Umowy zlecenia i o dzieło a koszty 50%

Kiedy przy umowach zlecenia i umowach o dzieło można korzystać z autorskich kosztów uzyskania przychodu w wysokości 50%?

Otóż, kluczowe jest tu to, aby czynności wykonywane przez zatrudnioną osobę były twórcze, ich efekt (rezultat) spełniał przesłanki utworu określone w ustawie z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a zatrudniony był twórcą w rozumieniu ww. ustawy.

Standardowo, umowa zlecenia i umowa o dzieło podlega zryczałtowanym, 20-procentowym kosztom uzyskania przychodu. Bywa jednak, że zleceniobiorca lub wykonawca realizuje na rzecz podmiotu go zatrudniającego czynności o charakterze twórczym i uzyskuje wynagrodzenie umowne w zamian za udzielenie licencji bądź korzystanie i rozporządzanie prawami autorskimi lub przedmiotami prawa własności na rzecz kontrahenta. W takiej sytuacji, możliwe jest zastosowanie o wiele korzystniejszych, bo aż 50-procentowych kosztów uzyskania przychodu.

Zgodnie art. 22 ust. 9 pkt 3 koszty uzyskania przychodów w wysokości 50% stosuje się w sytuacji korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami.

W stosunku do zleceniobiorcy lub wykonawcy dzieła można stosować 50-procentowe koszty uzyskania przychodu, jeżeli:

1. czynności wykonywane przez zatrudnioną osobę są twórcze, tzn. mają indywidualny charakter oraz ich efekt (rezultat) spełnia przesłanki utworu określone w ustawie z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

2. zatrudniony jest twórcą w rozumieniu ww. ustawy, 

3. wspomniane czynności nie są wykonywane w ramach działalności gospodarczej,

4. fakt korzystania przez twórcę z praw autorskich i fakt ich przeniesienia na zamawiającego wynika jednoznacznie z treści umowy o dzieło / umowy zlecenia.

 

Powyższe potwierdza chociażby interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 29 maja 2015 r., nr IBPBII/1/4511-231/15/MD.

Ponadto obecnie koszty autorskie można stosować do przychodów uzyskiwanych wyłącznie z tytułu:

  • działalności twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, inżynierii budowlanej, urbanistyki, literatury, sztuk plastycznych, wzornictwa przemysłowego, muzyki, fotografiki, twórczości audialnej i audiowizualnej, programów komputerowych, gier komputerowych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;
  • działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki;
  • produkcji audialnej i audiowizualnej;
  • działalności publicystycznej;
  • działalności muzealniczej w dziedzinie wystawienniczej, naukowej, popularyzatorskiej, edukacyjnej oraz wydawniczej;
  • działalności konserwatorskiej;
  • prawa zależnego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do opracowania cudzego utworu w postaci tłumaczenia;
  • działalności badawczo-rozwojowej, naukowo-dydaktycznej, naukowej oraz prowadzonej w uczelni działalności dydaktycznej.

Co ważne, nie wolno uwzględniać 50-procentowych zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu przy kalkulowaniu zaliczki podatkowej od umowy o dzieło zawartej z wykonawcą, który nie dokonuje przeniesienia praw do artystycznego wykonania konkretnego utworu lub nie udziela licencji na korzystanie z tych praw w zakresie pól eksploatacji określonych w treści art. 86 ust. 1 pkt 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zamian za wynagrodzenie określone w umowie. Pisaliśmy o tym w artykule z 28 listopada 2016 r.

Limit kosztów

Łączne zryczałtowane 50-procentowe koszty uzyskania przychodów, stosowane m.in. przy kalkulowaniu zaliczek podatkowych przy umowach zlecenia i o dzieło, nie mogą przekroczyć 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, czyli w 2017 r. kwoty 42.764 zł (art. 22 ust. 9a ustawy o PIT).

Zaznaczmy, że w 2018 r. ww. limit zostanie podniesiony o 100%. Oznacza to, że w przyszłym roku łączna kwota tzw. kosztów autorskich wyniesie 85.528 zł.

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł