Nie trzeba korygować PIT-11 za zeszłe lata jeśli płatnik zawyżył podatek

Rola płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych sprowadza się generalnie do bycia pośrednikiem pomiędzy podatnikiem i organem podatkowym. Czynności podejmowane przez płatnika, polegające na obliczeniu, pobraniu i wpłaceniu należności, mają charakter czynności materialno-technicznych. Obowiązek podatkowy ciąży ostatecznie na podatniku. Płatnik natomiast, przekazuje organowi skarbowemu pieniądze podatnika. Z chwilą pobrania podatku i przekazania jego równowartości na rachunek właściwego urzędu skarbowego obowiązek płatnika wygasa.

Jak stanowi art. 81 Ordynacji podatkowej, korekta deklaracji (informacji) podatkowych przygotowywana jest celem poprawienia błędu, który został popełniony przy poprzednim jej sporządzeniu i może dotyczyć każdej jej pozycji – o ile odrębne regulacje prawne nie stanowią inaczej. Może więc ona dotyczyć m.in. błędów rachunkowych, oczywistych omyłek, a także gdy wypełniono ją niezgodnie z wymaganiami lub istnieją wątpliwości co do prawidłowości danych w niej zawartych. Błędnie mogła zostać określona m.in. wysokość zobowiązania podatkowego, wysokość nadpłaty lub zwrotu podatku, a także inne dane zawarte w treści deklaracji. Skorygowanie deklaracji polega więc na ponownym poprawnym wypełnieniu formularza z zaznaczeniem, że w tym przypadku mamy do czynienia z korektą uprzednio złożonej deklaracji.

Nie wymaga natomiast korygowania deklaracji (informacji) podatkowych sytuacja, w której pracodawca wskutek błędu zaniżył przy wyliczaniu zaliczki podatkowej od należności wypłacanych zatrudnionej osobie kwotę kosztów uzyskania przychodów, a tym samym zawyżył zaliczkę na podatek. W takich okolicznościach nie należy korygować informacji PIT-11 i deklaracji PIT-4R za rozliczone już lata, w których doszło do wspomnianej pomyłki. Wynika to z tego, że deklaracje te sporządzone były prawidłowo, odzwierciedlały zaistniały w danym okresie stan faktyczny, a więc wysokość potrącanych w ww. okresie przez płatnika kosztów uzyskania przychodów i pobranych zaliczek podatkowych.

Potwierdził to Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji podatkowej z 2 grudnia 2016 r. (sygn. akt 3063-ILPB1-1.4511.254.2016.1.AMN).

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

2 Thoughts to “Nie trzeba korygować PIT-11 za zeszłe lata jeśli płatnik zawyżył podatek”

  1. Krzys

    Przyznam ze to zaskakujaca interpretacja

Skomentuj artykuł