasady wystawiania świadectw pracy, wprowadza regulacje, w myśl których:

  • jeśli dochodzi do nawiązania kolejnej umowy o pracę z tym samym pracownikiem w ciągu 7 dni od dnia ustania poprzedniego zatrudnienia, wówczas pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy dotyczące poprzedniego zakończonego okresu zatrudnienia – tylko na wniosek tego pracownika (który może być złożony także w formie elektronicznej) – w takich okolicznościach czas na wydanie świadectwa to 7 dni od wpłynięcia wniosku,
  • w przypadku, gdy pracodawca nie ma zamiaru zatrudnienia tego samego pracownika w ciągu 7 dni od ustania poprzedniego zatrudnienia, jest on zobligowany do wydania świadectwa pracy obejmującego wszystkie poprzednie okresy zatrudnienia tego pracownika, za które nie wydano mu świadectwa pracy lub świadectw pracy.

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na przepisy przejściowe odnoszące się do kwestii wydania świadectwa pracy. Jeżeli w dniu 1 stycznia 2017 r. nie upłynął termin na wydanie świadectwa pracy zgodnie z przepisami w brzmieniu obowiązującym do końca 2016 r., pracodawca w terminie do końca czerwca 2017 r. zobowiązany jest do wydania pracownikowi świadectwa pracy za zakończone w dniu wejścia w życie przedmiotowej nowelizacji okresy zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy. Przed upływem tego terminu, pracodawca musi w ciągu 7 dni wydać świadectwo pracy na pisemny wniosek pracownika. W okresie przejściowym wniosek powinien mieć formę papierową – tak jak dotychczas.

Do wydania świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy zawartego na podstawie umowy o pracę na okres próbny lub na czas określony trwającej 1 stycznia 2017 r. stosuje się przepisy już w nowym brzmieniu.

 

21 dni na odwołanie

Od początku 2017 r. terminy na wniesienie do sądu pracy odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, żądania przywrócenia do pracy lub odszkodowania oraz żądania nawiązania umowy zostały wydłużone i ujednolicone. W nowym stanie prawnym funkcjonuje 21-dniowy termin na złożenie środka odwoławczego, liczonego odpowiednio od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę, od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę bądź od dnia doręczenia zawiadomienia o odmowie przyjęcia do pracy.

Do terminów, które rozpoczęły bieg i nie upłynęły przed dniem 1 stycznia 2017 r. zastosowanie mają już nowe przepisy.

Forma pisemna dla umowy o współodpowiedzialności materialnej

Od 1 stycznia 2017 r. umowy o współodpowiedzialności materialnej za powierzone mienie zawierane między pracodawcą i pracownikami muszą być zawierane pod rygorem nieważności wyłącznie w formie pisemnej.

Do omawianych umów trwających w dniu 1 stycznia 2017 r. stosuje się regulacje w brzmieniu dotychczasowym.

Tworzenie zfśs w 2017 r.

Od nowego roku pracodawca zatrudniający co najmniej 50 pracowników według stanu na dzień 1 stycznia danego roku w przeliczeniu na pełne etaty tworzy obligatoryjnie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Natomiast pracodawca z niższym stanem zatrudnienia tworzy ten fundusz fakultatywnie.

W przypadku przedsiębiorców zatrudniających nie mniej niż 20 i mniej niż 50 pracowników, u którego działa zakładowa organizacja związkowa, może ona wystąpić z wnioskiem o utworzenie zfśs.

Wysokość nowych odpisów socjalnych podawaliśmy w artykule Odpisy na zfśs w 2017 r. 

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł