Składki ZUS w 2017

W 2017 r. składki ZUS muszą w wielu przypadkach być ustalane w wyższych wysokościach niż to było w 2016 r. Zmianom ulegnie wysokość podstaw wymiaru składek niektórych grup ubezpieczonych (w tym głównie przedsiębiorców i osób zatrudnionych, w tym tych korzystających z urlopów wychowawczych).  Jest to wynikiem przede wszystkim podniesienia:

 • wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (z 1850 zł na 2000 zł brutto) oraz
 • kwoty prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej wyniesie (z 4055 zł na 4263 zł).

Składki ZUS od pracowników

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1456), ustawowa płaca minimalna pracownika pełnoetatowego od 1 stycznia 2017 r. nie może być niższa niż 2000 zł brutto. Tyle minimalnie musi więc wynosić podstawa składek zusowskich pracownika pracującego na pełnym etacie przez wszystkie dni robocze danego miesiąca.

Poniżej wyliczenie składek pracownika od kwoty 2000 zł brutto (przy założeniu, że pracodawca opłaca składkę wypadkową w wysokości 1,80%):

Rodzaj ubezpieczenia Składki finansowane przez pracownika Składki finansowane przez pracodawcę
emerytalne 2000,00 zł x 9,76 % = 195,20 zł 2000 zł x 9,76 % = 195,20 zł
rentowe 2000,00 zł  x 1,5 % = 30,00 zł 2000 zł x 6,50 % = 130,00 zł
chorobowe 2000,00 zł  x  2,45 % = 49,00 zł
zdrowotne 1725,80 zł x 9 % = 155,32 zł
wypadkowe 2000 zł x 1,80 % = 36,00 zł
FP 2000 zł x 2,45 % = 49,00 zł
FGŚP 2000 zł x 0,10 % = 2,00 zł
razem 429,52 zł 412,20 zł

 

Najniższa podstawa wymiaru składek osób na urlopie wychowawczym

W przypadku osób przebywających na urlopie wychowawczym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających wspomniany urlop (lub okres pełnych miesięcy kalendarzowych, gdy zatrudnienie trwa krócej niż rok). Przy czym tak ustalona kwota w 2017 r. nie może być:

 • niższa niż płaca minimalna (2000 zł) – dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • niższa niż 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia (czyli 1500 zł, tj.: 75% x 2000 zł) – dla pracownika niepełnoetatowego,
 • wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (czyli 2557,80 zł co wynika z przeliczenia: 60% x 4263 zł).

 

 

Składki ZUS od zleceniobiorców w 2017 r.

W aktualnym stanie prawnym, zleceniobiorca jest obejmowany obowiązkowymi ubezpieczaniami społecznymi w sytuacji, gdy z innych tytułów osiąga w danym miesiącu przychód (podlegający składkom emerytalnym i rentowym) w kwocie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę.  A zatem, obecnie wykonawca zlecenia realizujący jednocześnie dwie lub więcej umów zlecenie, podlega obligatoryjnym ubezpieczeniom społecznym z każdej z umów do czasu, aż łączna podstawa wymiaru składek osiągnie poziom płacy minimalnej.

Dopiero, gdy suma podstaw składek społecznych w miesiącu osiągnie ww. poziom, zleceniobiorca z kolejnych tytułów ubezpieczeniowych ma opłacaną obowiązkowo tylko składkę zdrowotną.

W 2017 r. zleceniobiorca nie podlega ubezpieczeniom społecznym z umowy zlecenia pod warunkiem, że z innych tytułów osiągnie w danym miesiącu podstawę składek na wspomniane ubezpieczenie w wysokości co najmniej 2000 zł.

Na temat oskładkowania umów zlecenia piszemy m.in. także w następujących artykułach:

 1. Zbieg tytułów do ubezpieczeń przy dwóch umowach zlecenia
 2. Umowa zlecenia z emerytem – pracownikiem innej firmy
 3. Zaliczki udzielane zleceniobiorcy a kwestie składek ZUS
 4. Umowa zlecenia z obywatelem Ukrainy a składki ZUS
 5. Składkę zdrowotną liczymy odrębnie gdy pracownik zawarł zlecenie z pracodawcą

 

Składka na Fundusz Pracy (FP)

Składkę na FP:

 • odprowadza się zasadniczo od zatrudnionych osób, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu,
 • nalicza się od kwot podlegających ubezpieczeniom społecznym (bez stosowania rocznego ograniczenia do trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia), wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, czyli w 2017 r. – 2000 zł.

Przeliczenia, o którym mowa wyżej, dokonujemy poprzez wyznaczenie jaka byłaby podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, gdyby pracownik świadczył pracę przez cały miesiąc. W zamieszczonym na stronie www.zus.pl poradniku zatytułowanym „Zasady opłacania składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych” czytamy:

„Obowiązek przeliczenia podstawy wymiaru składek na okres miesiąca dotyczy tych przypadków, w których podstawa ta za dany miesiąc jest niższa od minimalnego wynagrodzenia z uwagi na:

 • wykonywanie zatrudnienia przez niepełny miesiąc (np. z powodu rozpoczęcia lub zakończenia zatrudnienia w trakcie miesiąca),
 • wykonywanie pracy przez niepełny miesiąc z powodu pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z tytułu choroby albo pobierania zasiłku chorobowego,
 • korzystanie z urlopu bezpłatnego przez część miesiąca,
 • inne nieobecności w pracy, powodujące zmniejszenie należnego wynagrodzenia za pracę.

W przypadku ustalenia, że przychód stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w przeliczeniu na okres miesiąca wyniósłby co najmniej minimalne wynagrodzenie, składka na FP jest należna.

Przeliczenia na okres pełnego miesiąca nie dokonuje się w odniesieniu do pracowników zatrudnianych w niepełnym wymiarze czasu pracy w przypadku, gdy przychód pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, stanowiący postawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, jest niższy niż minimalne wynagrodzenie.

Przeliczenie podstawy wymiaru składek na okres miesiąca dokonywane jest tylko i wyłącznie w celu ustalenia obowiązku opłacania składki na Fundusz Pracy za dany miesiąc.”.

W sytuacji przełomu roku, gdy wynagrodzenie za dany miesiąc wypłacane jest w pierwszych dniach miesiąca następnego, pracodawcy ustalając istnienie obowiązku naliczenia składek na FP w styczniu, powinni odnosić się do ustawowej płacy minimalnej obowiązującej w miesiącu, za który przysługuje wynagrodzenie. Oznacza to, że w przypadku pensji za grudzień 2016 r. płatnej w styczniu 2017 r. odpowiednim wyznacznikiem jest ustawowe minimum z 2016 r., czyli kwota 1850 zł lub 1480 zł w przypadku pracowników w pierwszym roku ich zatrudnienia.

Przy umowach zlecenia, dla określenia konieczności naliczenia składki na FP przesądzający jest poziom minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu wypłaty należności za wykonaną pracę.

 

Podstawa składek osób oddelegowanych

Jeśli oddelegowany do wykonywania pracy za granicę zarobi mniej niż wynosi przeciętna płaca miesięczna w gospodarce narodowej (4263 zł w 2017 r.), podstawą składek społecznych jest jego faktyczny przychód. Natomiast jeżeli przychód jest wyższy niż przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, stosuje się mechanizm obniżania podstawy składkowej o równowartość diety przysługującej pracownikom tzw. budżetówki z tytułu zagranicznych podróży służbowych, za każdy dzień pobytu. Jednak w przypadku takich osób podstawa składek społecznych nie może być niższa od kwoty przeciętnej płacy w gospodarce narodowej.

Gdy oddelegowany w jednym miesiącu wykonuje pracę zarówno w Polsce jak i poza jej terytorium, wówczas wyznaczając jego podstawę oskładkowania należy brać pod uwagę łączny osiągnięty przez niego przychód  – wliczając w to zarobki przysługujące za obowiązki krajowe i zagraniczne.

Porównania miesięcznego przychodu osoby zatrudnionej do poziomu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej dokonywać należy każdorazowo do pełnej kwoty przeciętnego wynagrodzenia – niezależnie od liczby dni świadczenia pracy za granicą w danym miesiącu w ramach oddelegowania.

 

Podstawa wymiaru składek społecznych przedsiębiorców

W 2017 r. prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne wynosi 4263 zł. Podstawę wymiaru składek dla osób prowadzących działalność gospodarczą w 2017 r. stanowi więc kwota 2557,80 zł – 60 % przeciętnego wynagrodzenia (składki od tej kwoty prezentuje poniższa tabela).

Rodzaj ubezpieczenia Stawka procentowa Kwota miesięcznych składek
emerytalne 19,52 499,28 zł
rentowe 8,00 204,62 zł
chorobowe 2,45 62,67 zł
wypadkowe 1,80 46,04 zł
FP 2,45 62,67 zł

 

Składki preferencyjne

Przedsiębiorcy mogący korzystać z preferencyjnych zasad ozusowania, w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej, mają prawo opłacać składki społeczne od kwoty stanowiącej 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Od 1 stycznia 2017 r. najniższa podstawa wymiaru składek dla ww. grupy osób wynosi 600 zł (30% z 2000 zł). Składki od tej kwoty wskazuje tabela poniżej:

Rodzaj ubezpieczenia Stawka procentowa Kwota miesięcznych składek
emerytalne 19,52 117,12 zł
rentowe 8,00 48,00 zł
chorobowe 2,45 14,70 zł
wypadkowe 1,80 10,80 zł

Przedsiębiorcy korzystający z ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne nie opłacają składki na FP.

 

Maksymalna podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w 2017 r.

Podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekraczać miesięcznie 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

W 2017 r. kwota ww. wynagrodzenia wynosi 4263 zł. A zatem maksymalna miesięczna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe osób podlegających temu ubezpieczeniu dobrowolnie w 2017 r. wynosi 10.657,50 zł (250% z 4263 zł).

 

Ograniczenie podstawy wymiaru składek w 2017 r.

Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2017 r. wynosi 127 890 zł.

Ilość komentarzy 6 do “Składki ZUS w 2017

 1. Czy w najnowszych przepisach zmienia się coś w kwestii studentów? (czy oni nadal odprowadzają tylko 18% dochodowego, czy dorzucili im ZUS lub jakieś inne składki?)

 2. Jeżeli zatrudniam pracownika na 0,50 etatu z wynagrdzeniem brutto 1000,00 za miesiąc – opłacam składki na FP i FGŚP?

  1. składki na FGŚP tak, natomiast składki na FP zasadniczo nie, jednak pod warunkiem, ze pracownik nie osiąga w miesiącu (np. z innych źródeł) przychodu – podlegającego składkom społecznym – który po zsumowaniu z wypłacaną mu pensją dałby w miesiącu kwotę nie niższą niż 2000 zł.

 3. A jak wyliczać składki przy dwóch umowach zlecenia z jednym pracodawcą?

Komentarze zamknięte.