Zmiany w ubezpieczeniach społecznych – od 16 maja w ZUS ZUA i ZUS ZZA należy podawać kod zawodu

ZUS

Od 16 maja 2021 r. płatnicy składek zgłaszając zatrudnione osoby do ZUS muszą w dokumentach zgłoszeniowych podawać 6-cyfrowy kod zawodu. W związku z tym ustawodawca przewidział zmiany wzorów ZUS ZUA i ZUS ZZA, publikując w Dz.U. z 2021 r. pod poz. 846 rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 23 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów.

Na końcu wpisu zamieszczone są wyjaśnienia ZUS. (więcej…)

Zgłoszenie do ubezpieczeń ZUS razem z wnioskiem CEIDG-1

ZUS SerwisKadrowego.pl

Od 20 maja 2017 r. zgłoszenie do ubezpieczeń ZUS będzie mogło być dokonywane wraz z wnioskiem o wpis CEIDG. To efekt modyfikacji przepisów przewidzianej w ustawie z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1893).

Powyższe oznacza, iż razem z wnioskiem o wpis – CEIDG-1 przedsiębiorcy mogą złożyć w urzędzie miasta, dzielnicy lub w gminie dokumenty:

ZUS ZUA – celem zgłoszenia się do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego,
ZUS ZZA – celem zgłoszenia się tylko do ubezpieczenia zdrowotnego,
ZUS ZCNA – celem zgłoszenia członków swojej rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego lub w celu ich wyrejestrowania,
ZUS ZIUA – celem zgłoszenia zmiany swoich danych identyfikacyjnych jako osoby ubezpieczonej (np. nazwisko),
ZUS ZWUA – celem wyrejestrowania się z ubezpieczeń.

(więcej…)