Stosowanie kwoty zmniejszającej zaliczkę podatkową – interpretacja fiskusa

Stosowanie kwoty zmniejszającej zaliczkę podatkową w 2017 r. nastręcza problemów. Dlatego należy zwrócić uwagę na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 21 lutego 2017 r., sygn. 3063-ILPB1-1.4511.408.2016.1.KF. Zaznaczono w niej, że począwszy od 1 stycznia 2017 r. w sytuacji, gdy dochód pracownika (czyli przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu i składki społeczne finansowane przez zatrudnionego) przekroczy kwotę 85.528 zł, płatnik od następnego miesiąca powinien zaprzestać stosowania kwoty zmniejszającej zaliczkę na podatek (wynoszącej 46,33 zł miesięcznie). Powyższej zasady nie modyfikuje w żaden sposób złożenie przez pracownika oświadczenia o zamiarze wspólnego opodatkowania dochodów z dzieckiem lub ze współmałżonkiem.

W sytuacji, gdy dochód pracownika u danego pracodawcy nie przekroczy kwoty 85.528 zł, płatnik powinien stosować kwotę zmniejszającą zaliczkę na podatek, pomimo złożenia przez pracownika wniosku o podwyższenie stopy podatku, o którym mowa w art. 41a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (oczywiście o ile pracownik przedłożył pracodawcy druk PIT-2).

Z uzasadnienia ww. interpretacji traktującej o tym, jak stosować kwotę zmniejszającą zaliczkę podatkową:

„(…) jeżeli pracownik złoży płatnikowi oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT-2), wówczas płatnik od zaliczki na podatek ustalonej zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a lub ust. 2 odejmuje 1/12 kwoty zmniejszającej podatek wynikającej z art. 27 ust. 1b pkt 1 tej ustawy.

Przy czym art. 27 ust. 1b ww. ustawy – obowiązujący od 1 stycznia 2017 r. – stanowi, że przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy:

  1. w przypadku podatników, których dochody nie przekroczą kwoty stanowiącej górnej granicy pierwszego przedziału skali określonej w ust. 1 – kwota zmniejszająca podatek, o której mowa w ust. 1, wynosi 556 zł 02 gr rocznie;
  2. w przypadku podatników, których dochody przekroczą kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali określonej w ust. 1 – zaliczki nie pomniejsza się o kwotę zmniejszającą podatek, o której mowa w pkt 1.

W konsekwencji, płatnik nie pomniejsza zaliczki na podatek o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, jeżeli dochód pracownika uzyskany od początku roku przekroczy kwotę 85 528 zł.

Zatem kwota zmniejszająca podatek jest stosowana za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku w danym zakładzie pracy przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej. Tak więc płatnik nie pomniejsza zaliczki o tę kwotę od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku przekroczył kwotę 85 528 zł.

W niniejszej sprawie wątpliwość Wnioskodawcy dotyczy sposobu stosowania od 1 stycznia 2017 r. kwoty zmniejszającej podatek przy poborze zaliczek na podatek od pracowników, których dochody przekroczyły 85 528 zł, ale złożyli oświadczenie o zamiarze wspólnego opodatkowania dochodów, o którym mowa w art. 32 ust. la pkt 1 lub pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym, w świetle przywołanych przepisów podatkowych należy wskazać, że złożenie płatnikowi oświadczenia, o którym mowa w art. 32 ust. 1a pkt 1 lub pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pozostaje bez wpływu na obowiązek pomniejszania obliczonej zaliczki na podatek o kwotę zmniejszającą podatek. Jak bowiem wskazano wyżej, warunkiem stosowania kwoty zmniejszającej podatek jest złożenie przez pracownika oświadczenia, o którym mowa w art. 32 ust. 3 ww. ustawy (PIT-2). Jednocześnie od 2017 r. płatnik stosuje tę kwotę wyłącznie do tego miesiąca, w którym dochód pracownika uzyskany od początku roku przekroczy kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, tj. kwotę 85 528 zł.

Zatem należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że począwszy od 1 stycznia 2017 r. w sytuacji, gdy dochód pracownika przekroczy kwotę 85 528 zł, płatnik od następnego miesiąca powinien zaprzestać stosowania kwoty zmniejszającej zaliczkę na podatek. Powyższej zasady nie modyfikuje w żaden sposób złożenie przez pracownika oświadczenia o zamiarze wspólnego opodatkowania dochodów, o którym mowa w art. 32 ust. 1a pkt 1 lub pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. (…)

(…) Ponadto Wnioskodawca powziął wątpliwość, czy od 1 stycznia 2017 r. powinien zaniechać stosowania kwoty zmniejszającej zaliczkę na podatek za miesiące, w których dochód pracownika nie przekroczył 85 528 zł, w związku z tym, że pracownik na podstawie przepisu art. 41a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych złożył wniosek o podwyższenie stopy podatku z 18% do 32%. (…)

(…) na wniosek podatnika, płatnik zobowiązany jest do obliczania i pobierania zaliczek na podatek dochodowy stosując wyższą stawkę podatkową, a więc stawkę 32%, zamiast 18%. Zatem w sytuacji, gdy pracownik złoży płatnikowi oświadczenie, o którym mowa w tym przepisie, płatnik stosuje do dochodów pracownika 32% stawkę podatkową niezależnie od wysokości dochodu pracownika. (…)

(…) począwszy od 2017 r. w sytuacji, gdy dochód pracownika u danego pracodawcy nie przekroczy kwoty 85 528 zł, płatnik powinien stosować kwotę zmniejszającą zaliczkę na podatek, pomimo złożenia przez pracownika wniosku o podwyższenie stopy podatku, o którym mowa w art. 41a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy założeniu, że pracownik ten złożył przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym oświadczenie wynikające z art. 32 ust. 3 tej ustawy (PIT-2). (…).”

 

Od redakcji: Przywołana powyżej interpretacja podatkowa wydaje się wprowadzać w błąd, gdyż w kolejnych interpretacjach fiskus głosi odmienny pogląd w myśl, którego jeżeli podatnik (pracownik) złożył płatnikowi (pracodawcy) druk PIT-2 a później przedłoży oświadczenie, że za dany rok zamierza opodatkować dochody łącznie z małżonkiem bądź w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci, płatnik powinien pomniejszać zaliczki na podatek dochodowy wyliczane od świadczeń przysługujących zatrudnionej osobie o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek nawet w sytuacji, gdy dochody podatnika przekroczą pułap 85528 zł (patrz interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1 grudnia 2017 r., sygn. 0113-KDIPT3.4011.292.2017.2.JR oraz z 11 grudnia 2017 r., sygn. 0115-KDIT2-2.4011.329.2017.1.MM).

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł