Lista płac i kalkulator 2024 – Jak obliczyć pensję przy zmianie etatu / płacy i różnych nieobecnościach

kalkulatory należności brutto

Wyliczanie kwoty wynagrodzenia brutto za przepracowaną część miesiąca bywa trudnym zadaniem szczególnie w przypadku:

  • zmiany wymiaru etatu / wysokości pensji (podwyżki / obniżki) w trakcie miesiąca oraz
  • wystąpienia dodatkowo różnych nieobecności w pracy (tych, za które przysługuje świadczenie chorobowe oraz tych, za które brak jest prawa do pensji i należności chorobowej takich jak np. urlop bezpłatny, wychowawczy lub NN).

Z tego powodu dokonuj wyliczeń wynagrodzenia przy zmianie etatu / płacy i różnych absencjach za pomocą naszego kalkulatora online, do którego link znajduje się na końcu wpisu. 

W tekście znajdziecie także instrukcję video naliczania pensji za przepracowaną część miesiąca.

🎯 Kadry i Płace Książka 2024 - 📖 prostym, zrozumiałym językiem opisuje między innymi takie zagadnienia jak: , aktualizowane na bieżąco przez 365 dni od dnia zakupu.

 

Obliczenia krok po kroku

Skalkulowanie wynagrodzenia w razie zmiany wymiaru etatu / wysokości pensji w trakcie miesiąca, powinno sprowadzać się do:

  1. podzielenia pensji przysługującej pracownikowi przed modyfikacją warunków zatrudnienia przez liczbę godzin, które przypadały do przepracowania przez cały miesiąc;
  2. pomnożenia otrzymanej stawki godzinowej przez liczbę godzin faktycznie wypracowanych w okresie obowiązywania wymiaru etatu / pensji przed podwyżką;
  3. podzielenia kwoty miesięcznej płacy po zmianie warunków zatrudnienia przez liczbę godzin, przypadającą do przepracowania przez cały miesiąc;
  4. obliczenia iloczynu skalkulowanej stawki godzinowej i liczby godzin przepracowanych w okresie, gdy pracownik pracował już w nowych warunkach zatrudnienia;
  5. zsumowania kwoty wyliczonej za pracę przed i po zmianie warunków zatrudnienia.

 

Różne absencje to różne algorytmy wyliczeń

W przypadku wystąpienia w obrębie jednego miesiąca nieobecności w pracy, za okres których pracownik jest uprawniony do świadczeń chorobowych oraz za okres których nie zachowuje prawa do pensji ani należności chorobowej (np. urlop bezpłatny lub nieobecność nieusprawiedliwiona) wynagrodzenie ustala się zgodnie z dyspozycją § 11 i § 12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy. Przy czym, co niezmiernie ważne, za podstawę do obliczenia jednostkowego obniżenia pensji należy przyjąć „miesięczną stawkę” obowiązującą w dacie wystąpienia konkretnej absencji.

 

Przykład

Pracownikowi wykonującemu od ponad 2 lat swe obowiązki służbowe na 1/4 etatu w podstawowym systemie czasu pracy (po 2 godziny dziennie), od 18 marca 2024 r. zwiększono wymiar etatu do 1/2 (4 godz. pracy dziennie) oraz podwyższono miesięczne wynagrodzenie zasadnicze z poziomu 2.600 zł brutto do kwoty 5.000 zł. W dniach od 4 do 7 marca przebywał on na zwolnieniu lekarskim, za które należało mu się wynagrodzenie chorobowego, zaś w okresie od 25 do 27 marca korzystał on z urlopu bezpłatnego.

W opisanych okolicznościach wyliczenie pensji za przepracowaną część marca powinno wyglądać jak poniżej:

Kwota wynagrodzenia należnego za okres od początku m-ca do dnia poprzedzającego dzień zmiany warunków zatrudnienia* 1.361,80 zł   2600 zł : 42 godz. czasu nominalnego ustalonego dla 1/4 etatu zgodnie z art. 130 KP = 61,9 zł × 22 godz. do przepracowania w okresie od początku m-ca do dnia poprzedzającego dzień zmiany warunków zatrudnienia = 1361,8 zł
Kwota wynagrodzenia należnego za okres od dnia zmiany warunków zatrudnienia do końca m-ca* 2.380,80 zł   5000 zł : 84 godz. czasu nominalnego ustalonego dla 1/2 etatu zgodnie z art. 130 KP = 59,52 zł × 40 godz. do przepracowania w okresie od dnia zmiany warunków zatrudnienia do końca m-ca = 2380,8 zł
Łączna kwota wynagrodzenia brutto za okres przed i po zmianie warunków zatrudnienia (przed potrąceniem za okresy absencji) 3.742,60 zł   1361,8 zł + 2380,8 zł
Kwota potrącenia wynagrodzenia za ww. nieobecność, za którą przysługuje świadczenie chorobowe 346,68 zł   2600 zł : 30 = 86,67 zł × 4 dni = 346,68 zł
Kwota potrącenia za nieobecność, za którą brak jest prawa do pensji i świadczenia chorobowego (np. urlop bezpłatny, wychowawczy lub NN) 714,24 zł   5000 zł : 84 godz. czasu nominalnego ustalonego dla 1/2 etatu zgodnie z art. 130 KP = 59,52 zł × 12 godz. nieobecności czyli godz. do przepracowania w okresie: 25.3 – 27.3 = 714,24 zł
Finalna kwota wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca (po uwzględnieniu ww. zmian w warunkach zatrudnienia oraz powyższych absencji) 2.681,68 zł   3742,6 zł – 346,68 zł – 714,24 zł = 2681,68 zł

 

Ponieważ łatwo o błąd przy rozliczaniu pensji za miesiąc, w którym wystąpiły absencje chorobowe i „niechorobowe”, a także zdarzenia w postaci zmiany etatu i wysokości pensji,  przygotowany kalkulator wykona wszystkie obliczenia za Was, wskazując równocześnie dokładny opis przeliczeń:

JJak obliczyć wynagrodzenie przy zmianie etatu / płacy i różnych absencjach
🧮 Kalkulator Online – Jak obliczyć wynagrodzenie przy zmianie etatu / płacy i różnych absencjach
Jak obliczyć wynagrodzenie przy zmianie etatu / płacy i różnych absencjach
Kliknij i Sprawdź

 

🟠 Zobacz instrukcję video dotyczącą wyliczeń niezbędnych do skalkulowania pensji za przepracowaną część miesiąca:

 

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł