Terminarz Kadr i Płac w 2020

Terminowość to nieodłączny obowiązek każdego działu kadr i płac. Z tego powodu – by ułatwić „pilnowanie” najważniejszych dat z punktu widzenia kadrowo-płacowego – przygotowaliśmy terminarz na rok 2020 (w podziale na poszczególne miesiące i dni). Z pewnością przyda on się w codziennej pracy.

Pobierz za darmo e-book „Terminarz Kadr i Płac 2020


Wystarczy kliknąć w dany odnośnik z miesiącem, aby zapoznać się z występującymi w nim datami, na które powinny zwracać uwagę „kadry i płace” w 2020 r.:

Styczeń 2020 Luty 2020 Marzec 2020 Kwiecień 2020
Maj 2020 Czerwiec 2020 Lipiec 2020 Sierpień 2020
Wrzesień 2020 Październik 2020 Listopad 2020 Grudzień 2020

 

Styczeń 2020

1 stycznia Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
Ustalenie stanu zatrudnienia do celów ustalenia obowiązku tworzenia zfśs w 2020 r.
Dzień, od którego zaczyna funkcjonować obowiązek stosowania przy rozliczeniach płacowych za 2020 r. nowej kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę wynoszącej w 2020 r. dla pracownika pełnoetatowego 2600 zł brutto (chodzi tu np. o kwoty wolne od potrąceń, dodatki nocne itp.).

 

Powyższe może wymuszać konieczność przeliczenia wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu za urlop (oraz świadczeń wyliczanych jak ww. ekwiwalent). Taka konieczność pojawia się wtedy, gdy do podstawy ww. świadczeń wchodzą składniki kalkulowane z płacy minimalnej obowiązującej w poprzednim roku (np. dodatki nocne lub za pracę ponadnormatywną). W takim przypadku po podniesieniu minimum płacowego pojawia się konieczność przeliczenia omawianej podstawy.

Mamy dla Ciebie aktualizowaną na bieżąco publikację z tematyki: , , , :

KLIKNIJ i SPRAWDŹ - Mistrz Kadr i Płac - Aktualizacja przez 365 dni

 

Uwaga! W przypadku pensji i dodatków nocnych należnych za grudzień 2019 r., wypłacanych w styczniu 2020 r. obowiązuje płaca minimalna z 2019 r.

Sprawdź: Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 r. i jego wpływ na inne świadczenia

Przy realizowaniu potrąceń z pracowniczego wynagrodzenia na przełomie roku, od 1 stycznia zawsze powinniśmy stosować kwotę wolną ustaloną od nowej płacy minimalnej. Znajduje to potwierdzenie w piśmie Państwowej Inspekcji Pracy z 26 stycznia 2011 r. (znak: GPP-364-4560-3-1/11/PE/RP).

Objęcie ustawą o PPK podmiotów zatrudniających co najmniej 50 osób (z wyłączeniem jednostek sektora finansów publicznych)
początkowe dni stycznia Wyznaczenie prognozowanego stanu zatrudnienia na 2020 r. celem ustalenia wysokości odpisów na zfśs (dotyczy podmiotów tworzących zfss)
5 stycznia Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
6 stycznia Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
7 stycznia Złożenie przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe dokumentacji rozliczeniowej ZUS za grudzień 2019 r. (czyli m.in. ZUS DRA, raportów ZUS RCA, ZUS RSA a w razie potrzeby także ZUS RPA) i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
8 stycznia Zgłoszenie się do ubezpieczeń społecznych z kodem 05 90 lub 05 92 przedsiębiorców, którzy chcą korzystać w styczniu 2020 r. z „małego ZUS” i spełniają warunki wymagane przy tej uldze, które obowiązują do 31 stycznia 2020 r. (dotyczy przedsiębiorców, którzy nie korzystali w 2019 r. z „małego ZUS”)
10 stycznia Złożenie przez osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie ZUS DRA za grudzień 2019 r. i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
Złożenie przez organizacje związkowe działające u pracodawcy informacji o liczbie

członków według stanu zatrudnienia na 31 grudnia 2019 r.

12 stycznia Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
15 stycznia Złożenie przez pozostałych płatników (np. zatrudniających pracowników i/lub zleceniobiorców) dokumentacji rozliczeniowej ZUS za grudzień 2019 r. (czyli m.in. ZUS DRA, raportów ZUS RCA, ZUS RSA a w razie potrzeby także ZUS RPA) i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
19 stycznia Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
20 stycznia Opłacenie zaliczki na podatek (PIT-4) od wypłaconych w grudniu 2019 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście, w tym z umowy zlecenia i o dzieło oraz opłacenie podatku zryczałtowanego (PIT-8A) pobranego w grudniu od przychodów zatrudnionych osób podlegających zryczałtowanemu opodatkowaniu
Złożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON za grudzień 2019 r. lub INF-1
Złożenie DEK-R za 2019 r. przez pracodawców zobowiązanych w poprzednim roku do wpłat na PFRON
31 stycznia Przekazanie do właściwego urzędu skarbowego PIT-4R i PIT-8AR za 2019 r.
Przekazanie do właściwych urzędów skarbowych PIT-11 i PIT-8C za 2019 r. w formie elektronicznej (dotyczy wszystkich płatników).

PIT-11 sporządza się w trakcie roku wówczas, gdy podatnik, u którego obowiązek poboru zaliczek ustał w trakcie roku, złoży mu pisemny wniosek o wystawienie tej informacji. W takim przypadku płatnik w terminie 14 dni od złożenia ww. wniosku płatnik zobowiązany jest informację tę sporządzić i przekazać podatnikowi oraz odpowiedniemu naczelnikowi urzędu skarbowego.

W przypadku zaprzestania przez płatnika prowadzenia działalności przed końcem stycznia lub lutego roku następującego po roku podatkowym, druk PIT-11 trzeba przygotować i przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu w terminie do dnia zaprzestania działalności.

Poinformowanie zatrudnionych osób o nietworzenia zfśs i niewypłacania świadczenia urlopowego w 2020 r. przez pracodawców zatrudniających mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, nieobjętych układem zbiorowym pracy lub niezobowiązanych do tworzenia regulaminu  wynagradzania
Ostatni dzień na złożenie ZUS IWA za 2019 r. czyli informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe

 

Luty 2020

2 lutego Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
5 lutego Złożenie przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe dokumentacji rozliczeniowej ZUS za styczeń 2020 r. (czyli m.in. ZUS DRA, raportów ZUS RCA, ZUS RSA a w razie potrzeby także ZUS RPA) i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
9 lutego Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
10 lutego Złożenie przez osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie ZUS DRA za styczeń 2020 r. i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
16 lutego Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
17 lutego Złożenie przez pozostałych płatników (np. zatrudniających pracowników i/lub zleceniobiorców) dokumentacji rozliczeniowej ZUS za styczeń 2020 r. (czyli m.in. ZUS DRA, raportów ZUS RCA, ZUS RSA a w razie potrzeby także ZUS RPA) i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
20 lutego Opłacenie zaliczki na podatek (PIT-4) od wypłaconych w styczniu 2020 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście, w tym z umowy zlecenia i o dzieło oraz opłacenie podatku zryczałtowanego (PIT-8A) pobranego w styczniu od przychodów zatrudnionych osób podlegających zryczałtowanemu opodatkowaniu
Złożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON za styczeń 2020 r. lub INF-1
23 lutego Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
29 lutego Zgłoszenie się do ubezpieczeń społecznych z kodem 05 90 lub 05 92 przedsiębiorców, którzy chcą korzystać od lutego 2020 r. z „małego ZUS plus”

 

Marzec 2020

1 marca Zmiana kwot wolnych od potrąceń obowiązujących przy zasiłkach z ubezpieczenia społecznego (np. zasiłków chorobowych)
Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
2 marca Przekazanie podatnikom PIT-11 i PIT-8C za 2019 r.

 

Przekazanie podatnikom i urzędom skarbowym IFT-1R za 2019 r.

 

Na pisemny wniosek podatnika-obcokrajowca, płatnik w terminie 14 dni od dnia złożenia takiego wniosku, jest obowiązany do sporządzenia i przesłania podatnikowi i właściwemu urzędowi skarbowemu informacji IFT-1. Złożenie tej informacji nie zwalnia jednak płatnika z obowiązku złożenia informacji IFT-1R najpóźniej w terminie do końca lutego.

 

W przypadku zaprzestania przez płatnika prowadzenia działalności przed końcem stycznia lub lutego roku następującego po roku podatkowym, druk IFT-1/IFT-1R trzeba przygotować i przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu w terminie do dnia zaprzestania działalności.

Przekazanie zatrudnionych osobom informacji rocznej dla pracowników ZUS IMIR (tzw. rocznej RMUA) za 2019 r.
Zawiadomienie ZUS o łącznej kwocie dochodu osiągniętego w 2019 r. przez zatrudnianych emerytów lub rencistów
5 marca Złożenie przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe dokumentacji rozliczeniowej ZUS za luty 2020 r. (czyli m.in. ZUS DRA, raportów ZUS RCA, ZUS RSA a w razie potrzeby także ZUS RPA) i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
8 marca Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
10 marca Złożenie przez osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie ZUS DRA za luty 2020 r. i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
15 marca Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
16 marca Złożenie przez pozostałych płatników (np. zatrudniających pracowników i/lub zleceniobiorców) dokumentacji rozliczeniowej ZUS za luty 2020 r. (czyli m.in. ZUS DRA, raportów ZUS RCA, ZUS RSA a w razie potrzeby także ZUS RPA) i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
20 marca Opłacenie zaliczki na podatek (PIT-4) od wypłaconych w lutym 2020 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście, w tym z umowy zlecenia i o dzieło oraz opłacenie podatku zryczałtowanego (PIT-8A) pobranego w lutym od przychodów zatrudnionych osób podlegających zryczałtowanemu opodatkowaniu
Złożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON za luty 2020 r. lub INF-1
22 marca Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
29 marca Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
31 marca Ostatni dzień na wypłatę tzw. trzynastki czyli dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r.
Złożenie przez płatników opłacających za pracowników składki na Fundusz Emerytur Pomostowych druków ZUS ZSWA – zgłoszenia/korekty danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze za 2019 r.

 

Kwiecień 2020

1 kwietnia Rozpoczęcie nowego okresu składki wypadkowej czyli na okres od kwietnia 2020 r. do marca 2021 r.
6 kwietnia Złożenie przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe dokumentacji rozliczeniowej ZUS za marzec 2020 r. (czyli m.in. ZUS DRA, raportów ZUS RCA, ZUS RSA a w razie potrzeby także ZUS RPA) i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
10 kwietnia Złożenie przez osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie ZUS DRA za marzec 2020 r. i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
12 kwietnia Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
13 kwietnia Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
15 kwietnia Złożenie przez pozostałych płatników (np. zatrudniających pracowników i/lub zleceniobiorców) dokumentacji rozliczeniowej ZUS za marzec 2020 r. (czyli m.in. ZUS DRA, raportów ZUS RCA, ZUS RSA a w razie potrzeby także ZUS RPA) i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
19 kwietnia Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
20 kwietnia Opłacenie zaliczki na podatek (PIT-4) od wypłaconych w marcu 2020 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście, w tym z umowy zlecenia i o dzieło oraz opłacenie podatku zryczałtowanego (PIT-8A) pobranego w marcu od przychodów zatrudnionych osób podlegających zryczałtowanemu opodatkowaniu
Złożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON za marzec 2020 r. lub INF-1
24 kwietnia Ostateczny termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK z wybraną instytucją finansową

przez podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób na dzień 30 czerwca 2019 r. (z wyłączeniem jednostek sektora finansów publicznych) – UWAGA: termin przesunięty wskutek epidemii COVID-19 na 27 października 2020 r.

 

Maj 2020

1 maja Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
3 maja Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
5 maja Złożenie przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe dokumentacji rozliczeniowej ZUS za kwiecień 2020 r. (czyli m.in. ZUS DRA, raportów ZUS RCA, ZUS RSA a w razie potrzeby także ZUS RPA) i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
10 maja Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
11 maja Złożenie przez osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie ZUS DRA za kwiecień 2020 r. i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
Ostateczny termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osób

zatrudnionych przez podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób na dzień 30 czerwca 2019 r. (z wyłączeniem jednostek sektora finansów publicznych) – UWAGA: termin przesunięty wskutek epidemii COVID-19 na 10 listopada 2020 r.

15 maja Złożenie przez pozostałych płatników (np. zatrudniających pracowników i/lub zleceniobiorców) dokumentacji rozliczeniowej ZUS za kwiecień 2020 r. (czyli m.in. ZUS DRA, raportów ZUS RCA, ZUS RSA a w razie potrzeby także ZUS RPA) i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
17 maja Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
20 maja Opłacenie zaliczki na podatek (PIT-4) od wypłaconych w kwietniu 2020 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście, w tym z umowy zlecenia i o dzieło oraz opłacenie podatku zryczałtowanego (PIT-8A) pobranego w kwietniu od przychodów zatrudnionych osób podlegających zryczałtowanemu opodatkowaniu
Złożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON za kwiecień 2020 r. lub INF-1
24 maja Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
31 maja Przelanie na wyodrębniony rachunek bankowy I raty odpisu podstawowego na zfśs w wysokości co najmniej 75%
Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych

 

Czerwiec 2020

1 czerwca Złożenie w KRUS oświadczenia o kwocie należnego podatku dochodowego za 2019 r. z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej
Przekazanie do ZUS zaświadczenia o przychodzie dla osób pobierających świadczenie przedemerytalne, z uwzględnieniem przychodów uzyskanych w kolejnych miesiącach od 1 marca 2019 r. do 29 lutego 2020 r.
5 czerwca Złożenie przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe dokumentacji rozliczeniowej ZUS za maj 2020 r. (czyli m.in. ZUS DRA, raportów ZUS RCA, ZUS RSA a w razie potrzeby także ZUS RPA) i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
7 czerwca Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
10 czerwca Złożenie przez osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie ZUS DRA za maj 2020 r. i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
11 czerwca Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
14 czerwca Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
15 czerwca Złożenie przez pozostałych płatników (np. zatrudniających pracowników i/lub zleceniobiorców) dokumentacji rozliczeniowej ZUS za maj 2020 r. (czyli m.in. ZUS DRA, raportów ZUS RCA, ZUS RSA a w razie potrzeby także ZUS RPA) i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
21 czerwca Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
22 czerwca Opłacenie zaliczki na podatek (PIT-4) od wypłaconych w maju 2020 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście, w tym z umowy zlecenia i o dzieło oraz opłacenie podatku zryczałtowanego (PIT-8A) pobranego w maju od przychodów zatrudnionych osób podlegających zryczałtowanemu opodatkowaniu
Złożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON za maj 2020 r. lub INF-1

 

Lipiec 2020

1 lipca Objęcie ustawą o PPK podmiotów zatrudniających co najmniej 20 osób (z wyłączeniem jednostek sektora finansów publicznych)
5 lipca Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
6 lipca Złożenie przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe dokumentacji rozliczeniowej ZUS za czerwiec 2020 r. (czyli m.in. ZUS DRA, raportów ZUS RCA, ZUS RSA a w razie potrzeby także ZUS RPA) i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
10 lipca Złożenie przez osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie ZUS DRA za czerwiec 2020 r. i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
12 lipca Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
15 lipca Złożenie przez pozostałych płatników (np. zatrudniających pracowników i/lub zleceniobiorców) dokumentacji rozliczeniowej ZUS za czerwiec 2020 r. (czyli m.in. ZUS DRA, raportów ZUS RCA, ZUS RSA a w razie potrzeby także ZUS RPA) i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
19 lipca Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
20 lipca Opłacenie zaliczki na podatek (PIT-4) od wypłaconych w czerwcu 2020 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście, w tym z umowy zlecenia i o dzieło oraz opłacenie podatku zryczałtowanego (PIT-8A) pobranego w czerwcu od przychodów zatrudnionych osób podlegających zryczałtowanemu opodatkowaniu
Złożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON za czerwiec 2020 r. lub INF-1
26 lipca Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych

 

Sierpień 2020

2 sierpnia Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
5 sierpnia Złożenie przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe dokumentacji rozliczeniowej ZUS za lipiec 2020 r. (czyli m.in. ZUS DRA, raportów ZUS RCA, ZUS RSA a w razie potrzeby także ZUS RPA) i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
9 sierpnia Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
10 sierpnia Złożenie przez osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie ZUS DRA za lipiec 2020 r. i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
15 sierpnia Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
16 sierpnia Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
17 sierpnia Złożenie przez pozostałych płatników (np. zatrudniających pracowników i/lub zleceniobiorców) dokumentacji rozliczeniowej ZUS za lipiec 2020 r. (czyli m.in. ZUS DRA, raportów ZUS RCA, ZUS RSA a w razie potrzeby także ZUS RPA) i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
20 sierpnia Opłacenie zaliczki na podatek (PIT-4) od wypłaconych w lipcu 2020 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście, w tym z umowy zlecenia i o dzieło oraz opłacenie podatku zryczałtowanego (PIT-8A) pobranego w lipcu od przychodów zatrudnionych osób podlegających zryczałtowanemu opodatkowaniu
Złożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON za lipiec 2020 r. lub INF-1
23 sierpnia Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych

 

Wrzesień 2020

6 września Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
7 września Złożenie przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe dokumentacji rozliczeniowej ZUS za sierpień 2020 r. (czyli m.in. ZUS DRA, raportów ZUS RCA, ZUS RSA a w razie potrzeby także ZUS RPA) i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
10 września Złożenie przez osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie ZUS DRA za sierpień 2020 r. i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
13 września Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
15 września Złożenie przez pozostałych płatników (np. zatrudniających pracowników i/lub zleceniobiorców) dokumentacji rozliczeniowej ZUS za sierpień 2020 r. (czyli m.in. ZUS DRA, raportów ZUS RCA, ZUS RSA a w razie potrzeby także ZUS RPA) i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
20 września Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
21 września Opłacenie zaliczki na podatek (PIT-4) od wypłaconych w sierpniu 2020 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście, w tym z umowy zlecenia i o dzieło oraz opłacenie podatku zryczałtowanego (PIT-8A) pobranego w sierpniu od przychodów zatrudnionych osób podlegających zryczałtowanemu opodatkowaniu
Złożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON za sierpień 2020 r. lub INF-1
27 września Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
30 września Ostatni dzień na udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego za 2019  r. Ww. urlop zaległy pracownik musi rozpocząć najpóźniej w dniu 30 września 2020 r.
Przelanie na wyodrębniony rachunek bankowy II raty odpisu podstawowego i odpisów zwiększających na zfśs

 

Październik 2020

4 października Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
5 października Złożenie przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe dokumentacji rozliczeniowej ZUS za wrzesień 2020 r. (czyli m.in. ZUS DRA, raportów ZUS RCA, ZUS RSA a w razie potrzeby także ZUS RPA) i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
11 października Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
12 października Złożenie przez osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie ZUS DRA za wrzesień 2020 r. i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
15 października Złożenie przez pozostałych płatników (np. zatrudniających pracowników i/lub zleceniobiorców) dokumentacji rozliczeniowej ZUS za wrzesień 2020 r. (czyli m.in. ZUS DRA, raportów ZUS RCA, ZUS RSA a w razie potrzeby także ZUS RPA) i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
18 października Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
20 października Opłacenie zaliczki na podatek (PIT-4) od wypłaconych we wrześniu 2020 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście, w tym z umowy zlecenia i o dzieło oraz opłacenie podatku zryczałtowanego (PIT-8A) pobranego we wrześniu od przychodów zatrudnionych osób podlegających zryczałtowanemu opodatkowaniu
Złożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON za wrzesień 2020 r. lub INF-1
25 października Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
27 października Ostateczny termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK z wybraną instytucją finansową:

  • przez podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób na dzień 30 czerwca 2019 r.
  • przez podmioty zatrudniające co najmniej 20 osób na dzień 31 grudnia 2019 r. (z wyłączeniem jednostek sektora finansów publicznych)

 

Listopad 2020

1 listopada Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
5 listopada Złożenie przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe dokumentacji rozliczeniowej ZUS za październik 2020 r. (czyli m.in. ZUS DRA, raportów ZUS RCA, ZUS RSA a w razie potrzeby także ZUS RPA) i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
8 listopada Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
10 listopada Złożenie przez osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie ZUS DRA za październik 2020 r. i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
Ostateczny termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych przez podmioty zatrudniające:

  • co najmniej 50 osób na dzień 30 czerwca 2019 r.
  • co najmniej 20 osób na dzień 31 grudnia 2019 r. (z wyłączeniem jednostek sektora finansów publicznych)
11 listopada Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
15 listopada Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
16 listopada Złożenie przez pozostałych płatników (np. zatrudniających pracowników i/lub zleceniobiorców) dokumentacji rozliczeniowej ZUS za październik 2020 r. (czyli m.in. ZUS DRA, raportów ZUS RCA, ZUS RSA a w razie potrzeby także ZUS RPA) i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
20 listopada Opłacenie zaliczki na podatek (PIT-4) od wypłaconych w październiku 2020 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście, w tym z umowy zlecenia i o dzieło oraz opłacenie podatku zryczałtowanego (PIT-8A) pobranego w październiku od przychodów zatrudnionych osób podlegających zryczałtowanemu opodatkowaniu
Złożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON za październik 2020 r. lub INF-1
22 listopada Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
29 listopada Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
30 listopada Ustalenie płatnika zasiłków na 2021 r. Uprawnionym a tym samym zobowiązanym do wypłaty zasiłków w 2021 r. będzie pracodawca, który na dzień 30 listopada 2020 r. będzie zgłaszał do ubezpieczenia chorobowego co najmniej 21 osób. Przy ustalaniu liczby ubezpieczonych nie bierze się pod uwagę osób przebywających w dniu 30 listopada na urlopach wychowawczych oraz bezpłatnych, a także duchownych, pomimo że podlegają ubezpieczeniu chorobowemu.

Pracodawca nieuprawniony w 2020 r. do wypłaty zasiłków, który na dzień 30 listopada 2020 r. zgłasza do ubezpieczenia chorobowego co najmniej 21 osób, ma obowiązek ustalenia prawa i wypłaty zasiłków przysługujących za okres od 1 stycznia 2021 r. Przy czym, jeżeli oddział ZUS rozpoczął wypłatę zasiłku przed dniem 1 stycznia, kontynuuje tę wypłatę za nieprzerwany okres niezdolności do pracy w nowym roku kalendarzowym, nawet jeżeli od dnia 1 stycznia płatnik składek jest zobowiązany do wypłaty zasiłków swoim ubezpieczonym. W przypadku przerwy w niezdolności do pracy przypadającej w 2021 r.- trwającej choćby 1 dzień albo w razie zmiany rodzaju pobieranego zasiłku (np. po zasiłku chorobowym następuje wypłata zasiłku macierzyńskiego), wypłaty kolejnych zasiłków za daną osobę dokonuje już płatnik składek.

Natomiast podmiot uprawniony do wypłaty zasiłków w 2020 r., który na dzień 30 listopada 2020 r. zgłasza do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 osób, w 2021 r. utraci te uprawnienia. W takiej sytuacji będzie on zobowiązany do wypłaty zasiłków przysługujących jedynie do 31 grudnia 2020 r. Wypłatę zasiłków przysługujących po 31 grudnia 2020 r., przekaże do ZUS (także tych wypłacanych nieprzerwanie).

 

Grudzień 2020

6 grudnia Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
7 grudnia Złożenie przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe dokumentacji rozliczeniowej ZUS za listopad 2020 r. (czyli m.in. ZUS DRA, raportów ZUS RCA, ZUS RSA a w razie potrzeby także ZUS RPA) i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
10 grudnia Złożenie przez osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie ZUS DRA za listopad 2020 r. i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
15 grudnia Złożenie przez pozostałych płatników (np. zatrudniających pracowników i/lub zleceniobiorców) dokumentacji rozliczeniowej ZUS za listopad 2020 r. (czyli m.in. ZUS DRA, raportów ZUS RCA, ZUS RSA a w razie potrzeby także ZUS RPA) i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
21 grudnia Opłacenie zaliczki na podatek (PIT-4) od wypłaconych w listopadzie 2020 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście, w tym z umowy zlecenia i o dzieło oraz opłacenie podatku zryczałtowanego (PIT-8A) pobranego w listopadzie od przychodów zatrudnionych osób podlegających zryczałtowanemu opodatkowaniu
Złożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON za listopad 2020 r. lub INF-1
25 grudnia Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
26 grudnia Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
27 grudnia Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
31 grudnia Termin, do którego powinno sporządzić się plan urlopów na 2021 r.
Dokonanie finalnej korekty odpisów na zfśs za 2020 r. na podstawie rzeczywistego stanu zatrudnienia oraz
– wycofanie nadwyżki z konta zfśs na rachunek bieżący firmy lub pomniejszenia przyszłorocznego odpisu na działalność socjalną o kwotę nadpłaty – gdy faktyczna średnia liczba zatrudnionych jest niższa od tej planowanej, bądź
– odprowadzenie na wyodrębniony rachunek zfśs dodatkowych środków, których kwota zależy od rozmiarów różnicy między stanami planowanymi a faktycznymi – gdy zakładany poziom zatrudnienia jest mniejszy od rzeczywistego.

Pobierz za darmo e-book „Terminarz Kadr i Płac 2020

Skomentuj artykuł

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *