Czas pracy pracownika mobilnego w tym dojazdy do pracy lub klientów (np. u przedstawiciela handlowego)

Pracownik mobilny to taki, który pracuje w „terenie”, a zatem swoje normalne obowiązki służbowe wykonuje w większości poza siedzibą pracodawcy często się przemieszczając. W jego przypadku uznaje się, że czas pracy rozpoczyna się już od momentu wyjazdu z domu a kończy się wraz z powrotem po wykonanej pracy. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, gdy pracownik nie ma stałego lub zwykłego…

czytaj więcej ➤

Przegląd interpretacji podatkowych dotyczących PIT – marzec – kwiecień 2018 (1)

Pierwsza część przeglądu interpretacji podatkowych z marca i kwietnia 2018 r. rozstrzyga m.in.: czy opłacone przez pracodawcę składki ZUS za pracowników należy traktować jako ich przychód? jakie są obowiązki płatnika podatku w związku z oddelegowaniem pracowników do pracy w Belgii? czy zapewnienie zakwaterowania dla zleceniobiorców skutkuje powstaniem po ich stronie przychodu podatkowego? czy wolno wyłączyć z podstawy PIT posiłki fundowane…

czytaj więcej ➤

Noclegi i posiłki w czasie wykonywania obowiązków a przychód pracownika i zleceniobiorcy

Pokrywanie przez pracodawcę kosztów noclegów i posiłków, z których pracownik korzysta w związku z wykonywaniem pracy w miejscu i w czasie wskazanym przez szefa (niebędącym podróżą służbową), nie generuje przychodu do opodatkowania i oskładkowania. Przy czym dotyczy to przede wszystkim tzw. pracowników mobilnych (czyli pracujących w terenie np. przedstawicieli handlowych lub serwisantów). Takie stanowisko prezentowane jest zarówno w orzecznictwie sądowym jak…

czytaj więcej ➤

Jak ustalać czas pracy w podróży służbowej

Jak stanowi art. 128 § 1 K.p., czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wskazanym przez pracodawcę. W kontekście delegacji, do czasu pracy zalicza się wyłącznie: faktyczny okres wykonywania procesu pracy w trakcie delegacji czyli np. zadania będącego celem wyjazdu na polecenie pracodawcy / przełożonego, czas samego podróżowania (przejazdu)…

czytaj więcej ➤

Świadczenia dla pracowników mobilnych i oddelegowanych w kontekście składek ZUS

ZUS SerwisKadrowego.pl

Przepisy zusowskie w sposób ścisły uzależniają wliczanie danego świadczenia do podstawy wymiaru składek ZUS pracowników od zakwalifikowania go jako przychód ze stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeśli konkretna należność w ogóle nie stanowi przychodu z tytułu zatrudnienia pracowniczego, wówczas fakt ten skutkuje: bezpośrednio nieuwzględnieniem go w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia…

czytaj więcej ➤

Noclegi na koszt pracodawcy nie są przychodem dla handlowców

Noclegi na koszt pracodawcy nie są przychodem dla pracowników mobilnych (zatrudnionych np. na stanowiskach handlowców czy przedstawicieli handlowych). Po raz kolejny potwierdził to NSA. Tym razem taki pogląd został wyrażony w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 23 lutego 2017 r., sygn. akt II FSK 233/15, w którym wskazano, że zapewnienie noclegu przez pracodawcę pracownikowi pracującemu w tzw. terenie (chodzi tu więc…

czytaj więcej ➤

Noclegi pracowników mobilnych wolne od składek

ZUS SerwisKadrowego.pl

Nie należy uwzględniać w podstawie wymiaru składek zusowskich wartości: noclegów i diet dla pracowników mobilnych przebywających w podróży służbowej oraz noclegów zapewnianych pracownikom mobilnym w trakcie wyjazdów odbywanych w celu wykonywania swoich obowiązków, w sytuacji gdy wartość tych noclegów nie stanowi przychodu z tytułu stosunku pracy. Interpretacja ZUS Lublin, dnia 29 września 2016 r. WPI/200000/43/871/2016 DECYZJA nr 871 /2016 Na podstawie art.…

czytaj więcej ➤