Indywidualne porozumienie w sprawie wykonywania pracy zdalnej – wzór

Praca zdalna wzory dokumentów do pobrania

Po znowelizowaniu przepisów, praca zdalna musi być wykonywana już tylko w oparciu o regulacje Kodeksu pracy. Stanowią one m.in., że jeśli w kwestii świadczenia pracy „na odległość” nie zostanie zawarte porozumienie między pracodawcą i zakładową organizacją związkową (zakładowymi organizacjami zawodowymi) i nie został wydany regulamin pracy zdalnej, wówczas zasady świadczenia omawianej pracy powinny być określone w polecenie pracodawcy lub porozumieniu podpisanym z pracownikiem.

Indywidualne porozumienie w sprawie wykonywania pracy zdalnej powinno określać w szczególności:

1) grupę lub grupy pracowników, którzy mogą być objęci pracą zdalną,

2) reguły pokrywania przez pracodawcę kosztów pracy w tym trybie (ekwiwalent lub ryczałt),

🎯 Kadry i Płace Książka 2024 - 📖 prostym, zrozumiałym językiem opisuje między innymi takie zagadnienia jak: , aktualizowane na bieżąco przez 365 dni od dnia zakupu.

KLIKNIJ i SPRAWDŹ - Mistrz Kadr i Płac - Aktualizacja przez 365 dni

3) zasady ustalania ekwiwalentu pieniężnego lub ryczałtu,

4) reguły porozumiewania się pracodawcy i pracownika wykonującego pracę zdalną, w tym sposób potwierdzania obecności na stanowisku pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną,

5) zasady kontroli wykonywania pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną,

6) zasady kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

7) zasady kontroli przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych,

8) zasady instalacji, inwentaryzacji, konserwacji, aktualizacji oprogramowania i serwisu powierzonych pracownikowi narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych.

 

Poniżej przykładowy fragment indywidualnego porozumienia w sprawie wykonywania pracy zdalnej:

Pełny wzór dokumentu o nazwie: „Indywidualne porozumienie w sprawie wykonywania pracy zdalnej” do pobrania z platformy Premium.SerwisKadrowego.pl

Indywidualne porozumienie w sprawie wykonywania pracy zdalnej

 zawarte dnia ……………………r., na podstawie art. 6720 § 5 Kodeksu pracy, między:

………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa, adres, REGON, NIP Pracodawcy)

reprezentowanym/ą przez ………………………………………………………………………………………

                                  (imię i nazwisko osoby reprezentującej Pracodawcę)

dalej zwanym/ą Pracodawcą, a

………………………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko oraz adres zamieszkania Pracownika)

dalej zwanym/ą Pracownikiem,

o następującej treści:

§ 1

1. Pracownik będzie wykonywał pracę zdalną:

  • w miejscu przez siebie wskazanym i uzgodnionym z Pracodawcą, tj. w miejscu mieszczącym się pod adresem: ……………………………………………………………………………………………………………………………..;
  • w okresie od ……………………r. do …………………… r.* / przez czas nieokreślony*;
  • w systemie czasu pracy, którym jest objęty, zgodnie z regulaminem pracy.

 

2. Pracownik w okresie świadczenia pracy zdalnej jest zobowiązany do porozumiewania się / kontaktowania się ze swoim bezpośrednim przełożonym lub inną osobą wyznaczoną do kontaktu:

  • przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności przy użyciu Internetu, poczty e-mailowej, telefonu lub w inny uzgodniony sposób;
  • w terminach wynikających z organizacji pracy komórki organizacyjnej, w której jest zatrudniony, albo z okoliczności wymagających kontaktu w celu przekazania i/lub uzyskania informacji dotyczących realizacji obowiązków służbowych.

 

3. O częstotliwości i terminach kontaktowania się Pracownika wykonującego pracę zdalną z bezpośrednim przełożonym lub inną osobą wyznaczoną do kontaktu decyduje wspomniany przełożony bądź osoba go zastępująca.

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł