Impreza jubileuszowa a przychód pracownika

Czy impreza jubileuszowa to przychód dla pracownika w niej uczestniczącego? Otóż nie. Udział pracowników w imprezie jubileuszowej opłaconej w całości ze środków obrotowych przez pracodawcę, nie generuje po ich stronie przysporzenia majątkowego.

Od tego typu świadczenia, mającego na celu integrację pracowników, co jednocześnie przełożyć się ma na lepszą współpracę, zwiększenie wydajności i jakości wykonywanych obowiązków, nie należy więc naliczać zaliczki na podatek od osób fizycznych. Potwierdza to interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 27 lutego 2017 r., sygn. 0461-ITPB1.4511.103.2017.1.PSZ.

Zagłębmy się w jej uzasadnienie: „(…) Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że w dniu 6 października 2016 r. minęła 10 rocznica założenia firmy Wnioskodawcy. W związku z obchodami 10-lecia działalności firmy został zorganizowany bal integracyjny dla pracowników oraz przedstawicieli odbiorców. Uroczystość jubileuszowa została zorganizowana w restauracji, w dniu 7 października 2016 r.

Na bal zostali zaproszeni pracownicy z osobami towarzyszącymi oraz kilku przedstawicieli największych odbiorców z osobami towarzyszącymi.

W ramach tej uroczystości zorganizowano niespodziankę dla pracowników – koncert zespołu. Dla pracowników z najdłuższym stażem zamówiono dyplomy. W związku z organizacją imprezy jubileuszowej Wnioskodawca poniósł wydatki na kompleksową usługę organizacji uroczystości jubileuszu 10-lecia firmy, wynajem hali magazynowej, ochronę fizyczną w dniach 7-8 października 2016 r., wynajem sali konferencyjnej w hotelu/restauracji w celu spotkania z przedstawicielami największego odbiorcy firmy, obsługę techniczną imprezy z okazji 10-lecia firmy, koncert w dniu 7 października 2016 r., zaproszenia, dyplomy dla pracowników z najdłuższym stażem pracy.

Wszystkie wydatki poniesione w związku z jubileuszem firmy zostały sfinansowane ze środków obrotowych firmy. Celem imprezy jubileuszowej było zintegrowanie pracowników z firmą oraz między sobą, budowanie zespołu, poprawa atmosfery pracy oraz ułatwienie ułożenia wzajemnych relacji między pracownikami i w efekcie poprawa efektywności pracy (wzrost motywacji w zakresie wykonywania obowiązków pracowniczych), a przez to zwiększenie przychodów firmy. Dodatkowo poprzez udział kontrahentów w imprezie Wnioskodawca zamierzał umocnić relacje biznesowe z grupą największych odbiorców.

Mając na uwadze powyższe wyjaśnić należy, że dokonując oceny czy udział w imprezie jubileuszowej prowadzi do powstania przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy kierować się wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13 (Dz. U. z 2014 r., poz. 947), w którym stwierdzono, że za przychód pracownika mogą być uznane świadczenia, które:

  • po pierwsze, zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie),
  • po drugie, zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść,
  • po trzecie, korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).

W ocenie Trybunału Konstytucyjnego, obiektywne kryterium – wystąpienia po stronie pracownika przysporzenia majątkowego (korzyści) – nie jest natomiast spełnione, gdy pracodawca proponuje pracownikom udział w spotkaniach integracyjnych, choćby organizowanych poza miejscem pracy (imprezy wyjazdowe). W tym przypadku, nawet jeśli pracownik uczestniczy w spotkaniu dobrowolnie, po jego stronie nie pojawia się korzyść, choćby w postaci zaoszczędzenia wydatku.

Natomiast bez elementu realnego w postaci otrzymania korzyści przez pracownika nie uzyskuje on przychodu; nie występuje zdarzenie, z którym ustawa wiąże powstanie obowiązku podatkowego. Tym bardziej, bez skonkretyzowanego i indywidualnie przypisanego świadczenia, brak podstaw do określenia jego wysokości. Tak więc, udział w imprezie jubileuszowej zaoferowanej przez pracodawcę pracownikom, nie oznacza uzyskania przychodu przez pracownika, gdyż nie ma podstaw, by świadczenie adresowane do wszystkich przypisać indywidualnym uczestnikom, jako ich wymierną korzyść.

Odnosząc powyższe do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego uznać zatem należy, że udział w imprezie jubileuszowej, która miała na celu integrację pracowników, co jednocześnie przełożyć się miało na lepszą współpracę, zwiększenie wydajności i jakości wykonywanych obowiązków nie stanowi dla pracowników przysporzenia majątkowego, a tym samym nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji po stronie pracownika nie powstaje przychód ze stosunku pracy na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

To oznacza, że na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek płatnika określony w art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. (…)”.

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł