Kiedy świadczenie chorobowe za czas kwarantanny i izolacji należne jest na podstawie oświadczenia

Osoby, które są ubezpieczone, a przebywają na kwarantannie lub w izolacji (także domowej), mają prawo do świadczeń chorobowych. Zasadniczo, żeby otrzymać świadczenie, nie ma potrzeby składania oświadczenia. Jednak od tej zasady są wyjątki, o czym traktuje niniejszy wpis.

Jeśli osoba przebywa na kwarantannie lub jest chora w izolacji, przede wszystkim musi ona poinformować o tym jak najszybciej swojego pracodawcę. Może to zrobić np. telefonicznie lub mailowo. Nie jest jej potrzebne zwolnienie lekarskie. Nie musi również dostarczać papierowej decyzji inspekcji sanitarnej do pracodawcy lub do ZUS.

Dane w systemie

EWP, czyli system informatyczny Centrum e-Zdrowia. To system, z którego ZUS pozyskuje informacje o nałożonej kwarantannie lub izolacji i umieszcza je na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS). Widzi je zarówno ubezpieczony, jak i jego pracodawca, czyli płatnik składek. Informacje pojawiają się w nowej zakładce (kwarantanna/izolacja domowa) w panelu płatnika lub ubezpieczonego.

Zakładka jest widoczna tylko w sytuacji nałożenia kwarantanny lub przebywania w izolacji. Dzięki temu pracodawca ma wiedzę m.in. o czasie trwania izolacji/kwarantanny swoich pracowników, widzi daty rozpoczęcia oraz zakończenia, także informacje np. o przedłużeniu kwarantanny lub izolacji. Dane w PUE ZUS może także weryfikować sam ubezpieczony. Ta informacja w wielu przypadkach wystarczy, żeby odizolowany chory lub przebywający na kwarantannie otrzymał przysługujące mu wynagrodzenie za czas choroby lub zasiłek chorobowy. Jednak w kilku sytuacjach konieczne będzie złożenia stosownego oświadczenia.

Kiedy potrzebne jest oświadczenie?

Mamy dla Ciebie publikację AKTUALIZOWANĄ NA BIEŻĄCO z tematyki: , , :

Pracodawca w Obliczu Koronawirusa - Aktualizowany Na Bieżąco! Wszystko o tym jak prowadzić/ratować biznes w czasie epidemii COVID-19

W następujących przypadkach:

 • gdy na platformie PUE ZUS nie ma informacji o kwarantannie/izolacji pracownika,
 • w przypadku sprawowania przez pracownika opieki nad chorym dzieckiem,
 • gdy pracownik przebywa na kwarantannie z powodu izolacji (choroby) domownika.

Jeśli w systemie PUE ZUS zabrakło informacji o tym, że zatrudniony przebywał na kwarantannie lub w izolacji, powinien on złożyć swojemu pracodawcy krótkie oświadczenie w ciągu 3 dni od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych. W oświadczeniu należy wpisać:

 • imię i nazwisko,
 • numer PESEL ubezpieczonego (jeżeli składający go posiada),
 • serię i numer paszportu, jeżeli był okazywany funkcjonariuszowi Straży Granicznej w ramach kontroli,
 • dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych i dzień jej zakończenia,
 • podpis osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę albo izolację w warunkach domowych.

Pracodawca albo ZUS mogą wystąpić do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu.

Jeżeli dziecko zatrudnionego jest chore na COVID-19 i przebywa w izolacji domowej, przysługuje mu zasiłek opiekuńczy za sprawowaną nad nim opiekę w czasie choroby. Ma on prawo do zasiłku gdy opiekujesz się dzieckiem w wieku do 14 lat. Jeśli jego dziecko ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, granica wieku to 18 lat. Zatrudniony może ubiegać się o zasiłek także gdy sprawuje opiekę na chorym, innym członkiem rodziny.

Żeby uzyskać świadczenie, zatrudniony musi złożyć oświadczenie, które będzie zawierało:

 • imię i nazwisko,
 • numer PESEL, jeżeli go posiada,
 • serię i numer paszportu, jeżeli był okazywany funkcjonariuszowi Straży Granicznej w ramach kontroli,
 • dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych i dzień jej zakończenia,
 • podpis osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę albo izolację w warunkach domowych.

Jeżeli zasiłek opiekuńczy wypłaca pracodawca, do jego wypłaty potrzebne jest Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny, poddanych obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w celu uzyskania zasiłku opiekuńczego (plik docx 41kb)  oraz wniosek o zasiłek opiekuńczy (Z-15A albo Z-15B).

Zatrudniony ma prawo do świadczenia chorobowego także w przypadku, gdy został objęty kwarantanną z uwagi na chorobę jego domownika. To kolejny przypadek, w którym należy złożyć oświadczenie, żeby otrzymać wypłatę zasiłku. Trzeba pamiętać, że w tej sytuacji oświadczenie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko ubezpieczonego,
 • numer PESEL (jeśli składający go posiada),
 • informację o dniu rozpoczęcia obowiązkowej kwarantanny i dniu jej zakończenia,
 • dane dotyczące osoby współzamieszkującej lub prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, tj. imię i nazwisko, numer PESEL, jeśli go posiada, dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych i dzień jej zakończenia,
 • podpis ubezpieczonego.

W przypadku kwarantanny nałożonej z związku z chorobą domownika, lub opieki nad chorym dzieckiem, nie ma konkretnego terminu na złożenie oświadczenia. Należy mieć na uwadze, że świadczenia chorobowe przysługują tylko osobom, które są objęte ubezpieczeniem chorobowym (m.in. w związku z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia czy prowadzeniem działalności gospodarczej).

Skomentuj artykuł

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *